Referat Seniorrådsmøde nr. 199

Referat fra Seniorrådsmøde nr. 199

Referat SeniorRådsmøde nr. 199

 

Dato:                                                     30. okt. 2014

Kl:                                                           13-16 (møde slut 16.45)

Sted:                                                      Kommunalbestyrelsens mødesal

 

Dagsorden omdelt:                          23. okt. 2014

Referat udsendt:                              

 

Medlemmer:

Preben Riel, Jann Larsen, Daisy Filipsen, Ruth Mørch, Erik Helmer, Alice Christiansen, John Hedegaard, Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Birgit Dagmar Lindahl, Merete Matz, Kirsten Petersen, Jan Hylleborg, Stella Hansen, Henning Foss

 

Afbud: Ulla Spangtoft

 

 

Dagsorden:

Referat:

1.      Godkendelse af dagsorden

 

Punktet ”Nyt fra medlemmerne” er faldet ud af dagsorden. Indgår i dag som pkt. 4

Affaldsordning – er rundsendt til høring

2.      Godkendelse af referat nr. 198

 

Punkt 3.a. – ”FU har drøftet arbejdsfordeling i gruppen”. blev ikke afklaret på Skovly

FU arbejder videre med opgavefordelingen.

 

Punkt 4 formand har kontaktet Dansk Ældreråd.  SeniorRådet kan ikke søge fondsmidler eller §18.

Aktivitetsudvalget påtager sig opgaven at undersøge hvordan der fremadrettet kan rejses midler til  borger arrangementer.

 

Punkt 11.e. Der er afholdt byggemøde.

Referat godkendt.

3.      Meddelelser fra forretningsudvalg

 

a)      Formanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)      Budget/regnskab

 

 

 

 

c)       

d)     Møder / kurser.

 

 

Høringssvar sendt på affaldsordningen.

Formen i arbejdsgruppen blev diskuteret.

Formand har modtaget 2 nye høringer:

Lokalplan 131 – VUC - erhvervsaktive

Fjernvarme for Islevs erhvervsområde

 

Det vedtages at de fremsendte høringer gennemgås på FU i november og der tages stilling til hvad der er relevant for SeniorRådet. Den enkelte (fra SeniorRådet) kan herefter rette henvendelse til FU hvis de ikke er enige i prioriteringen.

 

Faglige seniorer: formand har deltaget i 2 møder. Har pt. fokus på indsatsområde boligpolitik vedr. seniorboliger. Der ønskes også en tættere kontakt til Seniorråd/Ældreråd

Seniorboliger er ind tænkt i lokalplan ”Irma området”.

 

Høreforeningen har afholdt møde – formand deltog.

Generel problematik at Regionen ikke sender besked til Høreforeningen når der skiftes leverandør.

 

Omsorgstandpleje:

Repræsentanter i plejehjemmenes Bruger- og pårørenderåd kan spørge om interval for almindeligt tandeftersyn når de deltager på et kommende møde.

 

Indlæg i forbindelse med FU referatet:

Hvem følger politiske dagsordner hos Danske Ældreråd.

Debat om ansøgning af større ramme på budgettet – de medsendte svar fra Ole Pass og Britt Jensen.

 

Vestegnstræf: der afholdes ikke noget i efteråret. Dragør har ikke overskud til at afholde det.

Temamøder i uge 9 og 10: Her vil Dansk Ældreråd stå for valg til bestyrelsen. Der kommer nærmere info fra Dansk Ældreråd.

 

Det er vigtigt at have tillid til at medlemmerne i et ad hoc udvalg indbyrdes kan finde ud af formen der arbejdes i.

 

b. Intet nyt.

 

Det blev aftalt på skovly at regnskab 2014 ligger til grund for at udarbejde budget 2015. Synlighed omkring hvad der er tilbage til yderligere arrangementer / forbrug.

Budgetlægning: Det skal besluttes i SeniorRådet om de enkelte udvalg skal have separat økonomi.

 

Intet nyt.

4.      Nyt fra forvaltningen

 

Opgørelse i Berlingske Tidende omkring færdigbehandlede på hospital (tallene er fra 2013). Rødovre stod på 5. pladsen.

Borgerne på opgørelsen venter ikke på plejehjemsplads – de venter på rehabilitering. Begrebet ”færdigbehandlede” patienter har over tid ændret sig – begrebet dækker nu over ”sat i behandling”.

Manglende dialog fra hospitalet til kommunen er en stor udfordring.

Gns. Indlæggelsestid var tidligere 5 dage – nu er det 2,9 dag.

Kommunen er i gang med en proces for at kunne modtage de forcerede indlæggelser. Synliggøre hvor mange borgere der indlægges på rehabiliteringsafdelingen i løbet af et år. Det er forskelligt hvor lang tid borgerne er på rehabiliteringsafdelingen.

Der er pres på Regionerne. De har også fået indlagt en besparelse. Bedre dialog med hospitalerne skal indgå i den næste sundhedsaftale.

Kan der være opstået et slip i genoptræning da kommunal­reformen trådte i kraft?

Træning i regionen/kommunen. Efter kommunerne overtog genoptræning gives der mere genoptræning end da opgaven lå hos hospitalet.

Der er kort ventetid på et genoptræningsforløb i kommunen – gns. 17-18 ”ben/hofte” pr. måned og lige op til sommerferien kom der 35.

Et døgn på hospital koster 1.918 kr. når borgeren er meldt færdigbehandlet.

 

Spørgsmål til Regionsrådet:  hvad gør hospitalerne, har de stadig ergo- og fysioterapi.

Pladserne på Engskrænten kan også bruges til afklaring af demente.

Der bygges ikke rehab pladser på Ørbygaard.

Rødovres primær / områdehospital er Herlev. Der er stadig frit valg af hospital når det ikke er akut indlæggelse.

Det enkelte hospital i regionen har specialfunktoner. Der sker meget i den hospitalsplan der er lagt i regionen.

Datastuerne kunne ønske sig en ressourceperson som kunne hjælpe de borgere som pga. digitale løsninger pludselig ikke har fået betalt deres faste regninger.

 

Løsning af problematik med digitale løsninger håndteres i Borgerservice. I åbningstiden sidder en medarbejder fra pension i Borgerservice. Sags­behandleren kan hjælpe med råd og vejledning eller kan henvise borgeren til rette medarbejder. Der kan altid ske henvendelse til sagsbehandler i pensionsafdelingen.

Hvilke private udbydere er der af mad?

Der er udleveret en liste til alle i deres dueslag. Der er 3 leverandører i Rødovre kommune.

Nødkald: kommunen ser på alternativ til det nuværende anlæg som kræver fastnettelefon.

Brandalarm: At etablere samme løsning som i Københavns kommune er forbundet med nogle udfordringer og der skal findes økonomi til at etablere løsningen.

Hvis man har fået søgt/fået tildelt en værge kan man så komme af med værgen igen? Ja, hvis behovet er bortfaldet.

Fritvalgsordning:

Hjemmeplejens budget reduceret pga. færre udbydere.

Ved at reducere fra 15 udbydere til 2 er der et bedre kundegrundlag og udbyderen kan herefter sætte timeprisen.

Nuværende udbydere er forlænget til udgangen af marts 2015.

Indkøbsordning: der er forskel på f.eks. udbringningspris for den private borger og for de som er visiteret af kommunen.

Der er ca. 3-400 borgere som får leveret mad 1 x ugentlig.

4.a. Nyt fra medlemmerne

Forslag til Møde om Sund aldring til Aktivitets og Kulturudvalget

 

Årsrapport – kan muligvis indgå i det nye materiale som erstatter pensionisthåndbog etc.

 

Hvordan forbereder man sig til pensionistlivet - synliggørelse af unge ældre.

Evt. Borgermøde

 

Forslag til ildsjæl – deadline lørdag. Afholdes 11. dec.

5. Dagsorden til møde med Soc.- og sundhedsudvalget den 11. nov. 2014

Forslag til tema:

Vedtaget som punkt til møde den 11. nov. 2014: Kriterier for at blive visiteret til plejehjem / ældreboliger.

6.      Fast læge på plejehjem – orientering vedlagt.

Debat.

Danske ældreråd går ind for fast læge.

Konklusion: Bred enighed om at det skal være frivilligt om man vil overgå til anden læge.

Handling:

Formand skal skrive til Nick Hækkerup cc til Manu Sareen.

7.      Forslag fra Preben - vedlagt

Referater på hjemmesiden:

Udvalgenes referater i arbejdsreferater:

SeniorRådets referater skal afspejle beslutninger taget i SeniorRådet.

Der må ikke nævnes navne i referaterne.

Debat om hvad et godkendt referat er. Er det med de efterfølgende rettelser.

Debat: kan opgaven laves i informationsudvalget – et resume.

Afstemning – skal referater fra SeniorRåds møderne lægges på hjemmesiden:

7 stemmer for

5 imod.

Konklusion: Referater offentliggøres på hjemmesiden.

8.      Forslag fra Merete - vedlagt

Mødediciplin og overholdelse af denne.

 

Konklusion: fremover kan der, under eventuelt,  stilles forslag om kommende punkter til dagsorden.

9.      Evaluering af Skovly konference. Fælles evaluering vedlagt.

Arrangementsgruppens evaluering blev oplæst.

Gruppen stiller sig til rådighed for at arrangere næste års konference.

Debat og kommentarer.

10.  Følge politiske dagsordner / referater. Hvem gør hvad

Hver enkelt kan gå ind og læse/abonnere på kommunalbestyrelsens dagsordner/referater..

Henning melder sig til at læse kultur referaterne.

Konklusion: Hver enkelt kan følge det de mener er vigtig/interessant.

11.  Årsrapport. Tidligere dispositionsforslag vedlagt.

Udsættes til næste dagsorden.

12.  Kontorvagt november.

1. torsdag i november. Merete.

13.  Orientering om ombygning Ørbygaard.

Alt udleveret materiale incl. referater ligger på kontoret.

Målgruppen på plejehjemmet bliver hovedsageligt demente.

Byggeriet foregår efter almen boliglovgivning.

Sidder i en brugergruppe. I august 2015 skal planen være godkendt. Starte byggeri april 2016. Byggeri færdigt i

14.  Referater fra udvalgene

Danske ældreråd

 

Skovtursudvalg

 

 

 

 

Informationsudvalg herunder nyt til hjemmesiden.

 

Regionsældreråd.

 

Vestegnen

 

Aktivitets-og kulturudvalg.

 

 

Folkeoplysningsudvalg.

 

 

 

Evaluering 29. okt.

Der skal strammes op på udlevering af de rigtige billetter til bus.

Referat blev oplæst.

Forslag til næste års skovtur ønskes.

 

 

 

 

 

 

 

God dynamik i gruppen. Oplistning af kommende arrangementer lavet. I gang med noget debatteater.

 

Der er blevet lavet en aktivitetsplan. De ældre er indtænkt i planen.

15.  Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

 

a.       Broparken

 

b.      Engskrænten – referat vedlagt.

 

c.       Dorthe Mariehjemmet – referat vedlagt.

 

d.      Ørbygård – referat vedlagt.

 

e.       Madudvalg

 

 

16.  Eventuelt

De opsøgende sygeplejersker vil gerne komme og fortælle om deres arbejde

Der arrangeres et borgermøde hvor Lone kan fortælle om forløbsprogrammer.

 

 

Punkter til ventedagsorden

 

 

 

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK