Kontorelever

Kontorelever

Fold alle ud

Velkommen

Du er nu på Rødovre Kommunes hjemmeside for allround kontorelever. Her kan du finde relevant information om kontoruddannelsen med speciale i Offentlig administration. Du kan bl.a. læse om uddannelsen, adgangskravene, skoleforløbet og de afdelinger som kontorelever kan blive en del af under uddannelsen. 

Kontoruddannelsen er en 2-årig praktisk uddannelse inklusiv 3 skoleophold på Niels Brock samt 2 uger til at skrive en fagprøve, som skal forsvares ved en afsluttende mundtlig eksamen. Efter endt uddannelse er man uddannet som assistent indenfor specialet Offentlig administration. 

Der er tilknyttet en elevvejleder til alle de afdelinger, hvor eleven kommer rundt. Elevvejlederen har det daglige ansvar for eleven – både fagligt og socialt. 

Uddannelseskrav

Rødovre Kommune ansætter nye elever pr. 1. september og derfor skal du inden da have gennemført et af følgende uddannelsesforløb for at kunne blive ansat hos os:

 • Kombineret erhvervs- og gymnasialuddannelse (EUX) med fagretningen kontor 
 • Handelsskolens grunduddannelse med specialer (HG2, HGS) der giver adgang til offentlig administration 
 • Gymnasialuddannelse (STX/HF/HTX) + handelsskolens 10 ugers grundforløb (EUD-S) med fagretningen kontor 
 • Højere Handelseksamen (HHX) + handelsskolens 5 ugers skoleforløb (EUD-S) med fagretningen kontor

Er du 25 år eller derover, skal du realkompetencevurderes – se www.uddannelsesnaevnet.dk og www.optagelse.dk for yderligere information. Har du spørgsmål hertil bedes du kontakte en handelsskole.

Elevforløbet i Rødovre Kommune

Du er ansat som allround kontorelev og kommer til at sidde i fem forskellige afdelinger på de to år uddannelsen varer.

Vi lægger stor vægt på, at du får en god kontoruddannelse, hvor der bliver taget hensyn til dig og dine grænser. Du har selv væsentlig indflydelse på dit elevforløb. 

Det første år er en grunduddannelse i tre forskellige afdelinger af hver fire måneders varighed. Det er:

 • Personale & Udvikling 
 • Økonomi og Analyse 
 • Stab for Politik og Kommunikation

På dit andet år har du to specialeophold af hver seks måneders varighed. Udbuddet af specialepladser kan variere fra år til år. Eksempler på specialepladser kan være:

 • Børne- og Kulturforvaltningen
 • Teknisk Forvaltning
 • Ældre- og handicapafdelingen i Social- og Sundhedsforvaltningen
 • Social- og psykiatriafdelingen i Social- og Sundhedsforvaltningen 

Afdelinger

Her kan du læse om, hvad de enkelte afdelinger beskæftiger sig med og hvilke opgaver du kan få kendskab til som elev. Arbejdsopgaverne i den enkelte afdeling er afhængig/præget af hvad tid på året man er der. Eksempelvis vil der kun være opgaver vedrørende valg, når der er folketings-/kommunalvalg.


Personale & Udvikling (1. år - grunduddannelse)

Personale & Udvikling består af en leder og ca. 22 medarbejdere. Afdelingen varetager personaleadministrationen for alle personalegrupper i Rødovre Kommune og arbejder med personalepolitikker, kompetenceudvikling, løn- og ansættelsesforhold og lønadministration, refusioner, mm.

Eleven vil hovedsageligt arbejde med løn- og personaleadministration og vil beskæftige sig med følgende opgaver:

 • Telefonbetjening
 • Medvirke til notattagning og udarbejdelse af referater
 • Anvendelse af relevant IT-værktøj (KMDs løn- og fraværssystem, journalsystem mv.)
 • Sagsbehandling bl.a. i forbindelse med ansættelse og afsked, lokal løndannelse, orlov mv.
 • Journalisering af indkommen post
 • Øvrige personaleadministrative opgaver
 • Behandling af indkomne ansøgninger, herunder indkaldelse til samtaler samt afslag
 • Indhentning af syge- og barselsrefusion 
 • Udbetaling af mødediæter

Herudover vil der være diverse ad hoc-opgaver.


Økonomi og Analyse (1. år - grunduddannelse)

Økonomi og Analyse består af en leder og ca. 27 medarbejdere. Afdelingen er opdelt i en:

 • Regnskabsgruppe, som tager sig af den daglige økonomihåndtering.
 • Budget og analyse, som udarbejder kommunens budget og laver diverse analyser 
 • Opkrævningen som bl.a. laver afdragsordninger med borgere der skylder kommunen penge. 

Derudover sidder der nogle økonomikonsulenter ude i fagforvaltningerne, som yder support til dem.

Du skal sidde i Regnskabsgruppen, hvor du har dine primære opgaver, men du vil også blive inddraget i de andre afdelinger.

Som elev får du kendskab til: 

 • Kommunens økonomisystem
 • Afstemning af konti 
 • Bogføring 
 • Behandling af diverse fejllister
 • Behandling af rykkere 
 • Behandling af afviste elektroniske regninger 
 • Ved regnskabsårets afslutning er du med til at udfærdige kommunens årsregnskab. 
 • Forskellige ad-hoc opgaver.

Stab for Politik og Kommunikation (1. år - grunduddannelse)

Politik og Kommunikation består af en leder og 9 medarbejdere. Afdelingen fungerer som stabsfunktion under kommunaldirektøren.

Stabens primære opgaver er at servicere Borgmester, Kommunalbestyrelse og direktion, herunder udarbejdelse af politiske dagsordener og referater til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det er ligeledes Politik og Kommunikation, der blandt andet er ansvarlig for afholdelse af folketings-, kommunal-, regionsråds- og EU-valg, udarbejdelse af dagsordener og referater til direktionen, administration af syge- og uddannelseslegater, udbetaling af støtte til politiske partier samt har det overordnede ansvar for forvaltningens indkommende post og journalisering af dette.

Staben har sekretærfunktionen i direktionen, fællesrepræsentationen af almene boligorganisationer samt fællesrepræsentationen af grundejerforeninger.

Som elev i Politik og Kommunikation, vil du så vidt det er muligt blive introduceret i alle de opgaver der varetages af afdelingen. Herunder:

 • Medvirke til notattagning og udarbejdelse af referater
 • Journalisering af sager
 • Legat håndtering
 • Publicering af politiske sager på KB-nettet (Kommunalbestyrelsen)
 • Borgmesterhenvendelser
 • Eleven vil ligeledes få en uge i borgerservice og en rundtur med rådhusbetjentene.

Børne- og Kulturforvaltningen – (2. år specialeår)

Eleverne vil dagligt have deres arbejdsplads med eget skrivebord i administrationen på skoleområdet. Eleverne vil blive introduceret til arbejdsopgaver inden for alle områderne i Børne- og Kulturforvaltningen.

Som elev hos os, vil du beskæftige dig med følgende:

Daginstitutionsområdet:

 • Dagsordener/referater til daginstitutionsledermøder, MED-udvalgsmøder og kursusudvalgsmøder 
 • Medvirke til sagsfremstillinger og opfølgning på sager til Børne- og Skoleudvalget samt udkast til svarbreve fra udvalgsformanden til borgere 
 • Medvirken ved ledelsestilsyn (bilagskontrol)
 • Håndtering af gruppepostkasse
 • Introduktion i arbejdet med Børne-intra
 • Besøg i eksterne institutioner i forbindelse med administrative opgaver samt deltagelse i forløb med natur- og sciencekonsulenterne

Skoleområdet:

 • Håndtering af gruppepostkasse
 • Dagsordener/referater til diverse møder
 • Medvirke ved skoleindskrivning – udarbejdelse af svarbreve vedr. dispensationer og skoleudsættelser
 • Medvirke ved administration af elevsystemet TEA, indberetning af privat- og friskoleoplysninger og udarbejdelse af ferie/fridagskalender  
 • Medvirke ved sagsfremstillinger til Børne- og Skoleudvalget
 • Arbejde med bevillinger af skolekort- og bevillinger af sygetransport til elever
 • Betale regninger i OUUS for skoleområdet
 • Betale regninger og vedligeholde AS2007 på specialskole-/institutionsområdet

Administrationsområdet: 

 • Håndtering af den overordnede postkasse RK-ind
 • Dagsordener/referater samt deltagelse i møder med Feriefonden
 • Medvirke ved håndtering af Top-desk-sager 

Kultur- og Fritidsområdet:

 • Deltagelse i både planlægningsfasen og i det praktiske arbejde med kulturelle arrangementer som f.eks. kulturugen, foreningslederfest m.v.
 • Ugentlig vedligeholdelse af sportsbegivenheder i Rødovre til avisen Lokalnyt

Generelt: Tværgående administrative opgaver, telefonekspedition samt ad hoc opgaver sammen med øvrige medarbejdere i forvaltningen.

Der vil være praktikforløb af ½ - 2 dages varighed på vores decentrale institutioner.


Social- og psykiatriafdelingen ( 2. år – specialår)

Afdelingen består af ca. 190 medarbejdere og varetager de opgaver der fremgår af vedhæftede præsentation. Se præsentationen af Social- og psykiatriafdelingen

Som elev vil dine arbejdsopgaver blandt andet være:

 • Betjening af borgere og samarbejdspartnere både personligt og telefonisk
 • Tage imod borgere i informationen
 • Fordele indgående og elektronisk post
 • Betale regninger i OPUS
 • Bevilge og betale hjælp til briller, fodpleje m.v.
 • Lave statistikker
 • Betjene opgaver i kørselskontoret
 • Indscanne post
 • Arkivere
 • Deltage i lettere sagsbehandling på sygedagpenge området
 • Refundere fleksjob tilskud

Og en række andre opgaver der varetages i afdelingen.


Teknisk forvaltning (2. år – specialeår)

Teknisk Forvaltning (TF) har til huse på Tæbyvej 77 og består af 5 områder: Sekretariatet, Miljøkontoret, Byudvikling, Teknisk Drift og Rødovre Kommunale Ejendomme. Til nogle af disse områder hører der flere underafdelinger. Når man er elev i TF vil man som udgangspunkt komme rundt i flere afdelinger.

I TF’s Sekretariat vil du bl.a. få kendskab til: 

 • Postfordeling
 • Indberetning af fravær
 • Dagsordner/referater for forskellige typer af møder
 • Bestilling af kontorartikler
 • Udvalgsbehandling
 • Borgmesterhenvendelser
 • Hegnsynssager
 • Lovlister

I Miljøkontoret kan der være følgende opgaver:

 • Deltage i (lettere) miljøtilsyn
 • Indscanning og journalisering af rapporter mm.
 • Lettere sagsbehandling fx forvarsler og påbud indenfor skadedyrsbekæmpelse og affald
 • Opdatering af diverse databaser

I Byggesags- og Erhvervsafdelingen er der opgaver med: 

 • Borger ekspeditioner
 • BBR-registrering 
 • Opgaver omkring iværksætterrådgivning og erhvervsråd
 • Journalisering af byggesager
 • Indberetning til weblager
 • Opkrævning af byggesagsgebyr
 • Tilsyn

Har man særlige interesser eller ønsker om fx fordybelse i specielle opgaver, vil TF altid forsøge at imødekomme dette.


Børne- og Familieafdelingen (2. år – specialeår)

Afdelingen varetager opgaver inden for; Særlig støtte til børn og unge - herunder forebyggende foranstaltninger og anbringelser mm. Vi består af to rådgivergrupper med hver 6 rådgivere, en handicapgruppe med 3 rådgivere, et sekretariat samt ledelsen. 

Derudover Familiepleje, Familiebehandlingstilbud, Fødselssamarbejde, Skole- og social dagbehandlingsprojekter (Annexet og Skiftesporet), samt særlig støttende tilbud for unge samt til småbørnsfamilier. 

Afdelingen indgår i et tæt samarbejde med PPR(Pædagogisk Psykologisk rådgivning), sundhedsplejen, skoler og daginstitutioner. I samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen råder vi over 30 skoledagpladser til børn og unge mellem 6 og 16 år, der har behov for i en periode at modtage undervisning i særligt regi, samtidig med at der iværksættes støtte til forældrene. 

Som elev i Børne- og Familieafdelingen vil nogle af opgaverne være: 

 • Betjening af borgere og samarbejdsparter både personligt og telefonisk
 • Åbne og fordele indgående og elektronisk post
 • Oprette nye sager i diverse systemer
 • Skrive breve
 • Udfylde blanketter og kontrakter
 • Lave taxa- og medicinbevillinger
 • Kopier og faxe for hele afdelingen
 • Indkøb af diverse kontorartikler
 • Skrive referat fra møder samt ad-hoc opgaver

Du vil som elev indgå i teamet i afdelingens sekretariat.


Ældre- og handicapafdelingen (2. år – specialeår)

Hjemmeplejen er en af Rødovre Kommunes største "virksomheder" Der er ca. 380 ansatte som servicerer cirka 1400 af kommunens borgere. 

Som kontorelev vil du indgå i Hjemmeplejens administration, som består af seks administrative medarbejdere med en assisterende hjemmeplejeleder som nærmeste overordnede. 

Som kontorelev i Hjemmeplejen vil du bl.a. beskæftige dig med:

 • Betjening af borgere 
 • Medvirke ved udarbejdelse af stillingsannoncer
 • Deltage i ansættelsessamtaler
 • Oprettelse af tjenesteplaner og indberetning af afvigelser i KMD vagtplan
 • Webbetaling 
 • Opfølgning på diverse konti 
 • Indkøb af kontor og inventar 
 • Administration af hjemmeplejens tjenestebiler 
 • Kursusadministration 

Evaluering 

Der er løbende evaluering/dialog mellem elev og elevvejleder, og der gennemføres en afsluttende evaluering i hver af de fem afdelinger eleven er i. Slutevalueringen er en gensidig vurdering af det uddannelsesforløb, som eleven har været igennem i afdelingen. 

Skoleophold

Du skal gennemføre tre skoleophold som foregår på Niels Brock på Nørre Voldgade og du kommer så vidt muligt til at gå i klasse med de kontorelever, som begynder uddannelsen samtidig med dig her i kommunen.

Uddannelsen består af 4 fagblokke: Kommunikation, lovgivning, politik og økonomi samt organisation og samarbejde og der vil på skoleopholdene være forskellige gruppeopgaver og individuelle tests. På 2. skoleophold er der en erhvervsrettet studietur til Bruxelles, hvor I bl.a. besøger udvalgte EU-institutioner. 

Undervisningen foregår som udgangspunkt mellem kl. 8.30-15.00 Man skal dog regne med at blive efter skole enkelte dage, for at lave gruppearbejde. 

Efter hvert skoleophold, får du tilsendt dine delkarakterer for hver af de fire hovedfag. Når den teoretiske del af din uddannelse er færdig, får du tilsendt din endelige karakter i hver af de fire fag. 

Rødovre Kommune betaler skolebøger og evt. merudgifter til transport. Studieturen til Bruxelles bliver også betalt af Rødovre Kommune. 

Du får fuld løn under alle skoleopholdene. 

Fagprøven

Den teoretiske del af uddannelsen afsluttes med en fagprøve som laves over en periode på 2 uger. Op til skriveperioden, skal du have indsamlet alt den data der skal bruges til opgaven. Du kan skrive opgaven alene  eller sammen med andre. Fagprøven forsvares til en mundtlig eksamen, som er individuel. Når du skriver alene, er omfanget af opgaven 15 normalsider (28.350-34.650 tegn m/mellemrum). Der er mulighed for at benytte skolens faciliteter i skriveperioden, men der er ikke nogen lærer tilknyttet.

Løn under uddannelse

Elevlønnen jf. Overenskomst for administration og IT mv. indgået mellem KL og HK/Kommunal. 

Elevlønnen pr. april 2019

Under 25 år

 • 1. år: 14.329,83 kr. om måneden brutto
 • 2. år: 15.082,08 kr. om måneden brutto

25 år og derover

 • 1. og 2. år: 21.489,88 kr. om måneden brutto

Målet for uddannelsen

Målet for uddannelsen er, at du kan udføre arbejdsopgaver og beherske metoder inden for de administrative hovedområder. Du har lært at udvise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne, kreativitet og evne til at rådgive og kommunikere, herunder om anvendelsen af IT på en offentlig arbejdsplads over for borgere og brugere. Du opnår konkret kendskab til hvordan man søger at omsætte beslutninger til praksis i en politisk styret organisation. Du opnår desuden viden om, hvordan man tværorganisatorisk løser opgaverne. 

Under uddannelsen skal du beskæftige dig med arbejdsopgaver indenfor områder som:

 • Administration og sagsbehandling 
 • Budget og regnskab 
 • Personale- og lønadministration 
 • Strategisk udvikling og handlingsplaner 
 • Kommunikation og korrespondance 

Via den praktiske uddannelse skal du opøve og udvikle personlige kvalifikationer, der styrker samarbejdsevnen, den personlige gennemslagskraft, beslutsomhed, præcision, fleksibilitet og kreativitet. 

Efter uddannelsen

Vi kan ikke garantere, at du bliver fastansat i Rødovre Kommune efter endt kontoruddannelse, men som udgangspunkt tilbyder vi - efter konkret vurdering - 3 måneders ansættelse efter afslutningen af kontoruddannelsen, for at forbedre dine fastholdelsesmuligheder.

Elevarrangementer

Der er fælles elevfrokost den 1. torsdag i måneden samt tre til fire møder årligt i elevklubben.

Nuværende elever fortæller

Malene

Jeg søgte stillingen som elev i Rødovre Kommune, fordi jeg gerne ville have en ”all around” uddannelse med speciale i offentlig administration. Rødovre var helt klart min 1. prioritet, da jeg godt kunne lide elevpladsens opbygning, og fordi man selv har indflydelse på sit elevforløb.

På mit første år er jeg i tre afdelinger, som er fastlagt på forhånd. På mit andet år har jeg selv indflydelse på, hvilke to afdelinger jeg gerne vil være i. Man får et rigtig godt indblik i hvordan kommunen er bygget op og hvilke arbejdsopgaver der er i afdelingerne. Det gør det også nemmere at finde ud af, hvad man gerne vil arbejde med, når man er færdiguddannet.

Rødovre Kommune har uden tvivl levet op til mine forventninger og jeg er blevet så glad for at arbejde her. Alle er rigtige søde og har taget så godt imod mig, at jeg hurtigt har følt mig som en del af fællesskabet. Der bliver gjort rigtig meget for at man har det godt på arbejdspladsen og der bliver ofte lavet sociale arrangementer, så man hurtigt lærer sine kollegaer at kende.


Camilla

Jeg søgte elevstillingen i Rødovre Kommune af flere årsager, men især pga. uddannelsens opbygning. Det første år kommer man rundt i 3 forskellige afdelinger som på forhånd er planlagt for en. 

Andet år er ens speciale år, og her har man mulighed for at have medindflydelse på, hvor man kunne tænke sig at komme hen. Dette er en god mulighed for at komme i en afdeling, hvor man har interesse i at lære mere om området. 

Man føler sig hurtigt som en del af arbejdspladsen og får et godt indblik i, hvilke områder ens kollegaer sidder med. Alle er gode til at inddrage en i arbejdsopgaverne, så man får mest mulig viden under sin elevtid. Det er en rigtig god arbejdsplads med et godt fællesskab, og her kan du både udvikle dig fagligt men også personligt.

Det er alt i alt en rigtig god alsidig uddannelse, og oveni får du en masse ny læring og nogle søde kollegaer

- det kan helt klart anbefales! 


Sarah

Jeg søgte elevplads i Rødovre Kommune, fordi jeg fandt uddannelsesforløbet interessant og lærerigt. 

Det første år kommer man rundt i tre forskellige afdelinger som er planlagt på forhånd, herefter har man på andet år selv indflydelse på hvilke to afdelinger man ønsker at være i – dette giver en mulighed for at forme sin uddannelse i den retning, man ønsker. 

Det gode førstehåndsindtryk jeg fik til jobsamtalen, blev bekræftet, da jeg startede. Man bliver mødt med smil og åbne arme uanset hvor i kommunen du kommer hen. Elevvejlederne er så søde og er både interesseret i dig som person og i din faglige udvikling. 

Skoleperioderne foregår på Niels Brock, her er der dygtige lærere og en betalt studietur til Bruxelles. 

Jeg kan helt klart anbefale Rødovre Kommune – jeg lærer noget nyt hver dag og jeg er meget glad for min elevplads. 


Ditte

Jeg søgte elevplads i Rødovre Kommune, fordi jeg godt kunne tænke mig, at uddanne mig indenfor offentlig administration, da det giver mig en mere ”all round” uddannelse. Jeg valgte at søge indenfor kommunen, da jeg synes det kunne være interessant at forstå hvordan organisationen hænger sammen i en kommune. 

Stillingsopslaget fandt jeg igennem Rødovre Kommunes hjemmeside, som tiltalte mig rigtig meget, fordi jeg i rigtig mange år har haft tilknytning til kommunen, da jeg har arbejdet i Rødovre Centrum siden jeg var 16 år. I Rødovre Kommune kommer man rund i forskellige afdelinger. Første år kommer man i 3 afdelinger: Politik og kommunikation, Økonomi og Analyse samt Personale og Udvikling. Derefter kan man selv være med til at bestemme hvor man vil hen andet år. Det tiltalte mig meget, så man kan få et bedre indblik i hvad der sker i en kommune.

Da jeg blev kaldt ind til jobsamtale, var det hele meget professionelt og man kunne tydeligt mærke, at de var vant til at have elever til samtale. Jeg fik et rigtig godt førstehåndsindtryk af stedet, fordi alle var venlige og tog rigtig godt imod en.

Man kommer rigtig hurtigt ind i fællesskabet, selvom du kun er elev. De andre ansatte ser dig som en medarbejder og vil med glæde høre om, hvorfor du har valgt at søge ind som elev i Rødovre Kommune.

Arbejdstid

Arbejdstiden er 37 timer om ugen og administrationen i Rødovre Kommune har flekstid.

Mandag - Onsdag Kl. 8 – 15 
Torsdag - Kl. 8 – 18 
Fredag - Kl. 8 – 14 

Personalegoder

I Rødovre Kommune har vi forskellige tilbud til medarbejderne. Vi har bl.a.:

 • Personaleforeningen i Rødovre Kommune - PiRK 
 • Sportsklubben R.K.S 
 • Feriehuse 
 • Kunst- og Kulturforening 
 • Trivsel- og Sundhed – det er trivselstiltag med gratis kaffe og te samt adgang til fysioterapeutiskbehandling, fysiurgisk massage, sundhedsprofil m.m.

Herudover tilbyder vi også interne kurser af både faglig og personlig karakter.

Stillingsopslag

Stillingsopslag kommer bl.a. på hjemmesiden www.rk.dk. Der annonceres en gang om året i foråret. 

Jobsamtalen

Ansættelsesudvalget består af den elevansvarlige og 1 elevvejledere. De nuværende kontorelever tager imod ansøgerne og fortæller lidt om, hvordan det er at være elev i Rødovre Kommune og følger ansøgerne hen til ansættelsessamtalen.

Der bliver eventuelt en 2. samtalerunde.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Ressource- og Serviceforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider