Hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje

Fold alle ud

Hjemmesygepleje

Alle, der opholder sig i Rødovre Kommune, og som har behov herfor, kan få gratis hjemmesygepleje. Ofte vil det være lægen eller sygehuset, der beder hjemmesygeplejersken om at aflægge besøg i hjemmet, men det er også muligt selv at kontakte hjemmesygeplejersken:

  • Dag (kl. 07.30 til 15.00): 36 37 75 13
  • Aften (kl. 15.00 til 23.30): 36 37 75 11
  • Nat (kl. 23.30 til 07.30): 21 69 59 73

Forebyggende hjemmebesøg

Rødovre Kommune tilbyder sundhedssamtaler med en sygeplejerske i borgerens eget hjem.

Tilbuddet gælder borgere på 80 år som ikke er i kontakt med hjemmeplejen. Formålet med besøget er at øge borgerens tryghed og at støtte borgeren i fortsat at klare hverdagen selv. Samtalerne drejer sig om det, der optager den enkelte i hverdagen. Det kan f.eks. være trivsel, sundhed, boligsituation, økonomi og tanker om fremtiden. Under besøget kan sygeplejersken give råd og vejledning bl.a. om aktiviteter og støttemuligheder. Sygeplejersken vil tilbyde ekstra besøg, f.eks. i forbindelse med dødsfald i familien. Sygeplejersken har tavshedspligt.

Tilbuddet om besøg sendes automatisk pr. brev i halvåret efter det fyldte 80. år. Brevet kommer ca. 14 dage før besøget. Sygeplejersken træffes daglig i telefontiden. Telefonnummer og telefontiden står i brevet, du modtager før første besøg.

Udskrivning fra hospital

I Rødovre Kommune er der ansat tre koordinerende sygeplejersker, der primært har til opgave at sørge for, at indlagte Rødovreborgere får en problemfri udskrivning fra hospital.

I forbindelse med din indlæggelse kan de koordinerende sygeplejersker tilbyde dig:

  • En samtale om, hvilke hjælpeforanstaltninger du har brug for, når du udskrives. 
  • Hjælp til at planlægge udskrivning fra hospitalet, så overgangen bliver så tryg og vel tilrettelagt som muligt.

Dette sker i samarbejde med dig, sygehusets personale samt kommunens hjemmepleje eller anden leverandør. De koordinerende sygeplejersker har kompetence til at: 

  • visitere til hjemmesygeplejerske ved udskrivelse 
  • visitere til hjemmehjælp 
  • formidle diverse hjælpemidler, herunder ansøgning om nødkald 
  • visitere til midlertidigt ophold på kommunal plejeplads

De koordinerende sygeplejersker træffes alle hverdage kl. 8.30-9.30 på telefon 36 37 74 69 eller 36 37 74 70 eller 36 37 75 41. Herudover kan de træffes mandag, onsdag og torsdag på Herlev Hospital fra kl. 10.00. De øvrige sygehuse i området besøges efter behov.

Pasning af døende

Efter § 119 i Serviceloven kan der gives hjælp i forbindelse med pasning af døende. Hjælpen omfatter plejevederlag og hjælp til dækning af udgifter til sygeplejeartikler og lignende.

Plejevederlag

Personer som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til at få plejevederlag. Det er en betingelse for at få plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering er udsigtsløs, og at patientens tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus. Det er endvidere en betingelse, at patienten er indforstået med etableringen af plejeforholdet, jfr. Servicelovens § 119. Plejeforholdet har ingen betydning for den hjemmehjælp patienten eventuelt modtager.

Plejevederlaget svarer til 1½ gange det dagpengebeløb, som modtageren i tilfælde af egen sygdom ville have ret til. Plejevederlaget kan dog aldrig overstige modtagerens hidtidige indtægt, jfr. Servicelovens § 120.

Plejevederlagsansøgning fås ved henvendelse til Visitationen, Else Sørensens Vej 3 

Hjælp til sygeplejeartikler og lignende

Hjælp til sygeplejeartikler og lignende efter Servicelovens § 122 kan ydes til plejekrævende personer, der vælger at dø i eget hjem eller på et hospice.

Hjælp til sygeplejeartikler og lignende (f.eks. sondeernæring og ernæringspræparater) samt hjælp til egenudgifter til fysioterapi og psykologbistand ydes efter et konkret skøn i hvert enkelt tilfælde. I skønnet indgår en vurdering af, om den ansøgte hjælp ville være blevet givet under indlæggelse på sygehus.

Der kan ikke efter Servicelovens § 122 ydes hjælp til dækning af medicinudgifter. Hjælp hertil ydes efter Sundhedsloven og sker efter ansøgning fra behandlende læge til Lægemiddelstyrelsen. Bevilling efter Servicelovens § 122 sker på baggrund af anmodning fra praktiserende læge, behandlende sygehus eller hjemmesygeplejerske. Spørgsmål vedrørende ovennævnte rettes til Visitationen, Else Sørensens Vej 3 , tlf. 36 37 74 00. Hvis du ønsker at tale med en visitator skal du ringe ml. 8.30 og 9.30.

Hospice

Ophold på hospice er gratis. Indlæggelse kan ske bl.a. efter henvendelse fra dig selv, pårørende, personale fra sygehus, praktiserende læge eller hjemmesygeplejerske. Henvendelse skal ske til Visitationen, Else Sørensens Vej 3 .

Hjælp i øvrigt

Pensionister, der er berettiget til personlige tillæg, kan få tilskud til betaling af hjælp til havearbejde og snerydning. Hjemmeplejen foretager en helbredsmæssig vurdering og Pensionskontoret en økonomisk vurdering, se »Takster«. Henvendelse skal ske til Hjemmeplejen eller Pensionskontoret.

Ledsageordning

Personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har ret til 15 timers ledsagelse om måneden – uanset boform, jfr. Servicelovens § 97. Lovændring pr. 1. juli 2002 har medført, at ordningen kan fortsætte efter personen er fyldt 67 år. Dog skal ansøgning være indgivet inden pågældende fylder 67 år.

Hvor søger du

Ansøgningen fremsendes til Sundhedsfremme & Visitation i Sundhedscenteret. Når du er godkendt til ordningen, har du ret til 15 timers ledsagelse om måneden. Ledsagelsen skal foregå ud af huset og derhen, hvor du ønsker. Du kan bruge ledsageordningen som en fast ledsageassistance uge for uge, eller du kan bruge ordningen, når du har behov for det. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Visitationen, Else Sørensens Vej 3 eller til Pensionskontoret (Gunnekær 64). 

Sådan får du en ledsager

Når du er godkendt til ordningen, vil du blive kontaktet af sagsbehandleren. Kan du selv finde en ledsager, vil denne blive ansat af kommunen. Hvis du ikke selv kan finde en ledsager, kan kommunen rette henvendelse til privat hjælperfirma, der vil være behjælpelig med at finde en ledsager. Denne vil i givet fald blive ansat af det private firma.

Hvad skal du betale?

Dine udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ordningen, kan dækkes med et årligt beløb. Se »Takster«. Beløbet ydes af kommunen efter anmodning fra dig.

Hvad skal/må en ledsager?

Rødovre Kommune har udarbejdet »Vejledning for ledsageren«. Vejledningen kan fås ved henvendelse til Visitationen.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider