Genoptræning af funktionsnedsættelser

Lov om Social Service § 86 stk. 1

Tidsafgrænset træningsforløb

Genoptræning af funktionsnedsættelser

Fold alle ud

Hvilke behov dækker ydelsen?

Behovet for et målrettet og afgrænset træningsforløb.

Hvad er formålet med ydelsen?

Formålet er:

 • At borgeren erhverver samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne, så borgeren kan leve et så selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv som muligt
 • At borgeren opnår bedst mulig funktionsevne, såvel bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt som socialt
 • At borgeren i videst muligt omfang tager ansvar for og opnår forståelse af, hvordan det opnåede funktions-niveau holdes ved lige
 • At undgå vedvarende eller yderligere svækkelse, og at forebygge at der opstår behov for hjælp eller øget hjælp
 • At forebygge funktionstab og indlæggelse

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Praktiske elementer der efter behov kan indgå i indsatser:

 • Terapeutfaglig udredning 
 • Afgrænset træningsforløb enten individuelt, i små grupper eller på hold
 • Grundlæggende fysisk træning, herunder styrke-, konditions- og koordinationstræning af og ved hjælp af dagligdags aktiviteter
 • Træning af kognitive færdigheder
 • Støtte og rådgivning med henblik på selvtræning

Indsatsen tilrettelægges individuelt sammen med borgeren. Træningen tager udgangspunkt i borgerens målsætning og de aktivitetsproblemer, som borgeren har. Indsatsen skal ses i sammenhæng med den hjælp, borgeren evt. er bevilget.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Behandlinger der modsvarer vederlagsfri fysioterapi. 

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, fortrinsvis ældre, som oplever moderate eller væsentlige begrænsninger i at klare sig i hverdagen, og som er motiveret for at øge deres funktionsniveau:

 • Borgere der er motiverede, og har potentiale for at udvikle deres funktionsniveau.
 • Borgere der gennem træning vil kunne blive helt eller delvist selvhjulpen i hverdagen eller helt eller delvist selvhjulpne i forhold til en anden ansøgt kommunal ydelse
 • Borgere der ikke træner sine funktioner i andet regi
 • Borgere der har behov for en ergoterapeutisk/fysioterapeutisk indsats, og som ikke selv er i stand til at opsøge træning i andet regi

Hvem kan ikke modtage ydelsen?

 • Borgere som vurderes at være i stand til at forbedre funktionsevnen enten selv eller via andre tilbud 
 • Borgere som vurderes at kunne træne i andet regi
 • Borgere der efter sygehusindlæggelse er udskrevet med en genoptræningsplan jf. Sundhedslovens § 140

Ydelsens omfang

Indsatsens omfang afhænger af en konkret individuel vurdering af den enkelte borger. 

Alle træningstilbud kan afsluttes tidligere end aftalt, hvis målet er nået, eller hvis det efter en terapeutisk vurdering skønnes umuligt at nå målet.

Træningstilbuddet kan forlænges, hvis realistiske opsatte mål ikke er nået inden for den visiterede tid, og det fagligt vurderes, at der stadig er træningspotentiale.

En terapeutisk vurdering, udredning og kortvarig intervention bevilliges maksimum otte gange. 

Et træningsforløb kan bevilges op til 32 gange i alt. Længde og hyppighed afhænger af træningspotentiale, den faglige vurdering og borgerens evne til aktiv deltagelse i forløbet.  

Alle forløb revisiteres på baggrund af faglig dokumentation fra terapeuten. 

Indsatsen leveres fortrinsvis på hverdage og i dagtimerne.

Hvem leverer ydelsen?

Ergoterapeuter eller fysioterapeuter i Rødovre Kommunes træningscenter varetager træningen i samarbejde med borgeren. Der er ikke frit-valg af leverandør på ydelsen. 

Kompetencekrav til udføreren

Aktiviteten udføres af fysio- og/eller ergoterapeuter. Derudover kan aktiviteten udføres af personale under uddannelse.

Opfølgning på ydelsen?

Indsatsen er altid tidsafgrænset. Træningen tilpasses borgerens aktuelle niveau.

Udebliver borgeren to gange i forløbet betragtes det som manglende motivation, hvorefter træningsforløb kan afsluttes. Borgeren er forpligtet til at meddele, hvis forhold der har betydning for borgerens træningsindsats ændres.

Borgerens forpligtelser

Det forventes at borgeren er motiveret for træning, møder op til træning og deltager aktivt. 

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Terapeuten vurderer, om genoptræningen skal foregå i et træningslokale eller i borgerens eget hjem/nærmiljøet. 

Borgeren kan bevilges transport til og fra træningscentret, hvis det skønnes, at borgeren er ude af stand til at komme til træning ved egen hjælp. 

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven, uanset om træningen foregår i eget hjem, i nærmiljøet eller i et træningslokale. Arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Kvalitetsmål

 • Visitatorkontakt til borgeren inden for fem dage fra ansøgningen
 • Opstart af genoptræning for borgere uden genoptræningsplan iværksættes inden for 14 dage fra ansøgningen er modtaget i træningscentret
 • Opstart af genoptræning for borgere, der efter hospitalsindlæggelse udskrives med en genoptræningsplan, iværksættes inden for syv dage
 • Målet for træningsindsatsen tager udgangspunkt i borgerens hverdag og øvrige ansøgninger
 • Der tilstræbes fast kontaktperson hos træningsterapeut, hvis det er afgørende for træningsudbyttet 
 • Træningsperioder er et forløb, og træningsseancer aflyses som hovedregel ikke
 • Ved afvigelser i tidspunktet for levering af træning meddeles borgeren herom

Yderligere oplysninger

I ”Kvalitetsstandarder - et overblik” kan du læse rammerne for ydelsen, herunder: 

 • Hvordan dit behov vurderes
 • Praktiske informationer: Personalets tavshedspligt, priser, Dit hjem som arbejdsplads, leverandørens erstatningspligt samt klagemuligheder.
 • Kontakt til Visitationen

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider