Referat fra 25-10-2018

Referat fra SeniorRådsmøde nr. 239

Dato: 25. oktober 2018

Kl: 13:00
Sted: Biblioteket

Dagsorden udsendt: 18. oktober 2018
Referat udsendt: 1. november 2018
Referent: Jette Aagaard Larsen

Tilstede: Anne Bonde Christiansen, Daisy Filipsen, Erik Haldbæk, Jan Bothmann, Jan Hylleborg, Merete Matz, Preben Riel, Solveig F. Petersen, Tove Wissing Bahne, Ulla Spangtoft, Birte Madsen, Vagn Kjærgaard og Hanne Irene Jørgensen.

Afbud: Birgit Lindahl, Jann Larsen


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Merete trækker sig fra Aktivitet og kulturudvalg og trækker hermed punkt 9 tilbage.

Dagsorden godkendt med ovenstående rettelse


2. Valg af ordstyrer

Beslutning

Jan Hylleborg


3. Godkendelse af referat fra møde 27. september

Beslutning

Referat er godkendt


4. Meddelelser fra forretningsudvalg

Formanden
Budget/regnskab
Møder / kurser. 

Beslutning

Formanden:
FU blev afholdt 16. oktober.

Der er flere typer høringer som Seniorrådet kan afgive høringssvar på: 

  • offentlige høringer
  • specifikke høringer hvor Social- og sundhedsudvalget beder udvalgte interessenter om at komme med et høringssvar 

FU vil gerne foreslå at de enkelte udvalg efter afgivelse af høringssvar:

  • skal følge op på den efterfølgende politiske behandling
  • følge op på udvalgets / KB´s behandling af det afgivne svar
  • er høringssvaret med til at påvirke efterfølgende beslutning

Budget / regnskab
Udgifter 114.706 kr.
Restbudget 46.000 kr.

Møder / kurser
Vingsted – 4 deltager
Der er bestilt overnatning. Jette får besked om togbilletter og bestiller disse.


5. Nyt fra seniorrådets medlemmer

Beslutning

Forsøg med indsamling af f.eks. farligt affald (pærer) i Rødovre Syd – hvordan er det gået med forsøget? Daisy undersøger nærmere. 


6. Høring vedr. kvalitetsstandarder

Beslutning

Omsorg og sundhed har sendt høringssvar til Seniorrådet.

Kvalitetsmål: formuleringen ”såvidt muligt” er brugt flere steder under målene. 
Seniorrådet ser mere denne formulering som en hensigtserklæring.
Eksempelvis : kunne man have en procentsats for hvor ofte der må komme ”andre” i hjemmet.

Beslutningen: Det omdelte udkast til høringssvar tilføjes at kvalitetsmål skal være et defineret mål som skal være målbart.

Hovedrengøring. Det står ikke beskrevet nogen steder hvor lang tid der er til hovedrengøring men medlemmer af Seniorrådet oplyser at de har fået 4 timer. Seniorrådet vurderer at 4 timer er for lidt til en hovedrengøring. Det foreslås at borgerne skal have udleveret et skema så den enkelte selv kan vælge relevante ydelser.


7. Vedtagelse af nye vedtægter og ny forretningsorden

Beslutning

Bilag er udsendt.

Forretningsorden er vedtaget 25. oktober 2018. 

Vedtægter er vedtaget i Seniorrådet 25. oktober 2018. Allan skal sende Vedtægterne videre til politisk godkendelse i KB.


8. Møde den 13. november med Social- og sundhedsudvalget. Punkter vi ønsker på dagsordenen.

Beslutning

1 Vedr. Seniorrådets høringssvar: Dialog om disse efter behandling i udvalg / KB

2 Hjemmeplejen – rigtig fint borgermøde vedr. ældre- og værdighedspolitik. Er der opmærksomhed på at de fremmødte var de stærke borgere og ikke de som d.d. benytter / har gavn af politikken?

3 Hovedrengøring

4 Ensomhed – seneste Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd.


9. Forslag fra Merete: Nedlæggelse af Kultur- og aktivitetsudvalget og ændring af Informationsudvalget til Informations- og aktivitetsudvalg.

Beslutning

Punktet tages af dagsorden


10. Status for henvendelser til kommunaldirektøren og borgmesteren om mødefaciliteter

Beslutning

Svarbrev fra Erik Nielsen bliver læst op. Fremsendes på mail til alle efter mødet.

Der afholdes afstemning om hvorvidt fremtidig brug af mødelokale skal løftes på møde med Social- og sundhedsrådsmøde den 13.november.

Ønskes punktet på dagsorden den 13. nov.?
Ja 5
Nej 8


Se referat fra SeniorRådsmøde nr. 239 pdf format