Referat Senior Rådsmøde nr. 203

Referat fra SeniorRådsmøde nr. 203

Dato:                                                     26. marts 2015

Kl.:                                                          13-16

Sted:                                                      Kommunalbestyrelsens mødesal

 

Dagsorden udsendt:                       19. marts 2015

Referat udsendt:                             8. april 2015.

 

Medlemmer:

Preben Riel, Jann Larsen, Daisy Filipsen, Ruth Mørch, Erik Helmer, Alice Christiansen, John Hedegaard, Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Birgit Dagmar Lindahl, Merete Matz, Kirsten Petersen, Jan Hylleborg, Stella Hansen, Henning Foss

 

Afbud: Jan Hylleborg

Ikke til stede: Alice Christiansen

 

Dagsorden:

Referat:

1.      Godkendelse af dagsorden

 

Punktet ”Nyt fra medlemmerne” tilføjes som punkt 3. d.

 

Punkt 10 – Punktet skal hedde ”igangsættelse af udvalg”.

 

Punktet ”folkeoplysningsudvalg” tilføjes som punkt 11.g.

 

Dagsorden er herefter godkendt.

 

2.      Godkendelse af referat nr. 202

 

Godkendt

3.      Meddelelser fra forretningsudvalg

 

a.      Formanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.      Budget/regnskab

 

 

 

c.       Møder / kurser.

 

d.      Nyt fra medlemmerne

 

 

3.a.

Det er politisk besluttet at ombygge Vestbadet i perioden januar 2017 – juni 2018.

 

Formand/medlem har været til møde i Vestbadet, og de udleverede planer kan læses på kontoret.

 

Formand orienterede om de tanker, lederen har gjort sig i byggeperioden. Dette gav en debat om hvordan man kunne tilgodese de borgere, som kommer i Vestbadet.

 

Beslutning: formand laver udkast til kommunalbestyrelsen og sender det rundt på mail inden fremsendelse til kommunalbestyrelsen. I brevet gøres opmærksom på, at det vil være hensigtsmæssigt at holde Islevbadet åbent for borgerne i byggeperioden.

 

3.b. Kirsten har modtaget alle udlæg og hvordan udgifterne fordelte sig. Afventer en rapport fra Gert.

 

3.c. intet

 

3.d. Referater på hjemmesiden.

Til orientering – Frederiksberg noterer alt i referaterne, hvem sagde hvad og hvem var enige/ uenige i løbet af mødet.

 

Der har tidligere været rettet henvendelse til Københavns Ældreråd om at mødes.

Det havde de ikke behov for. Mødes dog med Frederiksberg ælderåd, de 2 råd har flere fælles interesser.

 

4.      Nyt fra forvaltningen

 

Sundhedspolitikken er blevet godkendt.

 

Sundhedsindsats og handleplaner er lagt på kontoret.

 

Indkøbsordning og leverandør til hjemmehjælp skal i udbud. Det kræver et godt forarbejde at opstille de rette kriterier for de som kan byde ind. Bliver kriterierne for ”strikse” er det kun få der kan byde ind, bliver de for ”vide” kan for mange byde ind. Det er en balancegang at sikre at de private har ”råd” til at byde ind på opgaven.

 

Det store firma ”Kærkommen” er gået konkurs.

Da flere kommuner kan have den samme bankgaranti er der ikke penge til at dække alle.

 

I Rødovre er det hjemmeplejen som yder hjælp til borgere med de største behov.

 

Kvalitetsstandard ved at blive gennemgået, kommer herefter i høring.

 

Kort debat om hhv. Frit valgs ordning og fleksibel hjemmehjælp.

 

De svageste tilgodeses med ældremilliarden og klippekortet.

 

Spørgsmål fra SeniorRådet:

Kan klippekortet bruges til rengøring?

 

Allan: De som efterspørger rengøring er ofte de mest friske. De dårligste vil formodentligt være interesseret i socialt samvær. Spørgsmålet må tages op når ordningen træder i kraft, det kan ikke afvises at den som aldrig kommer på gaden kan få rengøring eller på anden måde få det sociale samvær i hjemmet.

 

SeniorRåd – det var en god artikel om klippekort i Rødovre Lokalnyt.

 

Jann – bankgaranti –

Allan – der kan være mange kommuner som har en garanti i forhold til det enkelte firma.

Balancegang – at de private har råd til at byde ind på opgaven.

 

FOA har pr. 1. april varslet konflikt mod CURA pleje, da de ikke har indgået overenskomst.

 

5.      Irmagrunden – forslag til lokalplan. Nedsættelse af udvalg til høringssvar.

Modtaget i høring:

 

Der var debat om emnet/materialet. Formand har hentet værket og gennemset det.

Materialet kan hentes i Boligservice eller læses i Miljø- og teknik udvalgets referat: Er du på nettet kan du klikke her

 

Udvalg nedsættes: Henning, Ulla, Merete og Ruth.

 

Tovholder: Henning.

Alle er velkomne til at komme med kommentarer til udvalget.

6.      Opfølgning af møde med Borgmester og henvendelse til Britt, svar vedlagt.

Beklager manglende dato på brev fra Britt. 15/3-15.

Vedr. økonomi henviste borgmesteren til Britt.

Vedr. Ørbygaard henviste borgmesteren til Allan.

 

Der var enighed om at det var godt at benytte sig af muligheden for at få et godt samarbejde med forvaltningerne om ”Sammen om Rødovre”.

 

Nyhedsbrevet vil indeholde en del informationer og der opstilles plancher ved indkørsel til Rødovre. På plancherne kan videreformidles almen orientering eller invitation til arrangementer.

 

Budgetmøde afholdes i august.

 

SeniorRådet:

Fortrøstningsfuld omkring at det går den rigtige vej med økonomien. §18 – hvis vi får en rigtig god idé. Positiv tilbagemelding fra Britt med henvisning til fremtidige arrangementer i samarbejde med forvaltningerne.

Diabetikerforbundet interesseret i samarbejde – og de har en god økonomi.

 

7.      Forslag fra Merete vedlagt.

Det besluttes at der indrykkes indlæg i avisen om at enhver er velkommen til at komme forbi SeniorRådets kontor i kontortiden. Der bydes på en kop kaffe og en snak. Det er en mulighed for at høre de ældres mening – er den som ”vi” tror. Merete er tovholder.

 

Udlæg for SeniorRådet: der kan afleveres kvitteringer som efterfølgende indsættes på NEM konto eller der kan afhentes rekvisition til indkøb i butikker som Rødovre kommune har aftale med.

 

Billetter til Nyborg indkøbes af Jette.

 

8.      Dagsordenspunkter til møde med Social- og sundhedsudvalget den 14. april.

Kvalitetsstandarder ønskes på som tema.

Deltager ikke: Ruth, Henning

9.      Netværksdag 18. april. Vedlagt.

Interesserede melder sig til.

 

10.  Skovly konference – udvalg sættes i gang.

Udvalget indkaldes til møde efter påske.

 

11.  Referater fra udvalgene

a. Danske ældreråd. Referat fra konference i Allerød vedlagt.

 

b. Skovtursudvalg. Referat fra den 9. marts vedlagt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Informationsudvalg herunder nyt til hjemmesiden.

 

d. Regionsældreråd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Vestegnen

 

f. Aktivitets-og kulturudvalg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Folkeoplysningsudvalg

 

11.a. SeniorRådet ønsker oplyst hvor mange klager der er modtaget i ankestyrelsen (bede Allan om tal for Rødovre).

 

11.b. Antal billetter. Der kan købes 4 pr. borger.

SeniorRådet mener at man skal kunne købe flere hvis dokumentation er i orden. (Ruth vender tilbage til Dorthe omkring antal).

 

Der skal afholdes en Event i Viften samtidig med salget af billetter. Forvaltningen står for salg af billetter. SeniorRådet skal være værter for arrangementet sammen med Sundhedscentret og Datastuerne.

SeniorRådet lægger ikke økonomi til events i Viften.

 

SeniorRådet ønsker oplyst hvor stor underskuddet har været i 2014 siden forvaltningen fremover ønsker at stå for salg af billetter.

 

 

11.c. Høje Taastrups ældreråd har oprettet en mail-liste på borgere som ønskede nyheder fra SeniorRåd.

 

11.d. Udbyttet af oplægsholder Svend Hartling var af høj klasse. Debatten i rådet er under niveau og trænger til at blive strammet op.

 

Regionsældreråd er høringsberettigede i forhold til psykiatriplanen.

 

Ny formand: Bent Johansen

 

Regionsråd har nedsat handicapråd.

Muligvis vil der fremover blive opkrævet kontingent for medlemskab af Regionsældrerådet.

 

Ny sundhedsplatform – iværksættes 2016-2017.

Gribskov har nedsat særlig demens gruppe.

 

Referat kan sendes rundt på mail spørgsmål er velkomne.

 

11.e.Referat udsendes efterfølgende.

 

11.f. Klausen film i Viften – demenskoordinator Marianne deltog og der var mange positive tilbagemeldinger. Deltagerne og Viften sagde ”mere af det”.

 

Arrangementet ”Tricktyveri”: Rammer vi den rigtige målgruppe?

Ikke hensigtsmæssigt at teknikken ikke virkede. Ærgerligt at de aftalte betjente ikke havde mulighed for at deltage.

Flere sagde: mere af den slags.

Knapt 40 deltog. Introduktionen var rigtig god. Dejligt traktement.

 

§18 kan den bruges til noget?

Statstilskud – kan vi få det?

 

Kommissorie – Kultur – og aktivitetsudvalg.

 

Vedr. arrangement 28. april – send noget til Erik så han kan sætte det på hjemmesiden. Udvalget mødes lige efter påske.

Det er aftalt med Allan at han sørger for at sende ud i forvaltningen.

 

11.g. møde var aflyst.

 

12.  Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

 

a.      Broparken

 

b.      Engskrænten

 

c.       Dorthe Mariehjemmet

 

d.      Ørbygård

 

e.      Madudvalg

 

 

 

 

 

12. b. Der afholdes et større heldags arrangement 26. marts ”Glædens dag”.

 

 

 

 

12.e. referat vedlagt.

13.  Eventuelt

 

 

 

Punkter til ventedagsorden

·         Forsikring af frivillige

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK