Rengøring

Beskrivelse af mulighederne for at modtage rengøringshjælp.

Hjemmehjælp - Rengøring

Fold alle ud

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 83 i Lov om social service.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Udførelse af eller støtte i hjemmet til vedligeholdende rengøringsopgaver, som borgeren på grund af midlertidig eller varig væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan udføre.

Hvad er formålet med ydelsen?

 • At yde vedligeholdende rengøring af boligen i samarbejde med borgeren.
 • At gøre borgeren i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt. 
 • At skabe et trygt miljø og en helhedsorienteret indsats for borgeren med udgangspunkt i dennes behov.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Hjælpen omfatter rengøring af de dagligt benyttede rum, svarende til en 2-værelses lejlighed (ca. 67 m2). Rengøringsydelsen kan omfatte følgende opgaver:

Entré:
Støvsuge, vaske gulv, tørre støv af og ryste dørmåtte.

Badeværelse:
Rengøre håndvask og tilstødende væg omkring håndvask og toilet, spejl, hylder, toilet, badekar/brusekabine, feje og vaske gulv.

Køkken:
Vaske gulv, vaske/aftørre køkkenbord, tørre hårde hvidevarer af udvendigt. Efterse og evt. aftørre spild i køleskab og under vask, på køkkenlåge eller gulv. Køleskab tømmes og aftørres hver 3. måned, inkl. afrimning af integreret fryser. Ovn/mikroovn aftørres hver 3. måned.

Soveværelse:
Støvsuge, vaske gulv og tørre støv af. Skifte sengelinned.

Opholdsstue:
Støvsuge, vaske gulv og tørre støv af. Ved særlige behov kan der visiteres til støvsugning af ofte anvendte møbler (fx. polstrede stole og sofaer) en gang om måneden.

De enkelte opgaver omfatter:

Støvsugning:
Støvsuge gulve, gulvtæpper og synlige gulvpaneler. Møbler i stue, fx. polstrede stole og sofaer efter behov, dog som udgangspunkt højst en gang månedligt.

Gulvvask:
Gulvet fejes/støvsuges og vaskes. Der benyttes fladmoppe.

Afvaskning:
Med vand og miljøvenlige rengøringsmidler i køkken og badeværelse.

Aftørring:
Aftørring/tørre støv af vindueskarme, borde og hylder. Endvidere aftørring af fjernsyn, radio og i rimeligt omfang nips. Efter behov, og som udgangspunkt højst en gang månedligt, aftørring af billeder/ malerier, spejle, loftslamper ved hjælp af almindelige redskaber. 

Øvrige opgaver:

Vande blomster, lufte ud, tømme affaldspose og vaske hjælpemidler af efter individuel vurdering.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

 • Vinduespudsning.
 • Afrimning af selvstændig fryser.
 • Ekstra rengøring efter gæster eller pga. dyr i hjemmet.
 • Flytte tunge møbler.
 • Rengøring efter håndværkere.
 • Rengøring ved flytning.

Hovedrengøring

Hovedrengøring tilbydes borgere, der er visiteret til varig hjælp til rengøring, og ydes en gang årligt. Hovedrengøringens omfang og indhold tilrettelægges i samarbejde med den enkelte borger.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

 • Grundig rengøring af gulve
 • Afvaskning af døre, karme og paneler
 • Afvaskning af vindueskarme sprosser/rammer
 • Rengøring af hjælpemidler
 • Rengøring af køkkenskabe udvendigt og indvendigt
 • Støvsugning af møbler
 • Rengøring af lofter for støv

Hovedrengøring omfatter ikke:

 • Nedtagning og vask af gardiner
 • Vinduespudsning
 • Tæppebankning
 • Flytning af tunge møbler
 • Rengøring af kælder

Hvem kan modtage ydelsen?

Hjælp til rengøring gives, hvis det efter en individuel og konkret vurdering, skønnes at borgeren ikke selv kan varetage opgaven og muligheden for at genvinde tabte færdigheder er udtømte. Det forudsættes, at borgeren inddrages i hjælpen.  

Det kan dreje sig om 

 • Borgere, som ud fra en sygeplejefaglig vurdering, skønnes at have væsentlige problemer i bevægeapparatet, som ikke kan afhjælpes ved Støtte til en aktiv dagligdag/træning. 
 • Borgere, som på grund af psykisk eller psykosocial belastning, ikke kan overskue eller tage initiativ til rengøring. 
 • Borgere, der ikke kan tåle store fysiske anstrengelser.
 • Borgere, der er blinde eller som ser meget dårligt og som ikke er i stand til at klare opgaven ved kompenserende strategier.

Om nødvendigt kan visitator bede om lægelig dokumentation for ovenstående. I særlige situationer kan der gives aflastende hjælp til rengøring, fx i tilfælde af ægtefælles alvorlige sygdom. 

Ydelsens omfang og udførelse

Hjælpen ydes hver 14. dag i dagpersonalets arbejdstid på hverdage. Hjælperen orienterer borgeren pr. telefon, hvis der er væsentlige ændringer i tidspunktet.

Hovedrengøring en gang årligt.

Såfremt medarbejderen kommer mere end en time før eller efter den aftalte tid får borgeren besked pr. telefon. 

Normen kan fraviges, såfremt borgeren på grund af dokumenterede helbredsproblemer har yderligere behov. Ydelsens omfang afhænger af, om borgeren har mulighed for at deltage i opgaverne eller om der er ægtefælle, en samboende eller voksne hjemmeboende børn, som kan udføre opgaverne.  

Såfremt borgeren selv aflyser ydelsen, gives kun undtagelsesvis erstatning.

Hjælpen opgøres ikke i tid, men i konkrete ydelser. Visitator afgør ydelsens omfang.

Fleksibel hjemmehjælp

Der tilbydes en fleksibel opgaveløsning, hvor borgeren, i samarbejde med hjælperen, kan aftale at få udført andre opgaver end de planlagte. Der kan byttes mellem enkelte dele i ydelserne og mellem ydelserne, fx mellem personlig og praktisk hjælp.

Den fleksible hjemmehjælp kan bl.a. benyttes til rengøring af bryggers, mellemgang, vindfang, ekstra værelser og havestue.

Hvis borgeren ønsker at bytte til praktisk hjælp eller personlig pleje er det dog en forudsætning, at pågældende er visiteret til denne type hjælp. Der kan primært byttes mellem kvalitetsstandardernes ydelser. Bytning ud over dette kræver drøftelse med den ansvarlige leder. 

Det er i hvert enkelt tilfælde medarbejderen, der vurderer om det er forsvarligt at ombytte ydelsen. I tilfælde af uenighed mellem borger og hjælper, gives den hjælp, der er visiteret.

Er der valgmulighed mht. leverandør?

Der er valgmulighed mellem den kommunale hjemmepleje eller private leverandører, der er godkendt af kommunen eller af en privat person, som borgeren selv antager og som er godkendt af kommunen.

Hvem leverer ydelsen?

Medarbejdere fra Rødovre Kommunes Hjemmepleje eller fra privat leverandør eller en person som borgeren selv har antaget.

Kompetencekrav til udføreren

Ydelsen udføres af uddannet sundhedspersonale. Undtagelsesvis kan der benyttes ikke faglærte medarbejdere, der er oplært af medarbejdere med social- og sundhedsfaglig grunduddannelse. Derudover kan ydelsen udføres af personale under uddannelse.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Ved midlertidig hjælp opkræves indtægtsbestemt brugerbetaling.Der kan være udgifter forbundet med indkøb af diverse rengøringsmaterialer, støvsuger etc.

Kvalitetsmål

 • At borgeren er tilfreds med rengøringsydelsen, som leveres efter kommunens kvalitetsstandard.
 • At tabte færdigheder i muligt omfang genvindes og at borgeren inddrages maksimalt i opgavens udførelse.
 • At det sikres, at hygiejnestandarden er sundhedsmæssig forsvarlig.
 • At hjælpen starter maksimalt 10 hverdage efter visitationsbesøget.
 • At såfremt hjælpen aflyses af leverandøren, tilbydes der erstatningsydelse inden for 7 hverdage.
 • At der tildeles en fast hjælper inden for en måned. I den faste hjælpers fravær tilstræbes det, at hjælpen ydes af så få hjælpere som muligt.
 • At der ved helligdagsperioder skal aftales en alternativ dag, hvor ydelsen kan leveres.
 • At hjælperen melder tilbage til relevant fagperson om ændringer i borgerens behov/ situation.

Hvordan følges der op på ydelsen?

Medarbejderne vurderer løbende og giver tilbagemelding til relevant fagperson, hvis der er ændringer i den enkelte borgers situation/almentilstand. 

Visitatorerne foretager revisitation efter behov.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i borgernes hjem. Det betyder, at den valgte leverandør udarbejder en arbejdspladsvurdering for at sikre, at elinstallationer, rengøringsmidler og -redskaber er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige at bruge. Derfor kan borgeren blive bedt om at købe fx en ny støvsuger eller en anden slags rengøringsmiddel, hvis arbejdspladsvurderingen viser, at det eksisterende ikke er forsvarligt at benytte.

Herudover skal der være plads i hjemmet til at udføre rengøringen på en ergonomisk forsvarlig måde.

Rengøringshjælp er vedligeholdelseshjælp. Det vil sige, at det kan være nødvendigt at få gjort hovedrent inden hjælpen starter. Det er visitator, der afgør behovet for evt. hovedrengøring.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider