Erhvervsrådsmøde den 24. februar 2020

Referat fra møde den 24. februar 2020 kl. 16.00 - 18.00

Medlemmer og inviterede

 • Borgmester Erik Nielsen (formand)
 • Kommunaldirektør Anders Agger
 • Politiker Steen Skriver Rasmussen
 • Politiker Peter Mikkelsen
 • Peter Folmer Posgaard, LO-repræsentant
 • Lars Bæk, LO-repræsentant
 • Direktør Jørgen Kailow, Kailow Graphic AFBUD
 • Direktør Jan Wittenborn, Wittenborn Advokatfirma (næstformand)
 • Direktør Michael H. Laursen, Danotherm Electric A/S
 • Direktør Bjørn Sørensen, Rødovre Mighty Bulls AFBUD
 • Direktør Jesper Andreasen, Rødovre Centrum
 • Direktør Tinna Worch Kristensen, Adam Vask
 • Stadsarkitekt Bjarne Rieckmann (observatør)
 • Teknisk direktør Poul Jepsen (observatør) 
 • Erhvervskoordinator/afdelingsleder Frederik Springborg

Sag nr. 1: 
Godkendelse af referat

fra mødet den 20. november 2019
(referatet er udsendt den 20. december 2019)

Godkendt.


Sag nr. 2:
Formanden orienterer

Borgmester Erik Nielsen orienterede om:

Nyt medlem i Erhvervsrådet og ny formand

Jørgen Kailow vil gerne udtræde fra sin post i Erhvervsrådet. Erik Nielsen har i samråd med den kommende borgmester foreslået at udpege Henrik Kailow som hans afløser. Henrik Kailow er en kapacitet i det lokale erhvervsliv.

Valget blev påskønnet af de øvrige medlemmer.

Formanden takker af i Erhvervsrådet. Der vil være afskedsreception 3.4, kl. 13 (denne er siden aflyst pga. corona-situationen).

Ny bygning til rådhusfunktioner, og proces for arkitektkonkurrence

Som et led i udviklingen af Bykernen er der i Budget 2020 afsat 1,7 mio. kr. til afholdelse af en arkitektkonkurrence for et nyt byggeri til rådhusfunktioner i tilknytning til det eksisterende rådhusområde. Kommunalbestyrelsen skal på deres møde den 25. februar 2020 tage stilling til vision og proces for arkitektkonkurrencen. Det forventes at der kan præsenteres en konkurrence-vinder i starten af 2021.

Lokalplan for Parkbyen

Næste skridt i lokalplanlægningen for bykernen handler om Parkbyen. Nærmere bestemt området mellem Tæbyvej, Rødovrevej, Gunnekær og Sibeliusparken. Der er stor interesse fra grundejere og investorer, og et par steder i området er tidligere erhvervsbygninger ved at blive transformeret til moderne boliger. Tankerne med Parkbyen er at skabe gode boliger i lave etageejendomme i et grønt parklandskab, hvor offentligt tilgængelige stiforløb medvirker til at knytte området bedre sammen med de omkringliggende områder. Arbejdet med et lokalplanforslag er i gang og i løbet af foråret afholdes et dialogmøde med grundejere i området og naboer til området.

Lokalplanforslag for Parkbyen forventes at kunne behandles til september 2020 og efter offentlig høring forventes en endelig vedtaget lokalplan i starten af 2021.

Midlertidig anvendelse (øl- og kaffebar), Korsdalsvej 111

To lokale borgere har lejet Kordalsvej 111 og søgt om mulighed for midlertidigt at etablere et lokalt kulturhus. Ideen er at skabe et naturligt samlingssted for Irmabyens nye rødovreborgere og alle andre, der bruger området ved Vestvolden. 

I de tidligere bilsyns-bygninger tænkes indrettet dels en øl- og kaffebar, dels et kulturhus, der kan bruges efter behov til for eksempel kreative værksteder, fælles spisning, lektie-café, foredrag eller musik. På de store udendørs arealer tænkes dels udendørsservering, dels enkeltstående arrangementer som for eksempel madmarked med food-trucks, loppemarked, fastelavnsfest eller EM 2020 på storskærm.

Kommunale bygge- og anlægsprojekter (status)

Kort orientering om aktuelle kommunale byggeprojekter og renoveringsopgaver, herunder ny musikskole og café ved Viften samt udbygning af daginstitutioner samt Rødovre og Valhøj skoler.

Espehus, ny forpagter

Forpagteren af Espehus har efter 25 år opsagt forpagtningsaftalen.
Ny aftale om forpagtning undersøges p.t.

Vejprojekter (status)

Kort orientering om aktuelle kommunale vejprojekter, herunder ombygning af rundkørsel Rødovre Parkvej Korsdalsvej og projektering af aktivitetsplads på ID-linjen.

Letbanen (status)

Det forventes, at CG Jensen, som er Hovedstadens Letbanes entreprenør, går i jorden med de første anlægsarbejder i Rødovre til foråret 2020. Hele letbanen forventes færdiganlagt og idriftsat i 2025.

Tilsynskampagne om FN’s Verdensmål

Kampagnen udføres hos virksomheder, der skal have miljøtilsyn i 2020, og hvor det vurderes relevant. Formålet er at udbrede kendskabet til FN’s verdensmål hos virksomhederne, og forsøge at vejlede dem om, hvor netop de kan gøre en forskel.


Sag nr. 3: 
Nyt fra erhvervslivet

Intet nyt.


Sag nr. 4: 
Dialogmøde 2020, drøftelse af tema og oplægsholder

Det blev foreslået, at temaet for dialogmødet skal være FN’s Verdensmål (og hvordan virksomhederne kan arbejde strategisk med disse).

Som oplægsholder blev det besluttet at prøve at få en aftale med tidl. Miljøminister og EU-kommissær Connie Hedegaard.

Hvis hun ikke kan, vil det blive meldt ud og medlemmerne vil blive hørt om alternativer. 

Erik Nielsen fastslog, at det er vigtigt med et kendt navn.


Sag nr. 5:
Eventuelt

Jesper Andreassen foreslog, at Powersøgerne bliver inviteret med på et erhvervsrådsmøde for at komme med gode input til medlemmerne. 

Forslaget vil blive forelagt den nye formand. 

Ordinære møder i 2020 kl. 16.00- 18.00:

 • Mandag den 24. februar 2020
 • Onsdag den 17. juni 2020
 • Onsdag den 2. september 2020
 • Onsdag den 18. november 2020

Dialogmøde:

NB! Ny dato:

 • Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 16.00-19.00

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider