Personlig pleje

Personlig pleje

Fold alle ud

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 83 i Lov om social service.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Hjælp eller støtte til personlig pleje, som borgeren ikke selv kan klare.

Hvad er formålet med ydelsen?

 • At sikre, at borgeren oplever sig ren og velplejet hele døgnet.
 • At forebygge sygdomme.
 • At udbygge og vedligeholde borgerens færdigheder i forhold til den personlige pleje.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

 • Hjælp/støtte til morgen- og aftentoilette inkl. tandhygiejne/mundpleje og barbering.
 • Hudpleje, hårpleje og neglepleje.
 • Hjælp/støtte til toiletbesøg, inkl. inkontinenshjælpemidler.
 • Hjælp/støtte til af- og påklædning.
 • Hjælp/støtte til forflytninger.
 • Hjælp/støtte til at kropsbårne hjælpemidler, fx briller, støttestrømper, høreapparat m.v.
 • Hjælp/støtte til bad.
 • Klargøring inden og oprydning efter plejen.
 • Hjælp/støtte til fodbad.
 • Forebyggelse af sengelejekomplikationer.
 • Hjælp til sengeredning.
 • Hjælp til at bestille fodpleje, frisør, tandlæge etc.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

 • Klipning af tånegle.
 • Fysisk støtte ved trappegang.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere som på grund af fysisk og/eller psykisk svækkelse midlertidigt eller varigt ikke kan klare den personlige pleje selv.

Ydelsens omfang

Hjælp til personlig pleje ydes i forhold til behovet. Det vil sige, at nogle ydelser kan gives flere gange i døgnet, andre dagligt eller ugentligt. Hvor der kun ydes støtte til bad, ydes hjælpen som udgangspunkt en gang ugentligt i dagtimerne på hverdage.

Fodbad ydes som udgangspunkt en gang ugentligt.

Hjælpen opgøres ikke i tid, men i konkrete behov. Visitator afgør ydelsens omfang.

Fleksibel hjemmehjælp

Der tilbydes en fleksibel opgaveløsning, hvor borgeren, i samarbejde med hjælperen, kan aftale at få udført andre opgaver end de planlagte. Der kan byttes mellem enkelte dele i ydelserne og mellem ydelserne, fx mellem personlig og praktisk hjælp. Hvis borgeren ønsker at bytte til praktisk hjælp eller personlig pleje er det dog en forudsætning, at pågældende er visiteret til denne type hjælp.

Der kan primært byttes mellem kvalitetsstandardernes ydelser. Bytning ud over dette kræver drøftelse med den ansvarlige sygeplejerske. Det er i hvert enkelt tilfælde medarbejderen, der vurderer om det er forsvarligt at ombytte ydelsen. I tilfælde af uenighed mellem borger og hjælper, gives den hjælp, der er visiteret.

Er der valgmulighed mht. leverandør?

Der kan vælges mellem den kommunale hjemmepleje eller private leverandører, der er godkendt af kommunen eller af en privat person, som borgeren selv antager og som er godkendt af kommunen.

Hvem leverer ydelsen?

Medarbejdere fra Rødovre Kommunes Hjemmepleje eller fra privat leverandør eller privat udpeget person.

Kompetencekrav til udføreren

Plejen udføres af uddannet sundhedspersonale. Undtagelsesvis kan der bruges ikke-faglærte medarbejdere, der er oplært af medarbejdere med en social- og sundhedsfaglig grunduddannelse. Derudover kan plejen udføres af personale under uddannelse.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren

Der kan være omkostninger forbundet med indkøb af små hjælpemidler såsom bademåtte, vaskeklude, vaskefad, ekstra sengetøj m.v.

Kvalitetsmål

 • At borgeren er tilfreds med den udførte pleje i forhold til kommunens kvalitetsstandard.
 • At tabte færdigheder i muligt omfang genvindes og at borgeren inddrages maksimalt i opgavens udførelse.
 • At der er sammenhæng og kontinuitet i de enkelte opgaver, der udføres hos borgeren.
 • At der i planlægningen er taget hensyn til borgerens aktiviteter uden for hjemmet.
 • At borgeren tildeles en fast hjælper inden for en måned og at der i dennes fravær kommer så få forskellige hjælpere som muligt.
 • At daglig hjælp til personlig pleje ikke aflyses. Ugentligt bad kan aflyses, men der tilbydes erstatning inden for 1-2 dage.
 • At ugentligt bad er startet inden for 5 hverdage.
 • At hjælperen orienterer borgeren pr. telefon, såfremt den aftalte tid afviges med mere end en time.
 • At bad som udgangspunkt er tilbudt i dagpersonalets arbejdstid på hverdage i dagtimerne.
 • At daglig morgenpleje er foretaget inden kl. 11.00.
 • At medarbejdernes faglige kompetencer svarer til opgavens kompleksitet.

Hvordan følges der op på ydelsen?

Medarbejderne vurderer løbende og giver tilbagemelding til relevant fagperson, hvis der er ændringer i den enkelte borgers situation/almentilstand.

Visitatorerne foretager revisitation efter behov.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

I forbindelse med helligdage flyttes badet. Borgeren orienteres pr. telefon om det nye tidspunkt for bad.

Leverandøren har erstatningspligt hvis medarbejderen ødelægger indbo mv. i forbindelse med udførelsen af den personlige pleje.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i borgernes hjem. I følge loven skal arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Leverandøren udarbejder en skriftlig arbejdspladsvurdering. Såfremt ydelsen ikke kan udføres på en måde, så det er arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, foretages en ny visitation med henblik på, hvilken ydelse, borgeren så kan tilbydes i stedet.

For at opfylde arbejdsmiljøkravene i forbindelse med anvendelse af plejehjælpemidler som for eksempel pleje-seng eller lift, kan det være nødvendigt at foretage ommøblering og/ellerændringer i boligen. Dette kan blandt andet indebære fjernelse af dørtrin eller gulvtæpper eller at der må flyttes om på møbler.

Der henvises til standard for brugen af plejehjælpemidler. Har borgeren hjælpemidler til brug i plejeydelsen, vil såvel borger som medarbejder blive instrueret i korrekt brug af hjælpemidler

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider