Referat Senior Rådsmøde nr. 207

Referat fra SeniorRådsmøde nr. 207.

Dato: 27. august 2015 

Kl: 13-16 

Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal  

Dagsorden omdelt: 20. august 2015 

Referat udsendt: 1. sept. 2015 

Medlemmer:

Preben Riel, Jann Larsen, Daisy Filipsen, Ruth Mørch, Erik Helmer, Alice Christiansen, John Hedegaard, Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Birgit Dagmar Lindahl, Merete Matz, Kirsten Petersen, Jan Hylleborg, Stella Hansen, Henning Foss

Afbud: Ruth Mørch

 

Dagsorden:

 

 

Referat:

 

 

1.      Godkendelse af dagsorden

 

 

 

 

Punkt 17G kan være faldet ud på enkelte af de udsendte dagsordner – tilføjes manuelt.

 

 

 

 

 

Punkt 17C – enighed om at sætte et par ord på om pensionist skovtur.

 

 

 

 

Dagsorden godkendt med tilføjelser.

 

 

 

 

2.      Godkendelse af referat nr. 206

 

 

 

 

9.d. Regionsældrerådsmøde var flyttet pga. valg – fremgår af referatet..

 

 

3. Budget /regnskab:  Kirsten ”oversatte” det der stod i referatet.

 

 

 

 

Godkendt med rettelser

 

 

3.      Meddelelser fra forretningsudvalg

 

 

 

 

a.      Formanden

 

 

 

 

b.      Budget/regnskab herunder orientering fra Kirsten om buget 2016

 

 

 

 

c.       Møder / kurser.

 

 

 

 

 

 

3.a. Vedr. valg annonce for Morten Bødskov.

 

 

FU fremskaffer svaret fra Per Ullerichs – vedlægges kommende dagsorden.

 

 

 

 

Per Ullerichs deltager på Skovly vedrørende kommunens nyhedsblad.

 

 

 

 

3.b.

 

 

Der er brugt 26.157 kr. af de 60.023 kr. vi har til rådighed, rest 42.866 kr.

 

 

 

 

Budget 2016:

 

 

157.954 kr.

 

 

Heraf ca. 90.000 kr. til diæter

 

 

 

 

Alle bedes overveje og eventuelt medbringe forslag til brug af næste års budget.

 

 

 

 

Kirsten laver overslag over de faste udgifter så det synliggøres hvad der er til øvrige arrangementer.

 

 

 

 

Enighed om at buskort på 76 kr. doneres til børnehjælpsdagen.

 

 

 

 

3.c

 

 

Vingsted – der er ikke modtaget program. FU foreslår at deltagelse i konferencen tages på kommende dagsorden.

 

 

Enighed om at tilmelding afventer til program er offentliggjort.

 

 

 

 

4.      Nyt fra SeniorRådets medlemmer, herunder forslag til nye initiativer

 

 

Forslag: plejehjemspladser sættes på som fast punkt hver 2. måned.

 

 

Beslutning: punktet sættes på under ”Nyt fra forvaltningen” hver 2. måned.

 

 

 

 

5.      Nyt fra forvaltningen

 

 

 

 

Allan om valgannoncen: ingen har haft til hensigt at lave noget ulovligt. Godt at debatten omkring signalforvirring er blevet taget.

 

 

 

 

Daisy fastholder at det ikke kan være lovligt at en fra SeniorRådet udtaler sig i en politisk annonce.

 

 

 

 

Visitation til plejehjem: det ser pænt ud for øjeblikket.

 

 

 

 

Ørbygaard: der er stoppet for indskrivning. Allan er inde over hvilke beboere der flyttes i byggefasen.

 

 

 

 

Plejehjemspladser:

 

 

Hvor mange pladser købes ude: 41

 

 

Udenbys borgere på vore plejehjem: 18

 

 

 

 

Tværkommunalt samarbejde på tværs af kommunerne. Rødovre har målgruppen ”Kvinder med brystkræft”. Gladsaxe har ”Mænd med kræft” – et par mænd fra Rødovre deltager og de udtrykker tilfredshed med tilbuddet.

 

 

 

 

Epokegørende: der er ikke penge imellem de 6 kommuner. Ordningen følges tæt for at være på forkant og hvis et tilbud får mange henvisninger kan der etableres samme tilbud i en anden kommune.

 

 

Der er også oprettet et alment hold for Rødovre borgere – de som af en eller anden grund ikke ønsker / kan transportere sig til anden kommune.

 

 

 

 

Finanslovsaftalen: afventer.

 

 

 

 

Henning: orientering om indlæg i Politiken – ”den dårlige historie i forbindelse med sundhedsvæsenet”.

 

 

 

 

Allan: Fritvalgs ordning, madlevering er i udbud.

 

 

 

 

 

KL: og kommunerne havde møde i sidste uge.

 

 

Parametre ændres så vægten ikke alene skal lægges på prisen. Tidligere vægtede prisen 75 % - i nuværende udbud vægtes prisen 35 %.

 

 

Der stilles krav om faglighed og sammenhæng i samarbejdet med kommunens hjemmehjælp og visitations­ afdeling.

 

 

 

 

Nødkald: I forbindelse med nødkald kræves en fastnetforbindelse. Der arbejdes løbende på at teste øvrige muligheder. Kommunen står for etablering af forbindelsen hvis borgeren ikke har fastnet.

 

 

 

 

6.      Lokalplan 124. Damhusparken/Damhustorvet forslag til høringsvar

 

 

Følgende bemærkninger til høringssvar:

 

 

 

 

Støj - gøre hvad der er muligt for at sænke den

 

 

 

 

§15 – rekreativt område organisering (oprettelse af grundejerforening kan være en uheldig konstruktion som ikke sikrer at det rekreative område bliver vedligeholdt).

 

 

 

 

Afgrænsning af offentligt tilgængeligt område ved Damhussøen. (går ind over Kbh’s kommune)

 

 

 

 

Udvalg: Jann og Henning er valgt til udvalget der undersøger nærmere og udarbejder høringssvar.

 

 

 

 

7.      Svar fra IKT afd. Vedr. maillister. Svar fra Jette vedlagt

 

 

Jette undersøger om Stella kan få det hele tilsendt.

 

 

Beslutning: Man sender besked til Jette hvis man ønsker at tilsluttes alle dagsordner/referater eller:

 

 

Klik her for at tilmelde dig dagsordner og referater

 

 

 

 

Har du ikke adgang til en pc – se vedhæftede som er hentet fra www.rk.dk

 

 

 

 

8.      Formand/Næstformandsmødet Hvad har SeniorRådet af udfordringer nu og fremadrettet. Program vedlagt

 

 

Er der nogen der har forslag til hvilke emner Ruth/John kan medtage til mødet:

 

 

 

 

Foreslået punkt.

 

 

Gennemslagskraft omkring ældres rettigheder om hjemmehjælp og rehabilitering.

 

 

9.      Program for Skovly konference Program vedlagt

 

 

Tirsdag kl. 9. – der er en slå fejl i det udsendte

 

 

 

 

13 deltager under hele konferencen

 

 

2 tager hjem efter middag mandag.

 

 

Birgit kommer mandag efter aftensmad.

 

 

 

 

Transport – koordinering. Mødested ved socialforvaltningen den 21. sept. kl. 8.00.

 

 

 

 

10.  Forslag om at formand for Integrationsudvalget på besøg på et SeniorRådmøde

 

 

Besøg bestilles igennem Bella Østergaard, sekretær for Rådet.

 

 

 

 

”En tråd i tiden” kan have gode inputs til hvordan målgruppen nås.

 

 

 

 

Beslutning: formanden inviteres og efter­følgende drøftes om målgruppen kan tænkes ind i SeniorRådets arrangementer.

 

 

 

 

11.  Besøg Cafe HUSK referat vedlagt

 

 

Café HUSK - til orientering.

 

 

 

 

Dagcentret: modtager gerne besøg af interesserede fra SeniorRådet – der skal laves aftale. Ikke for mange ad gangen.

 

 

 

 

12.  Frivillig fredag sidste fredag i sept. Skal vi deltage?

 

 

Afholdes på Rødovregaard. Der er evalueret på sidste års afholdelse og i år er der et større program. Bringes i avisen.

 

 

 

 

Beslutning: SeniorRådet vil ikke have en stand.

 

 

 

 

13.  Halvårsrapport hvad skal den indeholde

 

 

Spørgsmål: hvor står det at SeniorRådet SKAL lave en halvårsrapport.

 

 

Debat og forslag.

 

 

 

 

Beslutning: Afventer en uddybende debat på Skovly.

 

 

 

 

14.  Orientering om patientinddragelsesudvalget v. Henning

 

 

Henning sender materialet ud til alle.

 

 

 

 

4 fokuspunktområder på lige nu.

 

 

 

 

Opfordring fra Regionsældrerådet, Bente Klausen. Alle er velkomne til at sende indlæg.

 

 

 

 

15.  Forsikring v. Henning

 

 

Allan: forespørgslen ligger i Juridisk afdeling så vi afventer en tilbagemelding. Allan vender tilbage når han får svaret.

 

 

 

 

16.  Samarbejde med andre organisationer

 

 

Opmærksomhed på om det er relevant at SeniorRådet indgår i et samarbejde med HandicapRådet.

 

 

Diabetesforeningen vil gerne samarbejde.

 

 

 

 

17.  Referater fra udvalgene

 

 

a. Danske ældreråd

 

 

 

 

b.      skovtursudvalg

 

 

pensionistskovturen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Informationsudvalg herunder nyt til hjemmesiden.

 

 

 

 

d. Regionsældreråd.

 

 

 

 

e. Vestegnen

 

 

 

 

f. Aktivitets-og kulturudvalg

 

 

 

 

g. Folkeoplysningsudvalget

 

 

 

 

17.a. intet

 

 

 

 

17.b. evaluering set fra SeniorRådets side.

 

 

 

 

Skovtursudvalget har noteret SeniorRådets evaluering og tager det med til evaluerings­møde med forvaltningen.

 

 

 

 

17.c. møde ej afholdt. Erik efterspørger indlæg til hjemmesiden.

 

 

 

 

17.d. patientinddragelsesudvalget er på dagsorden.

 

 

 

 

17.e. der afholdes snart møde

 

 

 

 

17.f.  referat vedlagt. Godt møde 11. aug.

 

 

 

 

2. okt. pension og ydelser kl. 10 – 12 (Ulla har meldt tilbage)

 

 

 

 

27. okt. hvordan forbereder vi os bedst til seniorlivet – afholdes kl. 13 – 15.

 

 

 

 

Udvalget hedder Kultur- og aktivitetsudvalget.

 

 

 

 

§79 indsatsområder.

 

 

Der er fremsendt forslag til kriterie som forvaltningen ser på.

 

 

 

 

17.g. Møde er afholdt. Marianne Hallberg fra Social- og sundhedsforvaltningens sekretariat deltog i mødet med sundhedscentret– generelle snakke om hvordan samarbejde kan etableres til glæde for målgruppen.

 

 

b.      Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

 

 

 

 

a.      Broparken

 

 

 

 

 

 

b.      Engskrænten

 

 

 

 

 

 

c.       Dorthe Mariehjemmet

 

 

 

 

d.      Ørbygård

 

 

 

 

e.      Madudvalg

 

 

 

 

 

 

 

 

a.      Intet

 

 

b.      Intet

 

 

c.       Møde i mandags – godt møde – Hanne orienterede kort – referat skrives og vedlægges kommende møde

 

 

d.      Intet

 

 

e.      2 referater vedlagt

 

 

c.       Eventuelt

 

 

Et par af de nye medlemmer kunne have ønsket sig bedre information / introduktion til regler / aftaler som er vedtaget under det forrige Senior­­Råd.

 

 

Flere fra det forrige SeniorRåd har en oplevelse af at der blev gjort mere for de nye i SeniorRådet end der tidligere er blevet gjort i forbindelse med nyt SeniorRåd.

 

 

Diæter – der er faste regler for udbetaling af diæter – om man deltager over eller under 4 timer - ikke for det tidsrum hvor man deltager.

 

 

 

 

Punkter til ventedagsorden

 

 

·         SeniorRådets budget 2016

 

 

 

<shapetype coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f" id="_x0000_t75"><stroke joinstyle="miter"></stroke><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></f><f eqn="sum @0 1 0"></f><f eqn="sum 0 0 @1"></f><f eqn="prod @2 1 2"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @0 0 1"></f><f eqn="prod @6 1 2"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></f><f eqn="sum @8 21600 0"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @10 21600 0"></f></formulas><path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></path><lock v:ext="edit" aspectratio="t"></lock></shapetype><shape type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 42pt; HEIGHT: 43.5pt; VISIBILITY: visible" id="_x0000_i1025"><imagedata o:href="https://www.rk.dk/fileadmin/images2013/logo-print.png" src="file:///C:\Users\bsch\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png"></imagedata></shape>

 

 

Kommunalbestyrelsesmøder

 

Kommunalbestyrelsens møder holdes kl. 18.30 på Rødovre Rådhus den sidste tirsdag i hver måned bortset fra juni og december, hvor mødet holdes tidligere på måneden. I juli måned holdes ingen møder.

 

Du kan læse dagsordner og referater på kommunens hjemmeside. Dagsordenen kan ses elektronisk fra torsdag kl. 17 før kommunalbestyrelsesmødet.

 

Abonnement

 

Som noget nyt kan du tilmelde dig et gratis abonnement på hjemmesiden, så du automatisk får et link til dagsordner og referater, når de er klar på hjemmesiden.

 

Har du ikke selv adgang til internettet er du velkommen til at bruge en pc:

 

·         på Hovedbiblioteket, Rødovre Parkvej 140

 

·         i Tremilen, Nørrekær 8

 

·         i Trekanten, Rødovrevej 405 samt i

 

·         Borgerservice på rådhuset

 

Som udgangspunkt kan dagsordener ses torsdag før mødet kl. 17.00, og referater torsdag efter mødet kl. 17.00.

 

Dagsordner og referater kan læses her...

 

Kontaktinformation

 

Rødovre KommuneFællesforvaltningenRødovre Parkvej 1502610 Rødovre

 

Telefon3637 7000

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK