Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingsfristerne er vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 26.11.2013. Vi gør opmærksom på, at der er tale om afgørelsesfrister, hvilket betyder, at der kan gå længere tid, før den bevilgede ydelse tildeles.

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Fold alle ud

Sagsbehandlingstider på beskæftigelsesområdet

Fagområde - Revalidering

Revalidering

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 46
Sagsbehandlingstid: 26 uger

Jobplan ved revalidering 

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 50
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Forlængelse af revalideringsperioden

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 56
Sagsbehandlingstid: 4 uger 

Godkendelse af arbejde under revalidering

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 57
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Særlig støtte under revalidering

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 63
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Selvstændig virksomhed

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 65
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Ledighedsydelse

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 74
Sagsbehandlingstid: 4 uger 


Fagområde - Skånejob og fleksjob

Skånejob

Lovhenvisning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63 stk. 2
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Behandling af ansøgning om fleksjob 

Lovhenvisning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70
Sagsbehandlingstid: 26 uger

Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for fleksjobber 

Lovhenvisning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 179
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Tilskud til selvstændig virksomhed 

Lovhenvisning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75
Sagsbehandlingstid: 26 uger

Tilskud til hjælpemidler ved tilbud 

Lovhenvisning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 172
Sagsbehandlingstid: 3 uger

Mentor 

Lovhenvisning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 78
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Tilskud til udgifter til hjælpemidler arbejdsredskaber og undervisningsmaterialer samt mindre arbejdspladsindretninger

Lovhenvisning: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 178
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Fleksydelse

Lovhenvisning: Lov om fleksydelse § 2
Sagsbehandlingstid: 3 uger fra relevant dokumentation foreligger 


Fagområde - Sygedagpenge

Sygedagpenge, selvstændige

Lovhenvisning: Lov om sygedagpenge § 45
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v.

Lovhenvisning: Lov om sygedagpenge § 56
Sagsbehandlingstid: 4 uger


Fagområde - Integration

Boligplacering

Lovhenvisning:Lov om integration af udlændinge i Danmark § 12
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Integrationsprogram 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 16 stk. 5
Sagsbehandlingstid: 1 måned

Integrationskontrakt 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 19 stk. 1
Sagsbehandlingstid: 1 måned

Danskundervisning 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 21 stk. 1
Sagsbehandlingstid: 1 måned

Mentor 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 23 d.
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 23 f
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Tilskud til opkvalificering 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 24 a, stk. 1
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Tilskud til hjælpemidler og arbejdspladsindretning 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 24 a, stk. 2
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Enkeltudgifter 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 35
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Introduktionsydelse 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 45
Sagsbehandlingstid: 14 dage

Integrationsydelse 

Lovhenvisning: Lov om integration af udlændinge i Danmark § 45
Sagsbehandlingstid: 14 dage

Repatriering 

Lovhenvisning: Repatrieringsloven § 7
Sagsbehandlingstid: 14 dage


Fagområde - Kompensation af handicappede i erhverv

Personlig assistance til handicappede i erhverv

Lovhenvisning: Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 4
Sagsbehandlingstid: 8 uger
Evt. bemærkninger: -

Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse

Lovhenvisning: Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 14
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Ansættelse med løntilskud 

Lovhenvisning: Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 15
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Hjælpemidler, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 15 i, § 15 f og § 15 j
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Sagsbehandlingstider på ældre- og handicapområdet

Fagområde - Personlig hjælp, omsorg og pleje 

Aflastning i form af dagcenter til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Lovhenvisning: Lov om social service § 84.
Sagsbehandlingstid: 6 uger
Evt. bemærkninger: Borgeren kontaktes inden for fem hverdage, fra vi har modtaget ansøgningen i afdelingen.

Hjemmevejledning til personer i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade.

Lovhenvisning: Lov om social service § 85.
Sagsbehandlingstid: 6 uger
Evt. bemærkninger: Borgeren kontaktes inden for fem hverdage, fra vi har modtaget ansøgningen i afdelingen. 

Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsned-sættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Tilbuddet gives i form af dagcenter. 

Lovhenvisning: Lov om social service § 86, stk.1.
Sagsbehandlingstid: 6 uger
Evt. bemærkninger: Borgeren kontaktes inden for fem hverdage, fra vi har modtaget ansøgningen i afdelingen. 

Tilbud om hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor
Tilbuddet gives i form af dagcenter. 

Lovhenvisning: Lov om social service § 86, stk. 2.
Sagsbehandlingstid: 6 uger
Evt. bemærkninger: Borgeren kontaktes inden for fem hverdage, fra vi har modtaget ansøgningen i afdelingen. 

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Lovhenvisning: Lov om social service § 96
Sagsbehandlingstid: 6 uger

Ledsagelse 15 timer om måneden

Lovhenvisning: Lov om social service § 97
Sagsbehandlingstid: 4 uger 

Merudgifter (diabetes, cøliaki, kosttilskud)

Lovhenvisning: Lov om social service § 100
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Merudgifter (øvrige)

Lovhenvisning: Lov om social service § 100
Sagsbehandlingstid: 2 måneder 

Inkontinenshjælpemidler 

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 6 uger

Kropsbårne hjælpemidler, herunder kompressionsstrømper, fodindlæg, ortopædisk fodtøj, parykker, arm og benproteser/bandager 

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Hjælpemidler til personlig pleje: badebænke, toiletforhøjere, strømpepåtagere

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 2 uger 

Nødkald, tryksårsforebyggende puder og madrasser

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 1 uge

Hjælpemidler til børn

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Kørestole, herunder manuelle kørestole, komfort kørestole, el-kørestole

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Udskiftning af hjælpemidler

Lovhenvisning: Lov om social service § 112
Sagsbehandlingstid: 5 måneder

Forbrugsgoder, herunder el-scootere og specielle cykler

Lovhenvisning: Lov om social service §113
Sagsbehandlingstid: 5 måneder

Handicapbil

Lovhenvisning: Lov om social service § 114
Sagsbehandlingstid: 5 måneder

Valg af bil/særindretning

Lovhenvisning: Lov om social service §114
Sagsbehandlingstid: 2 måneder

Hjælp til mindre boligindretninger, herunder opsætning af greb, gelænder, fjernelse af dørtrin

Lovhenvisning: Lov om social service §116
Sagsbehandlingstid: 12 uger

Hjælp til boligindretninger, herunder ændring af eksisterende køkken/bad, opsætning af trappe/stolelift

Lovhenvisning: Lov om social service §116
Sagsbehandlingstid: 5 måneder

Hjælp til større boligindretninger, herunder tilbygning eller ombygning af bolig

Lovhenvisning: Lov om social service §116
Sagsbehandlingstid: 12 måneder

Kørsel til fritidsaktiviteter

Lovhenvisning: Lov om social service §117
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Pasning af nærtstående

Lovhenvisning: Lov om social service §118
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Plejevederlag

Lovhenvisning: Lov om social service §119
Sagsbehandlingstid: 1 uge

Bevilling af sygeplejeartikler

Lovhenvisning: Lov om social service §122
Sagsbehandlingstid: 1 uge


Fagområde - Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud til personer i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade.

Lovhenvisning: Lov om social service § 104.
Sagsbehandlingstid: 6 uger
Evt. bemærkninger: Borgeren kontaktes inden for fem hverdage, fra vi har modtaget ansøgningen i afdelingen. 


Fagområde - Specialundervisning for voksne

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, efter undervisningspligtens ophør kan få undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap.

Lovhenvisning: Lov om specialundervisning for voksne: LBK nr. 929 af 25/08/2011.
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Sagsbehandlingstiden er fastlagt i rammeaftalen mellem Region H og kommunerne i Region H - KKR. Det er undervisningsstedet som får afgørelsen, der skal ikke sendes afgørelse til borgeren.

Sagsbehandlingstider i Borgerservice

Fagområde - Boligservice

Alm. boligansøgning

Lovhenvisning: Lov om almene boliger § 59
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Borgeren kan forvente et svar på sin ansøgning inden for 14 dage.

Ældrebolig

Lovhenvisning: Lov om almene boliger § 110
Sagsbehandlingstid: 8 - 10 uger
Evt. bemærkninger: Borgeren vil modtage et kvitteringsbrev inden for 14 dage fra modtagelse af ansøgningen. Sagsbehandlingstiden omfatter at en visitator skal aftale et hjemmebesøg, og på den baggrund foretage en vurdering. Dernæst skal ansøgning og vurdering behandles i kommunens ældrevisitations udvalg, der holder møde en gang om måneden.

Lån til beboerindskud

Lovhenvisning: Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven) §54-71
Sagsbehandlingstid: 2 uger


Fagområde - Pladsanvisningen

Ansøgning om optagelse på venteliste

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven §27
Sagsbehandlingstid: 2 dage

Behandling af fripladsansøgning

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven §43 og §63
Sagsbehandlingstid: 1 uge

Ansøgning om tilskud til privat børnepasning

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven §80
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Evt. bemærkninger: I sagsbehandlingen indgår, at vi skal indhente børneattest, straffeattest og hjemmet barnet skal passe i, skal godkendes. Gennemsnits sagsbehandlingstid er 4 uger.


Fagområde - Folkeregisteret

Flytteanmeldelse

Lovhenvisning: Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister §8 og 12
Sagsbehandlingstid: 2 dage
Evt. bemærkninger: Ved behov for logiværterklæring eller parthøring ved børneflytning kan der gå op til 3 uger.  

Adresseforespørgsel

Lovhenvisning: Lov om Det Centrale Personregister §42
Sagsbehandlingstid: 2 uger 

Bestilling af sundhedskort

Lovhenvisning: Sundhedsloven, Bekendtgørelsen 1067 af 14/11 2012 § 14
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Produktionstid ekstern leverandør ca. 14 dage 

Lægeskift

Lovhenvisning: Sundhedsloven, Bekendtgørelsen 1067 af 14/11 2012 § 9
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Produktionstid ekstern leverandør ca. 14 dage 

Skift af sygesikringsgruppe 

Lovhenvisning: Sundhedsloven, Bekendtgørelsen 1067 af 14/11 2012 § 3
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Produktionstid ekstern leverandør ca. 14 dage

Refusion til sygesikrings gruppe 2

Lovhenvisning: Sundhedsloven, Bekendtgørelsen 711 af 27/6 2008  § 1
Sagsbehandlingstid: 7 dage

Prøvelsesattest i forbindelse med vielse

Lovhenvisning: Ægteskabsloven § 13
Sagsbehandlingstid: 2 uger
Evt. bemærkninger: Hvis der skal fremskaffes attester eller lign. kan prøvelsesattesten udstedes når det ønskede modtages.


Fagområde - Pas

Bestilling af pas

Lovhenvisning: Pasbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1003 af 6/10 2006 § 4, 9 og 16
Sagsbehandlingstid: Pas leveres inden for 2 uger. Provisorisk pas laves med det samme.
Hastepas leveres inden for 5 arbejdsdage. Eksprespas kan leveres samme dag hvis det bestilles inden kl. 14.
Evt. bemærkninger: Ved eksprespas køres stamkort med Taxa til Gemalto i Ballerup, mod betaling, som borger betaler.


Fagområde - Kørekort

Fornyelse og ombytning af kørekort

Lovhenvisning: Kørekort bekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 12 af 10/1 2013 § 93
Sagsbehandlingstid: Duplikat-kørekort og fornyelser tager 2 uger. Internationalt kørekort udstedes samme dag. Ombytning af udenlandsk kørekort kan tage længere tid end 3 måneder.
Evt. bemærkninger: Fornyelser pga. alder sendes til politi. Sagsbehandlingstid kan pt. være op til 3 måneder. Ombytning af udenlandsk kørekort sendes til politi.


Fagområde - Førtidspension

Personligt tillæg

Lovhenvisning: Lov om social pension § 14 stk. 1
Sagsbehandlingstid: 10 dage

Helbredstillæg

Lovhenvisning: Lov om social pension § 14a
Sagsbehandlingstid: 10 dage

Rejsning af sag om førtidspension på det foreliggende grundlag

Lovhenvisning: Lov om social pension § 17
Sagsbehandlingstid: 3 måneder 

Rejsning af sag om førtidspension

Lovhenvisning: Lov om social pension § 18
Sagsbehandlingstid: 3 måneder

Afgørelse om retten til førtidspension

Lovhenvisning: Lov om social pension § 20
Sagsbehandlingstid: 3 måneder

Administration af pension

Lovhenvisning: Lov om social pension § 36
Sagsbehandlingstid: 10 dage
Evt. bemærkninger: - 

Ansøgning om bistandstillæg

Lovhenvisning: Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension § 16 stk. 1.
Sagsbehandlingstid: 3 måneder

Ansøgning om plejetillæg

Lovhenvisning: Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension §16 stk. 2.
Sagsbehandlingstid: 3 måneder

Personligt tillæg

Lovhenvisning: Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension § 17
Sagsbehandlingstid: 10 dage

Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg

Lovhenvisning: Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension § 18
Sagsbehandlingstid: 10 dage

Administration af pension

Lovhenvisning: Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension § 35.
Sagsbehandlingstid: 10 dage

Sagsbehandlingstider på social- og psykiatriområdet

Fagområde - Sociale serviceydelser

Afløsning, aflastning eller midlertidigt ophold

Lovhenvisning: Lov om social service § 84
Sagsbehandlingstid: 4 uger 

Socialpædagogisk bistand, fx bostøtte

Lovhenvisning: Lov om social service § 85
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Kontaktperson til døvblinde

Lovhenvisning: Lov om social service § 98
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Misbrugsbehandling

Lovhenvisning: Lov om social service § 101
Sagsbehandlingstid: 2 uger 

Beskyttet beskæftigelse

Lovhenvisning: Lov om social service § 103
Sagsbehandlingstid: 4 uger 

Aktivitets- og samværstilbud

Lovhenvisning: Lov om social service § 104
Sagsbehandlingstid: 4 uger 

Botilbud – midlertidige

Lovhenvisning: Lov om social service § 107
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Botilbud - længerevarende

Lovhenvisning: Lov om social service § 108
Sagsbehandlingstid: 8 uger

Individuel befordring

Lovhenvisning: Lov om social service § 117
Sagsbehandlingstid: 2 uger


Fagområde - Kontanthjælp og enkeltydelser, mv.

Ansøgning om kontanthjælp

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 25
Sagsbehandlingstid: 2 uger 

Særlig kontanthjælp

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 27
Sagsbehandlingstid: 1 måned 

Enkeltydelser

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 81
Sagsbehandlingstid: 2 uger 

Hjælp til behandling

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 82
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Udgifter vedrørende samkvem

Lovhenvisning: Lov om aktiv socialpolitik § 83
Sagsbehandlingstid: 2 uger


Fagområde - Dagpenge

Dagpenge i h.t. § 56 (kronisk syge)

Lovhenvisning: Lov om dagpenge
Sagsbehandlingstid: 1 måned


Fagområde - Ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov

Lovhenvisning: Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 3
Sagsbehandlingstid: 4 uger

Sagsbehandlingstider på dagpasningsområdet

Fagområde - Dagpasning

Pasningsgaranti, optagelse og særlige hensyn i forbindelse med tildeling af pladser

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 23 stk. 1-4
Sagsbehandlingstid: ½ måned
Evt. bemærkninger: Der er pasningsgaranti for alle børn over 6 mdr., hvis de har været skrevet op til dagtilbud i mindst 3 mdr. 

Godkendelse af kommunal dagplejer 

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 21 stk. 2 og § 22
Sagsbehandlingstid: ½ måned

Godkendelse af privat dagplejer 

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 21 stk. 3 og § 22
Sagsbehandlingstid: ½ måned

Økonomisk fripladstilskud 

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 43 stk. 1 nr. 2 og § 63
Sagsbehandlingstid: 1 uge 

Socialpædagogisk fripladstilskud 

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 43 stk. 1 nr. 4 og § 63
Sagsbehandlingstid: 2 uger

Ansøgning om tilskud til plads i dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 41
Sagsbehandlingstid: 1 uge

Dispensation fra deltagelse i frokostmåltid i daginstitutioner 

Lovhenvisning: Dagtilbudsloven § 16 a, stk. 2
Sagsbehandlingstid: Ingen

Sagsbehandlingstider i Børne- og familieafdelingen

Fagområde - Servicelovens bestemmelser om særlig støtte for børn og unge og deres familier

Undersøgelse, rådgivning og behandling for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller deres familier

Lovhenvisning: Serviceloven §11 stk. 4
Sagsbehandlingstid: 4 uger 

Hjemmetræning af børn/unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Lovhenvisning: Serviceloven § 32, stk. 6.
Sagsbehandlingstid: 6 måneder

Merudgiftsydelse 

Lovhenvisning: Serviceloven § 41.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: Afgørelse forventes 1 måned efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation 

Tabt arbejdsfortjeneste

Lovhenvisning: Serviceloven § 42.
Sagsbehandlingstid: 1 måned

Supplerende ydelse

Lovhenvisning: Serviceloven § 43. 
Sagsbehandlingstid: 1 måned

Personlig ledsager

Lovhenvisning: Serviceloven § 45.
Sagsbehandlingstid: 1 måned

Socialfaglig undersøgelse

Lovhenvisning: Serviceloven § 50.
Sagsbehandlingstid: 4 måneder

Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el. lign.

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 1.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: *)sagsbehandlingstiden er den tid, der går fra den socialfaglige undersøgelse er færdig, til der er truffet en afgørelse.

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 2.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: Jf. *) 

Familiebehandling

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 3.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: Jf. *)

Døgnophold for hele familien

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 4.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: Jf. *) 

Aflastningsordning

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 5.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: Jf. *) 

Fast kontaktperson

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 6
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: Jf. *)

Anbringelse uden for hjemmet

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 7.
Sagsbehandlingstid: 1 måned 
Evt. bemærkninger: Jf. *) 

Praktiktilbud

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 8.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: Jf. *)

Anden hjælp

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 9.
Sagsbehandlingstid: 1 måned

Foranstaltninger under graviditet

Lovhenvisning: Serviceloven § 52, stk. 4.
Sagsbehandlingstid: 1 måned
Evt. bemærkninger: Jf. *)

Økonomisk støtte, når væsentligt af hensyn til det særlige behov for støtte

Lovhenvisning: Serviceloven § 52a.
Sagsbehandlingstid: 1 måned

Støtteperson til forældre til anbragte børn og unge

Lovhenvisning: Serviceloven § 54.
Sagsbehandlingstid: Straks i forbindelse med anbringelsen

Støtte til forældrene under anbringelsen

Lovhenvisning: Serviceloven § 54.
Sagsbehandlingstid: 1 måned

Koordinator til unge, der er idømt en ungdomssanktion

Lovhenvisning: Serviceloven § 54a.
Sagsbehandlingstid: Straks efter dom

Samvær og kontakt mellem anbragte børn og unge og deres forældre

Lovhenvisning: Serviceloven § 71.
Sagsbehandlingstid: 1 måned

Forsørgelse af forældreløse børn

Lovhenvisning: Aktivloven § 84 stk. 1.
Sagsbehandlingstid: 1 måned

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider