Handicapkørsel Flexhandicap

Handicapkørsel - Flexhandicap

Kvalitetsstandard - Handicapkørsel - Flexhandicap

Lov grundlag for ydelsen

Trafikselskaber §11 om handicapkørsel.

Mål med ydelsen

Flexhandicapkørsel er en kørselsordning, der sikrer, at svært bevægelseshæmmede får samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte almindelige busser og tog.
Kørselsordningen dækker hele Movia’s område, dvs. hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn, samt de brofaste øer.
Kørslen foregår på alle årets dage og hele døgnet.

Målgruppe

Borgere med varigt nedsat gangfunktion, og som benytter mobilitetshjælpemiddel bevilget af kommune/hospital.
I meget få tilfælde omfattes også borgere, der af anden grund ikke kan benytte offentlige transportmidler, hverken alene eller ifølge med andre.

Ydelsens indhold

Visitation til Medlemskab af Movia Flextrafik.
Er man meldt ind fra 1. januar, har man ret til 104 enkeltture om året, dvs. gennemsnitlig én ugentlig ud-og-hjemtur, uanset længde. 

Ydelsens omfang

Borger opkræves fast takst for hver tur* svarende til turens længde. Borger og Movia holder selv hus med antal gange.
*Kommunen betaler resten af faktiske omkostninger pr. tur, hvilket er afhængig af type af vogn samt antal passagerer/kommuner som den faktiske kørsel skal deles op på.

Bevillingskompetence

Visitationen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Visitationen

Egenbetaling

Medlemskab p.t. 300,00kr om året, desuden betaling pr. tur efter fast takst.

Leverandør af ydelsen

Movia Flextrafik Handicapkørsel.

Opfølgning på indsatsen

Der skal ikke gen-ansøges når man først er medlem.
Når året er omme, står der igen 104 ture på kontoen, såfremt girokort på medlemsskabet betales.

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 4 uger

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Der kan ikke klages over en afgørelse vedrørende flextrafik

Andre ydelser/foranstaltninger

Borger kan ekstraordinært søge om ekstrature når der er under 5 dobbeltture tilbage. Bevilling gives i begrænset omfang svarende til én dobbelttur hver 14. dag resten af året.

Særlige bemærkninger

Hvis man er tildelt ledsagerordning iht. §96 kommer ledsager gratis med. Ellers kan man medtage op til to ledsagere mod betaling af tillæg på 50% af turens pris (egenbetalingstakst).
Kommunen faktureres ikke for nogen type af ledsager.

For mere information se:  www.moviatrafik.dk/flexkunde/flexhandicap/ 

Social- og Sundhedsforvaltningen

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider