Omsorg

Mulighederne for støtte til borgere, der midlertidigt eller varigt har behov for psykisk støtte og omsorg på grund af fysiske, psykiske og/eller sociale problemer.

Omsorg

Fold alle ud

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 83, § 84 og § 97 i Lov om social service.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Støtte til borgere, der midlertidigt eller varigt har behov for psykisk støtte og omsorg på grund af fysiske, psy-kiske og/eller sociale problemer.

Støtte til pårørende, der befinder sig i en situation, der nødvendiggør et særligt behov for eksempelvis afløsning og aflastning.

Hvad er formålet med ydelsen?

 • At støtte borgeren i at opretholde, bevare og udvikle egne færdigheder.
 • At støtte borgeren i at opretholde eller etablere et socialt netværk.
 • At hjælpen tilpasses ud fra viden om borgerens behov for livskvalitet, omsorg og støtte med respekt for bor-gerens identitet, kultur og normer.
 • At fremme borgerens og pårørendes tryghed og sikkerhed i eget hjem.
 • At støtte borgeren til selv at løse dagligdags opgaver med hensyn til fx ernæring, medicin, personlig hygiejne, rengøring, tøjvask, indkøb.
 • At borgeren bliver i stand til/får lyst til at opsøge aktivitetsmuligheder/have samvær med andre for derved at forebygge ensomhed og isolation.
 • At omsorgen ydes med udgangspunkt i hjælp til selvhjælp ud fra borgerens helhedssituation.
 • At samarbejde med borgeren med henblik på at bevare, genvinde eller forbedre det psykiske funktionsniveau.
 • At støtte/aflaste pårørende i belastede situationer.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

 • Struktureret samtale for at bevare, genvinde eller højne det fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau i hverdagen.
 • Etablere/genetablere borgerens netværk i nærmiljøet herunder fx ledsagelse i særlige tilfælde.
 • Følge borgere, der bor i ældrebolig til besøg hos ægtefælle i nærliggende plejebolig.
 • Hente mad i cafeteria for ældre, der bor i ældrebolig.
 • Formidle kontakt til besøgsven.
 • Tilbyde relevante aktivitetstilbud i fx dagcenter eller klubber.
 • Kontakt til tværfaglige samarbejdspartnere i relation til problemstillingen fx læge, sagsbehandler og distrikts-psykiatri.
 • Informere om og evt. etablere kontakt til aktuelle tilbud såsom besøgsvensordning, psykologhjælp, Kræftens Bekæmpelse, netværksgrupper m.m.
 • Telefonopkald, der sikrer, at borgeren klarer sig. (Det er en forudsætning, at nøgle til boligen afleveres til leverandøren).
 • Understøtte borgeren i at skabe struktur og overskuelighed i dagligdagen.
 • Hjælpe med visse konkrete personlige ting i forbindelse med flytning til ældrebolig eller plejehjem efter nærmere aftale, i de tilfælde hvor borgerens netværk ikke er i stand til at hjælpe.
 • Udarbejdelse af handleplan for omsorgen.
 • Søge aflastningsophold.
 • Afløse/aflaste ægtefælle til fx døende og borgere med demenssygdomme.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, der af en visitator er visiteret til ydelsen efter en helhedsvurdering af de fysiske såvel som psykiske og sociale forhold fx

 • Alvorligt syge og døende.
 • Borgere med psykiske sygdomme.
 • Borgere med demenssygdomme.
 • Borgere med kroniske lidelser.
 • Borgere med misbrugsproblemer.
 • Psykisk udviklingshæmmede.
 • Borgere, der ikke kan betjene nødkald/telefon.
 • Borgere som på grund af ændringer i livssituationen har behov for tilsyn og hvor der er behov for at observere/vurdere situationen løbende.
 • Ensomme, aleneboende uden netværk.

Ydelsens omfang

Hjælpen ydes individuelt og opgøres ikke i tid men efter behov, i dag-, aften- og nattetimerne.

Visitator afgør ydelsens omfang.

Fleksibel hjemmehjælp

Der tilbydes en fleksibel opgaveløsning, hvor borgeren, i samarbejde med hjælperen, kan aftale at få udført andre opgaver end de planlagte. Der kan byttes mellem enkelte dele i ydelserne og mellem ydelserne, fx mellem personlig og praktisk hjælp. Hvis borgeren ønsker at bytte til praktisk hjælp eller personlig pleje er det dog en forudsætning at pågældende er visiteret til denne type hjælp. Der kan primært byttes mellem kvalitetsstandardernes ydelser. Bytning ud over dette kræver drøftelse med den ansvarlige sygeplejerske.

Det er i hvert enkelt tilfælde medarbejderen, der vurderer om det er forsvarligt at ombytte ydelsen. I tilfælde af uenighed mellem borger og hjælper, gives den hjælp, der er visiteret.

Er der valgmulighed mht. leverandør?

Der kan vælges mellem den kommunale hjemmepleje eller private leverandører, der er godkendt af kommunen eller en privat person, som borgeren selv antager og som er godkendt af kommunen.

Hvem leverer ydelsen?

Medarbejdere fra Rødovre Kommunes Hjemmepleje eller fra privat leverandør eller fra privat udpeget person.

Kompetencekrav til udføreren

Omsorgen udføres af uddannet sundhedspersonale. Undtagelsesvis kan der bruges ikke faglærte medarbejdere, der er oplært af medarbejdere med en social- og sundhedsfaglig grunduddannelse. Derudover kan omsorgen udføres af personale under uddannelse.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Nej, men der kan være omkostninger forbundet med deltagelse i aktiviteter.

Kvalitetsmål

 • At borgerens ønsker og behov er afdækket.
 • At borgeren oplever at have fået hjælp/støtte i at opretholde, bevare og udvikle egne færdigheder.
 • At der gives relevant hjælp, støtte og vejledning.
 • At den tilbudte hjælp og støtte opleves som relevant.
 • At der så vidt muligt kun kommer personale, som borgeren kender og føler sig tryg ved.
 • At borgeren oplever størst mulig tryghed i hjemmet.
 • At borgeren har fået tilbudt aktivitet og samvær med andre.

Hvordan følges der op på ydelsen?

Medarbejderne vurderer løbende og giver tilbagemelding til relevant fagperson, hvis der er ændringer i den en-kelte borgers situation/almentilstand.

Visitatorerne foretager revisitation efter behov.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i borgernes hjem. I følge loven skal arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Leverandøren udarbejder en skriftlig arbejdspladsvurde-ring. Såfremt ydelsen ikke kan udføres på en måde, så det er arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, foretages en ny visitation med henblik på, hvilken ydelse, borgeren så kan tilbydes i sted

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider