Tekniske genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om social service §§ 112/113/116

Husk at have NemID klar.

Start selvbetjening

Tekniske genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Kvalitetsstandard - Tekniske genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Lov grundlag for ydelsen

Lov om social service § 112, § 113 og § 116.
Det er en forudsætning for bevilling efter disse paragraffer, at hjælpen ikke kan ydes efter en anden lovgivning.

Mål med ydelsen

De tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer skal medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal, aktiv og selvstændig tilværelse som mulig uafhængig af andres hjælp i dagligdagen.

For tekniske genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder er at yde støtte til borgere med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Formålet med bevilling af boligændringer er at yde støtte til borgere med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning af boligen er nødvendig for at gøre denne bedre egnet som opholdssted for borgeren. Boligændringerne skal afhjælpe, eller i betydelig grad mindske de boligmæssige ulemper, som borgeren pga. sin nedsatte funktionsevne har ved ophold i eget hjem.

Målgruppe

Borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

I lovgivningen lægges der vægt på, at det ikke er den enkelte lidelses art eller omfang, der er afgørende for den hjælp, der kan ydes. Det er udelukkende følgerne af den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne, som borgeren kompenseres for. 

Grundlæggende principper for bevilling efter Lov om Social Service § 112 og § 113:

De grundlæggende bevillingskriterier i lovgivningen vedrørende tekniske genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder kan samlet set beskrives som principper om varighed og væsentlighed. Med varighed forstås, at borgeren har en langvarig lidelse, hvor der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold. Alle behandlingsmuligheder skal være udtømt før bevilling, og der vil i lang tid fremover være et behov for betydelige hjælpeforanstaltninger for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. Normalt vil lidelsen være en belastning for borgeren resten af livet. Med væsentlighed forstås at konsekvenserne af funktionsnedsættelsen har en indgribende karakter i borgerens dagligdag. Borgerens behov for hjælp, sammenholdt med den nedsatte funktionsevne, skal i tilstrækkeligt stort omfang afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og/eller være en væsentlig lettelse i den daglige tilværelse. Væsentlighedskriteriet fastlægges derfor ud fra en samlet vurdering af ydelsens betydning for at kunne afhjælpe borgerens nedsatte funktionsevne.

Ydelsens indhold

§112 - Tekniske genbrugshjælpemidler:

Bevillingen af tekniske genbrugshjælpemidler sker efter Lov om Social Service § 112.
Tekniske genbrugshjælpemidler omhandler produkter, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne. ”Genbrug” henviser til, at hjælpemidlerne sædvanligvis kan genbruges.

§113 - Forbrugsgoder:

Bevilling af forbrugsgoder sker efter Lov om Social Service § 113.
Forbrugsgoder omhandler produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på et sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed. Forbrugsgoder er ikke fremstillet specielt til at afhjælpe en nedsat funktionsevne, men kan i en række tilfælde udgøre en kompensation, som borgere med en nedsat funktionsevne har behov for.

§116 – Boligændringer/boligskift:

Bevilling af boligændringer sker efter Lov om Social Service § 116.Boligændringer omhandler såvel hjælp til nødvendig indretning af boligen, som hjælp til anskaffelse af en anden egnet bolig.I ganske særlige tilfælde - der hvor en boligændring ikke i tilstrækkelig grad gør boligen egnet til ophold - kan der ydes hjælp til dækning af udgifter til anskaffelse af en anden bolig. Betingelsen for dette er dog, at kommunen ikke, inden for en rimelig tid, kan anvise en anden egnet lejebolig. 

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Ydelser, der dækkes af anden lovgivning samt følgende:

 • Bevilling af tekniske genbrugshjælpemidler, der kun skal anvendes i kortere tid, som led i behandling eller træning
 • Støtte til tekniske genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer/boligskift, som borgeren selv har anskaffet eller iværksat inden bevilling er givet
 • Forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Ved sædvanligt indbo forstås forbrugsgoder, som ifølge Danmarks Statistik er så almindeligt udbredte, at de normalt findes i ethvert hjem, der ønsker det - f.eks. almindelige borde, stole, senge o.l.
 • Boligændringer, der har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.
 • Støtte til dækning af udgifter, der følger af brugen af tekniske genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder eller boligændringer – f.eks. ekstra strømforbrug, slid på gulve, lapning af kørestole o.l.
 • Almindelig vedligeholdelse af tekniske genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer.
 • Der kan som udgangspunkt ikke ydes støtte til reparation af tekniske genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder der er borgerens ejendom, hvis borgeren selv har iværksat reparation inden bevilling er givet.
 • Reparation opstået pga. misligholdelse af det tekniske hjælpemiddel.
 • Reparation og udskiftning af forbrugsgoder, der er borgerens ejendom.
 • Reparation og udskiftning af boligændringer.
 • Reetablering af boligændringer, der er foretaget i ejer- og andelsboliger.

Ydelsens omfang

 • Rådgivning og vejledning vedrørende genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer/boligskift.
 • Sagsbehandling og bevilling af ansøgninger om tekniske genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer/boligskift.
 • Reparation og udskiftning af bevilgede tekniske genbrugshjælpemidler, efter behov.
 • Reparation og udskiftning af forbrugsgoder, der ikke er borgerens ejendom.
 • Reetablering af boligændringer i leje-boliger ved opsigelse af lejemålet, såfremt boligselskabet ønsker dette udført.

Sagsbehandling og bevillingskompetence

Ansøgningerne behandles af sagsbehandlende ergoterapeuter i Rødovre Kommunes Hjælpemiddelafdeling.
Sagsbehandlingen indeholder en vurdering af borgerens funktionsevne.
Sagsbehandleren afdækker om den nedsatte funktionsevne begrænser borgeren i dagligdagen; i hvilket omfang og på hvilken måde dette gør sig gældende, samt hvilke tiltag der skal til for at afhjælpe og kompensere borgeren. I vurderingen indgår oplysninger om borgerens helbredsmæssige forhold, sociale forhold, bolig forhold, erhvervsmæssige forhold, daglig liv o.a.
Kommunen kan ifølge Retssikkerhedslovens § 11 kræve, at borgeren medvirker til fremskaffelse af ovennævnte oplysninger. Borgeren kan nægte at give samtykke til dette. Hvis det er tilfældet vil ansøgningen blive afgjort på baggrund af de foreliggende oplysninger.
Vurderingen af borgerens funktionsevne foretages ofte ved et hjemmebesøg i borgerens eget hjem.
Sagsbehandlingen bygger således på en individuel vurdering af hele borgerens situation. Det er på baggrund af denne vurdering samt ud fra den gældende lovgivning, at de sagsbehandlende ergoterapeuter og afdelingslederen i Hjælpemiddelafdelingen tager beslutning om, hvilke tekniske genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer kommunen kan give støtte til.

Partshøring:

Hvis kommunen er - eller i forbindelse med sagsbehandlingen kommer i besiddelse af - oplysninger, som formodes at være ukendte og til ugunst for borgeren, så skal kommunen i.h.t. Forvaltningslovens § 19, inden der træffes en endelig afgørelse i sagen, partshøre borgeren i disse oplysninger. En partshøring indebærer, at borgeren får mulighed for at se og kommentere på oplysningerne. 

Bevilling:

Ved bevilling af tekniske genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder eller en mindre boligændring, modtager borgeren en mundtlig afgørelse. Ved bevilling af en større boligændring modtager borgeren en skriftlig afgørelse.

Tekniske genbrugshjælpemidler bevilges som et udlån til borgeren, hvorimod forbrugsgoder ikke udlånes, men bliver borgerens ejendom. Dog bevilges forbrugsgoder, der udelukkende fungerer som et teknisk hjælpemiddel, som et udlån.

Støtten til tekniske genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer er uafhængig af ansøgerens økonomiske forhold herunder indkomst, formue og forsørgelsesgrundlag. Støtten er skattefri.

Leder og sagsbehandlende ergoterapeuter i hjælpemiddelafdelingen har bevillingskompetence på området. Bevilling af boligændringer som overstiger kr. 200.000,- foretages af Rødovre Kommunens boligvisitationsudvalg i Social og Sundhedsforvaltningen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Hjælpemiddelafdelingen

Frit valg / egenbetaling 

Frit valg:

Bevilling af tekniske genbrugshjælpemidler og boligændringer efter Lov om Social Service § 112 og § 116 er omfattet af frit valg.

Frit valg i.f.t. Lov om Social Service § 112:

Borgeren kan ved bevilling frit vælge imellem selv at indkøbe det tekniske genbrugshjælpemiddel eller få det leveret fra Rødovre Kommunes Hjælpemiddeldepot.
Ved brug af frit valg skal borgeren: 

 • Selv finde en momsregistreret leverandør.
 • Sikre sig at det tekniske genbrugshjælpemiddel opfylder kommunens krav til funktion og udformning.
 • Selv indkøbe det tekniske genbrugshjælpemiddel.

Kommunen dækker borgerens udgift til indkøb af det tekniske genbrugshjælpemiddel, dog højst med det beløb kommunen kan indkøbe hjælpemidlet til. Hvis borgeren vælger at købe et teknisk genbrugshjælpemiddel der er dyrere eller større, skal borgeren selv betale prisforskellen.
Kommunen skal godkende borgerens valg af teknisk genbrugshjælpemiddel, inden borgeren køber dette. Frit valg gælder ikke hvis Hjælpemiddelafdelingen har et teknisk genbrugshjælpemiddel på hjælpemiddeldepotet, der er identisk med det, som borgeren ønsker at købe. 
Tekniske genbrugshjælpemidler, der er købt i.f.t. frit valgs ordningen, tilhører kommunen og skal leveres retur til kommunen efter endt brug. Dette gælder også selvom borgeren har betalt en del af prisen for det tekniske genbrugshjælpemiddel.
Hvis borgerens egenbetaling overstiger 2.500 kr. skal der, ved tilbagelevering inden 4 år, tages stilling til en evt. refusion af en del af borgerens egenbetaling.
Hvis et teknisk genbrugshjælpemiddel går i stykker, skal borgeren altid henvende sig til Hjælpemiddelafdelingen vedrørende nærmere aftale om reparation. Hvis der er ekstraordinære dyre og hyppige reparationer pga. borgerens valg af hjælpemiddel, skal borgeren selv betale disse. 

Egenbetaling ved bevilling efter Lov om Social Service § 113:

Ved bevilling af et forbrugsgode efter Lov om Social Service § 113 indkøber borgeren selv forbrugsgodet.Der kan kun gives støtte til bevilling af forbrugsgoder, når udgiften er over 500,00 kr.
Der er fra lovgivningens side fastsat en vis egenbetaling ved bevilling af forbrugsgoder. Borgeren kan efter eget valg af leverandør købe det produkt han eller hun ønsker. Herefter refunderer kommunen 50 % af prisen svarende til et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Borgeren har også mulighed for at købe et dyrere produkt end det bevilgede, mod at borgeren selv betaler prisforskellen. Hvis det pga. borgerens nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standart produkt, eller hvis borgerens nedsatte funktionsevne kræver en særlig indretning af forbrugsgodet, dækker kommunen dette beløb. Hvis kommunen vurderer, at forbrugsgodet udelukkende fungerer som et teknisk hjælpemiddel for borgeren, har borgeren ingen udgifter til forbrugsgodet, men heller ikke mulighed for frit valg af leverandør og produkt. Forbrugsgodet er i disse tilfælde kommunens ejendom. 

Frit valg i.f.t. Lov om Social Service § 116:

Borgeren kan ved bevilling frit vælge imellem at få en håndværker de selv har valgt til at udføre boligændringen eller få en håndværker valgt af kommunen til at udføre boligændringen. Borgeren kan også frit vælge at få boligændringen udført i andre materialer.
Ved brug af frit valg skal borgeren: 

 • Selv træffe aftale med en faglært og momsregistreret håndværker.
 • Sikre sig at boligændringen udføres, så den opfylder kommunens krav.
 • Selv træffe aftale med udlejer om tilladelse til udførelsen og evt. reetablering, hvis borgeren bor i en lejebolig.

Kommunen dækker borgerens udgift til boligændringen, dog højst med det beløb kommunen kan få arbejdet udført til. Hvis boligændringen bliver dyrere pga. borgerens valg af håndværkere eller materialer, skal borgeren selv betale prisforskellen.
Ved boligændringer i lejeboliger kan kommunen kun garantere reetablering i forhold til den bevilgede boligændring. Hvis borgeren har valgt en større løsning, hæfter borgeren selv for den del af reetablering som vedrører dette.

Udlån og leverandør af ydelsen

Hvis borgeren ikke ønsker at gøre brug af frit valg ved bevilling efter Lov om Social Service § 112 og § 116, vil kommune levere det tekniske genbrugshjælpemiddel eller udføre boligindretningen.
Rødovre Kommune har i fællesskab med 8 andre kommuner haft en række tekniske genbrugshjælpemidler i EU-udbud, og kommunerne har sammen indgået leverandøraftaler på flere produkter.
Der er gældende leverandøraftaler på: El-scootere, aktive manuelle kørestole, transportkørestole, komfortkørestole, stationære lifte, mobile lifte, el-senge, sengeborde, arbejdsstole og madrasser.
EU-udbuddet bevirker at Rødovre Kommune får disse produkter til en lavere pris end markedsprisen.

Rødovre Kommune har et hjælpemiddeldepot, hvor de tekniske genbrugshjælpemidler efter endt brug rengøres og repareres.
Når et teknisk genbrugshjælpemiddel efter endt brug er returneret til hjælpemiddeldepotet, vurderer hjælpemiddeldepotets teknikere om hjælpemidlet er i en sådan stand, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at sende det i udlån igen. Hvis det tekniske genbrugshjælpemiddel fremstår meget slidt, utidssvarende eller andet, vælger hjælpemiddeldepotet som oftest at kassere det.
Hvis det tekniske genbrugshjælpemiddel fremstår i en sikkerhedsmæssig forsvarlig og god stand, kan det lånes ud igen. Ved bevilling og udlån af tekniske genbrugshjælpemidler leveres der derfor ikke nødvendigvis et nyindkøbt hjælpemiddel til borgeren. Et bevilget teknisk genbrugshjælpemiddel, kan derfor godt fremstå brugt og lidt slidt.

Indkøb af forbrugsgoder bevilliget efter §113: Se under punktet ”Frit valg / egenbetaling” ovenfor.

Opfølgning på indsatsen

En bevilling af tekniske genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder eller boligændringer kan ved behov revurderes efter forud aftalt tid med borgeren.
I øvrigt kan der foretages opfølgning, hvis borgeren henvender sig til Hjælpemiddelafdelingen på grund af problemer med ydelsen - dette kan f.eks. være, hvis der er behov for reparation eller udskiftning af ydelsen.

Sagsbehandlingsfrister

 • Ved akutte henvendelser opstartes sagsbehandlingen hurtigst muligt – oftest samme dag. Hvis dette ikke er muligt bør opstart af sagsbehandlingen senest ske indenfor 5 arbejdsdage fra ansøgningstidspunktet. En akut henvendelse kan være en ansøgning om nødkald, ansøgning om tryksårsforebyggende foranstaltninger, behov for hjælp i terminale situationer eller ansøgning om hjælp ved udskrivning fra hospital.
 • Ved ansøgning om støtte til børn samt ved ansøgning om tekniske genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og mindre boligændringer, som gør det muligt for borgeren at klare sig inde i deres bolig uden daglig hjemmehjælp, bør opstart af sagsbehandlingen ske indenfor 4 uger fra ansøgningstidspunktet.
 • Ved ansøgning om større boligændringer eller et boligskift, bør opstart af sagsbehandlingen ske indenfor 4 uger fra ansøgningstidspunktet.
 • Ved ansøgning om udendørs el-køretøjer, knallerter og cykler, bør opstart af sagsbehandlingen ske indenfor 4 måneder fra ansøgningstidspunktet.
 • Ved ansøgning om øvrige tekniske genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder eller boligændringer, bør opstart af sagsbehandlingen ske indenfor 2-4 måneder fra ansøgningstidspunktet.

Selve sagsbehandlingstiden vil i enhver sag variere, alt efter hvor lang tid indhentning af lægelig dokumentation eller anden dokumentation tager, samt alt efter hvor kompleks sagen er.
Ydre faktorer som f.eks. levering af ydelser fra eksterne samarbejdspartnere, borgerens helbredsmæssige tilstand eller private forhold kan også forlænge sagsbehandlingstiden.

Afgørelse, klage- og ankevejledning

-

Afslag:

Ved afslag på tekniske genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder eller mindre boligændringer, modtager borgeren en skriftlig begrundelse med angivelse af ankemuligheder, hvis borgeren ønsker dette.
Ved afslag på større boligændringer, modtager borgeren en skriftlig begrundelse med angivelse af ankemuligheder.

Klage:

Borgeren kan ifølge kapitel 10 i Retssikkerhedsloven klage over den afgørelse kommunen har truffet i.h.t. Lov om Social Service § 112, § 113 og § 116.
Klagen gives til kommunen/Hjælpemiddelafdelingen. Klagen kan være såvel mundtligt som skriftlig. Kommunen skal have modtaget klagen senest 4 uger efter, at borgeren har modtaget afslaget.
Når en borger har klaget over en afgørelse, revurderer kommunen sagen.
Hvis borgeren ikke får medhold i sin klage, sender kommunen sagen videre til endelig afgørelse i Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen i Hovedstaden. 

Andre ydelser/foranstaltninger

-

Særlige bemærkninger

-

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider