Spildevand

Tilslutningstilladelse

Hvis din virksomhed afleder processpildevand, skal du have en tilladelse til tilslutning af industrispildevand til kloaksystemet, i daglig tale kaldet en spildevandstilladelse. Har virksomheden kun sanitært spildevand, som stammer fra toilet, køkken og badefaciliteter, skal du ikke have en spildevandstilladelse.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøg om tilslutningstilladelse

Ansøgningen kan ske via Byg & Miljø eller sendes skriftligt til:

Rødovre Kommune
Att. Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Eller på e-mail til rk@remove-this.rk.dk, skriv ”tilslutningstilladelse” i emnefeltet.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Virksomhedens og ejers / lejers navn, adresse og tlf.nr., gerne med kontaktperson.
 • Hvornår afledningen ønskes påbegyndt.
 • Beskrivelse af virksomhedstype og den del af produktionen, der afleder spildevandet.
 • Plan over placering af produktions- og lagerlokaler, udendørs oplags- og vaskepladser m.v.
 • Evt. flow- og procesdiagram
 • Tegninger over virksomhedens udvendige og indvendige kloakker.
 • Oplysninger om hvilke stoffer, der kan forventes at være i det afledte processpildevand, samt tilhørende datablade.
 • Den afledte maksimale mængde processpildevand pr. døgn og pr. år, samt variation i afledningen over døgn, uge, måned eller år.
 • Det samlede årlige vandforbrug og vandmængde der afledes – f.eks. ved bimåler.
 • Beskrivelse af evt. rensning af spildevandet på virksomheden.
 • Redegørelse for at den valgte produktionsform bygger på den bedst tilgængelige teknologi (BAT). Spørg evt. nærmere herom i Rødovre Kommunes Miljøkontor.
 • Evt. egne forslag til vilkår for tilladelsen (f.eks. prøveudtagningshyppighed, analyse-parametre m.v.).

Rødovre Kommunes Miljøkontor kan ofte have behov for at indhente supplerende oplysninger, evt. ved et møde med virksomheden. 

Inden tilladelsen gives, sender Rødovre Kommune et udkast af tilladelsen til udtalelse hos virksomheden.

Start selvbetjening

Tilslutningstilladelse

Fold alle ud

Hvad er spildevand

Spildevand er en samlet betegnelse for det vand, der udledes til kloak fra husholdninger, industri, byggepladser, befæstede arealer mv.

Spildevand kan opdeles i processpildevand, sanitært spildevand og regnvand. Processpildevand dannes ved virksomhedens produktion herunder ved vask af produktionsudstyr, rengøring eller vask af køretøjer, mens sanitært spildevand kommer fra toilet, bad og køkken. Regnvand samles fra tage, pladser og veje.

Hvorfor skal min virksomhed have en tilslutningstilladelse

Virksomheder, der udleder processpildevand, skal have tilladelse af Rødovre Kommunen i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.

Tilslutningstilladelsen gives til virksomheden eller grundejer, der efterfølgende er ansvarlig for, at vilkårene i tilladelsen overholdes. Vilkårene i tilladelsen fastsætter, på hvilke betingelser spildevandet kan ledes til kloakken.  

Bruger du kemikalier, der ender i spildevandet og dermed kloaksystemet, skal du være særlig opmærksom på, om kemikalierne indeholder problematiske stoffer. Disse stoffer kan f.eks. forekomme i vaske– og rengøringsmidler eller i visse affedtningsmidler. 

Alle virksomheder, der afleder processpildevand, som indeholder andre stoffer, end der normalt afledes fra husholdninger, skal have en tilladelse, inden der må ledes processpildevand til offentlig kloak. jf. miljøbeskyttelsesloven. Det er virksomhedens ansvar at sende ansøgning med de informationer, der skal ligge til grund for tilladelsen til Rødovre Kommune. En byggetilladelse giver ikke automatisk en tilslutningstilladelse, heller ikke omvendt. Virksomheden skal spørge om evt. øvrige tilladelser hos de respektive myndigheder. 

Det er forbudt at hælde kemikalier i regnvandssystemet

I Rødovre Kommune er der både fælles- og separatkloakering, Ved separatkloakering forstås et todelt kloaksystem, hvor regnvand og spildevand løber i hvert sit kloaksystem. Det er derfor forbudt at aflede alle former for spildevand til regnvandssystemet.

Det er nødvendigt, at være opmærksom på, til hvilket system din virksomhed afleder processpildevand, da der er stor forskel på, hvordan vandet renses.  Vand fra gulvvaskemaskiner skal hældes i et indendørs afløb, som er tilsluttet spildevandssystemet. Det betyder også, at der ikke må vaskes biler på virksomhedens område, medmindre der er indrettet en vaskeplads med sandfang og olieudskiller, som er tilsluttet spildevandssystemet. Inden du etablerer en vaskeplads, skal du ansøge om byggetilladelse og spildevandstilladelse.

Spild af kemikalier

Hvis der sker et uheld på din virksomhed, og kemikalier ved en fejl ledes direkte til kloaksystemet, skal du straks ringe 112 eller kontakte Rødovre Kommune, 36 37 70 00.

Hvornår skal der ansøges om tilslutningstilladelse

I følgende situationer skal virksomheden kontakte Rødovre Kommune:

 • Inden ny-etablering af produktionsvirksomhed, vaskeplads eller andre aktiviteter med processpildevand.
 • Hvis virksomheden har processpildevand, men ingen tilslutningstilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.
 • Hvis virksomheden har en olie- eller benzinudskiller 
 • Ved ændring i sammensætning eller mængde af virksomhedens spildevand. Det kan f.eks. være installering af nye anlæg, nye processer, udvidelse af holdskift eller ændrede råstoffer og rengøringsmidler.

Ved nye afledninger skal tilslutningstilladelsen være givet og klagefristen på fire uger overstået, inden virksomheden begynder driften.

Ansøgning om tilslutningstilladelse

Ansøgeren er den person/virksomhed (ejer eller lejer), der har det juridiske ansvar for driften af virksomheden eller anlægget.

Du kan ansøge via selvbetjenings elementet øverst på denne side.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider