Vedligeholdelse af færdigheder

Vedligeholdelse af færdigheder

Fold alle ud

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Lov om Social Service § 86 stk. 2

Hvilke behov dækker ydelsen?

Behovet for vedligeholdelse af det fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau.

Hvad er formålet med ydelsen?

Formålet er:

 • at borgeren vedligeholder og bevarer bedst mulige funktionsevne, samt forhindrer og forhaler funktionstab, så borgeren kan leve et så selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv som muligt.
 • at borger undgår vedvarende eller yderligere svækkelse og forebyggelse af behov for hjælp, øget hjælp eller indlæggelse.
 • at borger vedligeholder bedst mulig funktionsevne, såvel bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt som socialt.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Praktiske elementer, der efter behov kan indgå i indsatser:

 • Grundlæggende fysisk træning, herunder styrke, konditions- og koordinationstræning
 • Fysisk aktivitet
 • Træning af kognitive og mentale færdigheder
 • Støtte og rådgivning med henblik på at forebygge yderligere aktivitetstab
 • Socialt samvær i grupper
 • Aktiviteter som håndarbejde, banko m.m.
 • Spisning i cafeen

Indsatsen tilrettelægges individuelt sammen med borgeren. Indsatsen tager udgangspunkt i borgerens målsætning, funktionsevnetab og de aktivitetsproblemer, som borgeren har.  Indsatsen skal ses i sammenhæng med den hjælp borgeren evt. er bevilget og forudsættes koordineret hermed. Træningen foregår, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Det kan være på træningscenter, nærmiljøet, eget hjem eller på dagcentret.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Behandlinger, der modsvarer vederlagsfri fysioterapi.

Hvem kan modtage ydelsen?

 • Borgere, fortrinsvis ældre, som oplever væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og med risiko for tab af nuværende færdigheder.
 • Borgere, som er motiveret for at bevare sit funktionsniveau
 • Borger, der har behov for en vedvarende indsats, og som ikke selv er i stand til at opsøge andet dækkende tilbud.

Hvem kan ikke modtage ydelsen?

 • Borgere, som vurderes at være i stand til at vedligeholde funktionsevnen enten selv eller via andre tilbud. 
 • Borgere, der efter sygehusindlæggelse er udskrevet med en genoptræningsplan jf. sundhedslovens § 140 for samme funktionstab, som der ansøges om træningsindsats til.
 • Borgere, der vurderes at være i stand til at benytte andre tilbud, såsom pensionistklub eller lignende.
 • Beboere i plejebolig.
 • Borgere, der vurderes til ikke at kunne profitere af socialt samvær eller kunne deltage i aktiviteter. Borgere, som ikke accepterer at være i dagcentret og hvor der udvises uhensigtsmæssig adfærd, som ikke kan korrigeres. 
 • Borgere, hvor deltagelse i dagcenteret forværre borgerens tilstand.

Ydelsens omfang

Indsatsens omfang afhænger af en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers ønsker og behov.
Indsatsen kan afsluttes, når det skønnes, at målet er nået, hvis det efter terapeutisk vurdering skønnes umuligt at nå målet, hvis borgeren selv er i stand til at vedligeholde sit funktionsniveau, hvis der ikke længere er træningspotentiale eller hvis indsatsen kan varetages af andre.

Et vedligeholdende træningsforløb kan bevilliges op til 24 gange. Træningstilbuddet kan forlænges, såfremt målet ikke er nået inden for den bevilget tid og det fagligt vurderes, at der stadig er træningspotentiale.

Omfanget aftales med borger (og pårørende) ved opstart.

Ved træning på dagcenter deltager borger som udgangspunkt en til to gange ugentligt i hele eller halve dage.
Indsatsen revisiteres på baggrund af faglig dokumentation fra personalet i dagcentret. Tilbuddet kan bibeholdes såfremt det fagligt vurderes, at der stadig er motivation til at komme i dagcenteret og indsatsen forebygger yderligere funktionstab.

Indsatsen leveres på hverdage og i dagtimerne.

Hvem leverer ydelsen?

Ergoterapeuter og fysioterapeuter i Rødovre Kommunes træningscenter, dagcentret i Rødovre Kommune samt personale i hjemmeplejen. Der er ikke frit-valg af leverandør på ydelsen.

Kompetencekrav til udføreren

Personalet har relevant sundhedsfagligt og pædagogisk uddannelse. Derudover kan aktiviteten udføres af personale under uddannelse.

Opfølgning på ydelsen?

Medarbejderne vurderer løbende og giver tilbagemelding til relevant fagperson, hvis der er ændringer i borgerens situation, der har betydning for bevillingen. Indsatsen er ofte længerevarende.

Borgerens forpligtelser

Det forventes, at borgen er motiveret og prioritere at komme i trænings- eller dagcentret, og at borgeren ud fra sine ressourcer er i stand til at medvirke aktivt i de aktiviteter, der er aftalt.
Vedvarende udeblivelse tolkes som manglende motivation og kan resultere i afslutning af indsatsen. Ved fravær i en måned kan indsatsen afsluttes.
Borgeren er forpligtet til at meddele, hvis forhold, der har betydning for borgerens dagcenterindsats ændres.

Hvad koster ydelsen?

Der er mulighed for kørsel til og fra dagcentret, hvis det skønnes, at borgeren er ude af stand til at komme til centret ved egen hjælp. Der er egenbetaling for denne kørsel. 
Nogle aktiviteter er forbundet med en udgift for borgeren.
Indtagelse af mad og drikke i cafeen afregnes individuelt.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljøloven. Arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Rødovre Kommunes lokaler er røgfrie.

Kvalitetsmål

 • Visitationen kontakter borger inden for fem hverdage fra ansøgningen
 • Borger tilbydes opstart senest otte uger efter ansøgning
 • Dagcenteret kontakter borger/pårørende senest fem hverdage efter borgeren er bevilget dagcenter med henblik på en startsamtale
 • Målet for indsatsen tager udgangspunkt i borgerens hverdag.
 • Ved afvigelser vil dagcentres borgere få besked herom

Yderligere oplysninger

I ”Kvalitetsstandarder – et overblik” kan du læse rammerne for ydelsen, herunder: 

 • Hvordan dit behov vurderes
 • Praktiske informationer: Personalets tavshedspligt, priser, Dit hjem som arbejdsplads, leverandørens er-statningspligt samt klagemuligheder
 • Kontakt til Visitationen

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider