Hjemmehjælp - Generelt

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Visitation til hjemmehjælp

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Hjemmehjælp

Fold alle ud

Hjemmehjælp i Rødovre Kommune

Rødovre Kommune yder hjemmehjælp efter Lov om social service § 83 og § 84.

Vi yder hjemmehjælp som personlig pleje og/eller praktisk bistand til personer som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver.

Vi yder hjælpen som varig eller som midlertidig hjælp.

Den varige hjælp er gratis, mens den midlertidige praktiske hjælp betales af modtageren beregnet efter husstandens samlede indkomst.

Du har selv ansvaret

Medarbejderne løser opgaverne for dig ud fra den forudsætning, at du selv har ansvaret for og ret til at bestemme over din egen tilværelse.

Vi yder hjælpen for at støtte og igangsætte aktiviteter, der fremmer dine muligheder for at fungere bedst muligt i dine egne omgivelser.

Vi giver kun hjælp til opgaver, som du ikke selv kan klare. Arten og omfanget af hjælpen afhænger af:

  • dine egne muligheder for at klare eller tage del i opgaverne i hjemmet,
  • om der er ægtefælle/samlever eller voksne hjemmeboende børn,
  • boligforhold – hjemmets størrelse og indretning,
  • eventuel hjælp fra andre.

Sådan vurderes behovet

Har du brug for hjemmehjælp, skal du, eller den du har givet tilladelse, henvende sig til Rødovre Kommunes Visitationsafdeling.

I løbet af 3 hverdage bliver du kontaktet af en visitator (sygeplejerske), der aftaler dato for besøg. Visitatoren vurderer i samarbejde med dig behovet for hjælp. Efterfølgende afgøres, hvilken hjælp, der kan gives. Den tildelte hjælp vil fremgå af den afgørelse om hjemmehjælp, som du modtager.

Behovet for hjælp kan i øvrigt tages op til vurdering på hvilket som helst tidspunkt – enten af dig selv, af Visitationsafdelingen eller af leverandørerne. Du har altid ret til at have en bisidder med, når dit behov for hjælp bliver vurderet.

Hjælpen bliver vurderet løbende

Vi gør ikke hjælpen op i tid men i konkrete ydelser. Vi fastsætter hjælpen ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Disse er en beskrivelse af den enkelte ydelse og det serviceniveau, der tilbydes i Rødovre Kommune. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for følgende ydelser:

Du har ret til at klage

Du har ret til at klage over afgørelser om hjemmehjælp samt over hjælpens tilrettelæggelse og over den måde, hjælpen bliver udført på.

Information om leverandører

I Rødovre Kommune er der valgfrihed mellem forskellige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Du kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje og private, godkendte leverandører.

Du skal vælge leverandør i forbindelse med visitation til personlig pleje og praktisk hjælp. Det skal dog bemærkes, at såfremt du er visiteret til indkøb af dagligvarer, kan du dog kun vælge én leverandør ligesom der for tiden kun er godkendt én leverandør til madservice med udbringning.

Du kan skifte leverandør til den første i en måned. Der er en måneds varsel for ønske om skift af leverandør.

Anmodning om skift af leverandør skal ske enten skriftligt til:

Social- og Sundhedsforvaltningen
Sundhedsfremme & Visitation
Egegårdsvej 64
2610 Rødovre

eller telefonisk til visitator. Visitators telefonnummer og telefontid fremgår af din afgørelse om hjemmehjælp.

Når du vælger leverandør, skal du være opmærksom på, at muligheden for at ombytte ydelser indskrænkes, hvis du vælger forskellige leverandører til personlig pleje og praktisk hjælp.

Information om de godkendte leverandører fås på www.fritvalgsdatabasen.dk

Fleksibel hjemmehjælp

Hjælpen er fleksibel, så du fra gang til gang kan vælge, hvordan medarbejderen skal tilrettelægge hjælpen eller om du ønsker ombytning af ydelser.

Du skal aftale ændringen med medarbejderen og det er dennes opgave at sikre, at den ombyttede ydelse holdes inden for den tidsramme, det i øvrigt vil tage at udføre den visiterede hjælp.

Muligheden for at ombytte ydelser bliver naturligvis mindre, hvis du vælger forskellige leverandører til personlig pleje og praktisk hjælp

En arbejdsplads

Dit hjem er medarbejderens arbejdsplads og ifølge Arbejdsmiljøloven skal dit hjem vurderes som arbejdsplads. En vurdering, der kan medføre behov for hjælpemidler eller ændringer i din bolig.

Samtidig skal det henstilles, at du ikke ryger, når medarbejderen er i dit hjem.

Praktiske oplysninger

Medarbejderen må kun være i dit hjem, når du selv er til stede og der skal være uhindret adgang til hjemmet. For eksempel skal der være udendørs belysning og der skal være ryddet sne.

Hvis du er forhindret i at modtage hjælpen, er det vigtigt at melde afbud til leverandøren – helst dagen før. Hvis medarbejderen ikke får kontakt med dig ved et aftalt besøg, vil leverandøren skaffe sig adgang til hjemmet eventuelt ved hjælp af låsesmed. Afhængig af årsagen afklares det efterfølgende, hvem der skal betale låsesmeden.

Det er nødvendigt for leverandøren at have korrekte oplysninger om telefonnumre på pårørende.

Alle medarbejdere har tavshedspligt om de personlige forhold, de får kendskab til i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten bortfalder ikke ved ansættelsens ophør. Alle medarbejdere har Id-kort, som vises efter anmodning fra dig.

Medarbejdernes privatliv skal respekteres. Det er ikke tilladt at kontakte medarbejderne i deres fritid. Medarbejderne må ikke modtage gaver, pengebeløb eller handle med borgerne.

Svar på spørgsmål

Spørgsmål omkring udførelsen af opgaverne, ændring af tidspunkter m.v. stiles til den valgte leverandør i dagtimerne. Telefonnummeret er bl.a. opgivet i Samarbejdsbogen. For borgere, der er visiteret til aften- og nathjælp, er der mulighed for at kontakte den valgte leverandør hele døgnet. Telefonnummeret får du, når hjælpen starter hos dig.

Visitatorerne træffes alle hverdage kl. 8.30–9.30.

Visitators telefonnummer fremgår af dit afgørelsesbrev om hjemmehjælp.

Visitationen træffes alle hverdage på telefonnummer 36 37 74 00.

Yderligere information

Krav til leverandører
Her er beskrevet de krav, som potentielle leverandører skal kunne bekræfte, at de kan leve op til i deres anmodning om godkendelse.

Krav til ydelser - kvalitetsstandarder
Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice.

Godkendelsesprocedure samt Godkendelsesformular
Procedurebeskrivelse vedrørende private leverandørers ønske om godkendelse som leverandør af hjemmehjælpsydelser i Rødovre Kommune.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider