Personalebarometer

Personalebarometeret er bygge op omkring HR-strategien og de tre fokusområder: Attraktive og sunde arbejdspladser, Social kapital og Strategisk kompetenceudvikling.

Personalebarometer 2022

Personalebarometer 2022 giver et tilbageblik på året, der er gået, i forhold til tiltag på HR-området.

Gennem de tre fokusområder redegør Personalebarometeret for hvilke tiltag, der er blevet iværksat eller fortsat arbejdes med i 2022, for at Rødovre Kommune fortsat kan være en arbejdsplads med et stærkt fællesskab og høj social kapital for at kunne servicere borgere og brugere bedst muligt.

Personalebarometeret afsluttes med afsnittet Personalet i tal, som bl.a. giver faktuelle oplysninger om antal medarbejdere fordelt på alder og køn, fuldtids- og deltidsansættelser, lønudvikling, personaleomsætning og arbejdsulykker. Som noget nyt indeholder dette afsnit også en opgørelse over antallet af stillingsopslag.

Siden 2015 har ”Sammen om Rødovre” været en bærende vision i kommunen og dannet afsæt for flere udviklingsprojekter. I 2021 blev visionen revitaliseret med kompetenceudviklingsforløbet ”Sammen om Rødovre – Sammen skaber vi ny velfærd”. Arbejdet fortsatte i 2022 og skal give den samlede organisation et fælles udgangspunkt for at møde borgere og brugere – både i den daglige drift, i den politiske dialog med borgerne, og når der bliver skabt ny velfærd. Indsatsen fortsætter i 2023.

Rødovre Kommune har vokseværk, indbyggertallet stiger, og på flere velfærdsområder vil der være en befolkningsvækst, som kræver, at der skal ansættes flere medarbejdere. Derfor er indsatsen med rekruttering og fastholdelse styrket, så kommunen i de kommende år er rustet til at sikre det høje velfærdsniveau i Rødovre.

For yderligere at sætte fokus på området blev der i januar 2023 afholdt en temakonference med deltagelse af Kommunalbestyrelsen samt et udvalg af arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og ledere. Resultater fra dagens drøftelser inddrages i prioriteringen af de kommende indsatser inden for HR-strategien.

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for at fastholde og tiltrække medarbejdere. Med afsæt i resultaterne fra social kapital målingerne blev der på årets to arbejdsmiljøseminarer arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel i forhold til løsning af kerneopgaven.

I september 2022 blev sundhedsordningen udvidet med den online sundhedsplatform FIDIMI. Med platformen får alle medarbejdere mulighed for at sætte fokus på samt arbejde med deres sundhed.

Endelig er erfaringerne med hjemmearbejde blevet evalueret med positive resultater, og hjemmearbejde fortsætter således for de medarbejdere, der har mulighed for det.

God læselyst!

Personalebarometer 2022

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider