Arm og benproteser

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Arm og benproteser

Kvalitetsstandard - Arm og benproteser

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service§ 112 og omhandlende støtte til hjælpemidler

Mål med ydelsen

En arm- eller benprotese skal medvirke til at borgere med amputation får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt og i videst mulig omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen, eller at en arm- eller benprotese er nødvendig for at borgeren kan udøve et erhverv

Målgruppe

Borgere der er arm- eller benamputeret

Ydelsens indhold

  • Armproteser, fingre eller hånd
  • Benproteser, fødder, tæer
  • Liner, sleeve, stumpstrømper, indermanchet
  • Salve og plastre
  • I visse tilfælde helbensortoser
  • Reparation af protese

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

  • Badeproteser til fritidsbrug
  • Sports og løbeproteser
  • Rideproteser

Ydelsens omfang

-

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i hjælpemiddelafdelingen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Hjælpemiddelafdelingen

Egenbetaling

Ingen

Leverandør af ydelsen

Borgeren kan frit vælge leverandør af ydelse

Opfølgning på indsatsen

Tilpasning/ændringer sker ved direkte henvendelse til bandagist. Bandagist ansøger herefter Rødovre Kommune om tilpasning.
Reparation af protese ansøges hos Rødovre Kommune.

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 10 arbejdsdage, når alle dokumenter er indhentet.

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis borgeren klager over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Det sociale nævn.
Klagefristen er 4 uger.

Andre ydelser/foranstaltninger

-

Særlige bemærkninger

-

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider