Page Title

Personlig og praktisk hjælp og pleje

Hvis du er voksen og har behov for praktisk hjælp, personlig pleje eller træning på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, kan du få hjælp til at udføre disse opgaver. Alle ydelser tildeles på baggrund af en personlig og individuel vurdering.

Her kan du få overblik over Rødovres kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og træning, (Servicelovens §§ 83, 83a og 86)

Personlig og praktisk hjælp og pleje

Fold alle ud

Overblik over ydelserne

Her kan du læse en kort beskrivelse af de forskellige ydelser. I bilaget kan du læse flere detaljer om hver ydelse. 

 • Personlig hjælp og pleje (Lov om Social Service, §§ 83 og 83a )
  Personlig hjælp og pleje omfatter bl.a. hjælp til personlig hygiejne såsom bad, tandbørstning, barbering, hjælp til toiletbesøg, og hjælp til af- og påklædning. Hjælp til forflytninger, kropsbårne hjælpemidler, fx briller, høreapparat m.v. indgår også. Desuden praktiske opgaver som klargøring inden og oprydning efter plejen, hjælp til sengeredning samt forebyggelse af sengelejekomplikationer. Desuden kan der gives hjælp til hverdagsopgaver som telefonopkald, omsorgsbesøg mv. Hjælpen kan gives som rehabilitering (se senere). Under personlig hjælp og pleje indgår også enkelte sygeplejeopgaver (Sundhedslovens, § 138), der kan varetages af hjemmeplejens personale, herunder medicinudlevering, hjælp til støttestrømper samt kateter- og stomipleje.
    
 • Praktisk hjælp i hjemmet (Lov om Social Service, §§ 83 og 83a )
  Praktisk hjælp omfatter bl.a. indkøb/varelevering, rengøring, tøjvask og tilberedning/anrette mad. Hjælpen kan gives som rehabilitering (se senere). I vurderingen af behovet ses på behov og ressourcer i den samlede husstand.
    
 • Madservice (Lov om Social Service, § 83 stk. 3)
  Levering af et hovedmåltid dagligt. Der er egenbetaling for denne ydelse. I vurderingen af behovet ses på behov og ressourcer i den samlede husstand.
    
 • Genoptræning af funktionsnedsættelser (Lov om Social Service, § 86 )
  Genoptræningen tager udgangspunkt i dine egne målsætninger og de aktivitetsproblemer, som du oplever. I genoptræning kan indgå en terapeutfaglig udredning, et afgrænset træningsforløb (individuelt, i små grupper eller på hold), grundlæggende fysisk træning, herunder styrke-, konditions- og koordinationstræning af og ved hjælp af dagligdags aktiviteter, træning af andre færdigheder samt støtte og rådgivning med henblik på selvtræning.
    
 • Genoptræning af færdigheder (Lov om Social Service, § 86 stk. 2)
  Genoptræningen tilrettelægges på baggrund af dine behov og ressourcer og kan bl.a. indeholde grundlæggende fysisk træning, fysisk aktivitet, træning af kognitive og mentale færdigheder, støtte og rådgivning med henblik på at forebygge yderligere aktivitetstab, socialt samvær i grupper, aktiviteter som håndarbejde, banko, spisning i caféen m.v..

Hvordan vurderes dit behov?

Har du brug for hjemmehjælp, skal du, eller den du har givet tilladelse, henvende sig til Rødovre Kommunes Visitationsafdeling. I løbet af tre hverdage bliver du kontaktet af en visitator, der aftaler dato for besøg. Visitatoren vurderer i samarbejde med dig behovet for hjælp. Efter visitators besøg bliver det afgjort, hvilken hjælp du får tildelt, og du får besked.

Ved visitationsbesøget udarbejder visitator en funktionsvurdering sammen med dig, for at afdække dine behov og ressourcer. Dette beskrives ud fra en skala fra 0 til 4:

 • Funktionsniveau 0: Ingen/ubetydelige begrænsninger
  Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten.
 • Funktionsniveau 1: Lette begrænsninger
  Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten.
 • Funktionsniveau 2: Moderate begrænsninger
  Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten
 • Funktionsniveau 3: Svære begrænsninger
  Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten.
 • Funktionsniveau 4: Totale begrænsninger
  Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance.

Behovet for hjælp kan ændre sig med tiden, derfor kan det tages op til vurdering, enten af dig selv, af Visitationsafdelingen eller af leverandørerne. Du har altid ret til at have en bisidder med, når dit behov for hjælp bliver vurderet.

Rehabilitering

I Rødovre oplever vi, at de fleste borgere gerne vil være i stand til at udføre så mange praktiske og personlige opgaver som muligt. Det giver øget livskvalitet. Derfor starter meget hjælp med et tidsbegrænset rehabiliteringsforløb, hvor du sammen med en medarbejder vurderer dine behov og ressourcer, og I sammen sætter målet for din rehabilitering. Et rehabiliteringsforløb består af oplæring, vejledning og/eller udredning af funktionsniveau i forhold til de opgaver, som du ikke selv kan udføre. Formålet med rehabilitering er, at du bliver uafhængig af hjælp eller dit behov for hjælp mindskes. Når rehabiliteringsforløbet er slut, vurderer du sammen med en medarbejder, om du har nået de mål I har sat. På den baggrund vurderer medarbejderen, om du fortsat har brug for hjælp, samt hvilken form for hjælp du eventuelt har brug for. Herefter vil du få den nødvendige hjælp.

Hvis medarbejderen ikke vurderer, at det er relevant for dig at starte med rehabilitering, får du bevilget den hjælp og støtte, du har behov for. 

Tavshedspligt

Medarbejderne har tavshedspligt og må kun videregive oplysninger om borgeren, hvis der er lavet en aftale om, hvad der må videregives og til hvem.

Hvad koster det?

Som udgangspunkt er ydelserne gratis. Du betaler selv for rengøringsmidler, mad, kosttilskud m.v., og der kan være egenbetaling til mindre hjælpemidler. Se detaljer under de enkelte kvalitetsstandarder.

Arbejdsmiljø – dit hjem som arbejdsplads

Medarbejderen er omfattet af arbejdsmiljøloven, når denne arbejder i dit hjem. I følge loven skal arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor udarbejder kommunen en arbejdspladsvurdering (APV) inden indsatsen kan iværksættes. I nogle hjem er det nødvendigt at foretage ommøblering og/eller ændringer i boligen hvis der skal bruges for eksempel plejeseng eller lift. Det kan være at der må flyttes om på møbler, fjernes gulvtæpper eller dørtrin.

Medarbejderen må kun være i dit hjem, når du selv er til stede og der skal være uhindret adgang til hjemmet. For eksempel skal der være udendørs belysning og der skal være ryddet sne. Af hensyn til medarbejdernes sundhed, henstiller vi til, at du ikke ryger, når medarbejderen er i dit hjem.

Leverandøren har erstatningspligt

Leverandøren har erstatningspligt, hvis medarbejderen ødelægger indbo, tøj m.v. i forbindelse med udførelsen af opgaven i hjemmet. 

Kompetencekrav til udføreren

Alle indsatser udføres af uddannet sundhedspersonale. Undtagelsesvis kan der bruges ikke-faglærte medarbejdere, der er oplært af medarbejdere med en social og sundhedsfaglig grunduddannelse. Derudover kan plejen udføres af personale under uddannelse. 

Klagemuligheder

Du kan klage inden for fire uger efter en afgørelse er truffet. Klagen kan indgives mundtlig eller skriftligt til Visitationen Else Sørensens Vej 3. Hvis visitator fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen Aalborg.

 • Klager over udførelse af ydelser i træningscenteret skal gives til: Træningscenteret i Rødovre Kommune.
 • Klager over dagcenterydelser skal gives til: Dagcenter i Rødovre Kommune.

Kort om kvalitetsstandarder

Vi fastsætter hjælpen ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Disse er en beskrivelse af den enkelte ydelse og det serviceniveau, der tilbydes i Rødovre Kommune. Du kan læse de enkelte kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje, genoptræning og træning i bilaget. 

Kontakt Visitationen

Personlig og praktisk hjælp og pleje: Visitationen træffes alle dage på telefon 36 37 74 00. Hvis du ønsker at tale med en visitator skal du ringe mellem kl. 8.30 og 9.30.

Rødovre Kommune, Visitationen
Else Sørensens Vej 3
2610 Rødovre

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider