Krav til ydelser

Krav til ydelser

Fold alle ud

Personlig pleje

Kommunalbestyrelsen udarbejder én gang om året en kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp samt madservice.

Personlig pleje og praktisk hjælp

Efter bygger hjælpen på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Udgangspunktet for alle ydelserne er hjælp til selvhjælp med et aktiverende og forebyggende sigte.

Hjælp efter gives til personer, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver.

Hjælpen omfatter:

  • Personlig hjælp og pleje.
  • Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.
  • Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder.
  • Madservice.

Den kommunale myndighed skal sikre, at borgerne får den nødvendige pleje, omsorg og praktisk bistand. Personlig pleje og praktisk hjælp ydes ud fra den forudsætning, at borgeren har ansvar for egen tilværelse. Hjælpen skal ydes efter princippet “hjælp til selvhjælp” og ydes kun til funktioner, som borgeren ikke selv kan udføre.

Omfanget af hjælpen afhænger af:

  • Borgerens egne muligheder for at varetage eller tage del i opgaverne i hjemmet.
  • Om der er en ægtefælle/samlever eller voksne hjemmeboende børn.
  • Boligforhold, hjemmets størrelse og indretning.
  • Eventuel hjælp fra andre.

Praktisk hjælp kan gives midlertidigt eller varigt, afhængigt af det konkrete behov for hjælp. Vurderingen af, om behovet for hjælp er midlertidigt eller varigt, afgøres af visitator ved visitationsbesøget. Afgørelsen har betydning for borgerens evt. betaling for den praktiske hjælp.

Visitator justerer hjælpen i takt med ændringer i borgerens behov og i forhold til de faktiske muligheder. Hjælpen opgøres ikke i tid, men i konkrete behov og deraf følgende ydelser. De enkelte ydelser tidsfastsættes til brug for leverandørernes ressourcetilførsel.

Vurdering af behovet for personlig pleje og praktisk hjælp

Det er visitatorernes opgave at vurdere behovet for personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice. Etablering af hjælpen sker derfor altid af et vurderings-/visitationsbesøg. Formålet med besøget er at afdække og vurdere borgerens funktionsevne med henblik på at afgøre behovet for hjælp. Desuden vurderes altid, om der kan være andre tilbud, der kan fremme muligheden for, at den enkelte kan klare sig selv. I vurderingen tages udgangspunkt i borgerens ressourcer.

Borgere, der henvender sig om hjælp, kontaktes inden for 3 hverdage af visitator for at aftale besøg. Tidspunktet for besøget afhænger af, hvilken form for hjælp, der er behov for. Akut hjælp kan igangsættes inden visitationsbesøget. Ved kontakten i forbindelse med aftale om visitationsbesøget vil visitator altid informere borgeren om muligheden for at have en bisidder med til visitationsbesøget.

Ved akut opståede problemstillinger er det efter vurdering muligt at gennemføre sagsbehandling væsentligt hurtigere. Der skal dog være mulighed for at gennemføre en hensigtsmæssig planlægning fra den ene dag til den anden.

Ved visitationsbesøget informerer visitator om muligheder for valg af leverandør og der udleveres materiale med information om de enkelte leverandører, jf.

Vurderingen af det konkrete behov for hjælp bedømmes ud fra ansøgerens samlede situation.

Der tages hensyn til ansøgerens netværk, og det forudsættes, at eventuelle øvrige medlemmer af husstanden deltager i opgaveudførelsen i hjemmet. Hvis der er større børn i hjemmet, tages der i vurderingen af behovet for hjælp udgangspunkt i, at der ikke stilles krav, som går ud over de krav, der normalt kan stilles til større børn. Der ses fx på, hvordan opgaverne i hjemmet blev fordelt før, der opstod behov for hjælp.

Hjælpen fastsættes ud fra de politisk vedtagne kvalitetsstandarder og det kommunale serviceniveau.

Visitator følger op på afgørelsen inden for 3 måneder efter etableringen af hjælpen og derefter efter behov. Afgørelsen kan i øvrigt tages op til vurdering på et hvilket som helst tidspunkt enten af borgeren eller af leverandøren, hvis behovet ændrer sig.

Afgørelse

Omfang, formål og periode for den personlige pleje og praktiske hjælp vurderes individuelt og fremgår af afgørelse om hjemmehjælp.

Afgørelsen meddeles ansøgeren skriftligt og er skriftligt begrundet.

Af afgørelsen fremgår det også, hvilke af ansøgerens anmodninger om hjælp, kommunen har kunnet imødekomme eller hvilke, der ikke har kunnet imødekommes. Desuden fremgår, hvilke krav der stilles til leverancesikkerheden i forbindelse med effektueringen af afgørelsen.

Afgørelsen kan forventes senest 10 hverdage efter visitationsbesøget.

Fleksibilitet

Efter kan borgerne vælge en hel eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. Det betyder, at der er mulighed for at bytte mellem ydelserne. Loven forudsætter, at der ikke må ske serviceudvidelser, så den visiterede tidsramme for hjælpen skal overholdes.

Borgerne skal derfor tilbydes en fleksibel opgaveløsning, hvor borgeren i samarbejde med hjælperen, kan aftale at få udført andre opgaver end de planlagte. Desuden kan aftales, hvordan hjælpen skal tilrettelægges. Det er i hvert enkelt tilfælde medarbejderen, der vurderer om det er forsvarligt at ombytte ydelser. I tilfælde af uenighed mellem borger og hjælper, gives den hjælp, der er visiteret. Hvis en borger har fravalgt en visiteret ydelse til fordel for anden hjælp, kan der ikke klages over, at den fravalgte hjælp ikke er udført.

Hvis borgeren ønsker at bytte til praktisk hjælp eller personlig pleje er det en forudsætning, at pågældende er visiteret til denne type hjælp. Bytning ud over dette kræver drøftelse med den ansvarlige sygeplejerske.

Leverandør

Kommunen har pr. 1. januar 2003 indført valgmulighed med hensyn til leverandør til personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Valgmuligheden består af valget mellem den kommunale Hjemmepleje eller private leverandører, der er godkendt af kommunen.

Endvidere kan borgeren selv udpege en person til at udføre opgaverne, jf.. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, der skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold i opgaverne, leverancesikkerhed og betaling m.v.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider