Utilsigtede hændelser

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Utilsigtede hændelser

Fold alle ud

Rapportering til brug for forbedring af patientsikkerheden

Både personale, patienter og pårørende kan indberette utilsigtede Hændelser (UTH) til sundhedsvæsenets rapporteringssystem Dansk Patient Sikkerheds Database (DPSD).

Hvad er utilsigtede hændelser?

Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed (betydende hændelse), der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed (ikke almen pleje, praktisk hjælp og madservice). 

Hændelsen har været - eller kan blive skadevoldende (nær-hændelser). Hændelsen giver typisk en oplevelse af at:

”Det burde ikke være sket” - ”Det kunne være gjort bedre” - ”Det her var tæt på at gå galt”!

Rapportering bidrager til kvalitetsudvikling i det sundhedsfaglige felt og hermed forbedret patientsikkerhed. Rapportering af utilsigtede hændelser er ikke en klagevej.

Hvad er målet?

Målet er at redde liv, forbedre helbredsudsigter, formindske smerter og andre symptomer. At afkorte det samlede sygdomsforløb, yde bedst mulig omsorg og skabe tryghed.

Hvordan bruges indberetninger?

Databasen giver mulighed for, at vejlede sundhedsvæsenet om patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, herunder om særlige - eller ofte forekomne risikosituationer, til støtte for de involverede aktørers varetagelse af de sundhedsfaglige opgaver. Dette sker ved udsendelse af anbefalinger, nyhedsbreve, OBS- meddelelser og temarapporter.

Databasen giver kommunen et datagrundlag om patientsikkerhedsmæssige problemstillinger som løbende vil blive bruget til kommunal og lokal opmærksomhed på læring, forbedring og udviklingsmæssige indsatser.                                                                                          

Efter indberetning

Er man patient eller pårørende deltager man ikke i den videre handlingsproces, men har bidraget til mulighed for læring og kvalitets udvikling. Man har givet sundhedssektoren en ”gave”.

Er man sundhedsperson kan der blive tale om inddragelse, enten til bedre belysning af sagen, eller som aktør i analyse og udvikling. 

Praktiske oplysninger

  • Indrapporterede kontaktoplysninger slettes i alle tilfælde før rapporten sendes til Patientombuddet (rapporten anonymiseres automatisk ved forsendelse). 
  • Du får umiddelbart efter afsendelse en bekræftelse på, at rapporteringen er modtaget. 
  • Rapporteringssystemet er et ikke-sanktionerende system, dvs. rapporteringen kan ikke udløse sanktioner overfor ansatte, hverken fra lokal ledelse, Sundhedsstyrelse eller domstole. 

Risikomanager Karen Lysgaard Enghøj kan kontaktes via Digital Post Att: Karen Lysgaard Enghøj 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider