Idrætspolitik

Idrætspolitikken tager udgangspunkt i de daglige udfordringer, som vi står over for, når vi skal tilgodese borgernes behov og ønsker for et sundt og aktivt fritidsliv.

Velkommen

Fold alle ud

Velkommen

Gennem mange år har Rødovre Kommune haft tradition for et kultur- og idrætsliv. Det særlige ved Rødovre er de brede, kulturelle aktiviteter som foregår i grupper og foreninger, i institutioner og i private rammer. Det er kommunens opgave at fylde rammerne ud, at lave det som rækker ud over de mange fællesskaber samt at stille faciliteter og lokaler til rådighed for aktiviteterne.

Den kommunale rolle har ikke tidligere i samme grad stillet krav om planlægning, men vi befinder os nu i en tid, hvor der er blevet langt mere at vælge imellem, og prioriteringen er blevet langt sværere.

Kultur- og fritidstilbuddene opfattes i dag som lige vigtige dele af et aktivt hverdagsliv. Det er derfor kommunens mål at skabe et menneskeligt samfund med udfoldelsesmuligheder for alle - både med rum for det spændende, det grænseoverskridende og med plads til afslapning og leg.

Kultur og fritid handler om værdier og visioner. Disse to begreber skal være platform for de fremtidige aktiviteter og initiativer, ligesom tanker og idéer fortsat skal debatteres med de borgere, som det hele handler om.

Kultur og Fritid i Rødovre 1998 er et brugbart grundlag for formulering af konkrete handleplaner som rækker ind i det næste årtusinde.

Erik Nielsen
borgmester

Elitepolitik for Rødovre Kommune

Fold alle ud

Definition af "Elite":

Eliteidrætten i Rødovre Kommune defineres, som hold eller individuelle personer, som træner målrettet og koncentreret mod at deltage i sit specialforbunds bedste række eller mod at deltage i de danske mesterskaber samt andre internationale mesterskaber inden for sin aldersgruppe.

Det er målet, at morgendagens stjerner og talenter skal kunne fastholdes i Rødovre Kommunes foreningsliv, og være forbillede for andre børn og unge. Egenskaber, som tilegnes gennem deltagelse i eliteidrætten er:

 • Høj træningsintensitet
 • God fysisk form.
 • Samarbejdsevne.
 • Motivation.
 • Målrettethed.
 • Koncentrationsevne.
 • Ansvarsbevidsthed.
 • Udadvendt og aktiv.
 • Selvstændighed.
 • Sund levevis.

Det er et bevidst valg, at der ikke i definitionen af eliten er indarbejdet et alderskriterium, idet det faktuelle billede af elitearbejdet inden for foreningslivet i Rødovre Kommune er bredt aldersmæssigt, hvilket dokumenteres i forbindelse med afholdelse af den årlige "Mestermodtagelse".

Den enkelte forening/klub skal tilskønnes til, at udarbejde egen elitepolitik, som indeholdes med elementer omkring forældrekontrakter for børnenes deltagelse i elitetræningen, således at der mellem parterne er aftalte rammer for de gensidige vilkår og forpligtigelser. Eliteidrætten skal kunne fungere ved siden af breddeidrætsaktiviteterne, og skal gives sådanne vilkår, at eliteaktiviteterne både kan være til gavn for den enkelte idrætsaktive/ forening og samtidig være et aktiv for det lokale erhvervsliv, og således medvirke til at profilere erhvervslivet og Rødovre Kommune som en god kommune at bo og arbejde i.

Der skal tages initiativ til at samle og udvikle eliten på tværs af snævre klubinteresser, og der skal sættes fokus på etablering af stærke "fødekæder" inden for de forskellige idrætsgrene, der sikrer en stabil lokal tilgang til eliteniveauet.

Arbejds- og uddannelsespladser:

Der skal mellem arbejdsgiveren og eliteidrætsudøveren kunne indgås fleksible arbejdskontrakter, som sikrer, at både arbejdsgiver og eliteidrætsudøver lever op til de formelle uddannelseskrav, således at eliteidrætsudøveren kan dyrke sin sport på det ønskede niveau.

Der skal skabes et erhvervsnetværk for opfyldelse af målsætningen om arbejds- og uddannelsespladser.

Når eliteidrætsudøveren forventer at hans arbejdsgiver skal tage særlige hensyn, må arbejdsgiveren modsat også kunne forvente, at eliteidrætsudøveren kan foretage en langtidsplanlægning for sine eliteidrætsaktiviteter, således at den fleksible arbejdskontrakt opfyldes af begge parter.

Arbejdstilrettelæggelsen skal aftales mellem parterne, og heri kan indgå aftaler om, at eliteidrætsudøveren arbejder på utraditionelle tidspunkter i forhold til gældende overenskomst for området, hvorfor den faglige organisation skal være med ved aftalens indgåelse.

Eksempelvis kunne der mellem Rødovre Kommune og eliteidrætsudøveren indgås aftale om et uddannelsesforløb, som normalt er toårigt, men hvor parterne er enige om, at sikre at eliteidrætsudøveren "Morgendagens stjerne" sin elitekarriere, hvorfor der aftales et treårigt uddannelsesforløb.

De fleksible uddannelsesforløb kan omhandle alle former for efter- og videreuddannelse eksempelvis in-den for gymnasium, handelsskole HTX, håndværkeruddannelse o.s.v.

Kommunen, erhvervsliv og forening har et fællesansvar for at eliteidrætsudøveren kan opfylde sin drøm samtidig med gennemførelsen af et uddannelsesforløb m.v.

Hvor der er tale om børn og unge under myndighedsalderen skal forældrene inddrages i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan her også være tale om børn i den skolepligtige alder, hvor der vil skulle laves aftaler om ændring i skoleårets forløb.

Boligforhold:

Rødovre Kommune skal være fleksible i forhold til sikring af bolig til eliteidrætsudøvere og trænerkapaciteter, således at rammerne for elitekarrieren kan opfyldes.

Opfyldelse af visionen om boliger for eliteidrætsudøveren og elitetræneren kan opfyldes ved prioritering og visitering inden for de p.t. gældende regler for den "Boligpolitiske anvisning".

Elite- og talentudviklingspulje:

Rødovre Kommune skal i dialog med erhvervslivet etablere en elite- og talentudviklingspulje, hvorved profilering og markedsføring af den gode by kan understøttes.

Rødovre Kommune og erhvervslivet anvender aktivt "eliteidrætten" til profilering og markedsføring, idet der derved kan skabes et image om den gode by.

"Elite- og talentudviklingspulje" skal understøtte de fælles initiativer for eliteidrætten og den ønskede profilering af kommune og erhvervsliv.

 • Hvad kendes vi på?
 • Hvad støttes gennem Elite- og talentudviklingspulje?
 • Hvem støttes gennem Elite- og talentudviklingspulje.
 • Krav til ansøgninger, kriterier og dokumentation.
 • Forpligtelser mellem aftalepartnere.
 • Organisering og sekretariat.
 • Indstillingsudvalg.
 • Bestyrelse.

Idrætsfaciliteter og trænings- og motionscentre:

Der skal ske en kvalitativ udbygning af idrætsfaciliteterne inkl. trænings- og motionscentre.

Rødovre Kommune skal sikre optimale vilkår for eliteidrætten i den fortsatte udbygning af idrætsfaciliteterne, og der skal i forbindelse med udbygningen etableres trænings- og motionscentre, for fysisk træning, som kan understøtte den enkelte idrætsudøver, hvorved bl.a. fremtidige idrætsskader kan undgås og genoptrænes.

Der skal ligeledes tilknyttes rådgivning omkring ernæring og kost, som kan understøtte den enkelte idrætsudøver.

Der skal i udbygningen af idrætsfaciliteterne ske en koordinering i forhold til Team Danmark, idet Rødovre Kommune målrettet og aktivt arbejder på placering af kraft- og regionalcentre i kommunen.

Fleksible åbningstider og større selvforvaltning af egen tid:

I den videre udbygning af idrætsfaciliteter skal det vurderes, om det enkelte anlæg fuldt kan overdrages til den/de enkelte foreninger til selvforvaltning, hvorved der i højere grad skabes ejerskab og større ansvarlighed i forhold til de fysiske rammer. Ligeledes vil Rødovre Kommune i samarbejde med de respektive foreninger og klubber tilstræbe, at idrætsfaciliteterne kan stilles til rådighed, når dette ønskes uden sædvanlig dækning via personaleressourcer.
 

Prioritering af faciliteter:

Foreninger og klubber med eliteidrætsudøvere, som er klassificeret/godkendt i forhold til elitepolitikken skal tilgodeses med særlige fordele i forbindelse med fordelingen af de fysiske faciliteter.

Foreninger/klubber som er klassificeret/godkendt i forhold til elitepolitikken, skal tilgodeses gennem ændring i de p.t. gældende pointsystemer, når der fremadrettet sker en konkret udvidelse af den samlede kapacitet.

Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21.06.2005.

Breddeidrætspolitikken

Fold alle ud

Vision og målsætninger for anvendelse af de fysiske rammer og byens rum.

Vision:

Byens rum og fysiske rammer – torve, pladser, veje, stier, parker, skoler, idrætshaller og andre offentlige tilgængelige bygninger er vores fælles rum. Rødovre Kommune vil i samarbejde med foreningslivet, frivillighedsorganisationer og borgere sætte fokus på og understøtte de mangeartede aktiviteter, som disse rammer og rum skaber mulighed for.

Målsætninger:

 1. Rødovre Kommune vil prioritere rum og rammer, som bevidst understøtter aktiviteter, der sætter livsstil på dagsordenen.
 2. Rødovre Kommune vil prioritere mødesteder for aktiviteter, som skaber netværk og lokale fællesskaber for alle aldersgrupper, og hvor indretningen også tilgodeser børn, ældre og bevægelseshandicappede.
 3. Rødovre Kommune vil indgå aftaler med forskellige aktører, således at de fysiske rammer, som udgangspunkt gør det muligt, at de enkelte aktører selv kan klare de væsentlige opgaver ved brugen af de fysiske rum og rammer.
 4. Rødovre Kommune vil indgå aftaler med de forskellige aktører, så de nuværende åbningstider kan udvides, med det mål at selvforvaltning og ejerskab styrkes.
 5. Rødovre Kommune vil prioritere åbne og fleksible aktivitetstilbud, som målrettes den individuelle borger og den samlede børnefamilie, eksempelvis via en klippekortmodel.
 6. Rødovre Kommune vil synliggøre byens mange muligheder, som borgerne kan gøre brug af.

Idræt, leg og bevægelse i børnehøjde

Vision:

Rødovre Kommune ønsker i samspil med foreningslivet, at skabe rum for ”Idræt, leg og bevægelse i børnehøjde”, hvor børn og unge inddrages i de demokratiske beslutningsprocesser, således at aktiviteter bidrager til personlig udvikling, fællesskabsfølelse og aktivt engagement i lokalsamfundet.

Målsætninger:

 1. Rødovre Kommune vil understøtte initiativer, som gør det udfordrende, spændende og attraktivt at dyrke idræt og være frivillig leder og træner.
 2. Rødovre Kommune vil understøtte initiativer, hvor børn og unge inddrages i tilrettelæggelsen af aktiviteterne.
 3. Rødovre Kommune vil understøtte initiativer, som skaber mulighed for etablering af sociale netværk i og uden for foreningen.
 4. Rødovre Kommune vil understøtte initiativer, som skaber trygge rammer, bl.a. ved indførelse af forskellige politikker med fokusering på, pædofilipolitik, samværspolitik, rygepolitik, alkoholpolitik, doping og antimobbepolitik.
 5. Rødovre Kommune vil understøtte initiativer, som kan medvirke til, at forældre inddrages mest muligt i foreningernes aktiviteter.
 6. Rødovre Kommune vil understøtte initiativer, som kan aktivere flere børn i alle aldre for at fremme idræt, leg, bevægelse og fællesskabsfølelse under ordnede forhold og i trygge rammer.
 7. Rødovre Kommune vil medvirke til, at skoler og institutioner skaber rum for idrætslige aktiviteter og gerne i tæt kontakt til foreningslivet.

Med denne vision og disse målsætninger vil vi fremadrettet opleve

 • Sunde og raske børn og unge
 • Bedre indlærings- og koncentrationsevne
 • Godt kammeratskab

Lederudvikling og instruktøruddannelse i foreningslivet

Vision:

Rødovre Kommune vil understøtte, at børn og unge mødes af veluddannede kompetente ledere og instruktører i foreningslivet, og vil i sin rekrutteringspolitik vægte realkompetencer erhvervet inden for foreningslivet.

Målsætninger:

 1. Rødovre Kommune vil i samarbejde med de lokale paraplyorganisationer iværksætte lokale uddannelsesinitiativer, hvorved ledelsen af de lokale foreninger kan styrkes – f.eks. idrætslederakademier.
 2. Rødovre Kommune vil iværksætte lokale uddannelsesinitiativer for idrætsansvarlige lærere, pædagogisk personale i børnehaver, skoler, SFO’er og foreningslivet, som tillige kan skabe netværk mellem de implicerede samarbejdspartnere.
 3. Rødovre Kommunes institutioner vil i deres personalesammensætning vægte realkompetencer erhvervet inden for foreningslivet.

Samarbejde mellem foreningslivet og daginstitutioner, skoler og SFO’er

Vision:

Rødovre Kommune værdsætter foreningslivets værdier og vil understøtte et samarbejde med ledelsen og personalet i daginstitutioner, skoler og SFO’er, således at de kompetente ressourcer i institutionen og foreningen optimeres til fordel og gavn for fysiske aktiviteter for børn og unge.

Målsætninger:

 1. Rødovre Kommune vil sikre, at børn og unge får mulighed for at udvikle deres interesser ved deltagelse i idræts- og bevægelsesaktiviteter i et samspil mellem de kommunale institutioner og det lokale foreningsliv.
 2. Rødovre Kommune vil understøtte fællesaktiviteter mellem foreningslivet og de kommunale institutioner, som bidrager til det sundhedsfremmende arbejde om en ændret livsstil for børn og unge.
 3. Rødovre Kommune vil prioritere, at børn i indskolingen (0 til 2. klasse) får mulighed for at udøve idrætsaktiviteter efter skoletid på deres lokale skole (og med bistand fra tilknyttede Skolefritidsordning).

Betjening af Foreningen Rødovre

Vision:

Rødovre Kommune ønsker et mangfoldigt og alsidigt foreningsliv, som er et vigtigt element i børn, unge, voksne og ældres ønsker til et aktivt liv, og som skaber kammeratskab og netværk mennesker imellem.
Det er derfor vigtigt, at serviceringen af den enkelte forening sker på et let og administrativt tilgængeligt grundlag, som friholder den enkelte bestyrelse, foreningsleder og træner fra mest mulig bureaukrati, således at ressourcerne kan målrettes mod medlemmer og udvikling af foreningen.

Målsætninger:

 1. Rødovre Kommune vil etablere online booking, således at den enkelte forening kan serviceres via en e-mail løsning.
 2. Rødovre Kommune arbejder for en servicering, hvor den enkelte forening kan fortage selvekspedition via et netbaseret blanketsystem, således at forskellige tilskudsmuligheder kan søges og besvares via en sikker elektronisk kommunikation.
 3. Rødovre Kommune vil understøtte initiativer, hvor det lokale foreningsliv målretter sine motionstilbud til hele familien og ansatte i det lokale erhvervsliv.
 4. Rødovre Kommune vil i samarbejde med det lokale foreningsliv etablere alternative og fleksible aktivitetsforløb, som imødekommer de ændrede familie- og fritidsmønstre.
 5. Rødovre Kommune vil i samarbejde med det lokale foreningsliv understøtte initiativer, som kan forbedre den enkelte idrætsudøvers livsstilsvaner med hensyn til rygning, alkohol og kost.
 6. Rødovre Kommune vil i samarbejde med de lokale paraplyorganisationer understøtte forsøg med etablering af et foreningssekretariat, hvor nogle af det lokale foreningslivs opgaver som f.eks. kontingentopkrævning og anden daglig drift kan løses.
 7. Rødovre Kommune vil som bortforpagter tage initiativ til en forbedring af cafeteriakonceptet, således at vareudbuddet understøtter en god og sund livsstil.
 8. Rødovre Kommune vil understøtte etablering af foreningslokaler på det enkelte anlæg / institution, hvor netværket mellem generationer kan styrkes, og de frivillige ældres ressourcer kan inddrages i foreningslivets daglige virke.
 9. Rødovre Kommune vil i samarbejde med Brugerbestyrelsen på det enkelte idrætsanlæg / den enkelte institution tage initiativ til indgåelse af sponsoraftaler for det samlede idrætsanlæg, som kan understøtte en yderligere forbedring og nyanskaffelser.

Tilskudsmodel for foreningslivet

Vision:

Rødovre Kommune vil stimulere børne- og ungdomsarbejdet via en økonomisk tilskudsmodel, som understøtter det frie folkeoplysende foreningsarbejde.

Målsætninger:

 1. Tilskudsmodellen skal understøtte de vedtagne målsætninger om aktiviteter for børn og unge.
 2. Foreninger skal motiveres til at øge børn og unges medindflydelse ved deltagelse i de demokratiske processer.
 3. Tilskudsmodellen skal være baseret på nutidig aktivitet og fremtidige planer og skal stimulere både kvalitet og kvantitet.
 4. Tilskudsmodellen skal være let og forståelig.
 5. Tilskudsmodellen skal prioritere til fordel for:
  - Stævner, arrangementer, grupperejser med overnatning
  - Samarbejde med venskabsklubber og venskabsbyer med overnatning
  - Leder- og instruktøruddannelse
  - Transportordning
 6. Tilskudsmodellen skal prioritere til fordel for selvstændigt betalende medlemmer i aldersgruppen 0 – 18 år, og mindre i forhold til de 19 – 24 årige.
 7. Tilskudsmodellen skal administreres i en fælles database for forening/kommune, således at tilskuddene baseres på faktuelle data.

Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26.06.2007.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Kontakt og åbningstider