Praktisk hjælp i hjemmet

§ 83 stk. 2 i Lov om Social Service

Praktisk hjælp omfatter bl.a. indkøb/varelevering, rengøring, tøjvask og tilberedning/anretning af mad.

Praktisk hjælp i hjemmet

Fold alle ud

Hvilke behov dækker ydelsen?

Oplæring, vejledning eller udførelse af nødvendige praktiske opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden ikke selv er i stand til at udføre.

Hvad er formålet med ydelsen?

At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved:

 • At borgeren deltager aktivt i at løse dagligdagsopgaverne med hensyn til rengøring, indkøb/varelevering, tøjvask og anrette mad i det omfang, det er muligt
 • At borgeren får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til at få købt varer til eget daglige forbrug
 • At yde vedligeholdende rengøring af boligen i samarbejde med borgeren
 • At sikre at borgeren har rent tøj og linned
 • At give borgeren mulighed for at få dækket sit ernærings- og væskebehov
 • At borgeren medinddrages og aktiveres ud fra ressourcer, således at borgeren bevarer og udvikler færdigheder, der øger evnen til at klare sig selv
 • At udvikle, fastholde, sikre eller udføre praktiske opgaver, som borgeren ikke selv magter
 • At ydelsen tilrettelægges i et tæt samarbejde med borger for at understøtte borgeren i at bevare en høj grad af selvhjulpenhed længst muligt samt tilbyde den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til, at borgeren kan opretholde fysisk og psykisk velvære
 • At fremme sundhed og forebygge sygdom

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere der, pga. varig eller tidsbegrænset fysisk og/eller psykisk svækkelse, ikke selv eller med hjælp fra pårørende, er i stand til at udføre praktiske opgaver i hjemmet.

Borgere med lette, moderate, omfattende og totale begrænsninger, som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at kunne varetage opgaven. Borgere med støvmideallergi forventes at efterleve anbefalinger vedr. levevis fra Astma og Allergiforbundet.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Praktiske elementer der efter behov kan indgå i indsatsen praktisk hjælp i hjemmet.

Oplæring, vejledning, guidning og/eller støtte i nedenstående indsatser:

Borgere med lette begrænsninger:

 • Vejledning og oplæring
 • Guidning/let støtte
 • Levering af dagligvarer på en fast ugedag inden for et fast timeinterval på maks. en time
 • Støvsugning og gulvvask op til 67 m2
 • Årlig hovedrengøring, hvis borger er berettiget til rengøring
 • Bære vasketøj til og fra vaskekælder/vaskeri
 • Anretning af morgenmad/smøre snitter/varme mad en gang dagligt
 • Iværksættelse af afregning via PBS

Borgere med moderate begrænsninger:
Samme som borgere med lette begrænsninger samt:

 • Rengøring af toilet
 • Støvsugning af møbler
 • Maskinvask og -tørring af tøj og linned
 • Bære vasketøj til og fra vaskekælder/vaskeri, sortere og lægge på plads
 • Anretning af morgenmad/smøre snitter/varme mad samt oprydning herefter
 • Servering af mad en til to gange dagligt

Borgere med omfattende begrænsninger:

 • Levering af dagligvarer på en fast ugedag inden for et fast timeinterval på maks. en time
 • Planlægge indkøb, udarbejde indkøbsliste og formidle listen 
 • Sætte varer på plads
 • Iværksættelse af afregning via PBS
 • Hæve penge
 • Støvsugning og gulvvask op til 67 m2
 • Rengøring af toilet
 • Støvsugning af møbler
 • Tømning af affald
 • Opvask
 • Tømning af bækkenstol/kolbe
 • Støvaftørring på tilgængelige flader i nåhøjde
 • Lejlighedsvis rengøring af køleskab, komfur og div. køkkenoverflader
 • Linnedskift
 • Årlig hovedrengøring, hvis borger er berettiget til rengøring
 • Maskinvask og -tørring af tøj og linned
 • Bære vasketøj til og fra vaskekælder/vaskeri, sortere og lægge på plads
 • Tidsbestilling i vaskeri
 • Tilberede morgenmad/smøre snitter/varme mad samt oprydning herefter
 • Servering af mad en til tre gange dagligt
 • Stille drikkevarer og evt. mellemmåltider frem

Borgere med totale begrænsninger: 
Samme som borgere med omfattende begrænsninger samt:

 • Rengøring af toilet, håndvask, bad
 • Servering af mad en til fire gange dagligt
 • Registrere indtagelse af mad og drikke
 • Oprydning efter måltidet (inkl. opvask)

I hele forløbet tager medarbejderen hensyn til borgerens ressourcer, og tager udgangspunkt i disse ved opgaveløsningen. Medarbejderen informerer, vejleder, motiverer og tilskynder borgeren til selv at være aktiv i opgaveløsningen med henblik på forebyggelse, sundhedsfremme og vedligeholdelse af egne funktioner og færdigheder. I det omfang det er muligt og meningsfuldt, skal borgeren benytte teknologiske hjælpemidler i opgaveløsningen.

Fleksibel hjemmehjælp

Borgeren kan i samarbejde med medarbejderen bytte den visiterede indsats til andre indsatser, hvis den afsatte tid og krav om arbejdsmiljømæssige forhold overholdes. Hvis borgeren ønsker at bytte til praktisk hjælp eller personlig pleje, er det en forudsætning, at pågældende er visiteret til denne type hjælp.

Det er i hvert enkelt tilfælde medarbejderen, der vurderer om det er forsvarligt at ændre ydelsen. I tilfælde af uenighed mellem borgeren og medarbejderen, gives den hjælp der er visiteret. En visiteret indsats der byttes, kan efterfølgende ikke kræves leveret. Såfremt indsatsen byttes flere gange i træk, vil borgerens behov for indsatsen blive revisiteret.

Det er ikke muligt at ombytte ydelsen varelevering. 

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Afhentning af medicin, med mindre alle andre muligheder er udtømte. 

 • Rengøring ud over 67 m2 svarende til en to-værelseslejlighed samt rengøring af ubenyttede rum
 • Vinduespudsning
 • Afrimning af selvstændig fryser
 • Ekstra rengøring efter gæster eller dyr i hjemmet
 • Rengøring efter håndværkere
 • Rengøring ved flytning
 • Flytning af tunge møbler

Hovedrengøring indbefatter ikke:

 • Nedtagning og vask af gardiner
 • Vinduespudsning
 • Tæppebankning
 • Flytning af tunge møbler
 • Rengøring af kælder

Tøjvask indbefatter ikke:

 • Reparation
 • Rulning 
 • Strygning af tøj

Ernæring indbefatter ikke:

 • Anretning, servering og oprydning af mad til gæster
 • Tilberedning af middagsmåltider

Hvem kan ikke modtage ydelsen?

 • Borgere med rask ægtefælle eller hjemmeboende børn, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Som hovedregel forventes børn over 13 år at gøre rent på eget værelse.
 • Borgere der har pc med internetadgang, og som selv kan bestille dagligvarer over internettet kan ikke bevilges varelevering.
 • Borgere der bor med rask ægtefælle eller voksne børn. 
 • Borgere der ikke har vaskemaskine eller adgang til vaskemaskine i fællesvaskeri, kan påkræves at købe eller leje vaskemaskine eller sende tøjet på vaskeri. 

Ydelsens omfang

Ydelsen varelevering ydes som udgangspunkt en gang ugentligt og udføres i dagtimerne på hverdagen.

Ydelsen rengøring ydes som udgangspunkt hver 14. dag på hverdage i dagtiden. Rengøringen kan indbefatte følgende afhængig af borgerens begrænsningsniveau:  

 • Entre: støvsuge gulve, gulvtæpper og synlige gulvpaneler, vaske gulve med fladmoppe, tørre støv af og ryste dørmåtte.
 • Badeværelse: rengøre håndvask og tilstødende væg omkring håndvask og toilet, spejl, hylder, toilettet, badekar/brusekabine og gulvvask med fladmoppe. 
 • Køkken: Støvsugning af gulve, gulvtæpper og synlige gulvpaneler, gulvvask med fladmoppe, vaske/aftørre bord, hårde hvidevare udvendigt, spild i køleskab og under vask, på køkkenlåger eller gulv med vand og miljøvenlige rengøringsmidler. Køleskab tømmes og aftørres hver tredje måned, inkl. afrimning af integreret fryser. Mikroovn/ovn aftørres hver tredje måned. 
 • Soveværelse: Støvsuge gulve, gulvtæpper og synlige paneler, vaske gulv med fladmoppe og tørre støv af på vindueskarme, borde og hylder, skift af linned. 
 • Opholdsstue: Støvsuge gulve, gulvtæpper og synlige paneler, vaske gulv med fladmoppe, tørre støv af på vindueskarme, borde og holder. Aftørring af fjernsyn, radio og i rimeligt omfang nips. Efter behov og højst en gang om måneden aftørring af billeder, spejle, loftslamper ved hjælp af almindelige redskaber. Ved særligt behov støvsugning af ofte anvendte møbler en gang om måneden. 
 • Øvrige opgaver: Vande blomster, lufte ud, tømme affaldspose, tømme postkasse, vaske hjælpemidler ved særligt behov. 

Ydelsen årlig hovedrengøring ydes en gang årligt og kan indbefatte; grundig rengøring af gulve, afvaskning af døre, karme, paneler, vindueskarme, sprosser og rammer, rengøring af hjælpemidler, rengøring af køkkenskabe ud- og indvendigt, støvsugning af møbler, rengøring af lofter for støv. De konkrete opgaver aftales i samarbejde mellem borger og medarbejder.

Ydelsen tøjvask kan ydes hver 14. dag i dagtiden til to maskiner tøj. Tøjvasken kombineres med andre ydelser, så ventetiden minimeres. Der kan foretages iblødsætning og klatvask af enkelte, mindre beklædningsgenstande.

Ydelsen tilberede og anrette mad visiteres efter behov fra en til fire gange i døgnet. 

Hvem leverer ydelsen?

Varelevering ydes af de private firmaer, som kommunen har indgået kontrakt med eller privat udpegede personer. Medarbejdere fra Rødovre Kommunes Hjemmepleje eller fra privat leverandør godkendt af kommunen.  

Borgere i plejebolig har ikke frit-valg af leverandør.

Kompetencekrav til udføreren

Vareleveringsmedarbejderne skal kunne tale dansk samt have synlig billedlegitimation.

Praktisk hjælp udføres af uddannet sundhedspersonale. Derudover kan aktiviteten udføres af personale under uddannelse.

Opfølgning på ydelsen

Medarbejderne vurderer løbende og giver tilbagemelding til relevant fagperson, hvis der er ændringer i den enkelte borgers situation/almentilstand. Visitator foretager revisitation af ydelsen efter behov, som udgangspunkt mindst en gang årligt. Såfremt borgeren selv kan varetage de bevilgede ydelser helt eller delvist, er borgeren forpligtet til at give visitator besked.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Ved varelevering betaler borgeren selv for varerne, og kommunen betaler for leveringen. Borger betaler selv for rengøringsmidler, støvsuger, fladmoppe etc., jævnfør leverandørens forskrifter.  

Ved tøjvask betaler borgeren selv for udgifter, der er forbundet med brug af vaskemaskine inkl. udgiften på vaskeri og sæbe m.m. Ved behov for iblødsætning af tøj, skal borgeren selv bekoste spand og vaskemidler.

Anskaffelse af hjælpemidler betales af borger selv, når udgiften er under kr. 500,-.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Aflyser borgeren ydelsen, gives der kun undtagelsesvis erstatning. 

Kommer medarbejderen mere end en time før eller efter den aftalte tid, får borgeren besked pr. telefon.

Normen for rengøringsfrekvens kan afviges, såfremt borgeren på grund af dokumenterede helbredsproblemer har yderligere behov. Ydelsens omfang afhænger af om borgeren har mulighed for at deltage i opgaverne eller om der er ægtefælle, samboende eller voksne hjemmeboende børn, som kan udføre opgaverne. Rengøringshjælpen er vedligeholdelseshjælp. Det vil sige, at visitator kan vurdere, om der skal gøres hovedrent, inden hjælpen starter. 

Medarbejderne må maksimalt bære otte kilo vasketøj.

Ved specielle behov for dagligt skift af sengelinned kan leverandøren bevilge levering og vask fra Ældrecentret Broparkens vaskeri mod egenbetaling. 

Kvalitetsmål

 • Levering af varer inden for en uge efter bevilling
 • At varerne leveres af samme medarbejder, og at eventuelle afløsere er de samme samt at medarbejderne skal kunne legitimere sig med billedlegitimation, navn, firmanavn og underskrift
 • At borgeren er tilfreds med rengøringsydelsen, som leveres efter kommunens kvalitetsstandard
 • At hygiejnestandarden er sundhedsmæssig forsvarlig
 • At hjælpen starter maksimalt 10 hverdage efter visitationsbesøget
 • At såfremt hjælpen aflyses af leverandøren, tilbydes der erstatningsydelse inden for højest syv hverdage
 • At der tildeles et fast team af medarbejdere inden for en måned, hvorved hjælpen ydes af så få medarbejdere som muligt
 • At der ved helligdagsperioder aftales en alternativ dag, hvor ydelsen leveres
 • At måltiderne tilberedes og anrettes indenfor det døgn, hvori de indtages
 • At borgeren har adgang til friske drikkevarer hele døgnet
 • At maden anrettes så den fremtræder indbydende for borgeren
 • At der samarbejdes med den pårørende

Yderligere oplysninger

I ”Kvalitetsstandarder – et overblik” kan du læse rammerne for ydelsen, herunder: 

 • Hvordan dit behov vurderes
 • Praktiske informationer: Personalets tavshedspligt, priser, Dit hjem som arbejdsplads, leverandørens erstatningspligt samt klagemuligheder
 • Kontakt til Visitationen

Kompetencekrav til udføreren

Vareleveringsmedarbejderne skal kunne tale dansk samt have synlig billedlegitimation.

Praktisk hjælp udføres af uddannet sundhedspersonale. Derudover kan aktiviteten udføres af personale under uddannelse.

Opfølgning på ydelsen

Medarbejderne vurderer løbende og giver tilbagemelding til relevant fagperson, hvis der er ændringer i den enkelte borgers situation/almentilstand. Visitator foretager revisitation af ydelsen efter behov, som udgangspunkt mindst en gang årligt. Såfremt borgeren selv kan varetage de bevilgede ydelser helt eller delvist, er borgeren forpligtet til at give visitator besked.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Ved varelevering betaler borgeren selv for varerne, og kommunen betaler for leveringen. Borger betaler selv for rengøringsmidler, støvsuger, fladmoppe etc., jævnfør leverandørens forskrifter.  

Ved tøjvask betaler borgeren selv for udgifter, der er forbundet med brug af vaskemaskine inkl. udgiften på vaskeri og sæbe m.m. Ved behov for iblødsætning af tøj, skal borgeren selv bekoste spand og vaskemidler.

Anskaffelse af hjælpemidler betales af borger selv, når udgiften er under kr. 500,-.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Aflyser borgeren ydelsen, gives der kun undtagelsesvis erstatning. 

Kommer medarbejderen mere end en time før eller efter den aftalte tid, får borgeren besked pr. telefon.

Normen for rengøringsfrekvens kan afviges, såfremt borgeren på grund af dokumenterede helbredsproblemer har yderligere behov. Ydelsens omfang afhænger af om borgeren har mulighed for at deltage i opgaverne eller om der er ægtefælle, samboende eller voksne hjemmeboende børn, som kan udføre opgaverne. Rengøringshjælpen er vedligeholdelseshjælp. Det vil sige, at visitator kan vurdere, om der skal gøres hovedrent, inden hjælpen starter. 

Medarbejderne må maksimalt bære otte kilo vasketøj.

Ved specielle behov for dagligt skift af sengelinned kan leverandøren bevilge levering og vask fra Ældrecentret Broparkens vaskeri mod egenbetaling. 

Kvalitetsmål

 • Levering af varer inden for en uge efter bevilling
 • At varerne leveres af samme medarbejder, og at eventuelle afløsere er de samme samt at medarbejderne skal kunne legitimere sig med billedlegitimation, navn, firmanavn og underskrift
 • At borgeren er tilfreds med rengøringsydelsen, som leveres efter kommunens kvalitetsstandard
 • At hygiejnestandarden er sundhedsmæssig forsvarlig
 • At hjælpen starter maksimalt 10 hverdage efter visitationsbesøget
 • At såfremt hjælpen aflyses af leverandøren, tilbydes der erstatningsydelse inden for højest syv hverdage
 • At der tildeles et fast team af medarbejdere inden for en måned, hvorved hjælpen ydes af så få medarbejdere som muligt
 • At der ved helligdagsperioder aftales en alternativ dag, hvor ydelsen leveres
 • At måltiderne tilberedes og anrettes indenfor det døgn, hvori de indtages
 • At borgeren har adgang til friske drikkevarer hele døgnet
 • At maden anrettes så den fremtræder indbydende for borgeren
 • At der samarbejdes med den pårørende

Yderligere oplysninger

I ”Kvalitetsstandarder – et overblik” kan du læse rammerne for ydelsen, herunder: 

 • Hvordan dit behov vurderes
 • Praktiske informationer: Personalets tavshedspligt, priser, Dit hjem som arbejdsplads, leverandørens erstatningspligt samt klagemuligheder
 • Kontakt til Visitationen

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider