Tøjvask

Beskrivelse af muligheder for at få hjælp til tøjvask

Tøjvask

Fold alle ud

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

§ 83 i Lov om social service.

Hvilke behov dækker ydelsen?

Udførelse af eller støtte til praktisk hjælp i forbindelse med tøjvask, som borgeren ikke selv kan udføre.

Hvad er formålet med ydelsen?

  • At sikre at borgeren har rent tøj og linned.
  • At hjælpe borgeren til selv at løse opgaven helt eller delvist, i de tilfælde, hvor det er muligt.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Maskinvask af beklædning, sengelinned, håndklæder, viskestykker og karklude udføres enten i hjemmet, hvis der er vaskemaskine til rådighed, eller på fællesvaskeri i tilknytning til eget hjem. Hvis ingen af disse mulighder er til stede, kan der ydes hjælp til at pakke og modtage tøj til/fra vaskeri/renseri.

Tøjet tørres i tumbler eller hænges op og lægges på plads i tør stand.

Der kan foretages klatvask af enkelte, mindre beklædningsgenstande i dagtimerne. Iblødsætning og vask ved opkast, blod, urin og afføring kan udføres døgnet rundt.

Hvis vaskeriforholdene tillader det, kan medarbejderen yde hjælp hos andre borgere, mens tøjet vaskes.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen?

  • Strygning og rulning af tøj.
  • Reparation af tøj, men i særlige tilfælde kan medarbejderen sy en knap i, i forbindelse med vask af tøj.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, der på grund af fysisk og/eller psykisk svækkelse eller social belastning midlertidigt eller varigt ikke selv kan klare tøjvask.

Ved specielle forhold tilbydes vask som led i optræning/pædagogisk støtte eller vedligeholdelsestræning af borgeren.

Ved stort forbrug (dagligt skift) af sengelinned kan der tilbydes levering og vask af sengelinned fra Ældrecentret Broparken´s vaskeri.

Fleksibel hjemmehjælp

Der tilbydes en fleksibel opgaveløsning, hvor borgeren, i samarbejde med hjælperen, kan aftale at få udført andre opgaver end de planlagte. Der kan byttes mellem enkelte dele i ydelserne og mellem ydelserne, fx mellem personlig og praktisk hjælp. Hvis borgeren ønsker at bytte til praktisk hjælp eller personlig pleje er det dog en forudsætning, at pågældende er visiteret til denne type hjælp. Der kan primært byttes mellem kvalitetsstandardernes ydelser. Bytning ud over dette kræver drøftelse med den ansvarlige sygeplejerske.

Det er i hvert enkelt tilfælde medarbejderen, der vurderer om det er forsvarligt at ombytte ydelsen. I tilfælde af uenighed mellem borger og hjælper, gives den hjælp, der er visiteret.

Ydelsens omfang

Hjælpen ydes som udgangspunkt som hjælp til vask af to maskiner tøj hver 14. dag. Tøjvask vil ofte være kombineret med anden praktisk hjælp, så ventetid undgås.

Hjælpen opgøres ikke i tid, men i konkrete behov. Ydelsens omfang afgøres af visitator.

Er der valgmulighed mht. leverandør?

Der kan vælges mellem den kommunale hjemmepleje eller private leverandører, der er godkendt af kommunen eller af en privat person, som borgeren selv antager og som er godkendt af kommunen.

Hvem leverer ydelsen?

Medarbejdere fra Rødovre Kommunes Hjemmepleje eller fra privat leverandør eller fra privat person.

Kompetencekrav til udføreren

Ydelsen udføres af uddannet sundhedspersonale. Undtagelsesvis kan der benyttes ikke faglærte medarbejdere, der er oplært af medarbejdere med social- og sundhedsfaglig grunduddannelse. Derudover kan ydelsen udføres af personale under uddannelse.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Der kan være udgifter forbundet med brug af vaskemaskine, sæbe, at få tøjet vasket på vaskeri m.m.

Såfremt der ikke er adgang til vaskemaskine i hjemmet eller fællesvaskeri i tilknytning til ejendommen kan det være påkrævet, at borgeren køber eller lejer vaskemaskine eller sender tøjet på vaskeri.

Kvalitetsmål

  • At den tildelte ydelse svarer til kommunens kvalitetsstandard.
  • At borgeren er tilfreds med kvaliteten af den ydede hjælp i forhold til kommunens kvalitetsstandard.
  • At tabte færdigheder i muligt omfang genvindes og at borgeren inddrages maksimalt i opgavens udførelse.
  • At såfremt leverandøren aflyser hjælpen, så tilbydes der erstatning inden for 3-5 hverdage.
  • At der ved længere helligdagsperioder aftales en alternativ dag, hvor ydelsen kan leveres.

Hvordan følges der op på ydelsen?

Medarbejderne vurderer løbende og giver tilbagemelding til relevant fagperson, hvis der er ændringer i den en-kelte borgers situation/almentilstand.

Visitatorerne foretager revisitation efter behov.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Leverandøren har erstatningspligt, hvis medarbejderen ødelægger tøj ved forkert vask eller tøj bortkommer.

Af sikkerhedsmæssige grunde må medarbejderen maksimalt bære 8 kg.

Ved inkontinens skal der være spand og vaskemidler til rådighed til iblødsætning/vask.

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i borgernes hjem. I følge loven skal arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Leverandøren udarbejder en skriftlig arbejdspladsvurdering. Såfremt ydelsen ikke kan udføres på en måde, så det er arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, foretages en ny visitation med henblik på, hvilken ydelse, borgeren så kan tilbydes i stedet.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider