Praktisk hjælp i hjemmet, rehabilitering

§ 83 a i Lov om Social Service

Tidsbegrænset rehabiliteringsforløb, hvor borger og medarbejder vurderer borgerens behov og ressourcer, og sammen sætter målet for rehabilitering.

Praktisk hjælp i hjemmet, rehabilitering

Fold alle ud

Hvilke behov dækker ydelsen?

Oplæring, vejledning og/eller udredning af funktionsniveau i forhold til personlige opgaver, som borgeren ikke selv kan udføre. Herunder praktiske opgaver, som rengøring, tøjvask, indkøb og hjælp til anretning af mad.  

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere der, pga. varig eller tidsbegrænset fysisk og/eller psykisk svækkelse, ikke selv eller med hjælp fra pårørende, er i stand til at udføre praktiske opgaver. 
Borgere skal have lette, moderate, omfattende eller totale begrænsninger, der skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at kunne varetage opgaven.

Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen?

Alt efter borgerens behov og ressourcer kan der bevilges vejledning, oplæring, udredning og guidning i nedenstående opgaver:

Borgere med lette og moderate og omfattende begrænsninger samt totale begrænsninger:

 • Udredning af funktionsniveau
 • Afprøvning af praktiske opgaver i hjemmet (rengøring, tøjvask, indkøb og tilberede/anrette mad)

I det rehabiliterende forløb er borgeren selv aktiv i opgaveløsningen med vejledning og støtte fra medarbejderen. I hele forløbet tager medarbejderen hensyn til borgerens ressourcer, og tager udgangspunkt i disse ved opgaveløsningen. I det omfang det er muligt og meningsfuldt, skal borgeren benytte teknologiske hjælpemidler i opgaveløsningen.

Ydelsens omfang

Indsatsen bevilges i en tidsbegrænset periode på op til otte uger og leveres alle dage, fortrinsvis i dag- og aftentimerne. Indsatsen opgøres ikke i tid, men konkrete aktiviteter.

Hvem kan ikke modtage ydelsen

Borgere der vurderes til ikke at have potentiale for udvikling af kompetencer til at forbedre funktionsniveauet, kan ikke modtage rehabiliterende ydelse, men i stedet visiteres til Praktisk hjælp i hjemmet. 

Hvem leverer ydelsen?

Medarbejdere fra Rødovre Kommunes Hjemmepleje. 

Opfølgning på ydelsen

Der følges løbende op i forhold til ændringer i borgerens situation og behov.

Efter et gennemført rehabiliteringsforløb vurderes det, hvorvidt borgeren fremover selv er i stand til at udføre opgaverne helt eller delvist. Hvis det vurderes, at borgeren har behov for hjælp til opgaverne, bevilges dette efter gældende kvalitetsstandard for § 83.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Indsatsen er som udgangspunkt omkostningsfri for borgeren. Vurderes det, at borgeren kan blive helt eller delvist selvhjulpen ved udlevering af et mindre hjælpemiddel, afholder Rødovre Kommune udgifter til dette. Det samme hjælpemiddel kan maksimalt udleveres en gang til samme husstand. Udgiften til udskiftning af et udleveret hjælpemiddel i forbindelse med § 83a påhviler borgeren. 

Kvalitetsmål

 • At borgeren oplever at have fået hjælp/støtte i at opretholde, bevare og udvikle færdigheder
 • At tabte færdigheder i muligt omfang genvindes og borgeren inddrages maksimalt i opgavens udførelse
 • At der er sammenhæng og kontinuitet i de enkelte opgaver, der udføres hos borgeren
 • At der i planlægningen tages hensyn til borgerens aktivitet uden for hjemmet
 • At medarbejderen orienterer borgeren pr. telefon, hvis der er ændringer i tidspunktet for levering
 • At medarbejderens kompetencer svarer til opgavernes kompleksitet
 • At relevante hjælpemidler er fremskaffet
 • At der samarbejdes med de pårørende

Yderligere oplysninger

I ”Kvalitetsstandarder – et overblik” kan du læse rammerne for ydelsen, herunder:

 • Hvordan dit behov vurderes
 • Praktiske informationer: Personalets tavshedspligt, priser, Dit hjem som arbejdsplads, leverandørens erstatningspligt samt klagemuligheder
 • Kontakt til Visitationen

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider