Handicapkørsel Flextrafik

Handicapkørsel - Flextrafik

Kvalitetsstandard - Handicapkørsel - Flextrafik

Lov grundlag for ydelsen

Lov om Social Service § 117.
Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Mål med ydelsen

Handicapkørsel er en kørselsordning i fritiden, der sikrer, at svært bevægelseshæmmede får samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte almindelige busser og tog.
Kørselsordningen dækker hele Movia’s område, dvs. hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn, samt de brofaste øer.
Kørslen foregår på alle årets dage og hele døgnet.

Målgruppe

Borgere med varigt nedsat gangfunktion, og som benytter mobilitetshjælpemiddel bevilget af kommune/hospital.
I meget få tilfælde omfattes også borgere, der af anden grund ikke kan benytte offentlige transportmidler, hverken alene eller ifølge med andre.

Ydelsens indhold

Visitation til Medlemskab af Movia Flextrafik.
Er man meldt ind fra 1. januar, har man ret til 104 enkeltture om året, dvs. gennemsnitlig én ugentlig ud-og-hjemtur, uanset længde.  

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

Flextrafik kan ikke anvendes til og fra behandling

Ydelsens omfang

Borger opkræves fast takst for hver tur* svarende til turens længde. Borger og Movia holder selv hus med antal gange.
*Kommunen betaler resten af faktiske omkostninger pr. tur, hvilket er afhængig af type af vogn samt antal passagerer/kommuner som den faktiske kørsel skal deles op på.

Bevillingskompetence

Leder og sagsbehandlende ergoterapeuter i hjælpemiddelafdelingen

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Hjælpemiddelafdelingen

Egenbetaling

Medlemskab p.t. 300,00kr om året, desuden betaling pr. tur efter fast takst. Betales over PBS.

Leverandør af ydelsen

Movia Flextrafik Handicapkørsel.

Opfølgning på indsatsen

Der skal ikke gen-ansøges når man først er medlem.
Når året er omme, står der igen 104 ture på kontoen, såfremt girokort på medlemsskabet betales.

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingstiden er 10 dage, når alle dokumenter er indhentet

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Der kan ikke klages over en afgørelse vedrørende flextrafik

Andre ydelser/foranstaltninger

Borger kan ekstraordinært søge om ekstrature når der er under 5 dobbeltture tilbage. Bevilling gives i begrænset omfang svarende til én dobbelttur hver 14. dag resten af året.
Bevilling gives ikke hvis man kan transporteres i taxa/ alm. bil.

Særlige bemærkninger

Hvis man er tildelt ledsagerordning iht. §96 kommer ledsager gratis med. Ellers kan man medtage op til to ledsagere mod betaling af tillæg på 50% af turens pris (egenbetalingstakst).
Kommunen faktureres ikke for nogen type af ledsager.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider