Beskæftigelsesplan 2019 / 2020 for Jobcenter

Beskæftigelsesplanen for 2019 / 2020 er Rødovre Kommunes plan for den prioriterede indsats i Rødovre Jobcenter.

Beskæftigelsesplan 2019/2020

Fold alle ud

Om beskæftigelsesplanen

Den 2-årige beskæftigelsesplan omhandler prioriterede indsatser i beskæftigelsesindsatsen i Rødovre kommune i 2019 og 2020.

Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens udmeldte mål og indsatsområder for den landsækkende prioriterede indsats. Disse vurderes dækkende for de udfordringer, der ses i Rødovre.

Dog tilføjes endnu et indsatsområde, der omhandler implementering af ny lov om kommunal indsats for unge under 25 år med den tilrettelæggelse, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Målet er, at flere unge skal i uddannelse og job.

Beskæftigelsesplanens samlede mål og indsatsområder er følgende:

Ministeren har udmeldt følgende mål og indsatsområder:

 • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse (videreføres).
 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreføres).
 • Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende (videreføres).
 • Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse (videreføres).
 • Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes (videreføres).
 • Udsatte ledige skal have en indsats (nyt mål).
 • Flere handicappede skal i beskæftigelse (bebudet nyt mål)

Kommunalbestyrelsens mål:

 • Flere unge skal i uddannelse og job.

Det skal generelt bemærkes, at beskæftigelsesministerens emnemæssige udmeldinger overvejende er envidereførelse af tidligere års udmeldinger. Således er beskæftigelsesindsatsens prioriteringer ligeledeskontinuerlige og i takt med de udfordringer, der er på arbejdsmarkedet og blandt offentligt forsørgede.Dette beror på relativt stabile konjunkturer over en længere periode. Således er ogsåbeskæftigelsesindsatsen i Rødovre Kommune overordnet tilrettelagt med de nødvendige og tilstrækkeligestrategier, så den modsvarer de generelle udfordringer. De aktiviteter, der understøtter strategierne,videreføres ligeledes i Rødovre Jobcenter.

Arbejdsmarkedet og arbejdsstyrken i Rødovre

Der er generelt, og i Rødovre, stigende beskæftigelse og stigende arbejdsstyrke. Dette beror dels på en relativt stabil og positiv konjunkturudvikling og dels på en stigende befolkning i Rødovre. Udenlandsk arbejdskraft udgør en relativ stor andel af den stigende beskæftigelse og er særligt udbredt indenfor byggebranchen, samt flere områder indenfor privat service.

Andelen af befolkningen i offentlig forsørgelse i Rødovre er generelt faldende indenfor de fleste ydelser. Andelen af efterlønsmodtagere er faldet betydeligt på grund af tilbagetrækningsreformerne, men ledigheden blandt seniorer er ikke stigende. Det stigende befolkningstal i Rødovre bevirker dog også et antalsmæssigt pres på visse forsørgelsesydelser fremover og skal modsvares af jobcentrets beskæftigelsesindsats. Trods en fortsat relativ stor andel af befolkningen i Rødovre, som er ufaglærte eller med kortere uddannelse, er det forventningen, at de nye borgere i Rødovre har et højere uddannelsesniveau. Ledigheden blandt dimittender udgør umiddelbart et stigende antal, som fremover skal modsvares af en særlig opmærksomhed i beskæftigelsesindsatsen. Det er dog fortsat blandt ufaglærte at ledigheden og risiko for langtidsledighed er størst og dermed også central i indsatsen. Der er fortsat en voksende andel af arbejdsparate ledige, der har betydelige vanskeligheder ved at opnå ansættelse på grund af voksende krav på arbejdsmarkedet og evt. sociale og helbredsmæssige barrierer. Trods et hidtil relativt stort antal ledige borgere i uddannelsesforløb, er andelen af voksne i uddannelse og efteruddannelse generelt faldende på landsplan og andelen af unge, der søger erhvervsuddannelse ikke stigende. Manglen på praktikpladser er fortsat en udfordring på trods af reformer. På det offentlige område er der begyndende mangel på kvalificeret arbejdskraft på social- og sundhedsområdet.

Mål for den samlede beskæftigelsesindsats i 2019 og 2020

Det er målet for den samlede beskæftigelsesindsats i Rødovre Kommune, at færrest mulige borgere er offentligt forsørgede og med færrest mulige udgifter til forsørgelse. Endvidere at ledige indgår i de brancher hvor virksomhederne mangler arbejdskraft. Dette indebærer også en prioritering indenfor det økonomiskeråderum, hvor indsatsen ydes med størst muligt kvantitativt resultat dog således, at særligt unge modtager en mere kvalitativ indsats, så flest muligt gennemfører uddannelse og på længere sigt er i beskæftigelse.

Den samlede beskæftigelsesindsats

Den samlede borgerrettede indsats i Jobcentret omhandler myndighedssamtaler og aktiv beskæftigelsesindsats, herunder samarbejde og koordinering med virksomheder, A-kasser, sundhedssektor, evt. kriminalforsorg og øvrige afdelinger i den kommunale forvaltning der har berøring med den enkelte borger.

Kontinuerlige myndighedssamtaler med ledige eller sygemeldte borgere indenfor de enkelte forsørgelsesydelser sikrer, at borgere opfylder kravene til at modtage forsørgelse og udreder borgerens behov for beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i borgerens forudsætninger og problemstillinger, herunder uddannelse, erhvervserfaring samt evt. sociale og helbredsmæssige barrierer. 

Samarbejdet med virksomhederne og det øvrige ordinære arbejdsmarked omhandler rekruttering til ordinære job, aktiveringsindsats i virksomhederne samt job på særlige vilkår indenfor det rummelige arbejdsmarked. 

Den aktive beskæftigelsesindsats omhandler de lovpligtige aktiveringstilbud samt øvrige tilbud, der understøtter at ledige målrettet søger og får ordinære job. Desuden tilbud og forløb, der skal medvirke til at borgere på kanten eller langt fra arbejdsmarkedet modtager en indsats, der understøtter, at de kommer tættere på arbejdsmarkedet og indgår i ordinære job eller job på særlige vilkår. Endeligt tilbud der understøtter social- og helbredsmæssig behandling eller særlige der afklarer borgers arbejdsevne, og som indgår i sagsbehandlingen af både sygemeldte og ledige.

Overordnet strategi i beskæftigelsesindsatsen

Det er den overordnede strategi, at beskæftigelsesindsatsen iværksættes så tidligt som muligt, dels gennem myndighedssamtaler og dels gennem aktive beskæftigelsestilbud. Målet er, at varigheden på offentlig forsørgelse er kortvarig og at færrest muligt er langtidsledige. Ligeledes at ledige, der allerede har langvarige forløb, modtager en aktiv og kontinuerlig indsats, der er individuelt tilrettelagt og håndholdt gennemført.

Redskabet i Rødovre Jobcenter er intensive vejlednings- og opkvalificeringsforløb tilrettelagt i Jobcentrets eget regi for alle målgrupper, der ikke umiddelbart genindtræder på arbejdsmarkedet af egen drift og indsats. Forløbene har til formål at understøtte ledige og sygemeldtes egen indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet og at yde den nødvendige og tilstrækkelige vejledning til de borgere, der har dette behov, samt at iværksætte relevante beskæftigelsesrettede aktiviteter. Disse forløb sikrer den kontinuerlige indsats mellem myndighedens jobsamtaler og har som mål, at borgere indtræder på arbejdsmarkedet hurtigst muligt og om nødvendigt gennem virksomhedspraktik og job med løntilskud.

Virksomhedsrettet indsats er målet for alle aktive forløb, der ikke umiddelbart fører til ordinære job og rettes mod de brancher og fagområder, hvor der er mangel på arbejdskraft eller relativt gode beskæftigelsesmuligheder. Målet for virksomhedsrettet indsats er ordinære job for borgere med fuld arbejdsevne. Borgere med midlertidig eller varig begrænsning i arbejdsevnen kan tilbydes job på færre timer eller fleksjob. Virksomhedspraktik og job med midlertidigt løntilskud anvendes, når ledige har brug for særlig optræning for at genindtræde på arbejdsmarkedet. Virksomhedspraktik anvendes desuden til afklaring af arbejdsevne med henblik på vurdering af evt. fleksjob eller førtidspension.

Ledige, der kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse uden yderligere uddannelse, tilbydes jobrettet uddannelse formidlet af A-kasserne og ellers af Jobcentret indenfor den økonomiske ramme af den Regionale Uddannelsespulje, der af ministeriet tildeles det enkelte jobcenter. Uddannelsestilbud skal bevilges indenfor den såkaldte Positivliste over uddannelser på områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 

Der er særligt fokus på de unge der forlader grundskolen og ikke begynder uddannelse. Alle unge skal således være omfattet af en aktiv uddannelsesplan eller være i job. Med lov om kommunal indsats for unge under 25 år og Kommunalbestyrelsens beslutning om tilrettelæggelse af indsatsen, etableres i planperioden et særskilt Ungecenter i tilknytning til Jobcentret, til at følge og vejlede unge der forlader grundskolen og som ikke er i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Det samlede arbejdsmarkedsområde udvider målgruppen med unge 15 – 17 årige.

Flere borgere har relativt komplekse problemstillinger i familien, som medfører aktiv sagsbehandling i flere afdelinger i forvaltningen og i Regionen. Beskæftigelsesindsatsens resultater beror derfor ofte på et koordineret samarbejde mellem borger og myndigheder. Det er derfor et særligt fokuspunkt at udvikle metoder til et mere koordineret samarbejde mellem borger og myndighed, hvor borgeres oplevelse af egen livssituation og af mødet med kommunen indgår, når indsats og tilbud skal tilrettelægges. Dette understøttes bl.a. af Projekt Sammen med Borgeren. Formålet med Projekt Sammen om Familien er at én myndighedsperson samarbejder med borgeren og dennes børn på tværs af myndighedsområder på børnefamilie-og beskæftigelsesområdet. Den nye vejledningsindsats for unge under 25 år kalder ligeledes på tværfaglige samarbejdsstrukturer mellem afdelinger og forvaltninger m.fl. Jobcentret fortsætter sit fokus på at etablere en sammenhængende indsats, hvor de forskellige faglige specialister og myndigheder arbejder efter en fælles målsætning og sammen med borgeren – og så vidt muligt i en koordineret sammenhæng, der gør mødet med borgeren mere entydigt og effektivt.

Forvaltningen imødeser afbureaukratiseringen på beskæftigelsesområdet, som forventes gennemført i 2019. Dels den generelle regelforenkling, samt et øget kommunalt ansvar for at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen ud fra en vurdering af den enkelte borgers behov og dels muligheden for at tilrettelægge borgerens plan som en sammenhængende og kontinuerlig indsats uafhængig af borgerens forsørgelsesydelse. Ministeren udmelder, at beskæftigelsesindsatsen i kommunerne fremover skal måles på de samlede resultater i form af færrest muligt på offentlig forsørgelse. I Rødovre Kommune fastlægges årligt mål for beskæftigelsesindsatsen i overensstemmelse med ministerens udmelding.

Ministerens mål nr. 1

Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse (videreføres).

Forvaltningens bemærkninger:

Det er den overordnede målsætning for hele beskæftigelsesindsatsen, at den kontinuerligt medvirker til, at færrest muligt er på offentlig forsørgelse og flest muligt får mere varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Det ertil væsentlig gavn for den enkelte borger og familie. Det understøtter vækst på landsplan og råderum forlokal velfærd. Dette er den ene kerneopgave for jobcentrene og Rødovre Jobcenter har relative gode resultater samlet set og indenfor de fleste målgrupper.

Strategi og aktivitet

 • Den relativt gunstige udvikling på arbejdsmarkedet skal udnyttes til at få flere i beskæftigelse indenfor alle forsørgelsesydelser. De mange jobåbninger skal samtidig udnyttes til, at flere opnår en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet og således bliver mindre konjunkturfølsomme. En tidlig indsats gennem samtaler og aktivering skal sikre, at nyledige hurtigt genindtræder på arbejdsmarkedet.
 • Arbejdsparate forsikrede og ikke forsikrede ledige mødes med ordinære job og i øvrigt krav om aktiv jobsøgning på områder med relativt gode beskæftigelsesmuligheder.
 • Det velfungerende samarbejde med A-kasserne om beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige udbygges fortsat. Der er særskilt fokus på, at lediges jobsøgning målrettes mangelområder på arbejdsmarkedet. A-kassers varetagelse af indsatsen de første 3 måneder implementeres.
 • Langtidsledige og borgere, der i øvrigt er i risiko for at hænge fast i offentlig forsørgelse på grund af behov for opkvalificering eller sociale og helbredsmæssige barrierer, tilknyttes en personlig jobformidler og indgår i højere grad i virksomhedsrettet aktivering.
 • Jobcentret viderefører de særligt tilrettelagte workshops for alle ledige, der er etableret i eget regi og som målrettet understøtter ledige i jobsøgning med henblik på ordinært job eller job med løntilskud og virksomhedspraktik. Disse workshops er målrettet ledige med hhv. ufaglært og faglært baggrund og ledige med mellemlang og videregående uddannelse.
 • Der iværksættes en indsats med særligt fokus på de borgere, der ofte er sygemeldte fra aktivering gennem yderligere samtaler og evt. tilbud.

Ministerens mål nr. 2

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreføres).

Forvaltningens bemærkninger

Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte et velfungerende arbejdsmarked, der medvirker til at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Dette er den anden kerneopgave for Jobcentrene.

Kommunalbestyrelsen har investeret i øget virksomhedsservice og jobcentret har etableret et samlet team, der dels rekrutterer medarbejdere til virksomhederne på tværs af kommunegrænser og dels samarbejder med virksomhederne om at få alle i job på det ordinære eller rummelige arbejdsmarked. Det virksomhedsrettede samarbejde skal øges yderligere i perioden.

Strategi og aktivitet

 • Jobcentret fortsætter et effektivt beredskab, der kan hjælpe virksomheder med at få besat ledige stillinger med kvalificeret arbejdskraft. Jobcentret tilbyder sig til opgaven gennem målrettet og opsøgende virksomhedskontakt regionalt og lokalt.
 • Rødovre Jobcenter er fortsat aktiv i den fælles og tværgående samarbejdsenhed mellem jobcentre ’Hovedstadens Rekrutteringsservice’ (HRS), hvor formålet er at rekruttere ledige til job på tværs af kommunerne. Det omhandler først og fremmest byggebranchen, men HRS udvider endvidere den brancherettede rekruttering til køkken/kantine og hotel- og restaurationsområdet.
 • Samarbejdet mellem jobcentre, HRS og virksomhederne digitaliseres yderligere med henblik på mere smidigt samarbejde om ordinære job, job med løntilskud og virksomhedspraktik.
 • Jobcentret samarbejder fortsat med øvrige kommuner gennem HRS og Arbejdsmarkedskontor Øst i fire brancherettede fora, med deltagelse af virksomheder og uddannelsesinstitutioner, om kompetencegivende kurser og videndeling på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.
 • Jobcentret øger fortsat samarbejdet med virksomheder til aktivering, afklaring af arbejdsevne, tidlig fastholdelse af sygemeldte på arbejdsmarkedet samt til ansættelse i fleksjob og øvrige småjob.
 • Jobcentret udnytter centrale puljer til at forbedre det rette match mellem ledige og virksomheder -herunder kvalificering af lediges CV, således at også paradoksproblemer så vidt muligt kan undgås.

Ministerens mål nr. 3

Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende (videreføres).

Forvaltningens bemærkninger

Rødovre Kommune har modtaget færre flygtninge og familiesammenførte end forventet. I 2019 og 2020 forventes ligeledes et relativt lavt antal. Forvaltningens beredskab til både beskæftigelsesindsats, boligplacering, danskundervisning og øvrig integration i det danske samfund vurderes tilstrækkeligt. Jobcentret har fortsat opmærksomhed på den relative overledighed, der er blandt indvandrere i øvrigt.

Strategi og aktivitet

Flygtninge og familiesammenførte, indgår i et integrationsprogram, hvor selvforsørgelse er målet og hvor enkelte elementer i beskæftigelsesindsatsen indgår.

 • Virksomhedspraktik indgår umiddelbart og iværksættes inden 1 måned sideløbende med danskundervisning.
 • Integration på arbejdsmarkedet tilbydes som IGU stillinger af private og offentlige virksomheder, hvor lønnet arbejde kombineres med opkvalificering i et særligt tilrettelagt forløb.
 • Flygtninge med alvorlige sociale og helbredsmæssige barrierer sikres en tværfaglig indsats, koordineret med øvrige sektorer og afdelinger i den kommunale forvaltning. Denne indsats sker så vidt muligt sideløbende med beskæftigelsesindsatsen.
 • Integration af flygtninge og familiesammenførte koordineres fortsat på tværs af forvaltningen omkring beskæftigelsesindsats, boligplacering, kulturel og samfundsmæssig integration. Der samarbejdes fortsat med f.eks. dansk Røde Korts om tildeling af værtsfamilier, hvor danske familier bidrager til integrationen og i øvrigt med praktisk hjælp.
 • Ledigheden blandt etniske minoriteter er generelt højere end blandt etniske danskere. Der iværksættes yderligere aktiverings- og opkvalificeringstilbud til denne gruppe borgere i form af branchepakkeforløb med kombineret opkvalificering og jobtræning samt forløb for ledige med utilstrækkelige danskkundskaber og ledige familiesammenførte til danske borgere, som kan indtræde på områder med mangel på arbejdskraft.
 • Jobcentret indgår i Integrationsrådet og i de initiativer, der peger på forhold, der skal forbedre integrationen.

Ministerens mål nr. 4

Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse (videreføres).

Forvaltningens bemærkninger

Andelen af kontanthjælpsmodtagere der er vurderet jobparate i Rødovre ligger på landsgennemsnittet. Der ses dog et potentiale for at få flere i arbejde gennem projektlignende aktiveringspladser i kommunalt regi.

Strategi og aktivitet

 • Indsatsen for at få jobparate kontanthjælpsmodtagere i job eller uddannelse skal styrkes i Rødovre. Det skal ske ved øget samarbejde med private virksomheder, men der kan med fordel etableres flere straksaktiveringspladser – også i kommunalt regi, så tidlig indsats i form af jobtræning kan iværksættes. Gennem denne indsats afdækkes også lediges eventuelle behov for anden indsats.
 • Der etableres et nyt workshoptilbud til langtidsledige arbejdsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor virksomhedspraktik og indsats for evt. sociale- og helbredsmæssige barrierer indgår sideløbende.
 • Indsatsen for aktivitetsparate videreføres med forløbet ”Hurtigt i gang”, hvor aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er tilknyttet kontinuerligt, indtil ordinært job er etableret eller der vurderes behov for mere social- og helbredsfaglig koordineret indsats. Denne eller lignende indsats skal i højere grad også tilbydes jobparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke har dokumenterede helbredsmæssige eller sociale forhold som barrierer, - men som trods dette har lange forløb på grund af adfærds- eller selvværdsvanskeligheder mv.
 • Der er og skal fortsat tilrettelægges forløb for kontanthjælpsmodtagere med for ringe danskkundskaber, herunder indvandrerkvinder. Jobcentret har samarbejde med flere virksomheder, der både opkvalificerer og ansætter målgruppen i ordinære job og småjob. Der skal etableres yderligere lignende samarbejder, hvor brancherettet opkvalificering kombineres med job.
 • Jobcentret deltager i det landsdækkende projekt ”Flere skal med”, der skal sikre en særlig indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 5 års anciennitet. Denne indsats medfører et stigende antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede forløb, men også i ressourceforløb og i fleksjob. Indsatsen videreføres efter projektperiodens udløb medio 2019, men med reducerede ressourcer, såfremt projektperioden ikke forlænges.

Ministerens mål nr. 5

Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes (videreføres).

Forvaltningens bemærkninger

Kommunalbestyrelsen har investeret i denne indsats gennem yderligere ressourcer i Kontrolgruppen.

Strategi og aktivitet

 • Social- og Sundhedsforvaltningen i Rødovre samarbejder med Den Fælles Dataenhed (DFD) i Udbetaling Danmark og KL om, at understøtte kommunernes arbejde med fremrykket kontrol gennem registersamkøringer på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet. Det overordnede formål med projektet er, at sikre at socialt bedrageri og fejludbetalinger undgås, både ved ansøgningstidspunktet og i den løbende udbetaling.
 • Økonomisk Team, der varetager udbetaling af ydelser, flytter til Jobcentret. Dette skal medvirke til et mere direkte og koordineret samarbejde, både om bekæmpelse af social bedrageri og fejludbetalinger, men også til et mere effektivt samarbejde om sanktioner i ydelser og rådighedsvurderinger.
 • Der gennemføres tematiske tilsyn med udbetalinger, såsom selvstændiges misbrug af sygedagpengesystemet, men også private leverandøres snyd med kontraktbaserede ydelser. Tematiske tilsyn fortsættes og arbejdsgange præciseres med henblik på kontrol.
 • Den Styrkede Kontrolgruppe koordinerer og udvikler løbende sit samarbejde med afdelingerne i forvaltningen om opsporing og behandling af enkeltsager.

Ministerens mål nr. 6

Udsatte ledige skal have en indsats (nyt mål).

Forvaltningens bemærkninger

Udsatte ledige findes både i gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, modtagere af uddannelseshjælp, samt modtagere af ressourceforløb og er karakteriseret ved umiddelbar ingen eller meget ringe arbejdsevne på grund af helbredsmæssige og sociale vanskeligheder – herunder handicaps. Indsatsen er tværfaglig og skal oftest koordineres mellem flere myndigheder og indsatsområder.

Strategi og aktivitet

 • Det er målet, at flere udsatte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp indgår i aktive og tværfaglige ressourceforløb med en indsatsplan, der er anbefalet af det tværfaglige Rehabiliteringsteam.
 • Målet med ressourceforløb er, at arbejdsevnen så vidt muligt øges med henblik på ordinært arbejde eller fleksjob.
 • Ressourceforløb forventes at have et længerevarende forløb, hvor helbredet afklares og behandles og hvor sociale færdigheder opøves. Borgere i ressourceforløb kan indgå i netværkssammenhænge – herunder frivillige foreninger mv. med henblik på at udvikle motivation og arbejdsevne.
 • Fleksjob kan etableres på ganske få timer ugentligt, når der er udsigt til at arbejdsevnen og dermed timeantallet kan øges. I særlige tilfælde kan fleksjob på få timer etableres uden udsigt til progression, når både motivationen hos den ledige og arbejdspladsen udgør det rette match.
 • Det er hensigten, at ledige der indstillet til fleksjob, har gennemgået virksomhedspraktik og/eller anden opkvalificering og kan indgå i fleksjob umiddelbart på den arbejdsplads, hvor praktik og opkvalificering er gennemført.
 • Ledige, hvor der i Rehabiliteringsteamet ikke kan peges på realistiske muligheder for at udvikle en arbejdsevne, der kan føre til fleksjob, tildeles førtidspension.
 • Jobcentret understøtter at Udsatterådet rådgiver kommunen i udsattes forhold og livssituation og i nye indsatsformer.

Ministerens mål nr. 7

Flere mennesker med handicap skal i beskæftigelse (bebudet nyt mål).

Forvaltningens bemærkninger

Rødovre Kommune har en ambitiøs handicapstrategi, som jobcentret understøtter. Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte, at mennesker med handicap har lige muligheder for uddannelse og job. Der er særlig opmærksomhed på ledige med handicap – herunder særligt unge, og på kompenserende ydelser til handicappede i erhverv.

Strategi og aktivitet

 • Andelen af borgere der på grund af handicap bevilges fleksjob skal øges og ledigheden blandt fleksjobberettigede skal nedbringes.
 • I forlængelse af ny lov om kommunalt ansvar for unge under 25 år udarbejdes særlige initiativer m.h.p at opnå en sammenhængende indsats ved overgangen fra barn til voksen, herunder når unge handicappede forlader grundskolen.
 • Jobcentret udbreder kendskabet i den øvrige forvaltning til jobcentrets handicapnøgleperson, der varetager den særlige indsats for handicapkompenserende ydelser til handicappede i erhverv.
 • Jobcentret har iværksat en undersøgelse af alle medarbejdernes kendskab til redskaber, der skal støtte handicappedes muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Et øget kendskab til handicapkompenserende ordninger skal bidrage til, at ledige borgere med handicap indgår i uddannelse og job.
 • Jobcentret øger sin faglige ekspertise til i højere grad at yde den rette beskæftigelsesindsats overfor mennesker med handicap indenfor autismespektrum. Det er en relativ stor gruppe borgere, som ofte vil mødes med jobcentret umiddelbart efter grundskolen.
 • Jobcentret imødeser forenklet lovgivning på handicapområdet og vil indgå i kampagner for at virksomheder i højere grad ansætter mennesker med handicap.
 • Der tilrettelægges et særligt projekt i forbindelse med Sammen Med Borgeren, der skal belyse oplevelsen af mødet med jobcentret samt oplevelsen af koordineret sagsbehandling i kommunen, med henblik på eventuel justering af arbejdsgange og snitflader.
 • Jobcentret indgår i Handicaprådet, og søger inspiration til nye løsninger i beskæftigelsesindsatsen for mennesker med handicap.

Kommunalbestyrelsens mål

Flere unge skal i uddannelse eller job (videreføres).

Forvaltningens bemærkninger:

Den nye lov om kommunal indsats for unge under 25 år, samt tilrettelæggelsen af den samlede ungevejledning i Rødovre Kommune, skal implementeres. Det medfører etablering af et særskilt Ungecenter i Jobcenterregi, som overtager ungdomsvejledning for alle, der forlader grundskolen. Den nye Faglig Grunduddannelse (FGU) skal samle en række uddannelsesforberedende tilbud til unge i 3 fagligt differentierede spor.

Strategi og aktivitet

 • Der etableres en ny vejledningsindsats for 15 – 17 årige, der forlader grundskolen og ikke er i uddannelse eller job. Indsatsen koordineres med, og ligger i forlængelse af, vejledningsindsatsen i grundskolen.
 • Etablering af, og samarbejde med, den tværkommunale institution FGU skal medvirke til at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.
 • Der etableres en overvågning i kommunalt regi over alle unges uddannelsesstatus, der bl.a. modtager indberetning fra uddannelsesinstitutioner mv. om optagelse og frafald.
 • Alle 15 - 25 årige, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, skal omfattes af en uddannelsesplan (unge i beskæftigelse hvis de ønsker det) og unge med flere berøringsflader med den kommunale myndighed tildeles en fast kontaktperson.
 • Der er i vejlednings- og i beskæftigelsesindsatsen særligt fokus på unge, der ikke opnår adgangsgivende karakterer til ungdomsuddannelse. Unge med generelle indlæringsudfordringer, unge med handicaps - herunder autismespektrum, unge med psykiske vanskeligheder og kriminalitetstruede unge.
 • Det forventes, at der er unge, der ikke kan indgå i ungdomsuddannelse eller FGU på grund af helbredsmæssige og sociale forhold. Der etableres tilbud til disse unge, der fortsat er af uddannelsesforberedende karakter, men tillige indeholder sociale og helbredsmæssige understøttende indsatser i tværfagligt samarbejde med øvrige myndigheder.
 • Jobcentret søger at indgå i faglige udviklingsprojekter, der bl.a. fremmer den koordinerende indsats mellem myndigheder og som fremmer indsigt og resultater blandt unge med særlige vanskeligheder. 

Opfølgning på beskæftigelsesplanen

Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt, på møderækken i marts, kvantitative mål for den samlede andel afarbejdsstyrken i offentlig forsørgelse og mål indenfor de enkelte ydelser. Fastsættelsen sker bl.a. på baggrund af den årlige resultatrevision der fremlægges af forvaltningen. Kommunalbestyrelsen følger desuden udviklingen i beskæftigelsesindsatsen i forvaltningens kvartalsvise redegørelse. I forbindelse med afbureaukratiseringsreformen, og dennes intentioner om nye former for kommunal benchmarking og resultatopfølgning, fremlægger forvaltningen forslag til evt. justeringer.

Beskæftigelsesplan 2019 / 2020 - PDF format

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Jobcenter
Egegårdsvej 66, 1. sal
2610 Rødovre

Telefon
3637 7060

Email

Kontakt og åbningstider