Indkøb af dagligvarer

Hjemmehjælp - Indkøb af dagligvarer

Fold alle ud

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 83 i Lov om social service.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Støtte/hjælp til indkøb som borgeren er ude af stand til at varetage på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.

Hvad er formålet med ydelsen?

At tilbyde borgere den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til at få købt varer til eget daglige forbrug.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Hjælp til indkøb omfatter:

 • Bestilling af dagligvarer.
 • Levering af dagligvarer på en fast ugedag indenfor et fast timeinterval på max. 3 timer (30 min. hvis leveringen er afhængig af en hjemmehjælpers tilstedeværelse).
 • Sætte køle-/frostvarer på plads. 
 • Afregning for indkøbet sker efter aftale med den valgte leverandør.
 • Aflevering og afregning for returflasker/-dåser.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

Afhentning af medicin indgår kun i ganske særlige tilfælde, hvor andre muligheder er udtømte.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere der ikke helt eller delvist er i stand til at foretage indkøb af dagligvarer.

Borgere der har pc med internetadgang og som selv kan bestille dagligvarer over internettet, tilbydes ikke denne ydelse.

Ydelsens omfang

Ydelsen tildeles både som midlertidig og varig hjælp.

Hjælpen ydes som udgangspunkt én gang ugentligt og udføres kun i dagtimer på hverdage.

Ved akut behov for indkøb fx ved udskrivelse fra hospital og hvor der ikke er pårørende til at varetage indkøb, kan der bevilges akut indkøb af dagligvarer i nærmeste dagligvarebutik.

Ydelsens omfang afgøres af visitator. Omfanget afhænger af en vurdering af borgerens samlede situation, herunder om der er ægtefælle, samboende eller hjemmeboende børn, der kan deltage. 

Fleksibel hjemmehjælp

Borgeren har ikke mulighed for ombytning til andre ydelser indenfor den samlede visiterede tidsramme.

Er der valgmulighed mht. leverandør?

Der kan vælges mellem de private leverandører, der er godkendt af kommunen eller af en privat person, som borgeren selv antager og som er godkendt af kommunen.

Hvem leverer ydelsen?

Medarbejdere fra de private leverandører eller af en privat person.

Kompetencekrav til udføreren.

Medarbejderne skal kunne tale og skrive dansk samt have regnefærdigheder.

Medarbejderne skal udvise almindelig hjælpsomhed.

Medarbejderne skal kunne legitimere sig med billedlegitimation, navn, firmanavn og underskrift.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Ved midlertidig hjælp opkræves en indtægtsbestemt brugerbetaling. 

Iværksættelse og afmelding af ydelsen

Hjælp til indkøb, der skal leveres hver uge, iværksættes inden for en uge efter bevillingstidspunktet. Hjælp til indkøb kan dog ydes inden for 1 – 2 hverdage ved akut behov.

Leverandøren aftaler med borgeren, hvilken ugedag og cirka tidspunkt for, hvornår indkøbet leveres.

Borgeren kan skifte leverandør med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. 

Kvalitetsmål

 • At borgerne oplever at få den hjælp der er bevilget.
 • At borgerne oplever hjælpsomhed.
 • At borgerne oplever generel tilfredshed med leveringen af dagligvarer.
 • At borgerne får hjælp til indkøb inden for en uge efter bevillingstidspunktet.
 • At plejepersonalet medvirker ved bestilling af varer, hvor borgeren ikke selv er i stand til det.
 • At afregning for varer som udgangspunkt sker med leverandøren via PBS eller anden betalingsservice.
 • At opgaven løses i samarbejde med borgeren, den private leverandør og Hjemmeplejens medarbejdere.
 • At ændrede behov for indkøb meddeles visitator.
 • At indkøbene omfatter fødevarer til eget dagligt forbrug.
 • At hjælpen udføres forsvarligt.

Hvordan følges der op på ydelsen?

Medarbejderen vurderer løbende, og giver tilbagemelding til relevant fagperson, hvis der er ændringer i den enkelte borgers situation/almentilstand. Visitatorerne foretager revisitation efter behov.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i borgernes hjem. I følge loven skal arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Leverandøren udarbejder en skriftlig arbejdspladsvurdering. Såfremt ydelsen ikke kan udføres på en måde, så det er arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, foretages en ny visitation med henblik på hvilken ydelse, borgeren så kan tilbydes i stedet.

Det skal tilstræbes, at levering af varer udføres af den samme medarbejder, og at eventuelle afløsere er de samme.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider