Erhvervsaffald og regulativ for erhvervsaffald

Selvbetjening

Fold alle ud

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB

Du skal herunder indtaste enten CVR-nummer eller navn og
adresseoplysninger. Da der ikke er foretaget automatisk opslag via NemID/digital signatur log-in, skal du identificere dig ved at indtaste dine personlige oplysninger her.

Start selvbetjening

Erhvervsaffald og regulativ for erhvervsaffald

Fold alle ud

Erhvervsaffald

Affald skal ikke kun ses som et miljøproblem, men også som en ressource. Vi smider stadig store mængder affald ud, som kunne genanvendes, hvis bare det var sorteret. Ved at sortere affaldet, kan vi begrænse affaldsmængden og undgå unødigt spild af ressourcer. Derfor skal alle virksomheder sortere deres affald i materialer til genanvendelse, farligt affald, forbrændingsegnet affald og ikke-forbrændingsegnet affald, uanset hvor store mængder affald virksomheden har.

Affaldet skal sorteres der, hvor det opstår, altså på virksomheden (kildesortering).

Ved at sortere affaldet undgår vi, at der sker en sammenblanding og tilsmudsning af affaldet, hvilket er en forudsætning for en god udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Affaldet skal sorteres efter den behandling det efterføl-gende skal gennemgå. Genanvendelige materialer kan bruges i stedet for nye råvarer, når der laves fx nyt papir, pap, plast og glas.

Genanvendeligt erhvervsaffald

Virksomhederne har ansvaret for at kildesortere genanvendeligt affald, fx:

  • Papir
  • Pap og papmaterialer
  • Emballageaffald såsom glas, plast, metal, træ
  • Genanvendeligt PVC

samt at sikre, at affaldet afleveres til en godkendt indsamlingsvirksomhed eller et godkendt modtageanlæg.

Virksomhederne kan frit vælge, hvem der skal hente det genanvendelige affald ud fra den landsdækkende liste over godkendte indsamlingsvirksomheder, transportører og behandlingsanlæg, det såkaldte Affaldsregister.

Hvis virksomheden vælger en transportør, har virksomheden stadig ansvaret for affaldet, indtil det afleveres på et godkendt modtage- eller behandlingsanlæg. Anlægget indberetter derefter affaldsmængderne til Miljøstyrelsen.

Alle virksomheder må bruge genbrugsstationen, så længe den enkelte virksomhed har tilmeldt sig genbrugsstationen på årsbasis eller betaler pr. besøg. Tilmelding til genbrugsstationen kan ske på: www.tilmelding-genbrugsstationer.dk

Som virksomhed bliver I opkrævet et gebyr til dækning af kommunes omkostninger til administration og planlægning på affaldsområdet for erhverv. Gebyret bliver opkrævet ud fra de oplysninger om virksomheden, der fremgår af CVR-registeret den 1. januar det pågældende år.

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativet for erhvervsaffald er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2011.

Erhvervsaffaldsregulativet fastsætter regler for håndtering af affaldet fra virksomheder i Rødovre Kommune. Formålet er at forebygge forurening og fremme genanvendelse.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider