Referat fra 27-09-2018

Referat fra SeniorRådsmøde nr. 238

Dato: 27. september 2018

Kl: 13:00 - mødet starter med en rundvisning i det nye plejehjem
Sted: Plejehjemmet Ørbygård

Tilstede: Anne Bonde Christiansen, Birgit Lindahl, Daisy Filipsen, Erik Haldbæk, Jan Bothmann, Jan Hylleborg, Jann Larsen, Merete Matz, Preben Riel, Solveig F. Petersen, Tove Wissing Bahne, Ulla Spangtoft, Birte Madsen, Vagn Kjærgaard og Hanne Irene Jørgensen. 

Dagsorden udsendt: 21. september 2018
Referat udsendt: 16. oktober 2018
Referent: Jette Aagaard Larsen


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Jan H dirigent

Pkt. 9 tilføjes Vestbadet
Pkt. 4: Ændres til ”Nyt fra Seniorrådets medlemmer”


2. Godkendelse af referat fra møde 30. august

Beslutning

Referat er godkendt


3. Meddelelser fra forretningsudvalg

Formanden
Budget/regnskab
Møder / kurser.
(herunder Danske Ældreråds konference den 15. november - hvem deltager)

Beslutning

Formanden:
Nyhedsbrev fra Dansk Ældreråd

Budget / regnskab:
160.778 Budget
77.852 forbrugt

Møder og kurser:
Relevant materiale er udsendt med dagsorden.
Danske Ældreråds konference: Der bestilles overnatning til de som ønsker det. Vagn, Birte, Merete, Anne deltager.


4. Meddelelser fra Seniorrådets medlemmer.

Beslutning

Daisy: Vil Bolig-teknik og miljø udvalget undersøge hvad der skete med den forsøgsordning som blev lavet i forbindelse med de ældre som har svært ved at komme af med affald?


5. Høringssvar vedrørende lokalplan 132 - letbanestation

Beslutning

Udkast til svar udsendt med dagsorden 

Erik tilretter det endelige svar


6. Ny præsentationspjece

Beslutning

FU skal ikke være repræsenteret i pjecen.
Bruger- og pårørenderådsrepræsentanter tilføjes.

Stavefejl rettes.


7. Vestegnstræf den 7. maj 2019

Beslutning

Input fra alle om hvad det kunne være interessant at vise frem på en bustur rundt i Rødovre kommune. Send forslag til udvalget. 

Birgit inviteres med til næste møde i udvalget.


8. Nyt fra forvaltningen v/ Allan Petersen

Beslutning

På plejehjemmet Ørbygård indrettes en afdeling som kan tilbyde mere målrettede tiltag til yngre borgere.

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp mv. 2019 er ved at blive revideret. Sendes til høring i Seniorrådet. 

Praksisnær kompetenceudvikling i regioner og kommuner – pulje blev søgt men Rødovre har fået afslag. 

Flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens – pulje. Rødovre har fået tilsagn. Tilbuddet opstarter i november 2018
Bilag: vedhæftede pjece er udsendt til målgruppen.

Klippekort – orientering om hvordan midlerne bruges i hhv. hjemmepleje og plejehjem.


9. Kort status fra udvalgene:

a) Danske Ældreråd
b) Informationsudvalg
c) Regionsældreråd
d) Kultur- og aktivitetsudvalg.
e) Folkeoplysningsudvalget
f) Omsorg og sundhed
g) Bolig-Trafik-Miljø
h) Servicebusudvalget
i) Ældrepolitisk følgegruppe
j) Vestbadet

Beslutning

a. intet
b. er drøftet
c. Mødet var i dag og Seniorrådsmøde blev prioriteret
d. intet
e. Møde aflyst / udskudt
f. intet
g. referat udsendt
h. mødet udsat til oktober 
i. Borgermøde 23. oktober. Følgegruppen holder nyt møde i november.
j. Ny prisliste samt referat udsendt


10. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

a. Broparken
b. Engskrænten
c. Dorthe Mariehjemmet.
d. Ørbygård
e. Madpanelet

Beslutning

a. møde afholdt – referat ikke modtaget
b. Der har været møde – referat ikke modtaget
c. Referat udsendt (gode fyldestgørende referater)
d. Mødet er afholdt – Jan B. deltog ikke
e. Engskrænten har været besøgt – referat kommer senere


11. Kontorvagt den 4. oktober.

Beslutning

Birte


12. Eventuelt

Beslutning

Skovly: program tilsendt – der udleveres en mappe med yderligere information på Skovly.

Afbud fra Daisy 

Skovly er booket 5. og 6. sept. 2019 


Der sker ændring i følgende udvalg:

Vestbadet – Hanne overtager
Ørbygård – Hanne overtager
Kultur- og aktivitet – Merete overtager
Regionsældreråd – Birgit overtager

Vedtaget 27. sept. 2018


Se referat fra SeniorRådsmøde nr. 238 i pdf format