Personlig hjælp og pleje

§ 83 stk. 1 i Lov om Social Service

Personlig hjælp og pleje omfatter bl.a. hjælp til personlig hygiejne såsom bad, tandbørstning, barbering, hjælp til toiletbesøg, og hjælp til af- og påklædning. Hjælp til forflytninger og til kropsbårne hjælpemidler, fx briller og høreapparat m.v. indgår også. Personlig hjælp og pleje kan også omfatte uddelegerede sygeplejeopgaver, herunder medicinudlevering, hjælp til støttestrømper samt kateter- og stomipleje.

Desuden praktiske opgaver som klargøring inden og oprydning efter plejen, hjælp til sengeredning samt forebyggelse af sengelejekomplikationer. Desuden kan der gives hjælp til hverdagsopgaver som telefonopkald, omsorgsbesøg mv.

Personlig hjælp og pleje

Fold alle ud

Hvilke behov dækker ydelsen?

Oplæring, vejledning eller udførelse af nødvendige personlige opgaver, som borgeren ikke selv kan udføre. Herunder nødvendige forflytninger og mobilitetsopgaver samt hverdagens aktiviteter, som borgeren eller pårørende i husstanden ikke selv er i stand til at udføre.

Hvad er formålet med ydelsen?

At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved:

 • At ydelsen tilrettelægges i et tæt samarbejde med borgeren for at understøtte borgeren i at bevare en høj grad af selvhjulpenhed længst muligt samt tilbyde den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til, at borgeren kan opretholde fysisk og psykisk velvære
 • At borgeren deltager aktivt i at løse dagligdagsopgaverne med hensyn til personlig hygiejne, udskillelse, ernæring, mobilitet, hverdagens aktiviteter, tilsyn og omsorg i det omfang det er muligt
 • At borgeren medinddrages og aktiveres ud fra ressourcer, således at borgeren bevarer og udvikler færdigheder, der øger evnen til at klare sig selv
 • At udvikle, fastholde, sikre eller udføre personlige opgaver, som borgeren ikke selv magter
 • At fremme sundhed og forebygge sygdom

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere der, på grund af varig eller tidsbegrænset fysisk og/eller psykisk svækkelse, ikke selv er i stand til at udføre personlige opgaver.

Hvis pårørende hjælper med at løse opgaven, er det en forudsætning, at både borger og pårørende ønsker dette. 

Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen?

Alt efter borgerens behov kan der bevilges vejledning, oplæring, udredning og guidning og/eller støtte i nedenstående opgaver:

Borgere med lette begrænsninger:

 • Vejledning og oplæring
 • Guidning/let støtte
 • Hjælp til at få støttestrømper/mindre kropsbårne hjælpemidler på
 • Bad/hårvask/fodpleje
 • Observation af almentilstand

Borgere med moderate begrænsninger:

 • Samme som borgere med lette begrænsninger samt 
 • Guidning/moderat støtte
 • Daglig påklædning/afklædning

Borgere med omfattende begrænsninger:

 • Samme som borgere med lette og moderate begrænsninger samt 
 • Bad/hårvask/fodpleje samt barbering/neglepleje inkl. tånegleklipning
 • Hjælp til at få støttestrømper/kropsbårne hjælpemidler på/af
 • Øvre/nedre toilette
 • Toiletbesøg/tømning af kolbe/bækkenstol
 • Hjælp til inkontinens hjælpemidler
 • Sengeredning ifm. personlig pleje
 • Madning og væske
 • Hjælp og støtte til forflytninger evt. ved brug af hjælpemidler
 • Hjælpe ind og ud af seng ved middagshvil
 • Forebyggelse af sengelejekomplikationer
 • Give medicin fra doseringsæske og dosispakker
 • Kostvejledning
 • Struktur og sammenhæng i hverdagen og hverdagens aktiviteter; telefonopkald, kontakt til tværfaglige samarbejdspartnere, etablering af netværk
 • Tilsyn/omsorg i forbindelse med sygdom, almen svækkelse, udskrivning fra sygehus o.l.
 • Selvbestemte aktiviteter (klippekort)

Borgere med totale begrænsninger:

 • Samme som borgere med lette og moderate og omfattende begrænsninger samt 
 • Øvre/nedre toilette inkl. mundpleje
 • Lejring og forebyggelse af sengelejekomplikationer

Selvbestemte hverdagsaktiviteter (klippekort) bevilges udelukkende til borgere, der:

 • Er over 65 år 
 • Får mere end 15 timers hjemmehjælp om ugen 
 • Er hjemmehjælpsmodtagere uden netværk eller med sparsomt netværk, og som ikke selv kan færdes ude

I hele forløbet tager medarbejderen hensyn til borgerens ressourcer, og tager udgangspunkt i disse ved opgaveløsningen. Medarbejderen informerer, vejleder, motiverer og tilskynder borgeren til selv at være aktiv i opgaveløsningen med henblik på forebyggelse, sundhedsfremme og vedligeholdelse af egne funktioner og færdigheder. I det omfang det er muligt og meningsfuldt, skal borgeren benytte teknologiske hjælpemidler i opgaveløsningen.

Fleksibel hjemmehjælp

Borgeren kan i samarbejde med medarbejderen bytte den visiterede indsats til andre indsatser, hvis den afsatte tid og krav om arbejdsmiljømæssige forhold overholdes. Hvis borgeren ønsker at bytte til praktisk hjælp eller personlig pleje, er det en forudsætning, at pågældende er visiteret til denne type hjælp.

