Miljøtilsyn

Og hvilke type virksomheder fører Rødovre Kommune miljøtilsyn med? Rødovre Kommune har en 4-årig miljøtilsynsplan for kommunens indsats på tilsynsområdet. Planen kan findes her.

Selvbetjening

Fold alle ud

Anmeldelse af etablering og ændring af autoværksteder

Du kan anvende dette selvbetjeningsforløb til anmeldelse af etablering og ændring af autoværksteder, omfattet af Bekendtgørelse nr. 1312 af 08-11-2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. 

Start selvbetjening

Miljøtilsyn

Fold alle ud

Miljøtilsyn

Rødovre Kommune er tilsynsmyndighed for en række forskellige virksomheder, som afhængigt af størrelse og type kan opdeles i:

 • Godkendelsespligtige virksomheder (Listevirksomheder) i henhold til bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen med undtagelse af s-mærkede virksomheder.
 • Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. 
 • Autoværksteder, der er reguleret af autoværkstedsbekendtgørelsen. 
 • Maskinværksteder, der er reguleret af maskinværkstedsbekendtgørelsen.
 • Øvrige virksomheder, der reguleres efter § 42.

Miljøtilsyn er en kontrol af om de fysiske forhold på virksomhederne er i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesloven, herunder om virksomheden har de fornødne tilladelser og godkendelser på området. 

Måske har din virksomhed allerede haft miljøtilsyn i år – eller måske kommer vi snart på besøg. Her kan du se, hvad vi kigger efter når vi er på miljøtilsyn og hvorfor din virksomhed betaler miljøgebyr.

Hvad omfatter miljøtilsynet?

1. Virksomhedstilsynet der foregår på selve virksomheden.
2. Det administrative tilsyn, der foregår på vores kontor i Teknisk Forvaltning.

Virksomhedstilsynet

Virksomhedstilsynet er den del af tilsynsaktiviteterne, der berører virksomheden mest direkte. Tilsynet omfatter kontrollen af, at aktiviteterne på virksomheden foregår miljømæssigt forsvarligt – både udendørs og indendørs.

Kontrollen afhænger naturligvis af, hvad virksomheden beskæftiger sig med, men typisk vil vi se på:

 • forbrug og opbevaring af olie og kemikalier
 • opbevaring og bortskaffelse af farligt affald og andet affald
 • udsugningsforhold, herunder hvordan afkast er placeret
 • udledning af processpildevand
 • støjforhold
 • hvordan virksomheden selv fører kontrol med at reglerne overholdes.

På virksomhedstilsynet gives desuden en generel vejledning omkring forskellige miljøforhold og muligheden for at indføre renere teknologi i produktionen drøftes.

Det administrative tilsyn

Det administrative tilsyn består af “skrivebordskontrol” af anmeldelser og indberetninger som f.eks.:

 • affaldstyper og affaldsmængder
 • indberetninger fra affaldsmodtagere og transportører
 • måleresultater og -analyser af jord og spildevand
 • egenkontrol af filtre og olieudskillere
 • beregning af tilstrækkelig afkast/skorstens højde
 • sagsbehandling i forbindelse med udvidelser, ændringer og nyetablering

Listevirksomheder

Visse virksomhedstyper skal have en miljøgodkendelse for lovligt at kunne drive virksomhed. Det er de såkaldte listevirksomheder. I miljøgodkendelsen stilles bl.a. krav til virksomhedens indretning og drift og til egenkontrol.

Gebyrpligtige virksomheder

Andre kategorier af virksomheder der skal føres regelmæssigt tilsyn hos og som i mindre grad end listevirksomheder - men dog i et vist omfang - kan:

 • give anledning til forurening,
 • indebære en vis fare/risiko,
 • forårsage andre gener ved sin drift,
 • belaste miljøet gennem affaldet.

Disse typer af virksomheder vil typisk have udledninger til enten vand, luft eller jord, have særligt farlige affaldstyper eller frembringe støj, lugt eller støv til omgivelserne. 

Autobranchen og maskinværkstedsbranchen har deres egen bekendtgørelser med helt specifikke miljøkrav. Virksomheder der er omfattet af ”Autoværkstedsbekendtgørelsen og Maskinværkstedsbekendtgørelsen” skal anmelde deres etablering til Miljø og Affald inden opstart. 

Vil du vide mere om miljøtilsyn eller miljøtilsynsgebyr er du meget velkommen til at kontakte Miljø og Affald.

Information til Autoværksteder

Autobranchen har sin egen bekendtgørelse med helt specifikke miljøkrav. Virksomheder,der er omfattet af Autoværkstedsbekendtgørelsen skal anmelde deres etablering til Miljøkontoret inden opstart. Anmeldelsesskemaet ligger i "selvbetjening"

Vi har illustreret Autoværkstedsbekendtgørelsen og gjort den mere overskuelig, så det er lettere for dig at finde svar, når du har spørgsmål. Her kan du f.eks. finde krav til driften, se hvordan du skal begrænse luftforurening og få styr på, hvordan du skal opbevare dit farlige affald. Kort sagt får du en oversigt med alle reglerne og forklarende tegninger, så du let kan se, om du overholder dem. Den illustrerede autoværkstedsbekendtgørelse kan ses her...

Hvis du har spørgsmål til bekendtgørelsen eller anmeldelsesskemaet, så er du altid velkomme til at kontakte Mljøkontoret

Miljøtilsynsplan

Rødovre Kommune har en 4-årig miljøtilsynsplan for kommunens indsats på tilsynsområdet. Planen kan findes her.

Information til maskinværksteder

Maskinværksteder har deres egen bekendtgørelse med helt specifikke miljøkrav. Virksomheder,der er omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen skal anmelde deres etablering til Miljø og Affald inden opstart. Anmeldelsesskemaet ligger i "selvbetjening".

Maskinværkstedsbekendtgørelse kan ses under "Hvad siger loven".

Hvis du har spørgsmål til bekendtgørelsen eller anmeldelsesskemaet, så er du altid velkomme til at kontakte Miljø og Affald.

Miljøtilsynsplan 2017-2020

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider