Frivilligt socialt arbejde

Frivillige sociale foreninger kan nu søge om tilskud til frivillige social aktiviteter gennem Rødovre kommune (§18 og §79 i lov om social service)

Selvbetjening

Fold alle ud

§ 18 - Ansøgningsskema om tilskud til frivilligt socialt arbejde

§ 18-puljen kan anvendes til støtte af:

Kriterier: 

  • Tiltag, der skal fremme samarbejdet og kendskabet til det frivillige sociale arbejde, f.eks. fælles kurser, seminarer og temadage.
  • Nye foreninger i en opstartsfase, f.eks. foreninger for særligt sårbare og socialt udsatte personer og deres pårørende.
  • Støtte til konkrete frivillige aktiviteter, der ville have vanskeligt ved at blive realiseret uden støtte.
  • Der ydes ikke støtte til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
Start selvbetjening

§ 79 - Ansøgningsskema om foreningstilskud

§79-pujlen kan anvendes til støtte af:

Kriterier:

  • Efter Servicelovens § 79 kan kommunen yde tilskud til foreningers omsorgsarbejde for personer, der modtager social pension bortset fra invaliditetsydelse.
  • Der ydes ikke støtte til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende  friheds- og menneskerettigheder.
  • Forebyggende og aktiverende tilbud til ældre og handicappede.
Start selvbetjening

Ansøgning til Frivilligt socialt arbejde §18 og §79

Fold alle ud

Tilskud

Frivillige sociale foreninger kan nu søge om tilskud til frivillige sociale aktiviteter gennem Rødovre Kommune (§18 og §79 i lov om social service).

Social-og Sundhedsudvalget har udpeget følgende områder. 

  • Plads til alle i foreningerne
  • Aktiviteter, der fremmer den fysiske og mentale sundhed

Ovenstående betyder naturligvis ikke, at det kun er foreninger, der søger til de udpegede målgrupper, der kan modtage støtte. Alle kan fortsat søge. Formålet med at udpege specifikke målgrupper er blot at fremme det frivillige arbejde på særlige områder. Så hvis nogle af jer går med nogle nye ideer inden for de udvalgte områder, så må I endelig fremsende en ansøgning.

Ansøgningsfrister er 1. april og 1. oktober

Ansøgningsskema til frivilligt socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79 samt tilhørende evalueringsskemaer bliver lagt på denne side, umiddelbart efter Socialudvalgets møde i marts og september måned.

Ansøgningsskema kan hentes her på rk.dk nederst på siden eller ved at kontakte Kim Møller på 3637 7348. 

Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område

Rødovre Kommune har udarbejdet en politik for samarbejdet med de frivillige sociale organisationer i Kommunen.

Social- og Sundhedsudvalget inviterer to gange om året de frivillige sociale foreninger til henholdsvis en heldagskonference i foråret og netværksaften i efteråret. 

"Den sociale vejviser" - Oversigt over de frivillige organisationer i Social- og Sundhedsforvaltningen, Rødovre Kommune:

Har du brug for en oversigt over de frivillige foreninger og aktiviteter, der findes i Social- og Sundhedsforvaltningen, Rødovre Kommune.

Rødovre Frivilligcenter samarbejder med Rødovre Kommune og de frivillige sociale foreninger i Rødovre. Frivilligcenterets formål er at støtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Rødovre. Frivilligcenter arbejder for at danne netværk på tværs af frivillige foreninger og skabe større mangfoldighed i de frivillige sociale tilbud.  

Borgere, foreninger og offentlige institutioner kan i Rødovre Frivilligcenter få information om frivilligt socialt arbejde og orientere sig om, hvad der sker lokalt. 

Rødovre Kommunes frivillighedspolitik

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Email

Kontakt og åbningstider