Det er i hvert enkelt tilfælde medarbejderen der vurderer, om det er forsvarligt at ændre ydelsen. I tilfælde af uenighed mellem borgeren og medarbejderen, gives den hjælp der er visiteret. En visiteret indsats der byttes, kan efterfølgende ikke kræves leveret. Såfremt indsatsen byttes flere gange i træk, vil borgerens behov for indsatsen blive revisiteret.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

 • Styling/opsætning af hår herunder oprulning af hår undtagen dagligdags frisering f.eks. fletninger og hestehale.
 • Klipning af tånegle hos borgere med diabetes eller kredsløbssygdomme eller hvor klipningen kræver særlige værktøjer og kvalifikationer svarende til fodbehandling.
 • Ledsagelse, som kan bevilges efter Servicelovens § 97.
 • Aktiviteter der ligger udenfor medarbejderens almene og faglige kompetencefelt, og ikke lever op til gældende regler for hygiejne, arbejdsmiljø og uniformspligt (klippekortsordning). 

I forhold til selvbestemt aktivitet (klippekortsordningen) kan borgere, der er bevilget ledsagerordning ikke bevilges selvvalgt aktivitet.

Ydelsens omfang

Indsatsen kan tildeles flere gange i døgnet, afhængigt af behov maksimum fire til seks gange i døgnet. Hjælp til bad aftales med den enkelte borger og borgeren har ret til dagligt bad på alle hverdage. Ydelsen opgøres ikke i tid, men konkrete aktiviteter. 

Personlig hygiejne kan tildeles dagligt, herunder bad.  Klipning af negle foregår kun i forbindelse med ydelsen personlig pleje og tildeles ikke selvstændigt.

Mobilitet og forflytning kan leveres hele døgnet alle dage, maksimum fem gange i døgnet, hvor det skønnes sundhedsmæssigt forsvarligt og borgeren er kompenseret med teknologiske hjælpemidler, såsom trygaflastende madras.

Selvbestemte aktiviteter bevilges 30 minutter om ugen i dagtiden. Tiden må samles i op til seks uger maks. svarende til tre timer. Der leveres maksimum 26 timer om året (klippekortsordning).

Hvem leverer ydelsen?

Medarbejdere fra Rødovre Kommunes Hjemmepleje eller fra privat leverandør som kommunen har indgået aftale med eller en af borgeren udpeget privat person, som skal godkendes af kommunen før ansættelse. Uddelegerede sundhedslovsydelser kan kun udføres af Rødovre Kommunes Hjemmepleje eller privat leverandør.
Borgere i plejebolig har ikke fritvalg af leverandør.

Opfølgning på ydelsen?

Medarbejderen vurderer løbende og giver tilbagemelding til relevant fagperson, hvis der er ændringer i den enkelte borgers situation/almentilstand. Visitator foretager revisitation af ydelsen efter behov. Såfremt borgeren selv kan varetage de bevilgede ydelser helt eller delvist, er borgeren forpligtet til at give visitator besked. 

 

 

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Der kan være omkostninger forbundet med indkøb af små hjælpemidler såsom bademåtte, vaskeklude, vaskefad, ekstra sengetøj m.v. Anskaffelse af hjælpemidler betales af borgeren selv, når udgifter er under bagatelgrænsen på kr. 500,-

Ved behov for kosttilskud kan der forekomme ekstraudgifter for borgeren. Honorar til privat praktiserende diætist afholdes af borgeren. 

Eventuelle udgifter forbundet med selvvalgt aktivitet, som transport og entrebilletter for borgeren og medarbejderen skal betales af borgeren.  

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

I forbindelse med hverdagshelligdage flyttes badet. Borgeren orienteres pr. telefon om et nyt tidspunkt. Der gives medicin, som er lægeordineret og doseret af sygeplejerske, Social og Sundhedsassistent og/eller apotek.

Anvendelsen af selvbestemte aktiviteter aftales og tilrettelægges mellem den enkelte borger og leverandøren. 

Kvalitetsmål

 • At borgerens ønsker og behov er afdækket
 • At borgeren oplever at have fået hjælp/støtte i at opretholde, bevare og udvikle færdigheder
 • At borgeren er tilfreds med den udførte pleje i forhold til kommunens kvalitetsstandard
 • At tabte færdigheder i muligt omfang genvindes, og borgeren inddrages maksimalt i opgavens udførelse
 • At der er sammenhæng og kontinuitet i de enkelte opgaver, der udføres hos borgeren
 • At der i planlægningen tages hensyn til borgerens aktivitet uden for hjemmet
 • At der tildeles et fast team af medarbejdere inden for en måned, hvorved hjælpen ydes af så få medarbejdere som muligt
 • At daglig hjælp til personlig pleje ikke aflyses. Bad kan aflyses, men der tilbydes erstatning inden for 1-2 hverdage
 • At medarbejderen orienterer borgeren pr. telefon, hvis der er ændringer i tidspunktet for levering
 • At bad er startet inden for fem hverdage, og at bad som udgangspunkt er tilbudt i dagpersonalets arbejdstid på hverdage
 • At daglig morgenpleje er foretaget inden kl. 11.00
 • At medarbejdernes kompetencer svarer til opgavernes kompleksitet
 • At der gives relevant hjælp, støtte og vejledning
 • At der så vidt muligt kun kommer personale, som borgeren kender og føler sig tryg ved 
 • At undgå, at borgeren bliver fejlernæret og/eller får væskemangel
 • At borgeren giver udtryk for tilfredshed med måden måltiderne er planlagt og forløber på
 • At relevante hjælpemidler er fremskaffet
 • At der samarbejdes med de pårørende

Yderligere oplysninger

I ”Kvalitetsstandarder – et overblik” kan du læse rammerne for ydelsen, herunder: 

 • Hvordan dit behov vurderes
 • Praktiske informationer: Personalets tavshedspligt, priser, Dit hjem som arbejdsplads, leverandørens erstatningspligt samt klagemuligheder
 • Kontakt til Visitationen

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider