Tilmelding og priser

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Kultur - Musikskolen

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte din NemID

Skriv Digital Post

Tilmelding og priser

Fold alle ud

Tilmelding

Rødovre Muskskoles undrvisning er et tilbud til børn og unge op til 25 år som har bopæl i Rødovre Kommune. 

Tilmeldingen til musikskolen er bindende for en hel sæson. Dog betragtes de første 2 måneder som prøvetid for nye elever. Der betales for prøvetiden.

Efter prøvetidens udløb betragtes tilmeldingen som bindende for resten af sæsonen. Der betales således for en hel sæson, medmindre pladsen kan fyldes op fra ventelisten.

Elever på prøvetid kan udmelde sig skriftligt til kontoret indtil 14 dage inden prøvetidens udløb.

Musikskolen forbeholder sig ret til at afbryde undervisningstilbuddet, hvis elevens adfærd virker forstyrrende og/eller ødelæggende for undervisningen.

Det forventes, at eleverne viser engagement i form af regelmæssig øvning og deltagelse i musikskolens øvrige tilbud (f.eks. workshops og koncerter). Hvis læreren skønner, at ovenstående krav ikke opfyldes, forbeholder musikskolen sig ret til at afbryde undervisningstilbuddet.

Tilmelding til sæson 2021/2022 klik HER

Priser 2021

Betalingen falder i 4 rater: 1/9-20, 1/11-20, 1/1-21 og 1/4-21

Rytmik

Kr. 2.232,- for hele sæsonen, kr. 558,- pr. rate. Pr.1.4.21: kr. 2.290,-, rate 4 udgør kr. 573,-

Instrumental- og sangundervisning

kr. 2.290,- for 15 minutters undervisning (holdundervisning hvis muligt), kr. 573,- pr. rate
kr. 3.045,- for 20 minutters soloundervisning, kr. 761,- pr. rate
kr. 4.565,- for 30 minutters soloundervisning, kr. 1.141,- pr. rate (kun efter henstilling fra faglærer)

kr. 2.290,- for sammenspil hvis man IKKE går til instrumentalundervisning, kr. 573,- pr. rate


Kor er gratis.Andet undervisning opkræves i 4 rater.
Leje af instrument er kr. 275,- for en hel sæson - beløbet refunderes ikke ved evt. ophør. Udlånspris på ekstern instrumentudlån er efter aftale.

Barselsrytmik - 8 uger kr. 590,-

Restance bliver inddrevet via rykkerskrivelser fra kommunens opkrævningsafdeling med tillæg og gebyr. Fordringen videresendes til SKAT hvis der ikke betales.

 

 

Rabatter

Der ydes 50% søskenderabat samt 50% flerfagsrabat (kun under forudsætning af ledig plads).

Musikskolen tildeler hvert år 5 elever mulighed for undervisning til halv pris, hvis husstandsindtægten er under kr. 365.000,- (Fripladsskala 2020).

Der skal fremsendes en skriftlig ansøgning til musikskolen.

Udmeldelse

Al udmeldelse skal ske skriftligt pr. email via Digital Post  

Betalingen for sæsonen standses, hvis eleven i sæsonens løb flytter fra kommunen eller bliver ramt af langvarig sygdom, ulykke eller andet, der bevirker, at eleven ikke kan komme til undervisning i 2 måneder eller mere.

Afbud

I tilfælde af elevens sygdom eller andet fravær skal der ringes afbud til musiklæreren eller kontoret senest samme dag. Eleven har intet krav på at få den forsømte undervisning erstattet. Dette gælder også, hvis forsømmelsen skyldes deltagelse i f.eks. sportsturneringer, lejrskole eller lign. I tilfælde af musiklærerens fravær søges undervisningen så vidt muligt gennemført på et senere tidspunkt eller af en vikar. Såfremt der aflyses mere end 3 undervisningsgange pr. skoleår, gives der reduktion ved skoleårets afslutning.

Forhold vedrørende handicappede elever/forældre/pårørende og musikundervisning

Musikskolen er ikke indrettet med faciliteter til elever med svære fysiske handicap.

Musikskolen tilgodeser individuelle forhold ved undervisning af handicappede elever (herunder motoriske og/eller udviklingshæmmede elever). Musikskolen forbeholder sig ret til at vurdere og/eller afvise elever, hvis det skønnes, at de ikke får noget ud af undervisningen (f. eks. motorisk betjeningsvanskeligheder af instrumenter).

Musikskolen tilrettelægger arrangementer/koncerter i Viften eller Rødovregaard, hvor adgangsforholdene er velegnede.

Tilmeldingen til musikskolen