Referat Senior Rådsmøde nr. 208

Referat SeniorRådsmøde nr. 208

 

Dato:                                                     24. september 2015

Kl:                                                           13-16

Sted:                                                      Kommunalbestyrelsens mødesal

                                                               

 

Medlemmer:

Preben Riel, Jann Larsen, Daisy Filipsen, Ruth Mørch, Erik Helmer, Alice Christiansen, John Hedegaard, Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Birgit Dagmar Lindahl, Merete Matz, Kirsten Petersen, Jan Hylleborg, Stella Hansen, Henning Foss

 

Afbud: Erik

 

 

Dagsorden:

Referat:

1.      Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

2.      Godkendelse af referat nr. 207

 

Ingen bemærkninger.

Referat godkendt.

 

3.      Meddelelser fra forretningsudvalg

 

a.      Formanden  

 

b.      Budget/regnskab herunder orientering fra Kirsten om buget 2016. Forslag vedlagt

 

c.       Møder / kurser.  

 

 

3.a.

Uddybning af generel mail liste til politiske dagsordner: Der kan ikke hostes fra Rødovre kommunes hjemmeside (cookies).

 

Formand har skrevet til formanden for Integrations Rådet om hun kan afholde tema på et SeniorRåds møde (enten kl. 13 eller 15).

 

3.b.

Status

Der er 26.337 tilbage af budgettet 2015.

Gennemgang af det udleverede budget:

 

Regnskab 2015 holdt op mod budget 2016: der er pt. brugt 700 kr. mere i 2015 end forventet.

 

Budget 2016.

Deltagerbetaling på Skovly i 2016 stiger med 100 kr. pr. deltager.

 

 

Forslag til at nedbringe omkostninger i 2016:

 

·         Skovly: afholde 1 konferencedag og bruge fælles transport (bus).

 

·         Sløjfe årsrapport 2016 og ændre til:

5000 til folder

2000 til konferencer

3000 til borgermøder

 

·         Nøjes med at udgive årsrapport i foråret.

 

·         At udvide folder og sløjfe årsrapport.

 

Forslag: at budget og regnskab opstilles på en sammenlignelig måde så den fulde udgift til et enkelt arrangement er synlig:

eks. at turen til Skovly /kørsel står samlet.

 

TDC dækker internet forbindelse

Annoncer – trækkes sammen med årsrapport.

 

Udgift til de 2 arrangementer i oktober: anslået udgift 1500,-

 

Beslutning: Til næste møde udleveres FU’s indstilling samt opdateret og revideret budget.

 

3.c.

Vingsted er på dagsorden som selvstændigt punkt.

Nyborg – der behøver ”kun” 2 afsted. Tages op når der skal tilmeldes til kommende konference.

 

4.      Nyt fra SeniorRådets medlemmer, herunder forslag til nye initiativer

Tema muligheder: prioritering af de emner som fremkom på Skovly. (Henning).

 

Beslutning: at FU laver et forslag til et kommende møde (ikke oktober møde).

 

5.      Nyt fra forvaltningen.

 

 

Praksisplan er hele Regionens plan på området. Mere interessant når den er godkendt

 

Udfordringer i samarbejdet med praksis læger:

 

·         Hvilke opgaver er der i kommunerne hvor praksislæger skal inddrages (rehabiliterings afdelingen)?

·         Er der nok praksislæger i Rødovre?

·         Tilgængelighed – i ældre praksis lokaler / i nye praksis lokaler.

·         At den enkelte læges hjemmeside synliggør hvilken form for tilgængelighed der er.

·         Hvilke ydelser er der?

 

Regionens Ældre Råd er SeniorRådets høringspart. De fremsender deres forslag til høringssvar til de enkelte SeniorRåd /ældreRåd. Formand følger op og sender det hun eventuelt har liggende / det hun fremadrettet modtager.

 

SeniorRådets holdning er tilkendegivet i sundhedsaftalerne.

 

Udvalgets holdning var at forholde sig mere konkret til hvad planen betyder for Rødovre.

 

Regionen kører på en midlertidig overenskomst. Spændende hvor den lander.

 

Forsikringsforhold: Iflg. Juridisk afdeling skal kommunen ikke tegne forsikring for de frivillige herunder SeniorRådet. Holdningen er også afklaret i Dansk Ældreråd. SeniorRådet har mulighed for at tegne en særskilt forsikring.

Allan sender Juridisk afdelings mail videre til Henning.

 

(F.eks. Vågekoner ”Røde kors” har selv tegnet en forsikring. Den bagvedliggende organisation tegner en forsikring).

 

Nødkald: De som har nødkald afleverer en ekstra nøgle for at det sikres at hjemmeplejen kan komme ind – uafhængigt af om borgeren i forvejen har hjemmepleje.

 

Dorthe Mariehjemmets restaurant overgår til nye ejere, ombygger køkken og udvider restauranten. Restauranten er et serviceareal – beboerne betaler ikke til lokalet.

 

Regler og Bruger- og pårørenderåd: Afholde 4 årlige møder. Det afhænger af de pårørende som sidder i Rådet på Ørbygård.

Birgit trækker sig fra Ørbygård efter næste møde som afholdes i oktober.

 

SeniorRådets repræsentanter i bl.a. Bruger- og pårørenderåd: kan godt gøre noget for at synliggøre at de taler de ældres / borgernes / beboernes sag.

 

Allan tager en snak med forstander for Ørbygård for at høre om der kan gøres noget for at Rådet kommer til at fungere mere optimalt.

 

6.      Deltagere til Vingsted konference.

16. nov. I Vingsted.

”Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje”.

4 deltagere koster 4200 + transport.

 

Det er en god idé at være 2 afsted, vigtigt at få den viden. Aftale om at de som deltager skriver om egne oplevelser i forhold til at deltage i kursus / konference.

Hvor mange ønsker at deltage? Kirsten, Henning og Merete ønsker at deltage.

 

Beslutning: Kirsten og Henning deltager.

 

Beslutning: efterfølgende inviteres Marianne Kjer til et tema oplæg på et SeniorRådsmøde.

 

7.      Forslag om en diskussion om en Værdighedsgaranti

Formand/næstformandskonferencen: spørgsmål – skal man have en værdighedsgaranti?

Skal man redde liv for enhver pris?

Livstestamente / plejetestamente på plejehjem?

 

Ældresagen har skrevet 10 punkter hvor de beskriver det som de anser som værdighedspunkter.

 

Formand har talt med Allan som gør opmærksom på at det er beskrevet i kommunens kvalitetsstandarder.

 

Vigtigt at beskrive værdig pleje men hvordan kan man give en garanti?

 

Beslutning: Formand fremsender yderligere information og punktet kommer på næste møde.

 

8.      Politiske dagsordner, samt mailservice og nyhedsbreve fra Danske Ældreråd kan vi strukturere dem bedre?

Kultur- og fritidsudvalg: Henning og Preben,

Teknik- og miljøudvalg: Henning og Jan H.

Socialudvalget: Kirsten og Ruth

 

Dansk Ældreråd: John

Dansk Ældreråd: formand videresender det hun modtager.

 

Når ”medlemmerne” af de enkelte grupper har læst skal de aftale hvad der er relevant for SeniorRådet.

 

9.      Opfølgning af Ældre konference på Christiansborg i foråret/V. Henning.

(Merete, Ulla, Hanne og Henning deltog). Referat er først fremsendt nu og Henning videresender til alle.

 

Astrid Krag foreslår at det er en årligt tilbagevendende konference. Formand har fremsendt forslag til Astrid Krag.

 

10.  Samarbejde med andre organisationer

Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, Høreforeningen, Kræftens bekæmpelse, Ældresagen, Danske Seniorer, øvrige foreninger og Sundhedscentret kan kontaktes i forbindelse med afholdelse af kommende aktiviteter.

 

Forslag om at inddrage parter ind ad hoc i forhold til det arrangement der skal afholdes.

 

De enkelte foreninger har medlemmer som SeniorRådet ”muligvis” ikke selv ville tiltrække til et arrangement.

 

Der kan ikke samarbejdes med politiske organisationer.

 

Beslutning: Det er en opgave for SeniorRådet at beslutte og inddrage samarbejdspartnere – ikke for kultur- og aktivitetsudvalget alene.

 

11.  Referater fra udvalgene.

a. Danske ældreråd

b. Skovtursudvalg

c. Informationsudvalget. Herunder ”Nyt  til hjemmesiden”.

d. Regions Ældreråd ,referat vedlagt

e. Vestegnen

f. Kultur og Aktivitetsudvalget

g. Folkeoplysningsudvalget

a. intet

 

b. evaluering afholdes den 7. okt. Ideer fremsendes til formand.

 

c. Preben og Ruth har en aftale med journalisten, Katinka den 5. nov. – en uforpligtende samtale. Tema emnet i december nr. ””Sammen om Rødovre” er ”Ældre”. Måske kan SeniorRådet få noget med under det tema. (Katinka sidder på Borgmestergangen).

 

Husk at give besked til Erik om arrangementer. Han vil gerne have indlæg vedr. arrangement den 2. oktober så han kan sætte det på hjemmesiden.

 

d. Referat vedlagt.

Kan vi påvirke det udbytte vi har af at være med til konferencerne? Hvis møderne ikke afholdes på en mere demokratisk måde giver det ikke det store udbytte at være med.

Skal vi fortsat være medlem? Specielt med tanke på at der virkede som om der fremover skal betales kontingent.

Vestegnen og område 8 er gået sammen om en repræsentant.

Referat er alligevel uforståeligt / indforstået.

 

Daisy leder efter den skjulte dagsorden i Regionsældreråd.

 

Kan der laves anderledes fordeling i forhold til repræsentanter i Regions ældreråd?

Ruth tager op til Vestegnstræf i Hvidovre den 6. oktober ”hvilken oplevelse repræsentanterne har af møderne. (Ruth, John og Birgit)

 

e. er beskrevet.

 

f. møde i dag – de sidste 2 arrangementer er tilrettelagt.

 

g. Afholdt møde d. 22. september, hvor Preben orienterede om FOU samarbejde med sundhedscentret om aktiviteter.

Han gjorde opmærksom på, at man også skal have arrangementer for seniorer.

 

12.  Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

 

a.      Broparken

 

 

b.      Engskrænten

 

 

c.       Dorthe Mariehjemmet, referat vedlagt

 

d.      Ørbygård

 

e.      Madudvalg kommissorie vedlagt

 

a.      Møde 22. sept. Der er kommet tilsynsrapport og der er påtalt en del punkter. Referat vedlægges når det modtages.

 

b.      Møde 22. sept. Der har også været tilsyn. Referat vedlægges når det modtages.

 

 

c.       Der afholdes generalforsamling den 17. nov.

 

d.      Møde 23. sept. blev aflyst. Der afholdes møde når der afholdes GF i november.

 

e.      Daisy vil have ført til referat at hun fortsat fastholder at det er beboernes mad som bør prøvespises– ikke cafeernes mad.

Stella gør opmærksom på at maden i plejehjemmets afdelinger kontrolleres af de lokale Bruger- og pårørenderåd / madudvalg.

 

Beslutning: kommissorie godkendt.

13.  Eventuelt

Skovly udvalget evaluerer 1. okt. og nedlægger derefter sig selv.

 

Kommende punkt: at arbejde på at afholde SeniorRåds valg sammen med KB valg.

 

 

Punkter til ventedagsorden

Forsikringer

 

 

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK