Referat Senior Rådsmøde nr. 209

Referat SeniorRådsmøde nr. 209

 

Dato:                                                     29. oktober 2016

Kl:                                                           13-16

Sted:                                                      Kommunalbestyrelsens mødesal

 

Dagsorden sendt med A-post:    23. okt.2015

Referat udsendt på mail:               11. nov. 2015

 

Medlemmer:

Preben Riel, Jann Larsen, Daisy Filipsen, Ruth Mørch, Erik Helmer, Alice Christiansen, John Hedegaard, Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Birgit Dagmar Lindahl, Merete Matz, Kirsten Petersen, Jan Hylleborg, Stella Hansen, Henning Foss

 

Afbud: Ulla Spangtoft

 

 

Dagsorden:

Referat:

1.      Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

2.      Godkendelse af referat nr. 208

 

Pkt. 5 –Dorthe Marie hjemmet – det er plejehjemmet der ejer og udlejer lokalet.

 

Referatet godkendt.

 

3.      Meddelelser fra forretningsudvalg

 

a.      Formanden

 

b.      Budget/regnskab herunder 2016 – revideret forslag vedlagt

 

c.       Møder / kurser.

 

A.

Formand har, på SeniorRådets vegne, givet 2 flasker vin til Lokalnyt – Danmarks bedste lokalavis. André Bentzen vil gerne komme på besøg i en times tid og tale om hvad SeniorRådet og pressen kan bruge hinanden til/hvilke procedurer der er for samarbejdet.

Han inviteres kl. 15.00 på næste SeniorRådsmøde.

 

Lokalavisen kan synliggøre noget som politikerne kan tage med på deres dagsordner.

 

Formand har skrevet om mødet med Povl-ErikTindbæk og sendt til Lokal Nyt.

 

Forslag til ildsjæle skal sendes til Kim Møller.

 

Satspuljemidler – der er afsat 100 mio til fast læge på plejehjem. (Ulla er lige nu til møde med Ældresagen hvor samme emne er på dagsordenen).

 

Hvordan kan vi, SeniorRådet, være med til at sikre at beboernes selvbestemmelse overholdes.

 

”Hvis plejehjem er almennyttige boliger så hænger det ikke sammen at man ikke har frit læge valg”.

 

”I gamle dage” kom plejehjemslægen på faste dage – personalets oplevelse var at beboerne var utrygge ved den ”fremmede” læge”.

 

Værdighedsgaranti: Marianne Kjer vil rigtig gerne komme når de tilmeldte har været til konference i Vejle. Efterfølgende vil der være en drøftelse i SeniorRådet.

 

Forsikring af SeniorRådets medlemmer hverken kan, skal eller må SeniorRådet have/betale for af SeniorRådets budget.

 

Jann har fået samme svar i de foreninger han er medlem af.

 

Henning kontakter Frivillighedscentret for at høre hvad øvrige frivillige foreninger gør.

 

B.

Der er brugt 47.786,- Der er 21.376,- tilbage.

Vingsted 3000 Herefter kr. 18.000,- til rest.

 

Gennemgang af det udleverede budget 2016.

 

5.000,- kr. fra §18 midler (ældredagen) ind­sættes på SeniorRådets konto januar 2016. Ulla kan på næste møde fortælle hvad pengene må bruges til.

 

Konklusion: det fremlagte budget for 2016 godkendes.

 

C.

Udkast til udsattepolitikken er drøftet politisk og sendt i høring (6. nov. er udkast fremsendt til SeniorRådets formand – SeniorRåd og HandicapRåd har skal fremsende høringssvar senest den 8. januar.)

 

Følgende ser på høringssvar. Merete, Birgit og Daisy.

 

4.      Nyt fra SeniorRådets medlemmer, herunder forslag til nye initiativer

 

Kommunens hjemmeside – synliggøre ”alt” relevant for pensionister. 

IT-afdelingen forventer at have ”oplæg” klar efter nytår. Kim Jensen deltager i SeniorRådsmøde i januar for at fortælle nærmere og for at få SeniorRådets accept af det der bringes på via ”linket” på www.rk.dk.

 

5.      Nyt fra forvaltningen - Orientering om visitation til plejehjem. Liste vedlagt

 

Oversigten plejehjemspladser: der er lukket for indtag på Ørbygaard og der er ikke sket den store udvikling på listen.

 

Der arbejdes med skema A vedr. Ørbygaard.

 

Udenbys borgere søger hertil. Ansøgerne vejledes i at se sig om i omegnskommunerne men optages på venteliste hvis ønsket.

 

Hjerneskadeområdet: kommunen har valgt at bibeholde en hjerneskadekoordinator. Området styrket, tilbud kvalitativt forbedret.

 

Udsattepolitik sendes i høring.

 

Udarbejdelse af en ny Handicap politik - der kommer snart en procesplan.

 

Der vil fra 1. februar 2016 kun være to private leverandører af praktisk og personlig hjælp.

Tilbudsindhentningen er afsluttet, og det forventes, at der snart kan indgås aftaler med de valgte leverandører.

Den kommunale hjemmepleje vil fortsat være leverandør.

Nye kvalitetsstandarder laves i januar – kommer til høring i SeniorRådet.

 

Forslag fra Seniorrådet, som Allan lovede at følge op på:

 

Kan der kommunalt laves tilbud til at de borgere der selv ønsker at træne for at vedligeholde funktionsniveau? (som i Balance Club).

 

Forslag om at lave ”årshjul” på forventede høringssvar vedr. social – og sundhedsområdet. Dog kan der stadig komme overraskelser.

 

6.      Netværksaften den 26. nov. vedlagt invitation

 

Gensidig orientering om hvem der deltager.

7.      Nedsættelse af ad-hoc udvalg til næste års konferencer Referat, evaluering og 2015 udvalgets anbefalinger. Vedlagt

 

”Skovly”

Forslag:

 

·         At det er ”nye” der melder sig i udvalget.

·         Nedsætte udvalg der skal komme med forslag

·         Hjemmeopgave – bringe forslag med til næste møde.

·         Drøftelse – skal vi overhovedet holde en konference

 

De praktiske forhold skal besluttes – nødvendigt at afklare ”Hvad vil vi med den konference?”.

 

·         Hvilke kompetencer skal bruges for at tilrettelægge en konference?

 

Det blev afklaret på Skovly at hver enkelt skulle byde ind med hvilke kompetencer de var i besiddelse af.

 

Emne til kommende konference: Skal SeniorRådet reduceres til færre medlemmer.

 

Beslutning: FU tager opgaven og kommer med en indstilling på nov. møde til om der skal afholdes en kommende konference.

 

8.      Dagsordenspunkter til møde med Social-og Sundhedsudvalget den 10. nov. 2015

 

Satspuljemidler – hvad vil Rødovre bruge pengene på? Fast læge på plejehjem – hvordan informeres de berørte borgere?

 

Beslutning: Ovenstående emne ønskes på dagsorden.

 

9.      Referat fra konference i Allerød den 5.okt v. Merete. Vedlagt

 

Det var en rigtig god konference, informativ.

10.  Referater fra udvalgene.

 

a.      Danske ældreråd

 

b.      Skovtursudvalg orientering

 

c.       Informationsudvalget. Herunder nyt til hjemmesiden

 

d.      Regionsældreråd

 

e.      Vestegnen orientering fra mødet den 5. okt.

 

f.        Kultur og Aktivitetsudvalget.  Referat vedlagt

 

g.      Folkeoplysningsudvalget

 

h.      Meddelelser fra politiske udvalg

 

 

A

Intet

B

Evalueringsmøde afholdt, set film. Kan lånes på biblioteket. Drøftelse om næste års tur. Billetsalg i år var meget bedre end tidligere. 0 kr. i difference i forhold til billetsalg.

Idé: Kunne lokalpoliti være repræsenteret.

C

Møde holdes den 10. nov. kl.17.

Gode idéer skulle være fremsendt senest 4. okt.

(Meretes mail ej modtaget)

Indlæg Lokalnyt: billede samt indlæg sendes til Erik.

D.

Henning og Merete afklarer om det har effekt at deltage.

E.

Regionsældreråd blev drøftet - Rødovre er de eneste som har tidligere beskreven opfattelse af Regionsældrerådet.

(Henning og Merete gør opmærksom på at problemet godt kan være til stede selvom de andre kommuner ikke udtrykker det)

F.

Borgermøde afholdt den 27. okt. Evalueres på møde den 12. nov.

G.

Der er indledt samarbejde med Marianne Hallberg fra Soc. Sekretariat (Sundhedscentret)

H.

Kultur- og fritidsudvalg – intet at informere om

Teknik og miljø – intet at informere om

 

11.  Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

 

a.      Broparken

 

 

b.      Engskrænten

 

 

c.       Dorthe Mariehjemmet

 

d.      Ørbygård

 

e.      Madudvalg

 

A.

intet nyt – der kan arrangeres rundvisning hvis nogen ønsker det. Giv besked til Birgit. Referater fremsendes når de modtages.

B.

Møde den 24. nov.

C.

Intet nyt – der afholdes møde 17. nov. med valg af nye repræsentanter

D.

Intet nyt – Bruger- og pårørendemøde den 25. nov.  Birgit stopper den 25. nov. i udvalget.

 

Tidligere blev de samlede tilsynsrapporter udleveret og gennemlæst af et udvalg fra SeniorRådet.

E.

Kram leverer mad i uge 46 til madudvalget.

 

12.  Eventuelt

 

Kirsten og Ruth går på besøg i Dagcentret den 12. nov.

 

Forslag om at besøge Intervare indkøbsordning som bruges af Rødovre Kommune.

 

 

 

Punkter til ventedagsorden

·         opfølgning fra Skovly konferencen 2015

 

 

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK