Referat Senior Rådsmøde nr. 205

Referat SeniorRådsmøde nr. 201

 

Dato:                                       29. januar 2015

Kl:                                            13-16

Sted:                                        Kommunalbestyrelsens mødesal

 

Dagsorden omdelt:                 22. januar 2015

Referat udsendt:                     16. februar 2015

 

Medlemmer:

Preben Riel, Jann Larsen, Daisy Filipsen, Ruth Mørch, Erik Helmer, Alice Christiansen, John Hedegaard, Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Birgit Dagmar Lindahl, Merete Matz, Kirsten Petersen, Jan Hylleborg, Stella Hansen, Henning Foss

 

Afbud: Ulla Spangtoft; Henning Foss

 

 

Dagsorden:

Referat:

1.      Godkendelse af dagsorden

 

Da Jette er syg, er det John Der skriver referat og Jan Hylleborg der er dirigent, dette vil også være tilfældet til næste møde, idet Jette ikke kan deltage i vores næste møde.

 

Godkendelse af dagorden, under punkt 9f, indstilling vedlagt ellers er dagsorden godkendt.

 

2.      Godkendelse af referat nr. 200

 

Godkendelse af referat nr. 200. Lidt debat om referat generelt, der ønskes en anden opsætning af referat, forstået på den måde at dagsorden står til venstre og referatet til højre, således at de står sammen i den rigtige rækkefølge.

FU drøfter dette med Jette, med små justeringer blev referatet godkendt. Dette skal også ses i forbindelse med referat på vores hjemmeside, således at det bedre kan forstås af de få der evt. skulle læse dette, der er ikke mange besøg på hjemmesiden.

 

3.      Meddelelser fra forretningsudvalg

 

a.      Formanden orientering fra mødet i Albertslund

 

b.      Budget/regnskab

 

c.       Møder / kurser.

 

3a: Ruth er valgt til bestyrelsen, som suppleant i Rødovres nye kulturråd, hvor hun repræsenterer Heerup Museets venner. Blot til orientering.

 

Repræsentanter til Danske Ældrerådsmøde i Nyborg: Ruth, Merete Preben og John. Rødovre Seniorråd  indstiller Preben Riel som 1. suppleant til bestyrelsen I Danske Ældreråd, valget diskuteret på møde i Vestegnstræf, Ruth orienterede om de møder der er foregået, og det har været lidt kaotisk, men der er 2 kandidater til bestyrelsen, som også stiller op til de 2 suppleantposter i Danske Ældreråd og 1 kandidat som suppleant til samme, hvor Rødovre altså indstiller Preben.

 

Rødovre har kun 1 stemme til valget da der kræves 1 stemme pr. 10.000 indbyggere over 60 år, og det giver altså Rødovre 1 stemme til valget, Preben og Ruth afgør hvem der stemmes på mest stemning for kandidaten fra Høje Tåstrup. Der må kun være 1 repræsentant fra os 1 lokalet når der skal stemmes, Det går nok som det skal, mon ikke.

 

Det er modtaget takkekort fra Ulla i forbindelse med hendes fødselsdag, og fra Erik i forbindelse med hans operation CI for hørelsen og det er forløbet fint.

 

Vi har modtaget 3 høringer, hvor det meddeles at vi ikke har nogen kommentarer.

 

Forretningsudvalget med borgmesteren: FU medtager spørgsmål til ham on de kommende nyhedsbreve, kan SR få indlæg med i dette, spørgsmål om økonomi til SR, spørgsmål om ensomme ældre. Kommer der også oplysninger om de beslutninger der er taget tidligere og ikke kun nye tiltag. F.eks. om husleje tilskud, altså bagudrettet beslutninger da der ikke længere udgives pensionist håndbog.

 

Venteliste til plejehjem i forbindelse med Ørbygårds ombygning, kommer der flere pladser senere?

 

3b: Budget/regnskab. Kirsten orienterede grundigt om regnskabet for 2014, Der er brugt 170.000 en overskridelse på 10 % på grund af at der er brugt 88.000 på diæter og vi havde 85.000, generelt er det meget svært at overskue regnskabet efter den nye måde dette føres på, det er ikke alle poster der fremgår af regnskabet, ellers ser det ok ud til, der ikke er kommet kommentarer til dette fra forvaltningen.

 

Regnskabet kan i detaljer ses på kontoret til dem der ønsker dette.

 

Der laves budget for 2015 og gerne til næste møde.

 

3c: Intet

 

4.      Nyt fra forvaltningen

 

Allan orienterede om klippekortsordningen der er vedtaget i folketinget i forbindelse med finansloven for 2015. Forvaltningen foreslår at midlerne bruges til den svageste del af de borgere der modtager hjemmehjælp til dækning af sociale foranstaltninger, der er en halv time pr. uge der kan samles til max 3 timer, således at der kan ydes en længere tid til en aktivitet ud af hjemmet.

 

Vigtigt, det er borgeren der beslutter hvordan tiden skal bruges, en tur ud af hjemmet, eller en kulturel oplevelse. Transport vil primært foregå med servicebussen eller flextrafik.

 

Borgere der modtager 10 timer hjælp kan være målgruppen, til opgaven i år er der samlet 558.000 og for 2016 vil der være 1.115.000.

 

Ydelsen skal ikke erstatte de ydelser der allerede er bevilliget f.eks. i forhold til demente.

 

Klippekortsordningen er et supplement i forhold til det der er der nu. Det vil være de medarbejdere fra det team der allerede nu kommer i hjemmet, der vil være i spil, altså en medarbejder som borgeren kender i forvejen. Dette vil kræve god planlægning fra forvaltningen og sandsynligvis skal der bruges flere ansatte for at løfte opgaven.

 

SR ser frem til at der er flere ensomme ældre der vil få gavn af ordningen.

 

5.      Meddelelser fra SeniorRådsmedlemmer – herunder forslag til nye initiativer.

Spørgeskema undersøgelsen fra Danske ældreråd.

 

Det brev som deltagerne fra undersøgelsen sendte til borgerservice blev positivt modtaget, der vil blive udarbejdet nyt til kommunens hjemmeside således at de nævnte oplysninger vil blive lettere tilgængelige, under udarbejdelsen vil der blive indkaldt borgere for at se om det bliver som ønsket. Fra Seniorrådet vil Preben Riel deltage i arbejdet.

 

Servicebussen: Ulla og Preben har været på tur med bussen og de havde en positiv oplevelse af dette i øvrigt faldt deres tur sammen med den debat der foregik i Rødovre Lokal Nyt, så der har været en del fokus på bussen i den seneste tid, men overordnet set har vi fra seniorrådet en positiv holdning til bussen.

 

Venteliste til plejehjem, hvordan ser det ud med pladser til plejehjem, kommer der flere pladser når Ørbygård er færdig med ombygningen?

 

6.      Høring om Social og Sundhedspolitikken.

Nedsætte udvalg på 3 personer.

 

Enighed om at det ser positivt ud, der er ikke mange kommentarer til det, lidt debat om at der står for lidt om ældre og at dette skrives ind.

 

Ruth skriver vores høringssvar og hvis der er kommentarer sendes de til Ruth, således at hun kan få dette med.

 

7.      Forslag til ændring af årsrapport. Vedlagt

 

 

Preben foreslår at der laves indstilling til årsrapport fra infoudvalget.

 

Vedtaget.

 

8.      Forslag fra Merete. Vedlagt.

 

Det går på at vi skal være mere synlige om hvad der laves i seniorrådet, det kan bl.a. gøres ved at det er de enkelte udvalg der skriver under når der f.eks. afholdes borgermøder.

 

Det mener flere at det er det vi allerede gør, men der var enighed om at Meretes forslag var fint og det blev godkendt.

 

9. Referater fra udvalgene

a. Danske ældreråd

 

b. Skovtursudvalg

 

c. Informationsudvalg herunder nyt til hjemmesiden.

 

d. Regionsældreråd.

 

e. Vestegnen

 

f. Aktivitets-og kulturudvalg

a. Danske ældreråd, intet nyt.

 

b. Skovtursudvalg. Intet nyt

 

c. Informationsudvalget, herunder hjemmesiden.

Det kan konstateres at der ikke er mange der læser vores hjemmeside.

 

d. Regionsældreråd. Der er møde i marts 2015.

 

e. Vestegnen. Brøndby har påtaget sig at holde mødet i foråret 2015 i stedet for Dragør.

 

f. Aktivitets- og kulturudvalget, arbejdet kører.

 

10.  Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

 

a.      Broparken

 

b.      Engskrænten

 

c.       Dorthe-Mariehjemmet

 

d.      Ørbygård Referat vedlagt

 

e.      Madudvalg kommissorie vedlagt

 

f.        Folkeoplysningsudvalget

 

 

a.      Broparken: Birgit syntes godt om at deltage, ref. Senere.

 

b.      Engskrænten: Intet nyt

 

 

c.       Dorthe- Mariehjemmet. Intet nyt

 

d.      Ørbygård. Referat vedlagt.

 

e.      Madudvalg. kommissorie vedlagt og godkendt

 

f.        Folkeoplysningsudvalget. Intet nyt

 

11.  Eventuelt

De opsøgende sygeplejersker deltager i vores næste møde fra kl. 15 – 16.

 

Julefrokost. Birgit og Ruth finder dato i dec. Og bestiller lokale, der er foreslået onsdag d. 2. dec. 2015.

 

Afbud til næste møde: Erik

 

200

Referat SeniorRådsmøde nr. 200

 

Dato:                                                     27. nov. 2014

Kl:                                                           13-16 (møde slut 15.45)

Sted:                                                      Kommunalbestyrelsens mødesal

 

Dagsorden omdelt:                         

Referat udsendt:                               8. dec. 2014

 

Medlemmer:

Preben Riel, Jann Larsen, Daisy Filipsen, Ruth Mørch, Erik Helmer, Alice Christiansen, John Hedegaard, Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Birgit Dagmar Lindahl, Merete Matz, Kirsten Petersen, Jan Hylleborg, Stella Hansen, Henning Foss

 

Afbud: John Hedegaard, Erik Helmer

 

Før mødet: Den gode mødekultur v/Henning.

 

Dagsorden:

Referat:

1.      Godkendelse af dagsorden

 

Kontorvagter dec. og januar

Tages under pkt. d

 

Dagsorden godkendt.

2.      Godkendelse af referat nr. 199

 

Pkt. 4 Der er ca. 3-400 borgere der får leveret (varer) ikke mad.

 

198 punkt 11 e – er taget til efterretning

 

Referat 199 godkendt

3.      Meddelelser fra forretningsudvalg

 

a.       Formanden

 

b.      Budget/regnskab

 

c.       Møder / kurser.

Orientering: hvis møde slutter efter kl. 16 skriver SeniorRådet selv referat.

 

3.a.

Høringssvar – der er modtaget 3 stk.

Der fremsendes et brev for at tilkendegive at høring er modtaget -SeniorRådet har ikke kommentarer.

 

3.b.

Dansk ældreråd har udsendt regninger så der er mulighed for at betale kontingent og årsmøde 2015 i indeværende år. Her betales regningen på budget 2015.

 

Budget.

Daisy har nu set på regnskab og stiller spørgsmål til om konference/seminar på Rødovregård burde have hørt under Valg og ikke alm. budget.

 

3.c. intet

 

3.d. kontorvagt 4. dec. og 1. torsdag i jan.

Birgit (januar) Preben (december)

 

4.      Meddelelser fra SeniorRåds medlemmer – herunder forslag til nye initiativer.

Kultur – og fritidsudvalget – intet nyt

 

Ansøgning om yderligere økonomi til arrangementer:

Der kan søges §18 til konkrete aktiviteter. Ansøgning er ikke det samme som tilsagn.

Kontaktet Socialministeriet – under visse nærmere omstændigheder kan søges en pulje i ministeriet. Der afventes nærmere information om kriterier.

 

Busudvalget: Preben og Ulla tager sammen med Rødovre avis en prøvetur i servicebussen og efterfølgende kommer indlæg i avisen.

 

Flexture: Der kan ikke køres igennem en kommune som ikke er en del af ordningen.

Flextrafik – man skal være visiteret til ordningen.

5.      Nyt fra forvaltningen

 

Allan:

Røgalarmer direkte til Falck. (på baggrund af brand på Krogsbækvej). Har taget kontakt til andre kommuner med denne løsning for at afklare hvilke aftaler der er indgået. Hvordan visiteres, økonomi og vedligeholdelse.

 

Forebyggende sygeplejersker informerer om røgalarmer ved besøg.

 

Nogle almennyttige boligselskaber opsætter røgalarmer i boligerne.

 

Ombygning Ørbygaard – dispositionsforslag godkendt i KB. Der arbejdes videre med budgetforslag.

 

Visiterede til plejehjem: fremover kommer liste hver anden måned.

 

Embedslægetilsyn på vej rundt nu – det kommunale uanmeldte tilsyn afholdes i indeværende år. Der kan formodentlig udsendes rapporter omkring marts 15.

Engskrænten er fritaget for embedslægetilsyn da de ikke havde anmærkninger.

 

Ansvar for vedligeholdelse af bygninger:

Bygningsgennemgang af kommunens bygninger 1 x årligt.

Ved akut opståede problemer kontaktes teknisk chef på det pågældende sted.

 

Opsøgende sygeplejersker er lidt bagud. Der arbejdes med en aftale hvor pensionsafdelingen orienterer sygeplejerskerne så det kan prioriteres at besøge de som bliver alene/er mest sårbare. Erfaringen viser at det har stor betydning for hvordan den pågældende klarer sig fremadrettet.

 

Sygeplejersker:

2 forebyggende besøger de som ikke har hjemmehjælp

2 forebyggende besøger de som allerede har hjemmehjælp. (undtagen borgere som får personlig pleje).

6.      Valg at bestyrelse til Dansk Ældreråd, samt indbydelse til temamøde. Bilag vedlagt

Årsmøde afholdes april 2015.

Opstilling skal indsendes inden 20. jan. til Dansk Ældreråd.

Carsten Vitus Albertslund genopstiller. Der afholdes valg formøde i Valgkreds 8.den 9. jan. Preben stiller op som 1. suppleant.

 

Temamøde vedr. kvalitetsstandarder afholdes samme dag i Allerød. Preben, Merete, Ruth deltager.

7.      Årsrapport

 

Det er dyrt at få offentliggjort årsrapporten i Rødovre Lokal Nyt. – Debat om hvordan den fremtidige årsrapport skal offentliggøres samt nyt layout.

 

Rødovre Lokal Nyt offentliggør ikke alt – f.eks. blev brev om fast læge på plejehjem samt årets Ildsjæl ikke bragt.

 

Informationsudvalget foreslår at FU kommer med et oplæg til årsrapport. Derefter kan det viderebearbejdes i informationsudvalget.

8.      Særlig dagsorden vedr. Bruger- og pårørenderåd på Dorthe Mariehjemmet. Samt valg af anden repræsentant.

Debat om hvorvidt et plejehjem kan bestemme hvem der repræsenterer SeniorRådet i Bruger-pårørenderådet.

Såfremt der opstår uenigheder/konflikter i forhold til repræsentanten bør dette drøftes i det samlede Bruger- og pårørenderåd. SeniorRådet forholder sig til sagen hvis der modtages en skriftlig henvendelse.

 

Der er enighed om at SeniorRådet selv vælger sin repræsentant.

SeniorRådets valgte repræsentant fortsætter

Brev til Borgerservice vedlagt

Preben

Informationsudvalget havde udarbejdet brev som har været vendt i FU. Er der bemærkninger til brevet.

 

Pensionisthåndbogen er ikke udkommet siden 12.

Rødovrehåndbogen kom i 13. Den ophører med at blive udsendt fra 14.

Fra 15 kommer kommunal avis.

 

I brevet skal stå Rødovrebogen og Carsten skal stå med efternavn.

3 høringer fra Teknisk forvaltning.

Se punkt 3.a.

 

9.       

Referater fra udvalgene

a. Danske ældreråd

 

b. Skovtursudvalg

 

c. Informationsudvalg herunder nyt til hjemmesiden.

 

d. Regionsældreråd.

 

e. Vestegnen

 

f. Aktivitets-og kulturudvalg.

 

Fremover skal pkt. g Folkeoplysningsudvalget på dagsorden.

 

9. b.

Der er afholdt evalueringsmøde med forvaltningen - de fremmødte så filmen. Forvaltningen modtager gerne forslag til fremtidige udflugtssteder. Kragelund gods er foreslået.

 

9.c.

Tæller på SeniorRådets hjemmeside:

10 har set på siden og 8 er de samme. (analyserapport fra nov.)

Der skal tænkes nye måder at gøre opmærksom på at hjemmesiden er opdateret.

 

Punktet ”Referater” skal oprettes.

 

9.d. der afholdes møde3. dec.

 

9.e. Dragør kan ikke afholde – hvilken kommune kan i stedet.

 

9.f.

Der arbejdes videre med rejsescenen.

 

Arrangement: Hvordan forbereder vi os bedst til seniorlivet. (Henning deltog og fik lavet en fordelagtig aftale vedr. betaling).

En undersøgelse viser at 41 % angiver at den største omstilling i livet er at gå på pension.

 

Tricktyverier – oplæg v/politiet.

 

Økonomi – som nævnt er der muligheder.

 

Forløbskoordinator.

 

Næste møde afholdes den 7. jan.

 

9.g.

Fordeling af 8 mio.

Tilskud til aftenskole fastholdes.

Birgit melder sig som praktisk gris når det ønskes.

10.     

Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

 

a.       Broparken

 

 

b.      Engskrænten

 

 

c.       Dorthe Mariehjemmet

 

d.      Ørbygård

 

e.       Madudvalg

10.a. der afholdes møde den 11. dec.

 

10.b. intet

 

10.c. møde afholdt 25. nov.

 

10.d. Birgit deltog i møde 26. nov.

Referat rettet efter Stellas anvisninger. Positivt at beboere deltog så de bliver informeret om relevante forhold på det enkelte sted.

Birgit henvender sig efterfølgende til Allan for at afklare fastansættelser/vikarer på plejehjemmet Ørbygaard.

 

10.e. Der er nyt kommissorium undervejs.

11.  Eventuelt

Obs: Julefrokost den 11. dec. kl. 12. på Rødovregaard.

 

Ruth er kommet med i Kulturrådet i Rødovre

 

Daisy: referat fra sidste møde lægges på kontoret.

 

Hennings indlæg om den gode mødekultur kan tages op med jævne mellemrum.

 

Punkter til ventedagsorden

·          

 

Møde med SOSU den 11-11-2014

 

<></> <></>

Referat SeniorRådet og Social- og Sundhedsudvalget den 11. nov. 2014. Sted: Mødelokale Lørenskog på Rådhuset, kl. 19

Mødeleder:

 

Deltagere:

Seniorrådet, Social- og Sundhedsudvalget, Allan Pedersen

Referent:

Jette Aagaard Larsen

 

Punkter

Sag nr. 1:       Gensidig orientering

Årets ildsjæl 2014 afholdes 11. dec., er annonceret som det plejer. Der er 20 indstillede og arrangementet afholdes på plejehjem Ørbygaard.

 

Frivillig politik er blevet godkendt siden august møde.

Indeholder vision og strategimål som skal beskrives i handleplan. Visionen er at blive Danmarks bedste kommune for frivillige.

 

Sundhedspolitik: der var høring i juni, er på udvalgets møde i dec. hvorefter den sendes i høring. Visionen er at skabe lighed i sundhed.

 

Budget 2015 blev godkendt i starten af oktober. Alle stemte for budgettet men et parti stod udenfor. Besparelse i socialforvaltningen og skoleområdet er minimeret.

 

Budget resolution – ekstra etage på Ørbygaard.

Dispositionsforslag vedrørende ombygningen er vedtaget.

 

Fokus på teknologi som gør borgeren mere uafhængig. Vigtigt at boligerne er forberedt til at teknologien kan tages i brug – der skal være fleksible muligheder. Antallet af pladser øges fra 60 til 82.  

 

Færdigbehandlede: begrebet ændrer sig. Diskussion om hvornår man er færdigbehandlet er aktuelt oppe i medierne. Indlæggelsestiden var tidligere 5,2 dag – nu er den 2,9. I kommuner med rehabiliteringsmulighed sendes borgerne tidligere hjem.

 

Koordinerende sygeplejersker: er inde over alle indlæggelser undtagen de som kommer ind via akutmodtagelsen.

 

Sag nr. 2:       Ombygning af plejehjemmet Ørbygård

Jann og Kirsten deltager i arbejdsgrupperne vedrørende ombygningsprocessen.

Materiale vedr. Ørbygaard er udleveret til SeniorRåd.

 

Demente: 95 % af de som forventes at indflytte på Ørbygaard har en demensproblematik. Disse borgere får 1 rums.

De 55- 60 årige (alkoholdemens, tidlig demens)skal primært tilbydes 2 rums boliger.

 

Udgangspunkt: alle skal have råd til at komme på plejehjem.

 

Boligydelse ydes iht. Formue, og kan som udgangspunkt søges til 65 m2 boligareal.

 

Velfærdsteknologi:

Allan: velfærdsteknologi. Arbejdsgruppe fra virksomhedskonferencen arbejder med en velfærdsteknologisk strategi for Rødovre kommune.

 

Der skal laves en vurdering af hvordan den bedste løsning vælges - om det er mest hensigtsmæssigt at benytte lav- eller højteknologiske løsninger. Borgerens retssikkerhed skal også sikres. Eks: brug af intelligente gulve kræver tilladelse fra borgeren. Hvis borgeren nægter skal statsforvaltningen søges.

Det er vigtigt at boligen er naturlig / logisk for borgeren. (opmærksomhed på lys, tablets, højdejusterbare vaske, vaske/tørre toiletter og andet)

 

IT område – er opmærksom på at borgere (pårørende) medbringer pc / bruger netværk. Der er ført fiber til alle plejehjem. Vi skal finde noget der er fremtidssikret – evt. en kombination med tlf./gps.

 

Målgruppe på plejehjem er demente. Fysisk handicappede søger ældrebolig eller bliver i eget hjem. Yngre fysisk handicappede har en hjælper og lever et aktivt liv.

 

Indretning fællesrum: der skal være plads men ikke for meget.

 

Jann: brugergruppemøder – der er mange repræsenteret i gruppen. Medarbejdere bidrager med relevant erfaring fra ombygning på andre plejehjem. Godt samarbejde i gruppen – input fra mange interessenter med forskellige indgangsvinkler.

 

Aktivitetsmedarbejdere: det har givet et stort løft i dagligdagen og de aktiviteter der foregår. Der er bedre plads til at tilgodese de individuelle behov.  Medarbejdere er dedikeret til opgaven og har en socialpædagogisk tilgang.

 

Britt: opfordring til at gå dispositionsprogrammet igennem. Der skal tages stilling til nogle ting i programmet. Der ønskes liv i området, sansehaver, åbning mod roskildevej.

 

Tidsplan: første spadestik februar 2016.

Ibrugtagning oktober 2018.

 

Der kan bo 31 beboere på plejehjemmet i byggefase1 og 34 i fase 2. Der ses på forskellige løsninger for pladser andre steder.

Sag nr. 3:       Status på sundhedspolitikken

Britt: Sundhedspolitikken er bygget op om visionen om lighed i sundhed og med tilknyttede strategimål.

Der er afholdt mange borgermøder, interview (bl.a. på ældre- og børneområdet).

Politikken er visionær, fremadrettet, skal give borgeren en positiv borgeroplevelse i alle livets faser.

 Sundhedspolitikken binder alle politik områder sammen og dækker alle aldersgrupper. Der laves årlig handleplan som hidtil.

 

SeniorRåd: Ros til initiativ om at tilbyde raske ældre mulighed for at kunne deltage i aktiviteter der kan styrke deres helbred, være med til at forebygge i stedet for at helbrede. Der er mange gode tilbud i sundhedscentret – også rene mandehold.

Hvad hvis borgeren anbefales at deltage men takker nej?

 

Britt: det er hele tiden en balancegang imellem hvor meget man skal blande sig i borgerens liv.

 

Allan: om borgeren modtager et tilbud eller ej har ingen indflydelse på den tildelte hjemmehjælp.

Sag nr. 4:       Kriterier for visitation til plejehjem og ældreboliger v/Allan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sag nr. 5:    Eventuelt

 

 

 

Plejehjemsboliger: Kriterier gennemgået og efterfølgende lagt på SeniorRådets kontor.

 

Der er givet 1 afslag på optagelse i plejehjem i år.

Der er rigtig mange der søger ældrebolig.

 

Visitationsudvalget består af: ældre- og handicapchef, social- og psykiatrichef, leder af sundhedsfremme og visitation, lederen af hjemmeplejen. Sagsbehandlere fra afdelingen fra sundhedsfremme og visitation og boligservice deltager i møderne.

Udvalgets godkendelser sker på baggrund af beskrivelser fra bl.a., visitator, demenskoordinator samt de sygeplejersker som kommer i hjemmet, det er dem der kender borgerne bedst.

 

Visitation til og anvisning af pleje, samt ældre- og handicapegnet bolig (redigeret juni 2006) er i efteråret 2014 udleveret til SeniorRådets medlemmer.

 

Boligselskaber giver ombyggede boliger tilbage til kommunen hvis boligen har fået foretaget store ændringer og er klargjort til handicap målgruppe. Disse boliger har kommunen ansvaret for at vedligeholde.

 

SeniorRåd:

Ventelister – er nu tydelige, generelle og specifikke.

 

Der er skrevet til sundhedsminister og socialminister om SeniorRådets mening om fast læge på plejehjem.

Ældrekommissionen mener at borgeren selv skal vælge om de ønsker at bibeholde egen læge. Svar endnu ikke modtaget.

Aftalt at svar fremsendes til socialudvalget.

 

Britt: der fremsendes nye datoer til møder mellem SeniorRådet og Social- og Sundhedsudvalget i januar.

 

Møde 30-10-2014 (Godkendt af formand)

Referat SeniorRådsmøde nr. 199

 

Dato:                                                     30. okt. 2014

Kl:                                                           13-16 (møde slut 16.45)

Sted:                                                      Kommunalbestyrelsens mødesal

 

Dagsorden omdelt:                          23. okt. 2014

Referat udsendt:                              

 

Medlemmer:

Preben Riel, Jann Larsen, Daisy Filipsen, Ruth Mørch, Erik Helmer, Alice Christiansen, John Hedegaard, Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Birgit Dagmar Lindahl, Merete Matz, Kirsten Petersen, Jan Hylleborg, Stella Hansen, Henning Foss

 

Afbud: Ulla Spangtoft

 

 

Dagsorden:

Referat:

1.      Godkendelse af dagsorden

 

Punktet ”Nyt fra medlemmerne” er faldet ud af dagsorden. Indgår i dag som pkt. 4

Affaldsordning – er rundsendt til høring

2.      Godkendelse af referat nr. 198

 

Punkt 3.a. – ”FU har drøftet arbejdsfordeling i gruppen”. blev ikke afklaret på Skovly

FU arbejder videre med opgavefordelingen.

 

Punkt 4 formand har kontaktet Dansk Ældreråd.  SeniorRådet kan ikke søge fondsmidler eller §18.

Aktivitetsudvalget påtager sig opgaven at undersøge hvordan der fremadrettet kan rejses midler til  borger arrangementer.

 

Punkt 11.e. Der er afholdt byggemøde.

Referat godkendt.

3.      Meddelelser fra forretningsudvalg

 

a)      FFormanden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)      Budget/regnskab

 

 

 

 

c)       

d)     MMøder / kurser.

 

 

Høringssvar sendt på affaldsordningen.

Formen i arbejdsgruppen blev diskuteret.

Formand har modtaget 2 nye høringer:

Lokalplan 131 – VUC - erhvervsaktive

Fjernvarme for Islevs erhvervsområde

 

Det vedtages at de fremsendte høringer gennemgås på FU i november og der tages stilling til hvad der er relevant for SeniorRådet. Den enkelte (fra SeniorRådet) kan herefter rette henvendelse til FU hvis de ikke er enige i prioriteringen.

 

Faglige seniorer: formand har deltaget i 2 møder. Har pt. fokus på indsatsområde boligpolitik vedr. seniorboliger. Der ønskes også en tættere kontakt til Seniorråd/Ældreråd

Seniorboliger er ind tænkt i lokalplan ”Irma området”.

 

Høreforeningen har afholdt møde – formand deltog.

Generel problematik at Regionen ikke sender besked til Høreforeningen når der skiftes leverandør.

 

Omsorgstandpleje:

Repræsentanter i plejehjemmenes Bruger- og pårørenderåd kan spørge om interval for almindeligt tandeftersyn når de deltager på et kommende møde.

 

Indlæg i forbindelse med FU referatet:

Hvem følger politiske dagsordner hos Danske Ældreråd.

Debat om ansøgning af større ramme på budgettet – de medsendte svar fra Ole Pass og Britt Jensen.

 

Vestegnstræf: der afholdes ikke noget i efteråret. Dragør har ikke overskud til at afholde det.

Temamøder i uge 9 og 10: Her vil Dansk Ældreråd stå for valg til bestyrelsen. Der kommer nærmere info fra Dansk Ældreråd.

 

Det er vigtigt at have tillid til at medlemmerne i et ad hoc udvalg indbyrdes kan finde ud af formen der arbejdes i.

 

b. Intet nyt.

 

Det blev aftalt på skovly at regnskab 2014 ligger til grund for at udarbejde budget 2015. Synlighed omkring hvad der er tilbage til yderligere arrangementer / forbrug.

Budgetlægning: Det skal besluttes i SeniorRådet om de enkelte udvalg skal have separat økonomi.

 

Intet nyt.

4.      Nyt fra forvaltningen

 

Opgørelse i Berlingske Tidende omkring færdigbehandlede på hospital (tallene er fra 2013). Rødovre stod på 5. pladsen.

Borgerne på opgørelsen venter ikke på plejehjemsplads – de venter på rehabilitering. Begrebet ”færdigbehandlede” patienter har over tid ændret sig – begrebet dækker nu over ”sat i behandling”.

Manglende dialog fra hospitalet til kommunen er en stor udfordring.

Gns. Indlæggelsestid var tidligere 5 dage – nu er det 2,9 dag.

Kommunen er i gang med en proces for at kunne modtage de forcerede indlæggelser. Synliggøre hvor mange borgere der indlægges på rehabiliteringsafdelingen i løbet af et år. Det er forskelligt hvor lang tid borgerne er på rehabiliteringsafdelingen.

Der er pres på Regionerne. De har også fået indlagt en besparelse. Bedre dialog med hospitalerne skal indgå i den næste sundhedsaftale.

Kan der være opstået et slip i genoptræning da kommunal­reformen trådte i kraft?

Træning i regionen/kommunen. Efter kommunerne overtog genoptræning gives der mere genoptræning end da opgaven lå hos hospitalet.

Der er kort ventetid på et genoptræningsforløb i kommunen – gns. 17-18 ”ben/hofte” pr. måned og lige op til sommerferien kom der 35.

Et døgn på hospital koster 1.918 kr. når borgeren er meldt færdigbehandlet.

 

Spørgsmål til Regionsrådet:  hvad gør hospitalerne, har de stadig ergo- og fysioterapi.

Pladserne på Engskrænten kan også bruges til afklaring af demente.

Der bygges ikke rehab pladser på Ørbygaard.

Rødovres primær / områdehospital er Herlev. Der er stadig frit valg af hospital når det ikke er akut indlæggelse.

Det enkelte hospital i regionen har specialfunktoner. Der sker meget i den hospitalsplan der er lagt i regionen.

Datastuerne kunne ønske sig en ressourceperson som kunne hjælpe de borgere som pga. digitale løsninger pludselig ikke har fået betalt deres faste regninger.

 

Løsning af problematik med digitale løsninger håndteres i Borgerservice. I åbningstiden sidder en medarbejder fra pension i Borgerservice. Sags­behandleren kan hjælpe med råd og vejledning eller kan henvise borgeren til rette medarbejder. Der kan altid ske henvendelse til sagsbehandler i pensionsafdelingen.

Hvilke private udbydere er der af mad?

Der er udleveret en liste til alle i deres dueslag. Der er 3 leverandører i Rødovre kommune.

Nødkald: kommunen ser på alternativ til det nuværende anlæg som kræver fastnettelefon.

Brandalarm: At etablere samme løsning som i Københavns kommune er forbundet med nogle udfordringer og der skal findes økonomi til at etablere løsningen.

Hvis man har fået søgt/fået tildelt en værge kan man så komme af med værgen igen? Ja, hvis behovet er bortfaldet.

Fritvalgsordning:

Hjemmeplejens budget reduceret pga. færre udbydere.

Ved at reducere fra 15 udbydere til 2 er der et bedre kundegrundlag og udbyderen kan herefter sætte timeprisen.

Nuværende udbydere er forlænget til udgangen af marts 2015.

Indkøbsordning: der er forskel på f.eks. udbringningspris for den private borger og for de som er visiteret af kommunen.

Der er ca. 3-400 borgere som får leveret mad 1 x ugentlig.

4.a. Nyt fra medlemmerne

Forslag til Møde om Sund aldring til Aktivitets og Kulturudvalget

 

Årsrapport – kan muligvis indgå i det nye materiale som erstatter pensionisthåndbog etc.

 

Hvordan forbereder man sig til pensionistlivet - synliggørelse af unge ældre.

Evt. Borgermøde

 

Forslag til ildsjæl – deadline lørdag. Afholdes 11. dec.

5.      Dagsorden til møde med Soc.- og sundhedsudvalget den 11. nov. 2014

Forslag til tema:

Vedtaget som punkt til møde den 11. nov. 2014: Kriterier for at blive visiteret til plejehjem / ældreboliger.

6.      Fast læge på plejehjem – orientering vedlagt.

Debat.

Danske ældreråd går ind for fast læge.

Konklusion: Bred enighed om at det skal være frivilligt om man vil overgå til anden læge.

Handling:

Formand skal skrive til Nick Hækkerup cc til Manu Sareen.

7.      Forslag fra Preben - vedlagt

Referater på hjemmesiden:

Udvalgenes referater i arbejdsreferater:

SeniorRådets referater skal afspejle beslutninger taget i SeniorRådet.

Der må ikke nævnes navne i referaterne.

Debat om hvad et godkendt referat er. Er det med de efterfølgende rettelser.

Debat: kan opgaven laves i informationsudvalget – et resume.

Afstemning – skal referater fra SeniorRåds møderne lægges på hjemmesiden:

7 stemmer for

5 imod.

Konklusion: Referater offentliggøres på hjemmesiden.

8.      Forslag fra Merete - vedlagt

Mødediciplin og overholdelse af denne.

 

Konklusion: fremover kan der, under eventuelt,  stilles forslag om kommende punkter til dagsorden.

9.      Evaluering af Skovly konference. Fælles evaluering vedlagt.

Arrangementsgruppens evaluering blev oplæst.

Gruppen stiller sig til rådighed for at arrangere næste års konference.

Debat og kommentarer.

10.  Følge politiske dagsordner / referater. Hvem gør hvad

Hver enkelt kan gå ind og læse/abonnere på kommunalbestyrelsens dagsordner/referater..

Henning melder sig til at læse kultur referaterne.

Konklusion: Hver enkelt kan følge det de mener er vigtig/interessant.

11.  Årsrapport. Tidligere dispositionsforslag vedlagt.

Udsættes til næste dagsorden.

12.  Kontorvagt november.

1. torsdag i november. Merete.

13.  Orientering om ombygning Ørbygaard.

Alt udleveret materiale incl. referater ligger på kontoret.

Målgruppen på plejehjemmet bliver hovedsageligt demente.

Byggeriet foregår efter almen boliglovgivning.

Sidder i en brugergruppe. I august 2015 skal planen være godkendt. Starte byggeri april 2016. Byggeri færdigt i

14.  Referater fra udvalgene

Danske ældreråd

 

Skovtursudvalg

 

 

 

 

Informationsudvalg herunder nyt til hjemmesiden.

 

Regionsældreråd.

 

Vestegnen

 

Aktivitets-og kulturudvalg.

 

 

Folkeoplysningsudvalg.

 

 

 

Evaluering 29. okt.

Der skal strammes op på udlevering af de rigtige billetter til bus.

Referat blev oplæst.

Forslag til næste års skovtur ønskes.

 

 

 

 

 

 

 

God dynamik i gruppen. Oplistning af kommende arrangementer lavet. I gang med noget debatteater.

 

Der er blevet lavet en aktivitetsplan. De ældre er indtænkt i planen.

15.  Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

 

a.       Broparken

 

b.      Engskrænten – referat vedlagt.

 

c.       Dorthe Mariehjemmet – referat vedlagt.

 

d.      Ørbygård – referat vedlagt.

 

e.       Madudvalg

 

 

16.  Eventuelt

De opsøgende sygeplejersker vil gerne komme og fortælle om deres arbejde

Der arrangeres et borgermøde hvor Lone kan fortælle om forløbsprogrammer.

 

 

Punkter til ventedagsorden

 

 

 

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK