Høringssvar 2019

Høringssvar 2019

Fold alle ud

Høringssvar - Budgetforslag 2020

Rødovre KommuneRødovre den 15. august 2019

Seniorrådet ser med beklagelse på, at man ønsker at forringe klippekortordningen med 50%, det er en ordning, som giver den enkelte beboer frihed til at opspare timer , så de selv kan vælge, hvad de har lyst til at se.

Seniorrådet er tilfreds med, at hjælp til vasketøj udliciteres, men vi mener ikke, at det er rimeligt at indføre brugerbetaling for transportudgifter.

Biblioteksfilialen Trekanten skal omdannes til et medborgerhus. Det betyder igen forringelse for borgerne i den nordlige del af kommunen. Der bor mange ældre borgere, som er glade for at kunne benytte biblioteket på Trekantsgrunden frem for at tage til hovedbiblioteket.

Reducering af aktivitetsmidler på plejehjemmene vil desværre gå ud over beboerne. Alle vores plejehjem gør en stor indsats for at de kan opleve noget i hverdagen, men det kan ikke gøres uden der tilføjes midler.

Hjemmeplejen og hjemmehjælpen vil få tilført færre midler i 2020. Det kan betyde en forringelse af serviceniveauet. Det forklares med , at det kan lade sig gøre ved at finde besparelser på andre områder f.eks. sygeplejeklinik, blodsukkermåling og tøjvask.

Ud over disse bemærkninger tager Seniorrådet budgetforslaget til efterretning

Med venlig hilsen

Ulla Spangtoft
Næstformand i Seniorrådet

Høringssvar - Tilsyn med den kommunale hjemmepleje

Rødovre Kommune
Rødovre Kommunalbestyrelse
Rødovre den 1. juli 2019

Høringssvar vedrørende tilsyn med den kommunale hjemmepleje, den private hjemmepleje Altiden og de 4 plejehjem i Rødovre Kommune.

Social- og Sundhedsforvaltningen i Rødovre Kommune har i marts/april 2019 foretaget kommunalt tilsyn i den kommunale hjemmepleje, den private hjemmepleje Altiden og de fire plejehjem i kommunen. 

Tilsynets rapporter sendes nu i høring i Seniorrådet, Handicaprådet, integrationsrådet og pleje- hjemmenes bruger- og pårørenderåd inden endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget til september 2019.    

På baggrund af tilsynene i den kommunale hjemmepleje og den private hjemmepleje Altiden vurderes det, at begge løser deres opgave fuldt tilfredsstillende. Generelt er der tilfredshed med indsatsen, og borgerne er overordnet glade for den hjælp de får og de medarbejdere der kommer i hjemmet.  

Tilsvarende vurderes det af tilsynet at alle fire plejehjem løser deres opgave fuldt tilfredsstillende. Beboerne får den nødvendige hjælp, pleje og omsorg og de oplever, at de har mulighed for selvbestemmelse i forhold til aktiviteter i deres hverdag. 

Seniorrådet vil udtrykke sin tilfredshed med at hjemmeplejen og plejehjemmene generelt får så positiv en tilbagemelding af tilsynet til trods for problemer med implementering af det nye it-system Cura, flere borgere med komplekse udfordringer m.fl.  

Det er dog med bekymring, at vi kan konstatere, at alle 4 plejehjem fortæller, at beboerne er dårligere end tidligere, når de kommer på plejehjem. Det er beskrevet på følgende måde:

 • Engskrænten side 3: Beboerne er dårligere end tidligere.
 • Broparken side 3: Beboerne er blevet mere plejekrævende med flere diagnoser.
 • Ørbygård side 3: Beboersammensætningen har ændret sig med flere beboere med komplekse problematikker.
 • Dorthe Mariehjemmet side 3: Beboersammensætningen udvikler sig stadig i retning af flere beboere med mange sygdomme, som er svækkede eller har en funktionsnedsættelse, når de kommer på Dorthe Mariehjemmet.

Det understreger det problem med mangel på plejehjemspladser til "normale" plejehjemsbeboere, som vi ser i Rødovre kommune i dag. Sandsynligvis skyldes dette primært  ombygningen af Ørbygård, men muligvis også på grund af det øgede antal ældre borgere i Rødovre kommune.  

Seniorrådet anbefaler derfor Rødovre kommune, at have fokus på behovet på plejehjemspladser i den kommende tid, men også sikre, at der er tilstrækkeligt antal plejehjemspladser, når ombygningen af Ørbygård er afsluttet og i årene fremover.   

Tilsvarende har vi under tilsynet for hjemmeplejen side 2 bemærket, at enkelte borgere i eget hus efterlyser bedre ældreegnede boliger, der passer til  deres behov og økonomi. Her bør Rødovre kommune tilsvarende sikre, at der i forbindelse med de nye byudviklingsprojekter, f.eks. Karrébyen sikres, at der etableres et passende antal ældreegnede boliger. 

I tilsynsrapporterne for de enkelte plejehjem omtales forskellige positive historier, hvordan de udvikler deres plejehjem og tilsvarende løser nogle problemstillinger. 

Her vil Seniorrådet anbefale, at disse erfaringer forsøges  nyttiggjort af de andre plejehjem. Det sker måske i dag, men det ses ikke af rapporterne. Af konkrete emner til erfaringsudveksling for plejehjemmene kan f.eks. være

 • Arbejde med værdier (Dorte Mariehjemmet, side 3)
 • Sprogvanskeligheder (Dorte Mariehjemmet side 2)
 • Samarbejde med den nye akutsygepleje (Ørbygård side 3)
 • Samarbejde med praktiserende læger (Broparken side 3)
 • Brug af velfærdsteknologi (Broparken side 1)
 • Opgaveglidning fra hospital til kommune (Engskrænten side 3)
 • Udadreagerende og vandrene beboer (Engskrænten side 3)

Til de enkelte hjemmepleje/plejehjem har vi følgende bemærkninger:

Kommunale hjemmepleje: Mange forskellige medarbejdere, faste tider, lang ventetid på hjælpemidler, ventetid ved tlf. opkald. 

Altiden hjemmepleje: Ønsker stabile aftaler, hjælpen lever ikke op til aftalt, ledsageordning klippeordning er ikke kommet i gang endnu. 

Engskrænten: Ingen bemærkninger.

Broparken: Velfærdsteknologien har stor prioritet.

Ørbygård: Medicinhåndtering er ikke god nok.

Dorte Mariehjemmet: En yngre beboer føler sig fejlplaceret på plejehjemmet, det reagerer tilsynet ikke på.

Med venlig hilsen
Anne Bonde Christiansen

Høringssvar - Ny folkeoplysningspolitik

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Fritids- og Kultur området
Rødovre den 3. februar 2019

SeniorRådet har med interesse læst og drøftet forslag til ny Folkeoplysningspolitik.

Vi mener, at forslaget er et godt redskab til folkeoplysningspolitikken de kommende år.
Da vi repræsenterer en fjerdedel af kommunens indbyggere (ca. 10.000) som er 60+, mener vi, at denne gruppe tildeles særlig opmærksomhed.

Det er de aktiviteter der fremmer den fysiske og sundhedsskabende tilstand, der er med til at forlænge et godt og aktivt liv i livets sidste del.
Temaer som undervisning og sociale aktiviteter er også vigtig, og disse tiltag er der muligheder for at få tilskud og lokaler til gennem loven.

Vi mener derfor det er vigtigt at den gruppe borgere vi repræsenterer, bliver nævnt under punktet om fire indsatser i Folkeoplysningspolitikken i 2019-2022.

Vi foreslår derfor, at der tilføjes følgende tekst i det sidste punktum:
Efter folkeoplysende tilbud skrives: 
Herunder den store gruppe af kommunens borgere over 60 år.

Vores formodning er, at mange seniorer ikke er klar over de muligheder der ligger i loven til at udvikle og udbyde aktiviteter til denne gruppe.
De er måske heller ikke klar over hvilke aktiviteter der allerede er målrettet gruppen.

Et tiltag kunne være, at der på den kommende foreningsportal laves et specielt link til aktiviteter og muligheder for ældre.
Københavns kommune har udgivet et sådan på linket: 
www.kk.dk/sites/default/files/aktiv i koebenhavn 2019.pdf   
Samt at man udnytter muligheden for at orientere via lokalavis og Magasinet om Rødovre.

På SeniorRådets vegne
Anne Bonde Christiansen
Formand

Høringssvar - Forslag til ny ældre- og værdighedspolitik

Rødovre Kommune
Social- og sundhedsudvalget
Rødovre den 3. februar 2019

Seniorrådet har på et møde drøftet forslaget til de kommende års politik for ældreområdet.

Der var bred enighed om, at det er et godt og visionært forslag, og især finder vi det glædeligt, at Rødovre kommune fortsat har høje ambitioner for udviklingen på området.

Vi har at enkelt forslag til tilføjelse i teksten. På side 6 i afsnittet ”vi skaber gode fysiske rammer for det gode ældreliv” foreslår vi i sidste sætning i det første afsnit indsat ”samt fysiske aktiviteter”, således at sætningen kommer til at lyde: Gennem en aktiv byplanlægning fremmer vi en varieret boligmasse og gode fælles- og udearealer, der stimulerer til fritidsinteresser og kulturelle samt fysiske aktiviteter.

Seniorrådet vil gerne være en aktiv medspiller i den proces der, efter vedtagelsen af den nye politik, går i gang med hensyn til udmøntningen af visionerne. 

Vi udtrykker derfor vores ønske om, at blive inddraget på så tidligt tidspunkt som muligt når der bliver fastlagt nye retningslinjer, bestemmelser mv. som har betydning for ældre. Som et eksempel kan nævnes den årlige revision af kvalitetsstandarderne.  Vi kunne sandsynligvis bidrage bedre under processen, end når vi kun får mulighed for at kommentere et færdigt produkt.

Endelig vil vi anbefale, at kommunen laver en statusrapport på den tidligere ældre- og værdighedspolitik fra 2012 – i lighed med den udarbejdede status på demenshandlingsplanen 2018.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne
Anne Bonde Christiansen
Formand