Procesplanen 2022

Her fremgår de væsentlige datoer for procesplanen 2022 samt uddybende informationer om den kommende proces.

Væsentlige datoer for procesplanen 2022

Datoer:

  • 3. februar 2022: Informationsmøde med foreninger om kriterier, ansøgningsskema og proces
  • 7. februar 2022: Ansøgningsrunde åbner
  • 28. februar 2022: Ansøgningsrunde lukker
  • Marts 2022: Analysegruppen beskriver og kvalitetstjekker de indsendte anlægsprojekter. Det udarbejdede materiale sendes herefter i høring hos foreningerne samt FIR.
  • Ultimo april 2022: Udvælgelseskomité prioriterer og udvælger, hvilke anlægsprojekter der skal indstilles til politisk godkendelse.
  • Primo juni 2022: Kommunalbestyrelsen afholder budgetseminar.
  • Medio september 2022: Budget 23 aftales, hvorefter der laves en anlægsbevillingssag til Kultur- og Fritidsudvalget med udmøntning af de besluttede projekter

Kriterier:

Da idrætspolitikken endnu ikke er godkendt, er der endnu ikke vedtagne politiske målsætninger, der kan danne grundlag som vægtede kriterier ift. hvilke projekter, der skal udvælges i 2023. Der foreslås derfor følgende kriterier for processen for anlægsinvesteringer i 2023:

  • Anlægsprojekter, der kan øge kapaciteten eller forbedre udnyttelsesgraden af eksisterende faciliteter.
  • Anlægsprojekter, der fremstår som modne og klar til at blive realiseret.
  • Anlægsprojekter, der kan give mest muligt idræt for pengene.

Det første kriterie tager udgangspunkt i, at der i løbet af 2022 vil blive udarbejdet en analyse af mulighederne for etablering af nye idrætsfaciliteter i Rødovre Kommune. Indtil denne analyse er udarbejdet, er der et naturligt ønske om at fokusere på kommunens eksisterende faciliteter ved enten at øge kapaciteten eller forbedre udnyttelsesgraden af disse. Det andet kriterie bunder i ønsket om at få eksekveret anlægsprojekter besluttet i budget 2023 hurtigst muligt, hvorfor projekter, der ikke medfører behov for foranalyser mv., vægtes højere. Således prioriteres de projekter, som fremstår gennemarbejdede, og hvor fx priser og tegninger evt. er indhentet. Det sidste kriterie bunder i kommunalbestyrelsens ønske om at udnytte pengene bedst muligt ift. at rekruttere og fastholde flest mulige medlemmer. Dette skal ses i lyset af, at Rødovre Kommune ligger under landsgennemsnittet af foreningsmedlemmer, ligesom kommunen har færre foreningsaktive til sammenligning med de øvrige kommuner på vestegnen.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider