Høreapparathjælpemidler

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Høreapparathjælpemidler

KvalitetsstandardHøreapparathjælpemidler

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service, § 112 omhandlende støtte til hjælpemidler

Mål med ydelsen

Høreapparatet skal medvirke til, at borgere med en varig og svær hørenedsættelse får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt og i videst mulig omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen

Målgruppe

Personer, der er henvist til høreapparatbehandling af speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme.

Ydelsens indhold

Høreapparater, herunder batterier, tilpasning og service af høreapparat samt nødvendige reparationer ud over garantiperioden.

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

-

Ydelsens omfang

Høreprøve, høreapparat, tilpasning, service, vedligeholdelse og batterier.

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i hjælpemiddelafdelingen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Hjælpemiddelafdelingen

Egenbetaling

Hvis ansøger er over 18 år og henvist fra speciallæge vælger en godkendt, privat høreapparatleverandør, kan der ydes et tilskud på 5.607,- kr. i 2012-priser. Tilskuddet omfatter høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti og er inkl. moms.
Hvis ansøger benytter det offentlige system er ydelsen gratis.
Vedligeholdelse og hjælp til batterier er gratis uanset om høreapparatet er anskaffet i en offentlig høreklinik eller hos en godkendt, privat høreapparatleverandør.

Leverandør af ydelsen

Privat høreapparatleverandør eller offentlig audiologisk klinik

Opfølgning på indsatsen

Høreapparatet kan udskiftes hver 4. år, eller hvis der er sket en markant forværring eller forandring i borgerens tilstand

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 10 arbejdsdage, når alle dokumenter er indhentet

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis borgeren klager over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Det Sociale Nævn.
Klagefristen er 4 uger

Andre ydelser/foranstaltninger

-

Særlige bemærkninger

-

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider