Referat Senior Rådsmøde nr. 200

Referat fra Seniorrådsmøde nr. 200

Referat SeniorRådsmøde nr. 200

 

Dato:                                                     27. nov. 2014

Kl:                                                           13-16 (møde slut 15.45)

Sted:                                                      Kommunalbestyrelsens mødesal

 

Dagsorden omdelt:                         

Referat udsendt:                               8. dec. 2014

 

Medlemmer:

Preben Riel, Jann Larsen, Daisy Filipsen, Ruth Mørch, Erik Helmer, Alice Christiansen, John Hedegaard, Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Birgit Dagmar Lindahl, Merete Matz, Kirsten Petersen, Jan Hylleborg, Stella Hansen, Henning Foss

 

Afbud: John Hedegaard, Erik Helmer

 

Før mødet: Den gode mødekultur v/Henning.

 

Dagsorden:

Referat:

1.      Godkendelse af dagsorden

 

Kontorvagter dec. og januar

Tages under pkt. d

 

Dagsorden godkendt.

2.      Godkendelse af referat nr. 199

 

Pkt. 4 Der er ca. 3-400 borgere der får leveret (varer) ikke mad.

 

198 punkt 11 e – er taget til efterretning

 

Referat 199 godkendt

3.      Meddelelser fra forretningsudvalg

 

a.       Formanden

 

b.      Budget/regnskab

 

c.       Møder / kurser.

Orientering: hvis møde slutter efter kl. 16 skriver SeniorRådet selv referat.

 

3.a.

Høringssvar – der er modtaget 3 stk.

Der fremsendes et brev for at tilkendegive at høring er modtaget -SeniorRådet har ikke kommentarer.

 

3.b.

Dansk ældreråd har udsendt regninger så der er mulighed for at betale kontingent og årsmøde 2015 i indeværende år. Her betales regningen på budget 2015.

 

Budget.

Daisy har nu set på regnskab og stiller spørgsmål til om konference/seminar på Rødovregård burde have hørt under Valg og ikke alm. budget.

 

3.c. intet

 

3.d. kontorvagt 4. dec. og 1. torsdag i jan.

Birgit (januar) Preben (december)

 

4.      Meddelelser fra SeniorRåds medlemmer – herunder forslag til nye initiativer.

Kultur – og fritidsudvalget – intet nyt

 

Ansøgning om yderligere økonomi til arrangementer:

Der kan søges §18 til konkrete aktiviteter. Ansøgning er ikke det samme som tilsagn.

Kontaktet Socialministeriet – under visse nærmere omstændigheder kan søges en pulje i ministeriet. Der afventes nærmere information om kriterier.

 

Busudvalget: Preben og Ulla tager sammen med Rødovre avis en prøvetur i servicebussen og efterfølgende kommer indlæg i avisen.

 

Flexture: Der kan ikke køres igennem en kommune som ikke er en del af ordningen.

Flextrafik – man skal være visiteret til ordningen.

5.      Nyt fra forvaltningen

 

Allan:

Røgalarmer direkte til Falck. (på baggrund af brand på Krogsbækvej). Har taget kontakt til andre kommuner med denne løsning for at afklare hvilke aftaler der er indgået. Hvordan visiteres, økonomi og vedligeholdelse.

 

Forebyggende sygeplejersker informerer om røgalarmer ved besøg.

 

Nogle almennyttige boligselskaber opsætter røgalarmer i boligerne.

 

Ombygning Ørbygaard – dispositionsforslag godkendt i KB. Der arbejdes videre med budgetforslag.

 

Visiterede til plejehjem: fremover kommer liste hver anden måned.

 

Embedslægetilsyn på vej rundt nu – det kommunale uanmeldte tilsyn afholdes i indeværende år. Der kan formodentlig udsendes rapporter omkring marts 15.

Engskrænten er fritaget for embedslægetilsyn da de ikke havde anmærkninger.

 

Ansvar for vedligeholdelse af bygninger:

Bygningsgennemgang af kommunens bygninger 1 x årligt.

Ved akut opståede problemer kontaktes teknisk chef på det pågældende sted.

 

Opsøgende sygeplejersker er lidt bagud. Der arbejdes med en aftale hvor pensionsafdelingen orienterer sygeplejerskerne så det kan prioriteres at besøge de som bliver alene/er mest sårbare. Erfaringen viser at det har stor betydning for hvordan den pågældende klarer sig fremadrettet.

 

Sygeplejersker:

2 forebyggende besøger de som ikke har hjemmehjælp

2 forebyggende besøger de som allerede har hjemmehjælp. (undtagen borgere som får personlig pleje).

6.      Valg at bestyrelse til Dansk Ældreråd, samt indbydelse til temamøde. Bilag vedlagt

Årsmøde afholdes april 2015.

Opstilling skal indsendes inden 20. jan. til Dansk Ældreråd.

Carsten Vitus Albertslund genopstiller. Der afholdes valg formøde i Valgkreds 8.den 9. jan. Preben stiller op som 1. suppleant.

 

Temamøde vedr. kvalitetsstandarder afholdes samme dag i Allerød. Preben, Merete, Ruth deltager.

7.      Årsrapport

 

Det er dyrt at få offentliggjort årsrapporten i Rødovre Lokal Nyt. – Debat om hvordan den fremtidige årsrapport skal offentliggøres samt nyt layout.

 

Rødovre Lokal Nyt offentliggør ikke alt – f.eks. blev brev om fast læge på plejehjem samt årets Ildsjæl ikke bragt.

 

Informationsudvalget foreslår at FU kommer med et oplæg til årsrapport. Derefter kan det viderebearbejdes i informationsudvalget.

8.      Særlig dagsorden vedr. Bruger- og pårørenderåd på Dorthe Mariehjemmet. Samt valg af anden repræsentant.

Debat om hvorvidt et plejehjem kan bestemme hvem der repræsenterer SeniorRådet i Bruger-pårørenderådet.

Såfremt der opstår uenigheder/konflikter i forhold til repræsentanten bør dette drøftes i det samlede Bruger- og pårørenderåd. SeniorRådet forholder sig til sagen hvis der modtages en skriftlig henvendelse.

 

Der er enighed om at SeniorRådet selv vælger sin repræsentant.

SeniorRådets valgte repræsentant fortsætter

Brev til Borgerservice vedlagt

Preben

Informationsudvalget havde udarbejdet brev som har været vendt i FU. Er der bemærkninger til brevet.

 

Pensionisthåndbogen er ikke udkommet siden 12.

Rødovrehåndbogen kom i 13. Den ophører med at blive udsendt fra 14.

Fra 15 kommer kommunal avis.

 

I brevet skal stå Rødovrebogen og Carsten skal stå med efternavn.

3 høringer fra Teknisk forvaltning.

Se punkt 3.a.

 

9.       

Referater fra udvalgene

a. Danske ældreråd

 

b. Skovtursudvalg

 

c. Informationsudvalg herunder nyt til hjemmesiden.

 

d. Regionsældreråd.

 

e. Vestegnen

 

f. Aktivitets-og kulturudvalg.

 

Fremover skal pkt. g Folkeoplysningsudvalget på dagsorden.

 

9. b.

Der er afholdt evalueringsmøde med forvaltningen - de fremmødte så filmen. Forvaltningen modtager gerne forslag til fremtidige udflugtssteder. Kragelund gods er foreslået.

 

9.c.

Tæller på SeniorRådets hjemmeside:

10 har set på siden og 8 er de samme. (analyserapport fra nov.)

Der skal tænkes nye måder at gøre opmærksom på at hjemmesiden er opdateret.

 

Punktet ”Referater” skal oprettes.

 

9.d. der afholdes møde3. dec.

 

9.e. Dragør kan ikke afholde – hvilken kommune kan i stedet.

 

9.f.

Der arbejdes videre med rejsescenen.

 

Arrangement: Hvordan forbereder vi os bedst til seniorlivet. (Henning deltog og fik lavet en fordelagtig aftale vedr. betaling).

En undersøgelse viser at 41 % angiver at den største omstilling i livet er at gå på pension.

 

Tricktyverier – oplæg v/politiet.

 

Økonomi – som nævnt er der muligheder.

 

Forløbskoordinator.

 

Næste møde afholdes den 7. jan.

 

9.g.

Fordeling af 8 mio.

Tilskud til aftenskole fastholdes.

Birgit melder sig som praktisk gris når det ønskes.

10.     

Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

 

a.       Broparken

 

 

b.      Engskrænten

 

 

c.       Dorthe Mariehjemmet

 

d.      Ørbygård

 

e.       Madudvalg

10.a. der afholdes møde den 11. dec.

 

10.b. intet

 

10.c. møde afholdt 25. nov.

 

10.d. Birgit deltog i møde 26. nov.

Referat rettet efter Stellas anvisninger. Positivt at beboere deltog så de bliver informeret om relevante forhold på det enkelte sted.

Birgit henvender sig efterfølgende til Allan for at afklare fastansættelser/vikarer på plejehjemmet Ørbygaard.

 

10.e. Der er nyt kommissorium undervejs.

11.  Eventuelt

Obs: Julefrokost den 11. dec. kl. 12. på Rødovregaard.

 

Ruth er kommet med i Kulturrådet i Rødovre

 

Daisy: referat fra sidste møde lægges på kontoret.

 

Hennings indlæg om den gode mødekultur kan tages op med jævne mellemrum.

 

Punkter til ventedagsorden

·          

 

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK