Referat Senior Rådsmøde nr. 206

Referat SeniorRådsmøde nr. 206

 

Dato:                                                     25. juni 2015

Kl:                                                           13-16

Sted:                                                     Kommunalbestyrelsens mødesal

 

Dagsorden omdelt:                         18. juni 2015

Referat udsendt:                               8. juli 2015

 

Medlemmer:

Preben Riel, Jann Larsen, Daisy Filipsen, Ruth Mørch, Erik Helmer, Alice Christiansen, John Hedegaard, Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Birgit Dagmar Lindahl, Merete Matz, Kirsten Petersen, Jan Hylleborg, Stella Hansen, Henning Foss

 

Afbud: Henning,

 

Dagsorden:

Referat:

1.      Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden godkendt

2.      Godkendelse af referat nr. 205

 

Ruth tilbød at indgå i Skovly udvalget i stedet for Merete og blev valgt.

 

Pkt. 3.b. forbrugt 33.000,-.

Kirsten får tallene fra Gert inden næste møde.

 

Pkt. 5 – firma hedder AD Media

 

Personlige erfaringer drejede sig om hvad man skulle være opmærksom på ved henvendelse til speciallæger - specifikt hvilke erfaringer der kan have relevans for andre i forbindelse med henvendelse til det offentlige / det private.

-          samt omkring KOL træning og der ligger pjece på kontoret.

 

Pkt. 7 – rettelse af en stavefejl.

 

Referat godkendt med rettelser

3.      Meddelelser fra forretningsudvalg

 

a.      Formand

-orientering om politiske udvalg (udskrift)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.      Budget/regnskab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.       Møder / kurser.

Konference om SeniorRådets synlighed i Allerød den 5. okt.

Vingstedkonference 16. nov.

 

 

 

3.a.

Ørbygaard – der er sendt høringssvar – SeniorRådet havde ingen bemærkninger.

 

Politiske udvalg: alt kan hentes på nettet – der printes ikke længere ud.

 

Venteliste situation – kan følges på nettet.

 

U forbrugte midler:

-          Åben Wi-Fi på plejehjemmene

-          Styrket rehabiliteringsindsats og etablering – ansættelse af 2 fys- ergoterapeuter

-          Forebyggende indsats hos hjemmeboende borgere – tidsbegrænset ansættelse af diætist i hjemmeplejen.

 

Irmagrunden – SeniorRådets høringssvar omkring støjskærm – det er noteret i projektet at der skal laves støj undersøgelse.

 

3.b. brugt 24.477 kr. – ca. 38 % af det samlede budget.

Budget afsat 31.000,-

Prøvespisning er ikke betalt endnu.

Budget til resten af 2015 er 10-12.000. Det ser mere positivt ud end forventet.

 

Læg en seddel ved så det er synligt hvad udlæg er brugt til. Regnskab afleveres hurtigst muligt.

 

FU har en indstilling på at der kan deltage 3 på konferencen i Allerød.

5. okt. pris – 775 + transport.

16. nov. 775 + transport

 

Allerød ”SeniorRådets synlighed” – Preben, Henning, Merete, Ruth ønsker at deltage.

 

Beslutning: enighed om at 4 deltager. Der aftales fælles transport.

 

Vingstedkonference -  Deltager -antal tages op på august møde.

 

Spørgsmål: er formand / næstformand selvskrevne eller sker der individuel vurdering?

Formand: Ja formand og næstformand er til Konferencen den 16. september. Ved andre konferencer tages stilling fra gang til gang

 

Der opstod en misforståelse omkring afholdelse af FU. Erik mødte op den 18. juni.

 

4.      Nyt fra SeniorRådets medlemmer, herunder forslag til nye initiativer

 

Jann: Dato for julefrokost. 7. dec. kl. 11 – 17.

Birgit melder sig som ”praktiske gris”.

5.      Nyt fra forvaltningen

-          Tilsynsrapport Ørbygaard

 

Embedslægeinstitutionen startede som en institution der bidrog til læring. Fokus er d.d. fejlsøgning i dokumentation.

 

I forhold til tilsynsrapport fra Ørbygaard har ikke været fejl i den medicin som er udleveret til beboerne – der har været fejl i dokumentationen.

 

Det kan ikke undgås at der sker fejl når det er mennesker der udfører en arbejdsopgave.

 

Det er måden rapporten er skrevet som kan skabe tvivl hos den der læser rapporten.

 

Embedslæge kommer i 2015 ikke på Ørbygaard da der ikke har været alvorlige fejl i forhold til sidste tilsyn.

 

Journaler på borgerne:

Når borgere flytter på plejehjem vil journal fra enten hospital eller hjemmeplejen følge borgeren. Hjemmeplejen opretter ny journal – ikke plejehjem.

Borgeren kan pt. få adgang til egen journal ved at søge om aktindsigt. På sigt skal borgeren have direkte adgang.

 

FMK – fælles medicin kort – alle har fremadrettet tilgang til det samme medicinkort (regioner / hospital / praktiserende læger / kommuner). Rødovre kommune skal være færdig med at indføre FMK for egne borgere med udgangen af 2015.

 

Mødesag: anvendelse af u forbrugte midler 1,648 mio. Pengene skal bruges i 2015.

 

-          Hverdagsrehabilitering – træning i folks eget hjem – ansættelse af 2 ergo- fysioterapeuter til udgangen af 2015.

-          Screening af hjemmeboende borgeres ernæringstilstand - ansættelse af diætist tilknyttet hjemmeplejen til udgangen af 2015.

-          Åben Wi-Fi på plejehjemmene – hensigtsmæssigt at kunne understøtte den elektroniske udvikling. Der vil være mulighed for at beboerne alene eller sammen med deres pårørende får adgang til f.eks. Skype, face time, elektroniske billeder etc.

 

Borgere som skal screenes i forhold til ernæringstilstand er ofte kendt i hjemmeplejen. Forebyggende sygeplejersker og andre ansatte som bliver opmærksom på at en borger er i dårlig ernæringsmæssig tilstand vil foranledige at der bliver taget hånd om borgeren.

 

Forslag fra SeniorRådet til anvendelse af eventuelle kommende u forbrugte midler: overveje at tilbyde ekstra rengøring til de som ellers klarer sig selv.

 

Demente registreres når de forlader plejehjem og efterfølgende evalueres hændelsen for at afklare om den fremadrettet kan undgås.

 

Kommunikation fra skadestue / plejehjem? Der kommer automatisk en tilbagemelding til plejehjem hvis borgeren har haft kontakt til skadestue/hospital.

 

Borgere som ikke kan svare for sig kan få et armbånd med personlige oplysninger for at sikre borgerens sikkerhed.

 

6.      EVT. Nedsættelse af udvalg til at følge de politiske dagsordner.

Mødesags punkt – bilag er vedhæftet i bunden af punktet.

 

Der er ikke længere problemer med at komme ind på www.rk.dk . Klik her: Politiske udvalg

 

Høringssvar som vedrører ældre i kommunen forventes tilsendt iht. gældende lovgivning .

(Vedr. Vestbadet og den manglende høring). Allan tager en snak med Kulturforvaltningen for at sikre at SeniorRådet påføres som høringspart på lige fod med andre høringsparter.)

 

Ventelistesituationen – evt. fast punkt på dagsordenen hver anden måned.

 

Allan: Efter sommerferien afklares om ”SeniorRådet” kan få tilsendt de politiske dagsordener / referater via en gruppe oprettelse i kommunens IT afdeling.

 

Relevant post modtaget i forvaltningen frem­sendes til formand for hhv. SeniorRåd og HandicapRåd.

 

7.      Forslag fra Merete. Er SeniorRådet upolitisk?

Merete forklarer: SeniorRådet er upolitisk så det er problematisk at Ruth i en valgannonce for Morten Bødskov har underskrevet sig med ”formand for SeniorRådet” og i annoncen har opfordret kommunens ældre til at stemme på en bestemt kandidat.

 

Ruth: Har ikke handlet på SeniorRådets vegne – har alene handlet på egne vegne.

 

SeniorRådet udvekslede synspunkter omkring Ruths udtalelse og blev efterfølgende enige om at følgende beslutning skulle noteres:

 

Ingen af SeniorRådets medlemmer har ret til i strid med lovgivningen at profilere sig partipolitisk af at være medlem af SeniorRådet.  

 

8.      Evaluering af valgmødet den 15.6.

 

Et godt arrangement, positive tilbagemeldinger fra deltagere som foreslog at der blev holdt lignende møde når der fremover skulle afholdes valg.

 

Det tekniske fungerede perfekt, 3 partier mødte ikke frem til debatten. Preben har haft kontakt til dem. Dejligt at arrangementet kunne afholdes gratis i Viften.

 

Der skal bestilles 1000 pjecer.

 

9.      Referater fra udvalgene

a. Danske ældreråd

 

b. Skovtursudvalg

 

 

 

 

 

c. Informationsudvalg herunder nyt til hjemmesiden.

 

d. Regionsældreråd.

 

e. Vestegnen

 

f. Aktivitets-og kulturudvalg.

 

g. Folkeoplysningsudvalget

 

 

a.      Intet

 

b.      Birgit – succes – Ruth – fint med den direkte kontakt til borgerne – der blev drukket 50 liter kaffe – Jan – vældig godt – datastuerne var repræsenteret.

 

c.       Mødet flyttet pga. valg.

 

 

d.      Intet

 

e.      Intet

 

f.        intet

 

g.      intet

10.  Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

 

a.      Broparken

 

b.      Engskrænten

 

c.       Dorthe Mariehjemmet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.      Ørbygård

 

e.      Madudvalg

 

 

 

a.      Intet

 

b.      Intet

 

c.       Referat fra bruger- og pårørendemøde – rettelse til udsendt referat – SeniorRåds repræsentant orienterede om at SeniorRådet har etableret et aktivitets- og kulturudvalg.

Positivt at det fortrinsvis er beboerne og de pårørende som er medlemmer

Positivt at referat afspejler det der bliver sagt til møderne.

 

d.      Intet

 

e.      Intet

11.  Eventuelt

Intet

 

 

Punkter til ventedagsorden

·          

 

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK