Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingsfristerne er vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 26.11.2013. Vi gør opmærksom på, at der er tale om afgørelsesfrister, hvilket betyder, at der kan gå længere tid, før den bevilgede ydelse tildeles.

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Fold alle ud

Sagsbehandlingstider på beskæftigelsesområdet

Fagområde

Lovhenvisning

Sags-
behand-
lingstid

Evt. bemærkninger

Revalidering
Revalidering

Lov om aktiv socialpolitik
§ 46

26 uger

 

Jobplan ved revalidering

Lov om aktiv socialpolitik
§ 50

4 uger

 

Forlængelse af revaliderings-
perioden

Lov om aktiv socialpolitik
§ 56

4 uger

 

Godkendelse af arbejde under revalidering

Lov om aktiv socialpolitik
§ 57

4 uger

 

Særlig støtte under revalidering

Lov om aktiv socialpolitik
§ 63

2 uger

 

Selvstændig virksomhed

 

Lov om aktiv socialpolitik
§ 65

8 uger

 

Ledighedsydelse

Lov om aktiv socialpolitik
§ 74

4 uger

 

Skånejob og fleksjob
Skånejob

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 63 stk. 2

2 uger

 

Behandling af ansøgning om fleksjob

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 70

26 uger

 

Arbejdsredskaber og arbejdsplads-
indretning for fleksjobber

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 74

4 uger

 

Tilskud til selvstændig virksomhed

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75

26 uger

 

Tilskud til hjælpemidler ved tilbud

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 76

3 uger

 

Hjælp til værktøj og arbejdsredskaber

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 76

12 uger

 

Mentor

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 78

4 uger

 

Tilskud til udgifter til hjælpemidler

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 100

4 uger

 

Fleksydelse

Lov om fleksydelse § 2

3 uger fra relevant dokumentation foreligger

 

 Sygedagpenge
Sygedagpenge, selvstændige

Lov om sygedagpenge § 45

2 uger

 

Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v.

Lov om sygedagpenge
§ 56

4 uger

 

Integration
Boligplacering

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 12

4 uger

 

Integrationsprogram

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 16 stk. 5

1 måned

 

Integrationskontrakt

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 19 stk. 1

1 måned

 

Danskundervisning

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 21 stk. 1

1 måned

 

Mentor

 Lov om integration af udlændinge i Danmark § 23 d.

4 uger

 

Hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 23 f

4 uger

 

Tilskud til opkvalificering

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 24 a, stk. 1

2 uger

 

Tilskud til hjælpemidler og arbejdsplads-
indretning

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 24 a, stk. 2

4 uger

 

Enkeltudgifter

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 35

4 uger

 

Introduktionsydelse

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 45

14 dage

 

Integrationsydelse

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 45

14 dage

 

Repatriering

Repatrieringsloven § 7

14 dage

 

Kompensation af handicappede i erhverv

Personlig assistance til handicappede i erhverv

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 4

8
uger

 

Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 14

4 uger

 

Ansættelse med løntilskud

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 15

4 uger

 

Sagsbehandlingstider på ældre- og handicapområdet

Fagområde

Lovhenvisning

Sags-behand-lingstid

Evt.
bemærkninger

Personlig hjælp, omsorg og pleje 
Aflastning i form af dagcenter til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Lov om social service § 84.

6 uger

Borgeren kontaktes inden for fem hverdage, fra vi har modtaget ansøgningen i afdelingen.

Hjemmevejledning til personer i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade.

Lov om social service § 85.

6 uger

Borgeren kontaktes inden for fem hverdage, fra vi har modtaget ansøgningen i afdelingen.

Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsned-
sættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Tilbuddet gives i form af dagcenter.

Lov om social service § 86, stk.1.

6 uger

Borgeren kontaktes inden for fem hverdage, fra vi har modtaget ansøgningen i afdelingen.

Tilbud om hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor
Tilbuddet gives i form af dagcenter.

Lov om social service
§ 86, stk. 2.

 

6 uger

Borgeren kontaktes inden for fem hverdage, fra vi har modtaget ansøgningen i afdelingen.

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Lov om social service § 96

6 uger

 

Ledsagelse 15 timer om måneden

Lov om social service § 97

4 uger

 

Merudgifter (diabetes, cøliaki, kosttilskud)

Lov om social service § 100

4 uger

 

Merudgifter (øvrige)

Lov om social service § 100

2 måneder

 

Inkontinenshjælpe-
midler

Lov om social service
§ 112

6 uger

 

Kropsbårne hjælpemidler, herunder kompressions-
strømper, fodindlæg, ortopædisk fodtøj, parykker, arm og benproteser/bandager

Lov om social service
§ 112

4 uger

 

Hjælpemidler til personlig pleje: badebænke, toiletforhøjere, strømpepåtagere

Lov om social service
§ 112

2 uger

 

Nødkald, tryksårsfore-
byggende puder og madrasser

Lov om social service
§ 112

1 uge

 

Hjælpemidler til børn

Lov om social service
§ 112

8 uger

 

Kørestole, herunder manuelle kørestole, komfort kørestole, el-kørestole

Lov om social service
§ 112

12 uger

 

Udskiftning af hjælpemidler

Lov om social service
§ 112

5 måneder

 

Forbrugsgoder, herunder el-scootere og specielle cykler

Lov om social service
§113

5 måneder

 

Handicapbil

Lov om social service
§ 114

5 måneder

 

Valg af bil/særindretning

Lov om social service
§114

2 måneder

 

Hjælp til mindre boligindretninger, herunder opsætning af greb, gelænder, fjernelse af dørtrin

Lov om social service
§116

12 uger

 

Hjælp til boligindretninger, herunder ændring af eksisterende køkken/bad, opsætning af trappe/stolelift

Lov om social service
§116

5 måneder

 

Hjælp til større boligindretninger, herunder tilbygning eller ombygning af bolig

Lov om social service
§116

12 måneder

 

Kørsel til fritidsaktiviteter

Lov om social service
§117

2 uger

 

Pasning af nærtstående

Lov om social service
§118

2 uger

 

Plejevederlag

Lov om social service
§119

1 uge

 

Bevilling af sygeplejeartikler

Lov om social service
§122

1 uge

 

Aktivitets- og samværstilbud
Aktivitets- og samværstilbud til personer i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade.

Lov om social service
§ 104.

 

6 uger

Borgeren kontaktes inden for fem hverdage, fra vi har modtaget ansøgningen i afdelingen.

Specialundervisning for voksne
Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, efter undervisningspligtens ophør kan få undervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap.

Lov om specialundervisning for voksne: LBK nr. 929 af 25/08/2011.

2 uger

Sagsbehandlings
-tiden er fastlagt i rammeaftalen mellem Region H og kommunerne i Region H - KKR.
Det er undervisningsstedet som får afgørelsen, der skal ikke sendes afgørelse til borgeren.

Sagsbehandlingstider i Borgerservice

Fagområde

Lovhenvisning

Sags-
behand-
lingstid

Evt.
bemærkninger

Boligservice
Alm.
boligansøgning

Lov om almene
boliger § 59

 2 uger

Borgeren kan forvente et svar på sin ansøgning inden for 14 dage.

Ældrebolig

Lov om almene
boliger § 110

8 - 10 uger

Borgeren vil modtage et kvitteringsbrev inden for 14 dage fra modtagelse af ansøgningen. Sagsbehandlingstiden omfatter at en visitator skal aftale et hjemmebesøg, og på den baggrund foretage en vurdering. Dernæst skal ansøgning og vurdering behandles i kommunens ældrevisitations udvalg, der holder møde en gang om måneden.

Lån til beboerindskud

Lov om individuel
boligstøtte
(boligstøtteloven)
§54-71

2 uger

 

Pladsanvisningen
Ansøgning om optagelse på venteliste

Dagtilbudsloven §27

2 dage

 

Behandling af fripladsansøgning

Dagtilbudsloven
§43 og §63

1 uge

 

Ansøgning om tilskud til privat børnepasning

Dagtilbudsloven §80

4 uger

I sagsbehand-
lingen indgår, at vi skal indhente børneattest, straffeattest og hjemmet barnet skal passe i, skal godkendes. Gennemsnits sagsbehandlingstid er 4 uger.

Folkeregisteret
Flytteanmeldelse

Bekendtgørelse af
lov om Det Centrale
Personregister §8 og 12

 

2 dage

Ved behov for logiværterklæring eller parthøring ved børneflytning kan der gå op til 3 uger.

Adresse-
forespørgsel

Lov om Det Centrale Personregister §42

2 uger

 

Bestilling af sundhedskort

Sundhedsloven, Bekendtgørelsen 1067 af 14/11 2012 § 14

 

2 uger

Produktionstid ekstern leverandør ca. 14 dage

Lægeskift

Sundhedsloven, Bekendtgørelsen 1067 af 14/11 2012 § 9

2 uger

Produktionstid ekstern leverandør ca. 14 dage

Skift af sygesikrings-
gruppe

Sundhedsloven, Bekendtgørelsen 1067 af 14/11 2012 § 3

 

2 uger

Produktionstid ekstern leverandør ca. 14 dage

Refusion til sygesikrings gruppe 2

Sundhedsloven, Bekendtgørelsen 711 af 27/6 2008  § 1

7 dage

 

Prøvelsesattest i forbindelse med vielse

Ægteskabsloven § 13

 

2 uger

Hvis der skal fremskaffes attester eller lign. kan prøvelsesattesten udstedes når det ønskede modtages.

Pas
Bestilling af pas

Pasbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1003 af 6/10 2006 § 4, 9 og 16

Pas leveres inden for 2 uger.

Provisorisk pas laves med det samme.

Hastepas leveres inden for 5 arbejdsdage.

Eksprespas kan leveres samme dag hvis det bestilles inden kl. 14.

Ved eksprespas køres stamkort med Taxa til Gemalto i Ballerup, mod betaling, som borger betaler.

Kørekort
Fornyelse og ombytning af kørekort

Kørekort
bekendtgørelsen,
Bekendtgørelse nr. 12 af 10/1 2013 § 93

Duplikat-kørekort og fornyelser tager 2 uger.

Internationalt kørekort udstedes samme dag.

Ombytning af udenlandsk kørekort kan tage længere tid end 3 måneder.

Fornyelser pga. alder sendes til politi. Sagsbehandlingstid kan pt. være op til 3 måneder.

 

Ombytning af udenlandsk kørekort sendes til politi.

Sagsbehandlingstider på social- og psykiatriområdet

Fagområde

Lovhenvisning

Sags-
behand-
lingstid

Evt.
bemærkninger

Sociale serviceydelser

Afløsning, aflastning eller midlertidigt ophold

 Lov om social service
§ 84

4 uger

 

Socialpædagogisk bistand, fx bostøtte

 Lov om social service § 85

4 uger

 

Kontaktperson til døvblinde

Lov om social service § 98

4 uger

 

Misbrugsbehandling

 Lov om social service
§ 101

2 uger

 

Beskyttet beskæftigelse

 Lov om social service
§ 103

4 uger

 

Aktivitets- og samværstilbud

 Lov om social service
§ 104

4 uger

 

Botilbud – midlertidige

 Lov om social service
§ 107

8 uger

 

Botilbud - længerevarende

Lov om social service § 108

8 uger

 

Individuel befordring

Lov om social service § 117

2 uger

 

Kontanthjælp og enkeltydelser, mv.

Ansøgning om kontanthjælp

Lov om aktiv socialpolitik § 25

2 uger

 

Særlig kontanthjælp

Lov om aktiv socialpolitik § 27

1 måned

 

Enkeltydelser

Lov om aktiv socialpolitik § 81

2 uger

 

Hjælp til behandling

Lov om aktiv socialpolitik § 82

2 uger

 

Udgifter vedrørende samkvem

Lov om aktiv socialpolitik § 83

2 uger

 

Dagpenge
Dagpenge i h.t. § 56 (kronisk syge)

Lov om dagpenge

1 måned

 

Førtidspension

Personligt tillæg

Lov om social pension § 14 stk. 1

10 dage

 

Helbredstillæg

Lov om social pension § 14a

10 dage

 

Rejsning af sag om førtidspension på det foreliggende grundlag

Lov om social pension § 17

3 måneder 

 

Rejsning af sag om førtidspension

Lov om social pension § 18

3 måneder

 

Afgørelse om retten til førtidspension

Lov om social pension § 20

3 måneder

 

Administration af pension

Lov om social pension § 36

10 dage

 

Ansøgning om bistandstillæg

Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension
§ 16 stk. 1.

3 måneder

 

Ansøgning om plejetillæg

Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension
§16 stk. 2.3 måneder

 

Personligt tillæg

Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension
§ 17

10 dage

 

Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg

Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension
§ 18

10 dage

 

Administration af pension

Lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet og forhøjet førtidspension § 35.

10 dage

 

Ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov


Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
§ 3

4 uger

 

Sagsbehandlingstider på dagpasningsområdet

Fagområde

Lovhenvisning

Sags-
behand-
lingstid

Evt.
bemærkninger

Dagpasning
Pasningsgaranti, optagelse og særlige hensyn i forbindelse med tildeling af pladser Dagtilbudsloven
§ 23 stk. 1-4

 

½ måned

 

Der er pasningsgaranti for alle børn over 6 mdr., hvis de har været skrevet op til dagtilbud i mindst 3 mdr.

 

Godkendelse af kommunal dagplejer

 

Dagtilbudsloven § 21 stk. 2 og § 22

 

½ måned

 

 

 

Godkendelse af privat dagplejer

 

Dagtilbudsloven
§ 21 stk. 3 og § 22

 

½ måned

 

 

Økonomisk fripladstilskud

 

Dagtilbudsloven
§ 43 stk. 1 nr. 2 og § 63

 

1 uge   

 

 

Socialpædagogisk fripladstilskud

 

Dagtilbudsloven
§ 43 stk. 1 nr. 4 og § 63

 

2 uger

 

 

Ansøgning om tilskud til plads i dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen

 

Dagtilbudsloven § 41 

 

1 uge

 

 

Dispensation fra deltagelse i frokostmåltid i daginstitutioner

 

Dagtilbudsloven § 16 a, stk. 2 

 

Ingen

 

 

Sagsbehandlingstider i Børne- og familieafdelingen

Fagområde

Lovhenvisning

Sags-
behand-
lingstid

Evt.
bemærkninger

Servicelovens bestemmelser om særlig støtte for børn og unge og deres familier
Undersøgelse, rådgivning og behandling for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller deres familier Serviceloven
§11 stk. 4

 

4 uger

 

 

Hjemmetræning af børn/unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceloven
§ 32, stk. 6.

 

6 måneder

 

 

Merudgiftsydelse

 

Serviceloven § 41.

 

 

1 måned

Afgørelse forventes 1 måned efter modtagelse af relevant materiale og dokumentation

 

Tabt arbejdsfortjeneste Serviceloven § 42. 1 måned

 

Supplerende ydelse Serviceloven § 43. 1 måned

 

Personlig ledsager Serviceloven § 45. 1 måned

 

Socialfaglig undersøgelse Serviceloven § 50. 4 måneder

 

Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el. lign. Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 1. 1 måned *)sagsbehandlingstiden er den tid, der går fra den socialfaglige undersøgelse er færdig, til der er truffet en afgørelse.
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 2.

 

1 måned

 

Jf. *)

 

Familiebehandling Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 3. 1 måned Jf. *)
Døgnophold for hele familien Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 4. 1 måned Jf. *)

 

Aflastningsordning Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 5. 1 måned Jf. *)

 

Fast kontaktperson Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 6: 1 måned Jf. *)
Anbringelse uden for hjemmet Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 7.  1 måned Jf. *)

 

Praktiktilbud Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 8. 1 måned Jf. *)
Anden hjælp Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 9. 1 måned

 

foranstaltninger under graviditet Serviceloven § 52, stk. 4. 1 måned Jf. *)
Økonomisk støtte, når væsentligt af hensyn til det særlige behov for støtte Serviceloven § 52a.

 

1 måned

 

 

Støtteperson til forældre til anbragte børn og unge Serviceloven § 54.

 

Straks i forbindelse med anbringelsen

 

 

Støtte til forældrene under anbringelsen Serviceloven § 54. 1 måned

 

 

Koordinator til unge, der er idømt en ungdomssanktion Serviceloven § 54a.

 

Straks efter dom

 

 

Samvær og kontakt mellem anbragte børn og unge og deres forældre Serviceloven § 71.

 

1 måned

 

 

Forsørgelse af forældreløse børn Aktivloven § 84 stk. 1. 1 måned

 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider