Referat 22-09-2020

22. september 2020 Kl. 17:00 - I Rødovrehallen, møde 1

Fold alle ud

Mødedeltagere

Mødedeltagere

Formand

Jan Quaade (M)

Medlemmer

Lene Due (A) Birgitte Glifberg (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Birgitte Nielsen (M) - Rødovre Statsskoles Volleyball Klub
Dan Larsen (M) - AOF
Peter Folmer Porsgaard (M) - AOF
Evan Rungsted (M) - FDF Grøndalslund
John Kalo (M) – Gigtskolen
Poul Lundberg Andreasen (M) - Rødovre Tennisklub
Thomas Lilliebjerg (M) - Rødovre Lokalhistoriske forening
Tom Olsen (M) - Danske Handicaporganisationer
Torben Z. Marstrup (M) - Islev Sportsdykker Klub
Preben Riel (T) - Seniorrådet
Tuncay Balaban (T) Integrationsrådet
Henning Foss (T) – Frivilligcentret

Der var afbud fra

Kenneth Rasmussen (F), sag 18-22
Torben Z. Marstrup (M) - Islev Sportsdykker Klub, sag 18-22
Evan Rungsted (M) - FDF Grøndalslund, sag 18-22
Peter Folmer Porsgaard (M) - AOF, sag 18-22

18. Meddelelser

Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

Idrætskonferencen

Røgfri Fremtid - arbejdsgruppedeltagere COVID-19 - opdatering

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Følgende er blevet udpeget til arbejdsgruppen - Røgfri fremtid:

 • Peter Porsgaard, RAS
 • Kristoffer Myrhøj, BUS
 • Torben Z. Marstrup, FIR
 • Ole Mathiasen, Rødovre Kulturråd 

19. Rødovre Aftenskolers Samråd - Ansøgning om ekstraordinært tilskud til administrationshjælp

Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne

Rødovre Aftenskolers Samråd ansøger om et ekstaordinært tilskud til administrationshjælp fra den ekstraordinære pulje til voksenundervisning m.v.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Ansøgningen godkendt.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. december 2019 blev det besluttet at afsætte 300.000 kr. i en særlig pulje til støtte for voksenundervisningen m.v. Formålet med puljen er at støtte den enkelte aftenskole, som har haft eller forventer at få ekstraordinære udgifter i 2020. En forudsætning for at søge om tilskud er, at aftenskolen modtager tilskud i indeværende kalenderår, og at tilskuddet også anvendes til folkeoplysende formål i indeværende kalenderår.

Ved ansøgning 2. september 2020 ansøger Rødovre Aftenskoles Samråd om et tilskud på 50.000 kr. til ansættelse af en studentermedhjælper.

Det fremgår bl.a. af ansøgningen, at samrådet meget gerne vil være med til at sætte sit aftryk på kommunens udvikling og bidrage med løsninger af kommunens velfærdsproblemer.

Det fremgår endvidere, at Rødovre Aftenskolers Samråd kan levere viden om de enkelte aftenskoler i kommunen vedrørende deres kompetencer, og hjælpe forskellige forvaltninger til at være de rigtige partnere til fælles projekter indenfor folkesundheden og beskæftigelse.

Ansøgningen er vedlagt dagsordenen.

Lov- og plangrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat 300.000 kr. i en særlig pulje til støtte for voksenundervisningen m.v. i kalenderåret 2020.

Tidsplan

Ingen

Bilag

1. RAS - Ansøgning om ekstraordinært tilskud til administrationshjælp 

20. AOF Rødovre - Ansøgning om ekstraordinært tilskud til undervisning mm

Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne

AOF Rødovre ansøger om et ekstraordinært tilskud til undervisning m.v. samt til indkøb af en lerovn til keramik.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Ansøgningen godkendt.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. december 2019 blev det besluttet at afsætte 300.000 kr. i en særlig pulje til støtte for voksenundervisningen m.v. Formålet med puljen er at støtte den enkelte aftenskole, som har haft eller forventer at få ekstraordinære udgifter i 2020. En forudsætning for at søge om tilskud er, at aftenskolen modtager tilskud i indeværende kalenderår, og at tilskuddet også anvendes til folkeoplysende formål i indeværende kalenderår.

Ved ansøgning af 1. september 2020 ansøger AOF Rødovre om tilskud til

 • Gennemførelse af et uddannelsesforløb for undervisere i "Jumping Fitness" Anskaffelse af en lerorvn til keramik
 • Aftenskolen søger om et samlet tilskud på ialt 96.977 kr. Ansøgningen er vedlagt dagsordenen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat 300.000 kr. i en særlig pulje til støtte for voksenundervisningen m.v. i kalenderåret 2020.

Tidsplan

Ingen

Bilag

1. Ansøgning fra AOF om ekstraordinært tilskud 

21. Midlertidige støtteforanstaltninger til aftenskolevirksomheden som følge af covid-19

Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne

Rødovre Aftenskoles Samråd ansøger om midlertidige støtteforanstaltninger til aftenskolevirksomheden i Rødovre som følge af COVID-19.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Ansøgningen imødkommes for så vidt angår de 10%'s debatskabende aktiviteter.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. maj 2020 besluttede udvalget, at Kulturministeriets bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed imødekommes.

Som følge af ovenstående beslutning er tilskudsreglerne for aftenskolevirksomheden midlertidigt ændret til:

 • at udbetalinger af tilskud til aftenskolerne kan fremrykkes og dermed understøtte skolernes likviditet, og i øvrigt udvise den fornødne fleksibilitet, så konkurser, som følge af COVID-19, undgås.
 • at der ses bort fra kravet om, at der kun kan udbetales tilskud for gennemført undervisning jf. Folkeoplysningsloven og Løn- og ansættelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 1. En forudsætning vil være, at der har været udbetalt løn til underviseren for den omfattende undervisning.
 • at der kan udbetales lokaltilskud til foreninger og aftenskoler, også selvom aktiviteter er aflyst. at der kan udbetales tilskud for undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med fjernundervisningstilbud på igangsatte hold under hensyntagen til de gældende begrænsninger på fjernundervisningens omfang.

Ved ansøgning af 2. september 2020 ansøger Rødovre Aftenskolers Samråd om, at aftenskolerne kan beholde tilskud til 10% debatskabende midler. Det fremgår af ansøgningen, at aftenskolerne i kommunen mangler 10% af driftsomkostningerne, da aftenskolerne har udbetalt løn til undervisere og kompenseret økonomisk 100% til deltagere for den aflyste undervisning i foråret 2020.

Jf . retningslinjerne for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune skal aftenskolerne afsætte 10% af det beløb, der er givet i tilskudstilsagn til undervisning m.v. I den forbindelse kan det oplyses, at det samlede tilskudstilsagn til aftenskolerne i kalenderåret 2020 er på 2.107.699 kr. De forventede udgifter til debatskabende aktiviteter er således 210.769 kr.

Udover ovenstående ansøger Rødovre Aftenskolers Samråd om, at der dispenseres for regler om, at der maksimalt kan ydes tilskud til lederløn på 13% af den udbetalte lederløn. Det fremgår af ansøgningen, at lederne har brugt meget tid på at løse forskellige akutte opgaver i forbindelse med COVID-19-krisen.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens umiddelbare vurdering, at man ikke kan dispensere for regler om, at der maksimalt kan ydes tilskud til lederløn på 13% af den udbetalte lederløn, idet det er lovbestemt.

Bilag

1. Ansøgning fra RAS - Midlertidige støtteforanstaltninger som følge af covid-19 

22. Diverse

Beslutningskompetence: FOU

Beslutning

Taget til efterretning. 

23. Gigtskolen - Ansøgning om tilskud til lokaletilskud m.v. - Tillægsdagsorden

Beslutningskompetence: FOU

Sagens kerne

Gigtskolen ansøger om et ekstaordinært tilskud til lokaletilskud m.m.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Det blev besluttet, at aftenskolerne får dækket nettomerudgiften til lokaleudgifter i efteråret 2020.

Sagsfremstilling

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. december 2019 blev det besluttet at afsætte 300.000 kr. i en særlig pulje til støtte for voksenundervisningen m.v. Formålet med puljen er at støtte den enkelte aftenskole, som har haft eller forventer at få ekstraordinære udgifter i 2020. En forudsætning for at søge om tilskud er, at aftenskolen modtager tilskud i indeværende kalenderår, og at tilskuddet også anvendes til folkeoplysende formål i indeværende kalenderår.

Ved ansøgning 26. august 2020 ansøger Gigtskolen om

 • at ikke forbrugte tilskud til særlige grupper i 2019 på 8.399 kr. overføres til aftenskolen fremfor at det skal tilbagebetales til Rødovre Kommune
 • at der gives et ekstra ordinært lokaletilskud på 28.800 kr. som følge at prisstinger i Vestbad.

Der søges om et samlet ekstraordinært tilskud på 37.199 kr. Ansøgning er vedlagt dagsordenen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat 300.000 kr. i en særlig pulje til støtte for voksenundervisningen m.v. i kalenderåret 2020.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

1. Skema til ansøgning om ekstraordinære tilskud 2020 - Gigtskolen 

24. Diverse

Beslutningskompetence: FOU

Beslutning

Taget til efterretning.