Referat Senior Rådsmøde nr. 201

Referat fra SeniorRådsmøde nr. 201

 

Dato:                                       29. januar 2015

Kl:                                            13-16

Sted:                                        Kommunalbestyrelsens mødesal

 

Dagsorden omdelt:                 22. januar 2015

Referat udsendt:                     16. februar 2015

 

Medlemmer:

Preben Riel, Jann Larsen, Daisy Filipsen, Ruth Mørch, Erik Helmer, Alice Christiansen, John Hedegaard, Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Birgit Dagmar Lindahl, Merete Matz, Kirsten Petersen, Jan Hylleborg, Stella Hansen, Henning Foss

 

Afbud: Ulla Spangtoft; Henning Foss

 

 

Dagsorden:

Referat:

1.      Godkendelse af dagsorden

 

Da Jette er syg, er det John Der skriver referat og Jan Hylleborg der er dirigent, dette vil også være tilfældet til næste møde, idet Jette ikke kan deltage i vores næste møde.

 

Godkendelse af dagorden, under punkt 9f, indstilling vedlagt ellers er dagsorden godkendt.

 

2.      Godkendelse af referat nr. 200

 

Godkendelse af referat nr. 200. Lidt debat om referat generelt, der ønskes en anden opsætning af referat, forstået på den måde at dagsorden står til venstre og referatet til højre, således at de står sammen i den rigtige rækkefølge.

FU drøfter dette med Jette, med små justeringer blev referatet godkendt. Dette skal også ses i forbindelse med referat på vores hjemmeside, således at det bedre kan forstås af de få der evt. skulle læse dette, der er ikke mange besøg på hjemmesiden.

 

3.      Meddelelser fra forretningsudvalg

 

a.      Formanden orientering fra mødet i Albertslund

 

b.      Budget/regnskab

 

c.       Møder / kurser.

 

3a: Ruth er valgt til bestyrelsen, som suppleant i Rødovres nye kulturråd, hvor hun repræsenterer Heerup Museets venner. Blot til orientering.

 

Repræsentanter til Danske Ældrerådsmøde i Nyborg: Ruth, Merete Preben og John. Rødovre Seniorråd  indstiller Preben Riel som 1. suppleant til bestyrelsen I Danske Ældreråd, valget diskuteret på møde i Vestegnstræf, Ruth orienterede om de møder der er foregået, og det har været lidt kaotisk, men der er 2 kandidater til bestyrelsen, som også stiller op til de 2 suppleantposter i Danske Ældreråd og 1 kandidat som suppleant til samme, hvor Rødovre altså indstiller Preben.

 

Rødovre har kun 1 stemme til valget da der kræves 1 stemme pr. 10.000 indbyggere over 60 år, og det giver altså Rødovre 1 stemme til valget, Preben og Ruth afgør hvem der stemmes på mest stemning for kandidaten fra Høje Tåstrup. Der må kun være 1 repræsentant fra os 1 lokalet når der skal stemmes, Det går nok som det skal, mon ikke.

 

Det er modtaget takkekort fra Ulla i forbindelse med hendes fødselsdag, og fra Erik i forbindelse med hans operation CI for hørelsen og det er forløbet fint.

 

Vi har modtaget 3 høringer, hvor det meddeles at vi ikke har nogen kommentarer.

 

Forretningsudvalget med borgmesteren: FU medtager spørgsmål til ham on de kommende nyhedsbreve, kan SR få indlæg med i dette, spørgsmål om økonomi til SR, spørgsmål om ensomme ældre. Kommer der også oplysninger om de beslutninger der er taget tidligere og ikke kun nye tiltag. F.eks. om husleje tilskud, altså bagudrettet beslutninger da der ikke længere udgives pensionist håndbog.

 

Venteliste til plejehjem i forbindelse med Ørbygårds ombygning, kommer der flere pladser senere?

 

3b: Budget/regnskab. Kirsten orienterede grundigt om regnskabet for 2014, Der er brugt 170.000 en overskridelse på 10 % på grund af at der er brugt 88.000 på diæter og vi havde 85.000, generelt er det meget svært at overskue regnskabet efter den nye måde dette føres på, det er ikke alle poster der fremgår af regnskabet, ellers ser det ok ud til, der ikke er kommet kommentarer til dette fra forvaltningen.

 

Regnskabet kan i detaljer ses på kontoret til dem der ønsker dette.

 

Der laves budget for 2015 og gerne til næste møde.

 

3c: Intet

 

4.      Nyt fra forvaltningen

 

Allan orienterede om klippekortsordningen der er vedtaget i folketinget i forbindelse med finansloven for 2015. Forvaltningen foreslår at midlerne bruges til den svageste del af de borgere der modtager hjemmehjælp til dækning af sociale foranstaltninger, der er en halv time pr. uge der kan samles til max 3 timer, således at der kan ydes en længere tid til en aktivitet ud af hjemmet.

 

Vigtigt, det er borgeren der beslutter hvordan tiden skal bruges, en tur ud af hjemmet, eller en kulturel oplevelse. Transport vil primært foregå med servicebussen eller flextrafik.

 

Borgere der modtager 10 timer hjælp kan være målgruppen, til opgaven i år er der samlet 558.000 og for 2016 vil der være 1.115.000.

 

Ydelsen skal ikke erstatte de ydelser der allerede er bevilliget f.eks. i forhold til demente.

 

Klippekortsordningen er et supplement i forhold til det der er der nu. Det vil være de medarbejdere fra det team der allerede nu kommer i hjemmet, der vil være i spil, altså en medarbejder som borgeren kender i forvejen. Dette vil kræve god planlægning fra forvaltningen og sandsynligvis skal der bruges flere ansatte for at løfte opgaven.

 

SR ser frem til at der er flere ensomme ældre der vil få gavn af ordningen.

 

5.      Meddelelser fra SeniorRådsmedlemmer – herunder forslag til nye initiativer.

Spørgeskema undersøgelsen fra Danske ældreråd.

 

Det brev som deltagerne fra undersøgelsen sendte til borgerservice blev positivt modtaget, der vil blive udarbejdet nyt til kommunens hjemmeside således at de nævnte oplysninger vil blive lettere tilgængelige, under udarbejdelsen vil der blive indkaldt borgere for at se om det bliver som ønsket. Fra Seniorrådet vil Preben Riel deltage i arbejdet.

 

Servicebussen: Ulla og Preben har været på tur med bussen og de havde en positiv oplevelse af dette i øvrigt faldt deres tur sammen med den debat der foregik i Rødovre Lokal Nyt, så der har været en del fokus på bussen i den seneste tid, men overordnet set har vi fra seniorrådet en positiv holdning til bussen.

 

Venteliste til plejehjem, hvordan ser det ud med pladser til plejehjem, kommer der flere pladser når Ørbygård er færdig med ombygningen?

 

6.      Høring om Social og Sundhedspolitikken.

Nedsætte udvalg på 3 personer.

 

Enighed om at det ser positivt ud, der er ikke mange kommentarer til det, lidt debat om at der står for lidt om ældre og at dette skrives ind.

 

Ruth skriver vores høringssvar og hvis der er kommentarer sendes de til Ruth, således at hun kan få dette med.

 

7.      Forslag til ændring af årsrapport. Vedlagt

 

 

Preben foreslår at der laves indstilling til årsrapport fra infoudvalget.

 

Vedtaget.

 

8.      Forslag fra Merete. Vedlagt.

 

Det går på at vi skal være mere synlige om hvad der laves i seniorrådet, det kan bl.a. gøres ved at det er de enkelte udvalg der skriver under når der f.eks. afholdes borgermøder.

 

Det mener flere at det er det vi allerede gør, men der var enighed om at Meretes forslag var fint og det blev godkendt.

 

9. Referater fra udvalgene

a. Danske ældreråd

 

b. Skovtursudvalg

 

c. Informationsudvalg herunder nyt til hjemmesiden.

 

d. Regionsældreråd.

 

e. Vestegnen

 

f. Aktivitets-og kulturudvalg

a. Danske ældreråd, intet nyt.

 

b. Skovtursudvalg. Intet nyt

 

c. Informationsudvalget, herunder hjemmesiden.

Det kan konstateres at der ikke er mange der læser vores hjemmeside.

 

d. Regionsældreråd. Der er møde i marts 2015.

 

e. Vestegnen. Brøndby har påtaget sig at holde mødet i foråret 2015 i stedet for Dragør.

 

f. Aktivitets- og kulturudvalget, arbejdet kører.

 

10.  Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

 

a.      Broparken

 

b.      Engskrænten

 

c.       Dorthe-Mariehjemmet

 

d.      Ørbygård Referat vedlagt

 

e.      Madudvalg kommissorie vedlagt

 

f.        Folkeoplysningsudvalget

 

 

a.      Broparken: Birgit syntes godt om at deltage, ref. Senere.

 

b.      Engskrænten: Intet nyt

 

 

c.       Dorthe- Mariehjemmet. Intet nyt

 

d.      Ørbygård. Referat vedlagt.

 

e.      Madudvalg. kommissorie vedlagt og godkendt

 

f.        Folkeoplysningsudvalget. Intet nyt

 

11.  Eventuelt

De opsøgende sygeplejersker deltager i vores næste møde fra kl. 15 – 16.

 

Julefrokost. Birgit og Ruth finder dato i dec. Og bestiller lokale, der er foreslået onsdag d. 2. dec. 2015.

 

Afbud til næste møde: Erik

 

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK