Kropsbårne hjælpemidler - overordnet

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Kropsbårne hjælpemidler - overordnet

Kvalitetsstandard - Kropsbårne hjælpemidler - overordnet

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service, § 112 og § 113 omhandlende støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder

Mål med ydelsen

Hjælpemidlet/forbrugsgodet skal medvirke til at borgeren med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som muligt og i videst mulig omfang bliver uafhængig af andres bistand i dagligdagen.

Målgruppe

Borgere med en varig nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne når hjælpemidlet
- i væsentlig grad afhjælper følger af funktionsnedsættelsen
- i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet
- er nødvendig for at borgeren kan udøve et erhverv

Ydelsens indhold

Se detaljerede beskrivelse for den enkelte ydelse

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Se detaljerede beskrivelse for den enkelte ydelse

Ydelsens omfang

  • Arm og ben proteser - brystproteser
  • Bandager – benskinner – dropfodsskinner
  • Synshjælpemidler, hørehjælpemidler
  • Støttekorsetter
  • Parykker / toupeer
  • Kompressionsstrømper, ortopædisk fodtøj, ortopædisk indlæg
  • Diabeteshjælpemidler
  • Inkontinens og stomihjælpemidler (bevilling varetages af kontinenssygeplejerske i hjemmeplejen)

Bevillingskompetence

Leder og administrative sagsbehandlere i hjælpemiddelafdelingen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Hjælpemiddelafdelingen

Egenbetaling

Til dækning af udgifter til ortopædisk fodtøj afholder borgeren selv et beløb jf. gældende lovgivning.
Vælger borgeren en anden leverandør på de områder hvor Rødovre Kommune har indkøbsaftaler, dækkes kun udgifter op til den pris Rødovre Kommune kan anskaffe hjælpemidlet til.
Ved diabetesmaterialer er ydelsen gratis for diabetes type 1, ved diabetes type 2 er der tilskud til max 150 stk. teststrimler og max 150 fingerprikker årligt.

Leverandør af ydelsen

Borgeren kan frit vælge leverandør af ydelse
Rødovre Kommune har indgået leverandøraftaler på ortopædisk fodtøj, fodindlæg, bandager, benskinner, dropfodsskinner brystproteser, kompressionsstrømper og diabetes hjælpemidler.

Opfølgning på indsatsen

Se de enkelte ydelser

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 10 arbejdsdage, når alle dokumenter er indhentet

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Hvis borgeren klager over afgørelsen, revurderes sagen. Fastholdes afgørelsen sendes sagen videre til Det Sociale Nævn.
Klagefristen er 4 uger

Andre ydelser/foranstaltninger

-

Særlige bemærkninger

Der kan som regel ikke ydes støtte til hjælpemidler som ansøgeren selv har anskaffet, inden der er givet en bevilling

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider