Information om hjælp i hjemmet

I Rødovre Kommune betragtes ældre borgere som en ressource med stor viden, erfaring og energi til gavn og glæde for alle.

Information om hjælp i hjemmet

Fold alle ud

Rødovre Kommunes værdighed- og ældrepolitik

I Rødovre Kommune betragtes ældre borgere som en ressource med stor viden, erfaring og energi til gavn og glæde for alle. Det er vigtigt, at alle ældre borgere uanset helbredssituation kan leve et godt og værdigt liv. Rødovre skal være en god by at bo i og et sted, hvor alle trygt kan blive ældre. Forudsætningen for at nå visionen er, at enhver tager vare på sit eget liv og selv skaber den tilværelse, som man ønsker. Er man kun delvist eller slet ikke i stand til at mestre det, får man hjælp og støtte fra kommunen efter de rammer, der er udstukket af Kommunalbestyrelsen.

I Rødovre Kommune har vi klare værdier for mødet mellem borgere og kommunens medarbejdere:  

 • Et respektfuldt og værdigt samarbejde
 • Anerkendelse og menneskeligt ligeværd 
 • Tillid og nærvær
 • Fleksibilitet
 • Selvbestemmelse 

Lov om Social Service, Lov om retssikkerhed og administration, Sundhedsloven og Loven om frit valg udstikker de overordnede rammer for kommunens tilbud, og Finansloven fastsætter den økonomiske ramme.

Ud fra den økonomiske ramme beslutter kommunalbestyrelsen. Dette udmøntes i et serviceniveau beskrevet i kvalitetsstandarder og Servicebeskrivelse for plejeboliger. Ud gangepunktet for bevilling af hjælp er borgerens behov, de vedtagne kvalitetsstandarder samt lovgivningen på området. Gennem visitation bevilges ydelser til borgerne, der har behov herfor. På den måde sikres et ensartet niveau i tildeling af ydelser, og ressourcerne fordeles, så der først og fremmest tages hånd om de svageste ældre borgere.

Kommunens ældre borgere har behov for forskellige kommunale tilbud på forskellige tidspunkter i deres liv. Får du brug for hjælp, gives hjælpen med det formål at støtte dig til selv at klare så mange daglige funktioner som muligt. Det skal bidrage til at øge uafhængigheden af andre, bevare selvstændigheden og øge livskvaliteten. 

Målsætningen med hjælpen er: 

 • at visitation af ydelser gives ud fra en konkret individuel vurdering, som bygger på et fagligt grundlag, kvalitetsstandarder og lovgivning. Afgørelsen skal gives skriftligt og begrundes 
 • at ydelserne, der bevilges, bygger på aktivitetsfremmende principper og støtte til selvstændighed 
 • at mulighederne for at indføre ny teknologi på ældreområdet undersøges 

Du har selv ansvaret

Medarbejderne løser opgaverne for dig ud fra den forudsætning, at du selv har ansvaret for og ret til at bestemme over din egen tilværelse. Vi yder hjælpen for at støtte og igangsætte aktiviteter, der fremmer dine muligheder for at fungere bedst muligt i dine egne omgivelser. For at udnytte ressourcerne bedst muligt, giver kommunen kun hjælp til opgaver, som du ikke selv kan varetage. Det betyder, at hjælpen skal betragtes som et supplement til det, du selv er i stand til at gøre. Det sker bland andet ved rehabilitering; det vil sige forskellige typer optræning, øvelser, instruktion, brug af hjælpemidler og hjælp, for at du fortsat selv kan klare de opgaver du plejer.

Vi vurderer ud fra en individuel helhedsvurdering, hvilken type rehabiliterende indsats, du kan bevilges. Hvis du ikke er i målgruppen til en rehabiliterende indsats vil du ud fra helhedsvurderingen få bevilget hjælp til de ydelser, som vi vurderer, du har behov for inden for det serviceniveau politikkerne har besluttet. I vurderingen indgår dit fysiske og psykiske helbred, boligsituation, sociale behov og andre faktorer, der har betydning for dit liv og din trivsel. Al hjælp er baseret på, at du benytter de evner og færdigheder du har, og medvirker i løsningen af opgaverne i den udstrækning, det er muligt. 

Arten og omfanget af hjælpen afhænger af: 

 • Dine muligheder for at klare eller tage del i opgaverne i hjemmet
 • Om der er ægtefælle/samlever eller voksne hjemmeboende børn i hjemmet
 • Boligforhold – hjemmets størrelse og indretning
 • Brug af hjælpemidler/velfærdsteknologi
 • Evt mulighed for at få hjælp af andre 

Den bevilgede hjælp i hjemmet vil være forskellig fra person til person. Kommunen arbejder under Lov om Social Service, og her fremgår det, at hjælpen skal tildeles efter en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov. Serviceniveauet – den hjælp der kan bevilges – er baseret på politiske beslutninger og fremgår af kommunens kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne beskriver de enkelte ydelser, du kan visiteres til. På Rødovre Kommunes hjemmeside (www.rk.dk) kan du finde mere information og læser de enkelte kvalitetsstandarder.

Dine pårørende er en ressource, vi kan inddrage i det omfang, du ønsker det. Dine pårørende vil ofte være dem, der er tættest på dig. De kan derfor være uvurderlige som samarbejdspartnere, når det handler om at give dig den bedst mulige pleje og omsorg. 

Du har også mulighed for at tage kontakt til frivillige, der kan hjælpe dig med sociale og praktiske opgaver som supplement til de ydelser, kommunen kan tilbyde.

Moderne hjælpemidler og teknologi kan også støtte dig i at blive og vedblive med at være selvhjulpen. Sammen med dig kan kommunen finde frem til de hjælpemidler, der vil gøre en forskel for dig i det daglige.

Vurdering af behov for hjælp

Har du brug for hjemmehjælp, skal du, eller den du har givet tilladelse hertil, henvende sig til Rødovre Kommunes Visitationsafdeling. I løbet af 3 hverdage bliver du kontaktet af en visitator, der har kompetence til at træffe en afgørelse på, hvilken hjælp du kan bevilges. Behovet for hjælp kan tages op på hvilket som helst tidspunkt - enten af dig selv, af visitationsafdelingen eller leverandøren. Du har altid ret til at have en bisidder med, når dit behov for hjælp bliver vurderet, eller når du har kontakt til kommunen. 

Lovgrundlag

Serviceloven forpligter kommunen til at yde dig den fornødne hjælp og støtte til personlige pleje og til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som du ikke selv er i stand til at klare, og som medlemmer af husstanden ikke kan udføre, eller som andre omkring dig ikke kan eller vil hjælp til med. Hjemmehjælp bevilges efter §§ 83, 83a, 84, 95 og 96. Træning bevilges efter Servicelovens § 86 stk. 1 og 2.

I eget hjem har du ret til frit at vælge mellem en kommunal leverandør eller frit-valg leverandør, der er godkendt af kommunen til at levere praktisk og personlig hjælp. Du vil få informationsmateriale om leverandørerne, når du får din bevilling. Du kan på hvilket som helst tidspunkt skifte leverandør ved at henvende dig til visitationen. Et leverandørskifte kan sædvanligvis ske med virkning fra den 1. i den efterfølgende måned. Retten til frit-valg leverandør omfatter ikke borgere, der bor i plejebolig og midlertidige pladser.

Du kan søge om hjælp til

Vi fastsætter hjælpen ud fra politisk vedtagne standarder. Disse er en beskrivelse af den enkelte ydelse og der serviceniveau, der tilbydes i Rødovre Kommune. Ydelserne opgøres ikke i tid, men konkrete ydelser. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for følgende ydelser: 

 • Rehabilitering
 • Personlig pleje
 • Praktisk bistand
 • Madservice
 • Aflastning
 • Afløsning
 • Midlertidigt ophold
 • Genoptræning af funktionsnedsættelser
 • Vedligehold af færdigheder
 • Hjemmevejledning
 • Ledsagelse
 • Lov om specialundervisning
 • Borgerstyret personlig assistance

Fleksibel hjemmehjælp

Du er visiteret til specifikke ydelser, men prioriteringen af indholdet i opgaven aftaler du selv med medarbejderen ud fra dine behov. Der er i særlige tilfælde mulighed for at bytte nogle af de visiterede indsatser med anden hjælp, som du selv vælger. Du skal aftale ændringer med med-arbejderne, og det er dennes opgave at sikre, at den ombyttede ydelse holdes inden for den tidsramme det i øvrigt vil tage at udføre den visiterede hjælp. Det er medarbejderens opgave løbende at vurdere, i hvilket omfang det er acceptabelt og forsvarligt at tilsidesætte den tildelte hjælp, helt eller delvist, til fordel for dine ønsker. Bytningen af ydelser må ikke være permanent. Medarbejderne må ikke sige ja til en bytning, der kan indebære risiko for arbejdsmiljø eller helbred, lige som du ikke kan forvente, at medarbejderne løser opgaver, der ligger ud over hans/hendes kompetencer. Ved vedvarende bytning og fravalg af visiterede ydelser bliver der foretaget en revurdering af den hjælp, du er bevilget.

Du kan også indgå aftale med de private leverandører om at købe supplement til den hjælp, kommunen visiteret, uden det har indflydelse på den bevilgede hjælp. 

Din hjem er hjælpernes arbejdsplads

Dit hjem er medarbejdernes arbejdsplads og i følge arbejdsmiljøloven skal dit hjem vurderes som arbejdsplads. En vurdering, der kan medføre behov for hjælpemidler eller ændringer i din bolig. Dette er en forudsætning for opstart af dele eller hele hjælpen. Det skal henstilles til, at du ikke ryger, når medarbejderne er i dit hjem.

Praktiske oplysninger

Du skal være til stede i hjemmet, når hjemmehjælperen kommer, og der skal være en uhindret adgang til hjemmet. For eksempel skal der være udendørs belysning, og der skal være ryddet sne.

Hvis du er forhindret i at modtage hjælpe, skal du melde afbud til leverandøren – gerne dagen før. Hvis medarbejderen ikke får kontakt med dig ved et aftalt besøg, vil leverandøren skaffe sig adgang til dit hjem eventuelt ved hjælp af låsesmed. Afhængig af årsagen afklares det efterfølgende, hvem der skal betale låsesmeden. Det er nødvendigt for leverandøren, at have korrekte oplysninger om telefonnumre på pårørende. 

Alle medarbejdere har tavshedspligt om de personlige forhold, de får kendskab til i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten bortfalder ikke ved ansættelsens ophør. Alle medarbejdere bærer synlige ID-kort, som vises efter anmodning fra dig. 

Medarbejdernes privatliv skal respekteres. Det er ikke tilladt at kontakte medarbejderne i deres fritid. Medarbejderne må ikke modtage gaver, pengebeløb eller private aftaler med dig. 

Svar på spørgsmål

Spørgsmål omkring udførelsen af opgaverne, ændring af tidspunkt m.v. stiles til den valgte leverandør i dagtimerne. Telefonnummeret er opgivet i samarbejdsbogen. For borgere, der er visiteret til aften- og nathjælp, er der mulighed for at kontakte den valgte leverandør hele døgnet. Telefonnumret får du, når hjælper starter hos dig.

Har du spørgsmål din afgørelse på hjælp skal du kontakte visitator. Telefonnumret og træffetid til visitator fremgår af afgørelsesbrevet. 

Klagevejledning

Du har ret til at klage over afgørelser efter Lov om Social Service f.eks. praktisk hjælp, personlig pleje og træning. Klagen sendes til afdeling for Sundhedsfremme og visitation inden for fire uger efter afgørelsen er modtaget. Hvis du klager bliver din sag genbehandlet. Fastholdes afgørelsen sendes klagen videre til Ankestyrelsen, der træffer afgørelse i sagen.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider