Personlig hjælp og pleje, rehabilitering

§ 83 a i Lov om Social Service

Tidsbegrænset rehabiliteringsforløb, hvor borger og medarbejder vurderer borgerens behov og ressourcer, og sammen sætter målet for rehabilitering.

Personlig hjælp og pleje, rehabilitering

Fold alle ud

Hvilke behov dækker ydelsen?

Oplæring og vejledning og evt. udredning af funktionsniveau i forhold til personlig hjælp og pleje: Personlig pleje, udskillelse, ernæring, mobilitets/forflytninger, hverdagens aktiviteter, tilsyn og omsorg samt uddelegerede sygeplejeopgaver, herunder medicinudlevering, hjælp til støttestrømper samt kateter- og stomipleje.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere der, pga. varig eller tidsbegrænset fysisk og/eller psykisk svækkelse, ikke selv eller med hjælp fra pårørende er i stand til at udføre personlige opgaver.

Borgere med lette, moderate, omfattende eller totale begrænsninger, der skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv, at kunne varetage opgaven.

Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen?

Alt efter borgerens behov og ressourcer kan der bevilges vejledning, oplæring, udredning og guidning i nedenstående opgaver:

Borgere med lette begrænsninger:

 • Udredning af funktionsniveau
 • Personlige opgaver; herunder bad
 • Opgaveoverdraget sygeplejeopgaver; herunder støttestrømper

Borgere med moderate begrænsninger:

 • Samme som borgere med lette begrænsninger, samt
 • Mobilitet
 • Hverdagens aktiviteter herunder medicingivning

Borgere med omfattende begrænsninger:

 • Samme som borgere med lette og moderate begrænsninger, samt 
 • Personlige opgaver herunder personlig pleje, udskillelse og ernæring
 • Forflytning og mobilitet
 • Tilsyn og omsorg

Borgere med totale begrænsninger:

 • Samme som borgere med lette, moderate og omfattende begrænsninger

I det rehabiliterende forløb er borgeren selv aktiv i opgaveløsningen med vejledning og støtte fra medarbejderen. I hele forløbet tager medarbejderen hensyn til borgerens ressourcer og tager udgangspunkt i disse ved opgaveløsningen. I det omfang det er muligt og meningsfuldt, skal borgeren benytte teknologiske hjælpemidler i opgaveløsningen.

Ydelsens omfang

Indsatsen bevilges i en tidsbegrænset periode på op til otte uger, og leveres alle dage fortrinsvis i dag- og aftentimerne. Hjælp til bad aftales med den enkelte borger og borgeren har ret til dagligt bad på alle hverdage. Indsatsen opgøres ikke i tid, men konkrete aktiviteter.

Hvem kan ikke modtage ydelsen?

Borgere der vurderes til ikke at have potentiale for udvikling af kompetencer til at forbedre funktionsniveauet, kan ikke modtage rehabiliterende ydelse, men kan i stedet visiteres til personlig hjælp og pleje. 

Hvem leverer ydelsen?

Medarbejdere fra Rødovre Kommunes Hjemmepleje.
Borgere i plejebolig har ikke fritvalg af leverandør.

Opfølgning på ydelsen

Der følges løbende op i forhold til ændringer i borgerens situation og behov.

Efter et gennemført rehabiliteringsforløb vurderes det, hvorvidt borgeren fremover selv er i stand til at udføre opgaverne helt eller delvist. Hvis det vurderes, at borgeren har behov for hjælp til opgaverne, bevilges dette efter gældende kvalitetsstandarder for § 83.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Der gives medicin, som er lægeordineret og doseret af sygeplejerske og/eller apotek.

Kvalitetsmål

 • At borgeren oplever at have fået hjælp/støtte i at opretholde, bevare og udvikle færdigheder
 • At tabte færdigheder i muligt omfang genvindes, og borgeren inddrages maksimalt i opgavens udførelse
 • At der er sammenhæng og kontinuitet i de enkelte opgaver, der udføres hos borgeren
 • At der i planlægningen tages hensyn til borgerens aktivitet uden for hjemmet
 • At rehabilitering til personlig pleje ikke aflyses. Et bad kan aflyses, men der tilbydes erstatning inden for maksimalt to hverdage
 • At medarbejderen orienterer borgeren pr. telefon, hvis der er ændringer i tidspunktet for levering
 • At medarbejdernes kompetencer svarer til opgavernes kompleksitet
 • At relevante velfærdsteknologiske hjælpemidler er fremskaffet, og der er instrueret i disse
 • At der samarbejdes med de pårørende

Yderligere oplysninger

I ”Kvalitetsstandarder – et overblik” kan du læse rammerne for ydelsen, herunder: 

 • Hvordan dit behov vurderes
 • Praktiske informationer: Personalets tavshedspligt, priser, Dit hjem som arbejdsplads, leverandørens erstatningspligt samt klagemuligheder
 • Kontakt til Visitationen

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider