Borgerstyret personlig assistance § 96

Borgerstyret Personlig Assistance § 96

Fold alle ud

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Lov om Socialservice § 96 stk. 1 og 2 også kaldet Borgerstyret personlig assistance (BPA). 

Rødovre Kommune har fravalg at benytte § 96 stk. 3, der giver mulighed for at tilbyde BPA til borger der ikke er omfattet af personkredsen efter § 96 stk. 1.

Hvilke behov dækker ydelsen?

At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får mulighed for at bo i egen bolig og leve så selvstændigt en tilværelse som muligt.

At borgere med behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet, overvågning og ledsagelse, der ikke kan dækkes af §§ 83, 84 og 97, kan modtage et kontant tilskud til at få udført opgaverne svarende til tildeling ved §§ 83, 84 og 97.

At skabe grundlag for fleksible ordninger, hvor borgerne, der kan og ønsker at modtage tilskud til selv at ansætte hjælpere, får tilbudt en ordning, der tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse. 

Hvad er formålet med ydelsen?

 • At yde kompensation til borgere, som på grund af længere varende fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser ikke selv kan udføre opgaverne.
 • At borgerne selv kan udvælge og ansætte de personer, der skal udføre opgaverne inden for personlig pleje og praktisk bistand, overvågning og ledsagelse.
 • At yde en helhedsorienteret indsats, således at borgeren oplever, at den daglige tilværelse fungerer, og at borgeren oplever livskvalitet.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Med udgangspunkt i en helhedsvurdering af borgerens behov for personlige, praktiske og sundhedsfaglige ydelser beregnes et timetal til ordningen. Udmåling af timeantallet fastsættes efter en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp på baggrund af retningslinjerne i kommunens kvalitetsstandarder. 

 • Udmålingen af timeantallet indeholder 
 • Udmåling af timer til personlig pleje og praktisk bistand
 • Udmåling af timer til aktiviteter, overvågning, håndsrækninger, og ledsagelse
 • Udmåling af timer til: personalemøder svarende til 1,5 timer pr. hjælper til 4 møder årligt
 • MUS samtaler svarende til 1,5 time pr. hjælper pr. år
 • Der kan udmåles tilskud til hjælperrelaterede merudgifter
 • Udmåling af kontanttilskud til ansættelse af egne hjælpere og administration af ordningen

Udmåling af hjælp i forbindelse med ferie

I forbindelse med ferie bevares den sædvanlige bevilling. Med den sædvanlige bevilling, står det frit for den enkelte at holde ferie. Der kan kun i særlige tilfælde og efter konkret vurdering ydes ekstra hjælpertimer i forbindelse med ferie.

Det er en betingelse, at der vælges egnede feriemål, således at der ikke på forhånd er oplagte hindringer, der betinger ekstra timer eller ekstra hjælper.

Borgere, der har en BPA-ordning efter § 96, kan tage bevillingen med til udlandet i op til 14 dage om året, jf. ”Udlandsbekendtgørelsen”

Der gives ikke diæter til hjælperne, der er med på ferie. Til dækning af hjælpernes opholds- og rejseudgifter kan der ydes tilskud på op til kr. 4000,- pr uge i højst 2 uger årligt efter forudgående ansøgning.

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Behandling og overvågning, som ydes via sygehus, herunder f.eks. respirationsinsufficiens, ventilatørbistand, (ydes jf. sundhedsloven)

 • Udmåling af timer til personlig assistance på arbejdspladsen, dvs. praktisk hjælp ved løsning af arbejdsopgaver (Jobcenter)
 • Udmåling af timer til personlig assistance på videregående uddannelser (SPS-ordning) dvs. praktisk hjælp i forbindelse med studiet
 • Genoptræning
 • Varetagelse af arbejdsopgaver og – ansvar i forbindelse med lønudbetaling, når kommunen vælges til lønadministration mv.
 • Opgaver som hovedrengøring, hækklipning, malerarbejder eller vedligeholdelsesopgaver, der kan søges om via Servicelovens § 100 om nødvendige merudgifter

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere med betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et omfattende og ganske særligt behov for pleje, praktisk bistand, overvågning, og ledsagelse, som ikke kan dækkes efter servicelovens §§83, 84 og § 97.
Ordningen kan kun bevilges, såfremt borger kan fungere og varetage arbejdslederrollen.

For at kunne modtage hjælp efter denne bestemmelse, er der i loven fastlagt følgende betingelser:

 • Borgeren skal have et omfattende plejebehov og omfattende behov for praktisk hjælp
 • Borgeren skal have behov for overvågning og ledsagelse.
 • Borgeren skal være over 18 år

Overvågning defineres ved respiratorhjælp, fejlsynkning, samt håndsrækninger, som forebygger borgeren i at komme i en hjælpeløs eller livstruende situation. Ydelsen kan tildeles borgere, som i høj grad er afhængig af andres hjælp, og som kan befinde sig i hjælpeløse situationer uden den givne hjælp.

Hvad indgår i arbejdsleder og - giver ansvaret

Det er en betingelse for at kunne få tilkendt ordningen, at borgeren kan bestride rollen som arbejdsleder.
At være arbejdsleder betyder, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at:

 • Varetage arbejds- og vagtplanlægning sammen med hjælperne
 • Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce
 • Udvælge hjælpere, herunder varetage ansættelsessamtaler
 • Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne
 • Afholde personalemøder med hjælperne
 • Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Arbejdslederopgaven kan ikke overgives til anden part.

Rollen som arbejdsgiver indebærer ansvaret for at administrere den bevilgede hjælp samt de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA.

Det indebærer:

 • Ansættelse og evt. afskedigelse af hjælpere
 • Afholdelse af sygesamtaler
 • Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne
 • Udbetaling af løn
 • Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling af ferie og til barselsfond og ATP
 • Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger

Borger kan vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed eller forening, som herefter varetager arbejdsgiveropgaverne.

Hvem kan ikke modtage ydelsen?

Borgere, der bor i plejebolig eller lignende botilbud kan ikke bevilges PBA ordning.

Ydelsens omfang

Udmåling af hjælpen skal ske efter en konkret og individuel vurdering af behov for hjælp med udgangspunkt, hvad borgeren selv kan klare, borgerens egen vurdering af sine behov samt de aktiviteter som borgeren ønsker at deltage i uden for hjemmet.

Udmålingen af hjælpen skal dække alle borgerens behov for personlig og praktisk bistand, overvågning og ledsagelsen. Ved udmålingen af hjælpen tages der udgangspunkt i kommunens øvrige kvalitetsstandarder.

Hvem leverer ydelsen?

Visitationen udmåler timer til det kontante tilskud, rådgiver og vejleder om BPA- ordningen.

Borger har følgende valgmuligheder i forhold til BPA-ordningen:

 • Borgeren står selv for hele BPA-ordningen, herunder også lønudbetaling. Der overføres hver måned et tilskud fra Rødovre Kommune til brug for lønudbetaling m.v. Tilskuddet overføres til en bankkonto hos borger, som aflønner medarbejderne
 • Borgeren er selv arbejdsgiver, men anden part står for lønudbetalingen. Det kan være privat virksomhed, en forening, eller Rødovre kommune. Udgiften hertil indgår i tilskudsberegningen.
 • Borgeren overgiver sit arbejdsgiveransvar til anden part, f.eks. virksomhed, forening eller nærtstående
 • Overdrages arbejdsgiveransvar til en virksomhed eller en forening indgår udgifter hertil i tilskudsberegningen
 • Rødovre Kommune kan vælges at være lønadministrator for borger.

Kompetencekrav til udføreren

Som udgangspunkt kan opgaverne i en BPA-ordning varetages af ufaglært personale efter oplæring af borger eller andre.

I henhold til vejledningen er borgerens hjælpere ikke kommunalt ansatte medarbejdere og derfor IKKE omfattet af KL’s overenskomster. Tilskuddet udmåles med udgangspunkt i sammenlignelige faggrupper og udgangspunktet for Rødovre Kommunes beregning er lønsatserne i den kommunale overenskomst løntrin 12. 

Generelle krav:

 • Hjælper skal være fyldt 18 år
 • Hjælperne skal kunne præsentere ren straffeattest

Afhængig af opgavernes karakter kan der dog kræves særlige krav til instruktion, kursus, og i få tilfælde en faglig social og sundhedsuddannelse eller særlig uddannelse.

Opfølgning på ydelsen?

Visitationsen visiterer til BPA efter Servicelovens § 96. Tildeling af støtte sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering af hjælp i relation til de opgaver og funktioner, som den enkelte ikke selv kan klare. Borgerens samlede situation, herunder også familie og øvrige netværk, sammenholdt med borgerens ressourcer, ønsker og behov inddrages i den konkrete vurdering af behovet for støtte. Princippet for visitationen er, at der skal tilbydes den mindst indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov samt, at borger skal være deltagende i opgavevaretagelsen i den udstrækning det er muligt.

Visitator foretager revisitation efter behov og mindst en gang om året føres tilsyn med, at ordingen fungerer efter hensigten herunder: 

 • Om borgeren får den hjælp, som er hensigten med ordningen
 • Om borgerne opfylder betingelserne for at modtage hjælpen bl.a. fungerer som arbejdsleder
 • Om borgeren tilrettelægger og hjælperne udfører opgaverne på en tilfredsstillende måde
 • Om der er andre forhold, herunder hyppige hjælperskift, sygdom hos hjælperne eller forhold omkring arbejdsmiljøet, der giver anledning til en særlig indsats i forhold til borgeren.
 • Borgeren har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.

Årlig opfølgningen på ordningens økonomi med udgangspunkt i årsregnskabet, som borger indberetter senest 28. februar.

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren.

Hvis borgeren er tilkendt bistands- og plejetillæg indregnes dette helt eller delvist i beregningen af tilskuddet. 

De direkte hjælperrelaterede merudgifter i forbindelse med aktiviteter og i husholdningen, dækkes af Rødovre Kommune. Beløbsgrænsen er årligt kr. 9600,-, beregnet ud fra, at der er bevilget hjælp 24 timer i døgnet. 

Omkostninger til lønadministration, såfremt borger lader en forening/privat virksomhed stå for lønadministration, dækkes med max. årligt kr. 1765,- pr. hjælper. 

Omkostninger til arbejdsgiverrollen, såfremt borger overdrager arbejdsgiver rollen til en forening/privat virksomhed dækkes med 7% af bevillingsbeløbet. 

Omkostninger til forsikringer, maximalt årligt kr.17.389,- årligt for alle forsikringer. Dokumentation vedlægges årsregnskabet. 

Øvrige omkostninger, der dækkes efter regning:

 • Løn under sygdom og barnets 1. og 2. sygedag
 • Bidrag til barselsfond
 • Nødvendige kurser efter forudgående aftale mellem borger og kommune
 • Omkostninger ved overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen efter forudgående aftale mellem borger og kommune

Bistand og plejetillæg

Borgere, der er tilkendt pension før 1. januar 2003, kan have et bistandstillæg eller et plejetillæg. Det skal i hvert enkelt tilfælde vurderes, i hvilket omfang et tilkendt bistands- eller plejetillæg skal indgå i udmålingen af hjælpen. Hensigten er at sikre, at borgeren ikke modtager dobbeltkompensation for det samme behov.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt, før indsatsen kan iværksættes. Arbejdsleder udarbejder og følger løbende op på APV. 

Kvalitetsmål

 • Borgere skal modtage afgørelse inden for 6 uger efter ansøgning, såfremt alle relevante oplysninger er tilgængelige.
 • Der følges op på ydelsen en gang årligt.

Hvilke klagemuligheder er der?

Du kan klage inden for fire uger efter en afgørelse er truffet. Klagen kan indgives mundtligt eller skriftligt til Visitationen. Hvis visitator fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen Aalborg.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider