Høringssvar 2019

Høringssvar 2019

Fold alle ud

Høringssvar - Kvalitetsstandarder 2019

Rødovre Kommunalbestyrelse,
Rødovre Parkvej 150,
2610 Rødovre.
Rødovre den 6. november 2018

Seniorrådet har læst forslagene til nye kvalitetsstandarder, og vi har følgende kommentarer:

Hvor der er nævnt hjælp fra pårørende, er det en forudsætning, at de pårørende er en del af husstanden, at det er med pårørendes accept, at pårørende aldrig kan være en erstatning for det professionelle personale men at samarbejde med pårørende er vigtigt.

Vi opfordrer til, at der i formulering af kvalitetsmål kun anvendes formuleringer, som er målbare. Vi opfordrer til, at formuleringer som ”så vidt muligt” eller ”det tilstræbes at” ol. undgås.

I kvalitetsstandarderne for ”Rehabilitering personlig hjælp og pleje” og ”Personlig hjælp og pleje” indgår det som et kvalitetsmål, at et bad kan aflyses mod tilbud om erstatningsbad indenfor 1 – 2 dage. I Lyset af, at der fra 2019 tilbydes bad op til 5 dage om ugen, bør dette kvalitetsmål ændres, gerne til at bad ikke aflyses, på samme måde som det er et kvalitetsmål at daglig hjælp til personlig pleje ikke aflyses.

Af kvalitetsstandarden ”Praktisk hjælp i hjemmet” fremgår det at ydelsen ”rengøring” som udgangspunkt tilbydes hver 14. dag. Efter vores opfattelse vil det af borgerne blive set som en betydelig forbedring af servicen, hvis borgeren gives mulighed for selv at vælge, hvor ofte man ønsker rengøring - om det skal være en gang om ugen, hver 14. dag eller evt. hver 3. uge. Det frie valg er vigtigt for borgerens opfattelse af servicen. Kan der ikke gives mulighed for frit valg, opfordrer vi til, at kvaliteten hæves til rengøring fast 1 gang ugentligt.

Det fremgår at det er et kvalitetsmål at der tildeles et fast team af medarbejdere på måned, hvorved hjælpen ydes af så få medarbejdere som muligt. Det er en helt rigtig målsætning, men det er vores opfattelse at man hidtil ikke helt har opfyldt denne målsætning.

I omtalen af ydelsen ”Årlig hovedrengøring” opfordrer vi til at det tydeliggøres, at omfanget af hovedrengøringen skal aftales med borgeren. Vi opfordrer til, at der udarbejdes et skema som oplister de ydelser, der kan indgå i hovedrengøringen – så kan borgeren selv vælge. Der er vedlagt et skema til inspiration.  Igen – borgernes egne valg er vigtigt.

Vi savner også oplysning om, hvordan ydelsen leveres. Er der tale om et fast timetal, eller leveres der efter behov? Det er vores opfattelse, at der er opereres med et fast timetal – 4 timer pr. år. Hvis det er rigtigt finder vi at det er for få timer. Under alle omstændigheder bør det fremgå hvordan ydelsen leveres.

Med venlig hilsen
På seniorrådets vegne

Anne Bonde ChristiansenFormand

Høringssvar - Ny folkeoplysningspolitik

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Fritids- og Kultur området
Rødovre den 3. februar 2019

SeniorRådet har med interesse læst og drøftet forslag til ny Folkeoplysningspolitik.

Vi mener, at forslaget er et godt redskab til folkeoplysningspolitikken de kommende år.
Da vi repræsenterer en fjerdedel af kommunens indbyggere (ca. 10.000) som er 60+, mener vi, at denne gruppe tildeles særlig opmærksomhed.

Det er de aktiviteter der fremmer den fysiske og sundhedsskabende tilstand, der er med til at forlænge et godt og aktivt liv i livets sidste del.
Temaer som undervisning og sociale aktiviteter er også vigtig, og disse tiltag er der muligheder for at få tilskud og lokaler til gennem loven.

Vi mener derfor det er vigtigt at den gruppe borgere vi repræsenterer, bliver nævnt under punktet om fire indsatser i Folkeoplysningspolitikken i 2019-2022.

Vi foreslår derfor, at der tilføjes følgende tekst i det sidste punktum:
Efter folkeoplysende tilbud skrives: 
Herunder den store gruppe af kommunens borgere over 60 år.

Vores formodning er, at mange seniorer ikke er klar over de muligheder der ligger i loven til at udvikle og udbyde aktiviteter til denne gruppe.
De er måske heller ikke klar over hvilke aktiviteter der allerede er målrettet gruppen.

Et tiltag kunne være, at der på den kommende foreningsportal laves et specielt link til aktiviteter og muligheder for ældre.
Københavns kommune har udgivet et sådan på linket: 
www.kk.dk/sites/default/files/aktiv i koebenhavn 2019.pdf   
Samt at man udnytter muligheden for at orientere via lokalavis og Magasinet om Rødovre.

På SeniorRådets vegne
Anne Bonde Christiansen
Formand

Høringssvar - Forslag til ny ældre- og værdighedspolitik

Rødovre Kommune
Social- og sundhedsudvalget
Rødovre den 3. februar 2019

Seniorrådet har på et møde drøftet forslaget til de kommende års politik for ældreområdet.

Der var bred enighed om, at det er et godt og visionært forslag, og især finder vi det glædeligt, at Rødovre kommune fortsat har høje ambitioner for udviklingen på området.

Vi har at enkelt forslag til tilføjelse i teksten. På side 6 i afsnittet ”vi skaber gode fysiske rammer for det gode ældreliv” foreslår vi i sidste sætning i det første afsnit indsat ”samt fysiske aktiviteter”, således at sætningen kommer til at lyde: Gennem en aktiv byplanlægning fremmer vi en varieret boligmasse og gode fælles- og udearealer, der stimulerer til fritidsinteresser og kulturelle samt fysiske aktiviteter.

Seniorrådet vil gerne være en aktiv medspiller i den proces der, efter vedtagelsen af den nye politik, går i gang med hensyn til udmøntningen af visionerne. 

Vi udtrykker derfor vores ønske om, at blive inddraget på så tidligt tidspunkt som muligt når der bliver fastlagt nye retningslinjer, bestemmelser mv. som har betydning for ældre. Som et eksempel kan nævnes den årlige revision af kvalitetsstandarderne.  Vi kunne sandsynligvis bidrage bedre under processen, end når vi kun får mulighed for at kommentere et færdigt produkt.

Endelig vil vi anbefale, at kommunen laver en statusrapport på den tidligere ældre- og værdighedspolitik fra 2012 – i lighed med den udarbejdede status på demenshandlingsplanen 2018.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne
Anne Bonde Christiansen
Formand