Corona

Sådan fungerer Rødovre Kommune under nedlukningen

For at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus er en lang række borgerrettede funktioner i Rødovre Kommune lukket for fysisk fremmøde. Det vil desuden ikke være muligt at komme ind på en række af de kommunale matrikler.

Herunder kan du se, hvordan de forskellige områder fungerer under nedlukningen. 

Bemærk også at skoler og daginstitutioner åbnes delvist igen fra den 16. og 20. april. Læs mere nedenfor.

Nyttig information om Rødovre Kommune og corona

Fold alle ud

Borgerservice og kontaktcenter

Der er åbent i Borgerservice for akutte personlige henvendelser, der ikke kan klares telefonisk, i et begrænset tidsrum. Det forudsætter dog, at man på forhånd booker en tid. Det kan ske ved henvendelse til Rødovre Kommunes kontaktcenter, der kan nås telefonisk på hverdage kl. 9-14 på 36 37 70 00. Du skal forvente længere ventetid end normalt.

Jobcenter

Rødovre Jobcenter er midlertidigt lukket for personligt fremmøde. Du kan finde relevant information på jobcentrets hjemmeside på rk.dk/jobcenter. Du kan ringe til Rødovre Jobcenter mandag-fredag kl. 9-14 på telefon 36 37 70 60. Det er også muligt at sende en mail på rk@rk.dk – skriv ’jobcenter’ i emnefeltet.

Skole og pasning

Genåbning af skoler for 6.-10. klasse 

Mandag den 18. maj vendte de ældste elever i folkeskolen tilbage til skolerne for at modtage fysisk undervisning. I gennemsnit foregår fire lektioner om dagen som undervisning med fysisk tilstedeværelse. Undervisningen på skolen suppleres med op til 10 lektioners lærerunderstøttet virtuel fjernundervisning hjemmefra. De to typer undervisning foregår typisk forskudt på de forskellige klassetrin, så elevernes fysiske tilstedeværelse på skolen ikke foregår samtidig.

Genåbning af ungdomsklubber og ungdomsskole

Aftalen om den gradvise og kontrollerede genåbning har også gjort det muligt for børn og unge at vende tilbage til de stærke fællesskaber, som der er i ungdomsklubber, ungdomsskolen og på byggelegepladserne. Det betyder på nuværende tidspunkt: 

  • De tre ungdomsklubber på skoleområdet er åbne to aftener om ugen i tidsrummet kl. 18-22.
  • De af 6.- 10. klasses eleverne, som er indskrevet på byggelegepladserne, kan komme tilbage inden for den nuværende åbningstid. 
  • Ungdomsskolen åbnes gradvist med opstart af franskundervisningen.
  • Milestedets Ungdomshus og Vestvoldens Ungdomsklub genåbnes med reduceret åbningstid.

Forældrene er blevet orienteret direkte om genåbningen af ungdomsklubber og ungdomsskole via Aula.

Dagtilbud samt 0.-5. klasse

Kommunens seks folkeskoler genåbnede den 16. april for 0.-5. årgang for både skoledag og fritidsordning samt byggelegepladser. Daginstitutionerne åbnede igen den 20. april for de børn, hvis forældre ønsker pasning. Forældre informeres løbende gennem Børneintra og Aula.

For både daginstitutioner og skoler gælder det, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger bliver fulgt. Rødovre Kommune tager ingen chancer eller slækker på kravene i den her situation. Derfor er der tale om en anden hverdag for børnene, end de er vant til.

OBS: Såvel børn som ansatte med corona-smittede på deres bopæl skal fortsat blive hjemme.

Plejehjem, hjemmepleje og visitation

Plejehjem

Der er normal drift på plejehjemmene. Caféer på plejehjemmene er dog lukket ned. Hvis du ikke kan lave mad selv og har brug for hjælp, kan du få hjælp.

Der er nu igen mulighed for besøg på plejehjem. Besøgene foregår udendørs, og der skal bookes tid på forhånd. Læs mere her.

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Der er normal drift i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen med enkelte ændringer ud fra et forsigtighedsprincip i forhold til forebyggelse af coronasmitte.

Visitation

Visitationsafdelingen til hjemmehjælp, hjælpemidler m.m. er midlertidigt lukket for personligt fremmøde. I tilfælde af uopsætteligt behov for hjemmehjælp eller et kritisk behov for hjælpemiddel kan du kan ringe til Rødovre Kommunes Kontaktcenter mandag-fredag kl. 9-14 på telefon 36 37 70 00. Det er også muligt at sende en mail på rk@rk.dk – skriv ’Visitationen’ i emnefeltet.

Hjælpemiddeldepotet har desuden midlertidig lukket for personligt fremmøde, og der vil kun blive leveret hjælpemidler, som er nødvendige for at undgå kritiske situationer. Der vil ligeledes kun blive udført kritiske reparationer på eksisterende hjælpemidler.

Ændringer i buskørslen

Movia kører igen med normal køreplan, men fylder kun bus og lokaltog halvt op. Du kan læse mere på moviatrafik og dinoffentligetransport.dk.

Sundhed, sundhedspleje og tandpleje

Rødovre Sundhedscenter er lukket for fysisk fremmøde, men det er stadig muligt at kontakte sundhedscentret. Se hvordan her.

Tandplejen

Rødovre kommunes Tandpleje har på grund af COVID-19 aflyst alle planlagte aftaler frem til sommerferien. Med de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen kan vi nu begynde en gradvis åbning og indkalde til tandlægebesøg, dog ikke helt på samme måde som før. Vi fortsat skal begrænse visse behandlinger og indkalde færre patienter med længere mellemrum imellem patienterne.

Læs mere om den gradvise åbning af tandplejen, se åbningstider og kontaktoplsyninger på www.rk.dk/tandplejen.

Sundhedsplejen

Gravide kvinder og familier med nyfødte børn får fortsat tilbud om hjemmebesøg. Hvis der er familier der har spørgsmål til sundhedsplejen er man velkommen til at ringe på 36 37 74 48 i hverdagene mellem klokken 10-14. Du finder generel information på rk.dk/sundhedsplejen.

Er du gravid og vil du gerne vide mere om, hvordan du skal forholde dig i forhold til corona, så kan du læse mere her.

Socialområdet

Besøg på sociale botilbud igen muligt

Det er igen muligt for pårørende at komme på besøg på de sociale botilbud. Besøgene tilrettelægges ud fra de retningslinjer, Socialstyrelsen udsendte den 15.maj 2020 for genoptagelse af aktiviteter på det sociale område, herunder for besøg på botilbud. Besøg sker ved at kontakte bostedet og booke tid til et besøg. Du kan læse mere her.

Øvrigt socialt beredskab

Der bliver opretholdt et nødberedskab for akutte sociale henvendelser. Borgere med et akut behov kan henvende sig telefonisk til Kontaktcentret (se ovenfor) og blive henvist videre.

Der er i nogen grad igen åbnet for både samværs- og aktivitetstilbud samt beskyttet beskæftigelsestilbud. Støttekontaktpersoner og hjemmevejledere er igen begyndt at aflægge besøg i borgernes egne hjem. Endelig er der også så småt åbnet for, at borgerne kan mødes med deres sagsbehandler fysisk.

Borgerne kan fortsat kontakte deres sagsbehandler over telefonen.

Der er desuden åbent efter aftale for fysisk fremmøde til misbrugsbehandling i Rådgivning- og Behandlingscentret.

Sagsbehandlerne på børne- og familieområdet har løbende kontakt med alle familier, som er tilknyttet Børne- og Familieafdelingen. Borgere kan ved behov og akutte henvendelser til Børne- og Familieafdelingen ringe til Kontaktcentret i deres åbningstid og få råd og vejledning.

Hjemløse borgere henvises til herberger og varmestuer i omegnskommuner, som Rødovre Kommune plejer at gøre.

Borgere med behov for akut psykisk krisehjælp kan ringe til Akuttelefonen på 25 25 04 00 alle dage mellem 23.30-7.00.

Der er desuden en lang række frivillige netværk og foreninger, der tilbyder hjælp i denne tid - både i forhold til sårbarhed, psykisk og fysisk sygdom og handicaps. Du finder en oversigt over den frivillige hjælp her.

Affald

Der bliver igen hentet affald som normalt. 

Genbrugsstationen er igen åben for private såvel som erhverv, men adgangen er reguleret og der skal tages særlige forbehold for at undgåspredning af smitte. Du kan læse mere om reglerne for besøg her.

Du kan desuden holde dig løbende orienteret om ændringer i affaldsindsamlingen på rk.dk/affald.

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelsen fungerer som normalt, og det er muligt at indberette som normalt her.

Har du konkrete spørgsmål, kan du skrive til rk@rk.dk eller ringe til vores kontaktcenter på 36 37 70 00.

Kultur og fritid

Biblioteker

Som en del af den gradvise åbning af Danmark, er både Rødovre Bibliotek og Islev Bibliotek/Trekanten åbnet igen for lån og aflevering af materialer.

Åbningstiderne er de samme som før nedlukningen, men det er dog stadig ikke muligt at opholde sig på biblioteket længere tid ad gangen. Læs mere her om genåbningen. Du kan også finde svar på en række af de spørgsmål du måske har om bibliotekernes genåbning og lån af materialer på bibliotekernes hjemmeside rdb.

Delvis genåbning af udendørs idræt

Som led i den gradvise genåbning er flere udendørs idrætsfaciliteter genåbnet mandag den 18. maj. Det er indtil videre udelukkende udendørsaktiviteter, der ikke indebærer kropskontakt, og som kan afvikles inden for rammerne af de generelle myndighedskrav og anbefalinger, der er omfattet af genåbningen.

Det er bestyrelserne i de enkelte foreninger, der er ansvarlige for, at aktiviteterne foregår under hensynstagen til retningslinjerne. Rødovre Kommune har været i kontakt med bestyrelserne i alle idrætsforeninger om mulighederne for udendørs idræt.

I denne forbindelse er følgende udendørsfaciliteter åbnet: Fodboldbanerne v/Espelundens Idrætsanlæg, Fodboldbanen v/Rødovrehallen, Udendørsarealerne v/Rødovre Stadionhal, Skolebaner og andre udvalgte steder som f.eks. p-pladsen ved Rødovrehallen.

Rullehockeybanen vil dog fortsat være lukket, da det ikke vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne den på nuværende tidspunkt.

Øvrig kultur

En lang række af Rødovre Kommunes borgerrettede funktioner med fysisk fremmøde er stadig midlertidigt lukket. Det omfatter også indendørs sportsfaciliteter og kultur- og medborgerhuse.

Erhvervsliv

Betaling af regning til virksomheder

Corona-udbruddet har alvorlige økonomiske konsekvenser for mange private virksomheder og skaber i nogle tilfælde akutte likviditetsproblemer. Rødovre Kommune vil gerne hjælpe de private virksomheder ved at betale fakturaerne så hurtigt som muligt. Det gælder både de fakturaer, der allerede er sendt til kommunen, og de fakturaer, som i den kommende tid sendes til kommunen.

Har din virksomhed udført arbejde for Rødovre Kommune – så giv os meget gerne besked, hvis vi skal betale fakturaen hurtigst muligt. Læs mere her.

Hjælpepakker /relief packages

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker til erhvervslivet, der skal afhjælpe de vanskeligheder coronakrisen fører med sig. Du kan få et overblik over hjælpepakkerne her.

The Danish government and a united Danish Parliament have passed several Relief Packages for all businesses in Denmark with a CVR number – also fully foreign-owned companies. You wil find an overview of the relief packages for businesses here.

Rådgivning

Er din virksomhed presset som følge af situationen med corona-virus, kan du altid søge råd og vejledning hos Erhvervshus Hovedstaden (Copenhagen Business Hub) som er ejet af de 29 kommuner i Region Hovedstaden.

Du kan finde information og kontaktoplysninger på ehhs.dk - eller på earlywarning.dk, som er særlig indsats for virksomheder i krise.

Oversigt over frivillig corona-hjælp

En lang række frivillige netværk og foreninger tilbyder hjælp i denne tid - både i forhold til sårbarhed, psykisk og fysisk sygdom og handicaps. Du finder en oversigt over den frivillige hjælp her.

Sådan passer du på dig selv og andre

coronasmitte.dk kan du til enhver tid holde dig opdateret om myndighedernes anbefalinger i forhold til corona, og hvilke regler og retningslinjer, du skal overholde.

Corona for børn

Har du børn, der spørger om corona og hvorfor de ikke længere kan komme i skole eller børnehave eller lege med deres kammerater, som de plejer? Så kan I sammen se Sundhedsstyrelsens tegnefilm, der forklarer om corona-virus, og hvordan børn kan lege sammen på en mere sikker måde. Du kan se filmen her.

Pas på dit sind under corona-nedlukningen

Stress og ængstelse vil plage flere end normalt under corona-nedlukningen. Sundhedstyrelsen har derfor lavet en video, der giver gode råd til at distrahere hjernen fra stresstanker, og holde den i gang på en sund og kreativ måde. Du kan se videoen her.

Bor du tæt sammen med din familie i denne tid, og føler dig presset af det, så kan denne film desuden give et perspektiv på, hvordan både du og dine nære relationer reagerer under pres, og hvordan I får forståelse for hinandens reaktioner og passer på hinanden.

Frivillig hjælp

Der er desuden en lang række frivillige netværk og foreninger, der tilbyder hjælp i denne tid - både i forhold til sårbarhed, psykisk og fysisk sygdom og handicaps. Du finder en oversigt over den frivillige hjælp her.

Hvis du bliver syg

Føler du dig sløj og er bange for om du har covid-19, så er der en række ting, du skal være opmærksom på. Nedenfor kan du læse Sundhedsstyrelsens råd til, hvordan du skal forholde dig (klik på brevet for større format). 

Det er muligt at læse brevet på en række andre sprog her

Information about corona virus in other languages

Facts and health information

Find facts about corona-virus, information about hotlines and contact information in English here.

Find information about corona and covid-19 in different languages here.

For businesses

The Danish government and a united Danish Parliament have passed several Relief Packages for all businesses in Denmark with a CVR number – also fully foreign-owned companies. You wil find an overview of the relief packages for businesses here.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK